Forskrift om sanksjoner mot ikke-statlige aktører som opererer i Den demokratiske republikken Kongo

DatoFOR-2003-10-10-1221
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2003 hefte 14
Ikrafttredelse10.10.2003
Sist endretFOR-2008-09-17-1024
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1968-06-07-4
Kunngjort14.10.2003
KorttittelForskrift om sanksjoner mot Kongo

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 10. oktober 2003 med hjemmel i lov av 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd. Fremmet av Utenriksdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 3 juni 2005 nr. 506 (bl.a. tittel, kunngjort i sin helhet etter endringene), 6 des 2007 nr. 1358, 15 april 2008 nr. 361 (bl.a. tittel), 18 juni 2008 nr. 611, 17 sep 2008 nr. 1024 (bl.a. tittel). 

Med hjemmel i lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd fastsettes følgende forskrift til gjennomføring av Sikkerhetsrådets resolusjon nr. 1493 av 28. juli 2003, nr. 1596 av 18. april 2005 og nr. 1807 av 31. mars 2008.

§ 1.
1.Det er forbudt for enhver i riket og for norske statsborgere hvor enn de befinner seg, direkte eller indirekte å selge, levere eller overføre våpen eller tilknyttet materiell av enhver art til ikke-statlige virksomheter og individer som befinner seg på territoriet til Den demokratiske republikken Kongo.
2.Forbudet i nr. 1 gjelder også ved bruk av fartøy eller luftfartøy som fører norsk flagg.
3.Forbudet i nr. 1 omfatter dessuten bistand, råd eller opplæring knyttet til militære aktiviteter. Med bistand menes også finansiering eller finansieringsbistand.
4.Forbudene i nr. 1, 2 og 3 får ikke anvendelse på
a)salg, levering eller overføring av våpen eller tilknyttet materiell av enhver art, eller bistand, råd eller opplæring knyttet til militære aktiviteter til statlige myndigheter i Den demokratiske republikken Kongo,
b)forsyninger av våpen og tilknyttet materiell av enhver art eller teknisk opplæring og bistand som utelukkende er ment som støtte for eller skal brukes av «the United Nations Organization Mission» i Den demokratiske republikken Kongo (MONUC),
c)beskyttelsesbekledning, herunder skuddsikre vester og militærhjelmer, som midlertidig eksporteres til Den demokratiske republikken Kongo av FN-personell, representanter for mediene, humanitært hjelpepersonell, utviklingsarbeidere og tilknyttet personell, utelukkende til deres personlige bruk,
d)forsyninger av ikke-dødbringende militært utstyr som utelukkende er bestemt til humanitære formål eller beskyttelsesformål, eller tilhørende teknisk bistand eller opplæring, som Sanksjonskomiteen for Den demokratiske republikken Kongo er underrettet om i samsvar med nr. 5.
5.Sanksjonskomiteen for Den demokratiske republikken Kongo skal på forhånd alltid underrettes om salg, levering eller overføring av våpen eller tilknyttet materiell av enhver art, eller bistand, råd eller opplæring knyttet til militære aktiviteter, til Den demokratiske republikken Kongo, unntatt i de tilfeller som er oppregnet i nr. 4 bokstavene b og c. Underretning skjer via Utenriksdepartementet.
0Endret ved forskrifter 15 april 2008 nr. 361, 17 sep 2008 nr. 1024.
§ 2.
1.Det er forbudt å reise inn i eller i transitt gjennom Norge for personer som navngitt i liste utarbeidet av FNs sanksjonskomité for Den demokratiske republikken Kongo.1
2.Forbudet i nr. 1 gjelder ikke i forhold til innreise til Norge for norske statsborgere.
3.Det kan gjøres unntak fra forbudet i nr. 1 i de tilfeller der Sikkerhetsrådets sanksjonskomité for Den demokratiske republikken Kongo finner at dette er nødvendig.
0Endret ved forskrifter 15 april 2008 nr. 361, 18 juni 2008 nr. 611.
1Listen med personer som er omtalt i denne paragrafen finnes på FNs hjemmeside: http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.
§ 3.
1.I denne paragraf menes med «fryses» forhindring av enhver bevegelse, overføring, endring, bruk av eller handel med midler på enhver måte som vil kunne føre til endring i volum, beløp, plasseringssted, eierskap, besittelse, art, bestemmelse eller andre endringer som vil muliggjøre anvendelse av midlene, herunder investeringsforvaltning.
2.Formuesgoder som tilhører eller direkte eller indirekte kontrolleres av personer eller enheter som navngitt i liste utarbeidet av FNs sanksjonskomité for Den demokratiske republikken Kongo skal fryses.1 Det samme gjelder for formuesgoder som tilhører enheter som eies eller kontrolleres direkte eller indirekte av personene eller enhetene og som er navngitt i listen nevnt i første punktum. Den som fryser et formuesgode skal straks underrette Utenriksdepartementet om dette.
3.Det er forbudt for enhver å stille formuesgoder til rådighet for personer eller enheter som er angitt i nr. 2.
4.Nr. 1 og nr. 2 får ikke anvendelse på godskriving av frosne konti, under forutsetning av at slike godskrevne beløp fryses. Utenriksdepartementet skal straks underrettes om eventuell godskriving av frosne konti etter denne bestemmelse.
5.Unntak fra nr. 2 og nr. 3 kan gjøres for anvendelse av frosne formuesgoder til:
-dekning av vesentlige behov og nødvendige ekstraordinære utgifter i Norge for en person som er angitt i nr. 2
-betaling i Norge av skatt, lovpliktige forsikringspremier og avgifter for offentlige tjenester
-innfrielse av en panteheftelse hvor det aktuelle formuesgodet var gjenstand for pantsettelse før fryspålegget trådte i kraft, og midlene ikke tilgodeser personer eller enheter angitt i nr. 3
-oppfyllelse av en dom hvor det aktuelle formuesgodet var søksmålsgjenstand forutsatt at dom har falt før fryspålegget trådte i kraft og formuesgodet ikke tilfaller personer eller enheter angitt i nr. 3
-betaling av gebyrer til en finansinstitusjon i Norge til vedlikehold av konti.

