Forskrift om fredning av Ossian Sars naturreservat

DatoFOR-2003-09-26-1188
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2003 hefte 13
Ikrafttredelse26.09.2003
Sist endretFOR-2014-04-04-378 fra 01.05.2014
EndrerFOR-1984-02-17-434
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-2001-06-15-79-§12, LOV-2001-06-15-79-§17, LOV-2001-06-15-79-§21, LOV-2001-06-15-79-§22
Kunngjort30.09.2003
KorttittelForskrift om Ossian Sars naturreservat

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. september 2003 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 12, § 17, § 21 og § 22. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284, 19 des 2013 nr. 1757, 4 april 2014 nr. 378.

§ 1.Fredning

Ossian Sarsfjellet ved Kongsfjorden på Svalbard er fredet som naturreservat under betegnelsen Ossian Sars naturreservat.

§ 2.Avgrensning og omfang

Det fredete området omfatter hele Ossian Sarsfjellet, avgrensa av strandlinja mot Kongsfjorden i vest og armer av Kongsbreen i nord, øst og sør.

Naturreservatet utgjør ca. 11,4 km² landareal og berører gårdsnummer 1.

Grensa for naturreservatet fremgår av vedlagte kart i målestokk 1:75.000, datert Miljøverndepartementet september 2003. Knekkpunktene skal koordinatbestemmes.

Fredningsforskriften med kart skal oppbevares hos Sysselmannen på Svalbard, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et tilnærmet uberørt naturområde, Ossian Sarsfjellet, med frodig vegetasjon og med flere sjeldne og kravfulle plantearter, og sikre området som et område med vitenskapelig verdi.

§ 4.Fredningsbestemmelser 
1. Landskap og naturmiljø
1.1 Det må ikke iverksettes virksomhet som kan påvirke naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, herunder tankanlegg, og faste innretninger, hensetting av brakker o.l., fremføring av ledninger og kabler, uttak, oppfylling, flytting og lagring av masse, planering, anlegg av vei, kai, landingsplass mv., skraping av havbunnen eller jordoverflaten, drenering og annen form for tørrlegging, boring, sprengning eller lignende og uttak av mineraler, olje og fossiler. 
2. Planter og dyr
2.1 Plantelivet er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art som ikke skyldes tillatt ferdsel.
2.2 Plantearter, herunder genmodifiserte arter og former, må ikke innføres.
2.3 Dyrelivet reguleres av svalbardmiljølovens kapittel IV med tilhørende vedtak. 
3. Kulturminner
3.1 Kulturminnene i området reguleres av svalbardmiljølovens kapittel V med tilhørende vedtak. 
4. Ferdsel (ikke-motorisert og motorisert)
4.1 All ferdsel skal foregå på en måte som ikke skader eller på annen måte forringer naturmiljøet eller kulturminner eller fører til unødig forstyrrelse av mennesker eller dyreliv.
4.2 Telting og leiropphold reguleres av svalbardmiljøloven og forskrifter i medhold av denne.
4.3 All motorisert terrengkjøring er forbudt.
4.4 Landing med luftfartøy er forbudt. Det er forbudt å fly nærmere enn en nautisk mil fra større, kjente konsentrasjoner av pattedyr og fugl. Forbudet gjelder også overflyvning av områdene under 500 meter. Forbudet mot overflyvning gjelder så langt værforholdene tillater det.
4.5 Miljødirektoratet kan ved forskrift forby/regulere enhver ferdsel i hele eller deler av naturreservatet, dersom det anses nødvendig for å unngå slitasje på vegetasjon eller planter. 
5. Forurensning
5.1 All forurensning til luft, vann eller grunnen som medfører eller kan medføre skade eller ulempe for miljøet er forbudt med unntak av forurensning som skyldes tillatt motorisert ferdsel.
5.2 Henleggelse/tømming av avfall er forbudt.
5.3 Stoffer og gjenstander som kan skade planter og dyr, som er skjemmende eller som kan medføre fare for forurensning må ikke lagres eller etterlates.
0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 4 april 2014 nr. 378 (i kraft 1 mai 2014).
§ 5.Generelt unntak

Bestemmelsene i § 4 er ikke til hinder for;

-utrykning for brann-, politi- eller redningstjeneste og oppsyn eller tilsyn etter svalbardmiljøloven § 77 og § 87.
§ 6.Dispensasjoner/tillatelser

Når vitenskapelige eller særlige grunner for øvrig taler for det, kan forvaltningsmyndigheten dispensere fra fredningsbestemmelsene i § 4 dersom det ikke strider mot fredningsforskriftens formål eller ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig.

I en dispensasjon/tillatelse skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen/tillatelsen kan få for miljøet og hvilken vekt det er lagt på dette.

§ 7.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det kan utarbeides en plan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av slike tiltak. Planen skal godkjennes av Miljødirektoratet etter samråd med Riksantikvaren.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 8.Forvaltningsmyndighet

Sysselmannen på Svalbard er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Er det inntrådt eller voldt fare for betydelig miljøskade, eller det for øvrig foreligger særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 3 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 17. februar 1984 nr. 434 om fredning - Ossian Sars plantefredningsområde på Svalbard.

Kart

md-20030926-1188-01.gif