Utbetaling i medhold av denne bestemmelse besluttes av Utenriksdepartementet i samråd med Sanksjonskomiteen for Den demokratiske republikken Kongo.

6.Den som et vedtak om frys av midler i medhold av denne paragraf retter seg mot, kan anmode FNs kontaktpunkt om å bli fjernet fra listen i samsvar med FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1730 (2006).2
7.Lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 17b nr. 4 får anvendelse.
0Endret ved forskrifter 6 des 2007 nr. 1358, 15 april 2008 nr. 361, 18 juni 2008 nr. 611, 17 sep 2008 nr. 1024.
1Listen med personer og enheter som er omtalt i denne paragrafen finnes på FNs hjemmeside: http://www.un.org/Docs/sc/committees/DRCTemplate.htm.
2Resolusjon 1730 (2006).

Vedtatt på Sikkerhetsrådets 5599. møte 19. desember 2006.

Fremgangsmåte ved avlisting

Sikkerhetsrådet ber Generalsekretæren om at det opprettes et kontaktpunkt i Sekretariatet (del av FN-sekretariatet) som kan ta imot anmodninger om avlisting. Søkere som ønsker å fremsette en anmodning om avlisting, kan gjøre dette som angitt nedenfor gjennom kontaktpunktet, eller via staten de er bosatt i eller er statsborger av.

Kontaktpunktet skal ha følgende oppgaver:

1. Motta anmodninger om avlisting fra søkere (enkeltperson eller -personer, grupper, foretak og/eller virksomheter som står på Sanksjonskomiteens lister).
2. Kontrollere om det dreier seg om en ny eller en gjentatt anmodning.
3. Dersom det dreier seg om en gjentatt anmodning og den ikke inneholder nye opplysninger, sende anmodningen tilbake til søker.
4. Bekrefte overfor søker at anmodningen er mottatt, og informere søker om ordinær saksgang ved behandling av anmodningen.
5. Sende anmodningen til de utpekende myndigheter og til myndighetene i den eller de stater som søkeren er statsborger av og er bosatt i, til orientering og eventuelt kommentar. Sistnevnte myndigheter oppfordres til å konsultere de utpekende myndigheter før de eventuelt tilrår avlisting. De kan i den anledning henvende seg til kontaktpunktet, som vil sette dem i forbindelse med den eller de utpekende stater dersom disse gir tillatelse til det.
6.
a) Dersom noen av de nevnte myndigheter tilrår avlisting etter en slik konsultasjon, skal vedkommende myndigheter sende sin innstilling, sammen med en redegjørelse, via kontaktpunktet eller direkte til Sanksjonskomiteens leder. Komitélederen sørger deretter for at avlistingsanmodningen blir satt på komiteens saksliste.
b) Dersom noen av myndighetene som ble konsultert i forbindelse med avlistingsanmodningen etter punkt 5 ovenfor, gjør innsigelse mot anmodningen, skal kontaktpunktet underrette komiteen om dette og oversende kopi av anmodningen. Komitémedlemmer som sitter inne med opplysninger til støtte for avlistingsanmodningen, oppfordres til å la myndighetene som har vurdert anmodningen i henhold til punkt 5, få del i disse opplysningene.
c) Dersom ingen av myndighetene som har vurdert avlistingsanmodningen i henhold til punkt 5 ovenfor, etter en rimelig frist (3 måneder) har kommentarer eller tilkjennegir overfor komiteen at de fortsatt arbeider med anmodningen og trenger mer tid, som må fastsettes nærmere, skal kontaktpunktet underrette samtlige komitémedlemmer om dette og oversende kopi av avlistingsanmodningen. Ethvert komitémedlem kan, etter å ha rådført seg med de utpekende myndigheter, tilrå avlisting ved å sende anmodningen sammen med en redegjørelse til Sanksjonskomiteens leder. (For at saken skal bli satt på komiteens saksliste, kreves det bare at ett komitémedlem tilrår avlisting.) Dersom ingen av komitémedlemmene etter én måned har tilrådd avlisting, anses anmodningen for å være avslått, og komiteens leder skal underrette kontaktpunktet om dette.
7. Kontaktpunktet skal oversende samtlige meddelelser som den mottar fra medlemsstatene, til komiteen til orientering.
8. Informere søker om
a) at Sanksjonskomiteen har besluttet å innvilge søknaden om avlisting, eller
b) at komiteen har ferdigbehandlet avlistingsanmodningen, og at søker blir stående på komiteens liste.
§ 4.Straffeloven § 12 kommer ikke til anvendelse.
§ 5.Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve denne forskrift.
§ 6.Denne forskrift trer i kraft straks.