Forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet

DatoFOR-2003-10-21-1445
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2016-11-07-1429 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-01-29-6-§42, LOV-1992-09-25-107-§49
Kunngjort12.12.2003
KorttittelForskrift om rapportering, kommunale foretak

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 21. oktober 2003 med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper § 42 og lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 49.
Endringer: Endret ved forskrifter 3 nov 2004 nr. 1541, 3 nov 2005 nr. 1800, 30 jan 2007 nr. 133, 30 okt 2007 nr. 1803, 29 feb 2008 nr. 199, 17 nov 2008 nr. 1239, 20 nov 2009 nr. 1646, 2 nov 2010 nr. 1398, 9 nov 2011 nr. 1130, 5 nov 2012 nr. 1041, 30 okt 2013 nr. 1292, 3 nov 2014 nr. 1445, 2 nov 2015 nr. 1263, 7 nov 2016 nr. 1429.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for interkommunale selskaper etablert etter lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Forskriften gjelder for interkommunale selskapers avgivelse av løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteproduksjon til bruk i nasjonale informasjonssystemer, herunder til offisiell statistikk.

Videre gjelder forskriften for kommunale foretak og fylkeskommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11, dersom disse driver næringsvirksomhet og avlegger årsregnskap etter forskrift 24. august 2006 nr. 1033 om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak § 19.

Forskriften gjelder ikke for virksomhet som er organisert som nevnt i første eller annet ledd, og som driver med produksjon og omsetning av elektrisk kraft.

0Endret ved forskrift 9 nov 2011 nr. 1130 (fom rapporteringsåret 2012).
§ 2.Formål

Nasjonale informasjonssystemer vil bygge på regnskaps- og tjenesterapporter fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak til statlige myndigheter. Rapportene skal gi grunnlag for utarbeidelse av kommunale og fylkeskommunale konsernregnskap og nasjonal statistikk, og tjene til bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring både sentralt og lokalt, herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås.

§ 3.Definisjoner
1.Løpende informasjon er informasjon som rapporteres på fast basis og ikke ved tidsavgrensede spesialundersøkelser.
2.Funksjoner gir uttrykk for hvilke ressurser i form av grupper av aktiviteter/tjenester interkommunale selskaper eller kommunale og fylkeskommunale foretak bruker for å ivareta selskapets eller foretakets formål, jf. vedlegg 1 og 2.
3.Kostnadsarter er anskaffelser av produksjonsfaktorer, kjøp av hele tjenester som erstatter egenproduksjon, overføringer fra selskapet eller foretaket til andre uten krav om motytelse, samt avskrivninger og finanskostnader. Kostnadsarter er også utbetalinger/utgifter ved kjøp av varige driftsmidler, jf. vedlegg 3.
4.Inntektsarter er godtgjørelser for varer og tjenester, herunder innbetalinger/inntekter ved salg av varige driftsmidler, og overføringer fra andre til selskapet eller foretaket med eller uten krav om motytelse, samt finansinntekter og motpost avskrivninger, jf. vedlegg 3.
5.Eksterne finansieringstransaksjoner er utbetalinger og innbetalinger vedrørende lån, utlån, aksjer og andeler, jf. vedlegg 3.
6.Interne finansieringstransaksjoner er overføringer til og bruk av egenkapitalfond, jf. vedlegg 3.
7.Kontoklasse angir rapportdel, jf. vedlegg 4.
§ 4.Klassifisering, verdivurdering og avskrivninger

Interkommunale selskapers og kommunale og fylkeskommunale foretaks funksjoner skal belastes med avskrivninger foretatt etter en fornuftig avskrivningsplan for å uttrykke forbruk av varige driftsmidler i selskapets virksomhet.

§ 5.Prinsipp om fordeling

Inntekter og kostnader som vedrører flere funksjoner skal fordeles på de berørte funksjoner. Dette gjelder også for avskrivninger, jf. § 4.

§ 6.Frembringing av informasjon

Interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak skal foreta systematisk lagring av informasjon som er knyttet til ressursbruk og tjenesteproduksjon innenfor selskapets eller foretakets ansvarsområde. Informasjonen skal lagres på elektronisk lesbart medium, dersom dette ikke åpenbart er uhensiktsmessig.

§ 7.Informasjonsgivning

Interkommunale selskaper har selv ansvar for at rapportering av ressursbruk og tjenestedata blir foretatt i tråd med denne forskrift.

Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for at kommunale eller fylkeskommunale foretak som nevnt i § 1 foretar rapportering av ressursbruk og tjenestedata i tråd med denne forskrift.

Rapporteringen av ressursbruk og tjenestedata skal utføres ved bruk av elektronisk datautveksling. Nærmere krav til datautveksling, herunder krav til formater fastsettes av Statistisk sentralbyrå.

Avgivelse av informasjon skal skje i samsvar med lov av 14. april 2002 nr. 31 om behandling av personopplysninger.

§ 8.Innhold, dokumentasjon og kvalitet

Interkommunale selskaper har selv ansvar for at de data som fremkommer i selskapets regnskapsrapport og tjenesterapportering har en tilstrekkelig kvalitet.

Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for at de data som fremkommer i regnskapsrapport og tjenesterapporter fra kommunale og fylkeskommunale foretak som nevnt i denne forskrift § 1, har en tilstrekkelig kvalitet.

Rapporteringen til statlige myndigheter fra interkommunale selskaper som avgir regnskap etter regnskapsloven og fra kommunale og fylkeskommunale foretak som nevnt i § 1 skal foretas i henhold til den detaljeringsgrad som er fastsatt i vedlegg til denne forskriften.

Rapporteringen til statlige myndigheter fra interkommunale selskaper som avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper skal foretas i henhold til den detaljeringsgrad som er fastsatt i vedlegg 4 til denne forskrift, samt vedlegg 1, 2, 3 og 6 til forskrift 15. desember 2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner.

Balanseposter spesifiseres på sektorkoder i henhold til inndeling fastsatt av Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå kan stille ytterligere krav til identifisering av mottak av elektroniske data.

Interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak plikter å benytte verktøy for kvalitetssikring som stilles til disposisjon av Statistisk sentralbyrå.

Metode for konvertering av selskapets eller foretakets intern- eller eksternregnskap til regnskapsrapport til statlige myndigheter etter denne forskriften skal være attestert av revisor. Attestasjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk.

Avgitte data fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak skal oppbevares på lesbart medium i 5 år.

0Endret ved forskrift 9 nov 2011 nr. 1130 (fom rapporteringsåret 2012), 30 okt 2013 nr. 1292 (fom rapporteringsåret 2014).
§ 9.Rapporteringstidspunkt

Regnskaps- og tjenesterapportering til statlige myndigheter skal oversendes til Statistisk sentralbyrå senest 15. februar året etter regnskaps- og rapportåret.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. januar 2004.

Vedlegg 1 - Funksjonsinndeling - Kommunale tjenester 

Funksjonsnr.Navn
100Politisk styring
110Kontroll og revisjon
120Administrasjon
121Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen
130Administrasjonslokaler
172Pensjon
173Premiefond
180Diverse felleskostnader
190Interne serviceenheter
201Førskole
202Grunnskole
211Styrket tilbud til førskolebarn
213Voksenopplæring
215Skolefritidstilbud
221Førskolelokaler og skyss
222Skolelokaler
223Skoleskyss
231Aktivitetstilbud barn og unge
232Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten
233Annet forebyggende helsearbeid
234Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser
241Diagnose, behandling, re-/habilitering
242Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid
243Tilbud til personer med rusproblemer
244Barneverntjeneste
251Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet
252Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet
253Helse- og omsorgstjenester i institusjon
254Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
256Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene
261Institusjonslokaler
265Kommunalt disponerte boliger
273Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi
275Introduksjonsordningen
276Kvalifiseringsordningen
281Ytelse til livsopphold
283Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig
285Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde
289Forsøk med statlige oppgaver
290Interkommunale samarbeid (§§ 27/28a - samarbeid)
301Plansaksbehandling
302Byggesaksbehandling og eierseksjonering
303Kart og oppmåling
304Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser
305Eierseksjonering
315Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak
320Kommunal næringsvirksomhet
321Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg
325Tilrettelegging og bistand for næringslivet
329Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling
330Samferdselsbedrifter/transporttiltak
332Kommunale veier
335Rekreasjon i tettsted
338Forebygging av branner og andre ulykker
339Beredskap mot branner og andre ulykker
340Produksjon av vann
345Distribusjon av vann
350Avløpsrensing
353Avløpsnett/innsamling av avløpsvann
354Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.
355Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall
360Naturforvaltning og friluftsliv
365Kulturminneforvaltning
370Bibliotek
373Kino
375Museer
377Kunstformidling
380Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg
381Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
383Musikk- og kulturskoler
385Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg
386Kommunale kulturbygg
390Den norske kirke
392Tilskudd til tros- og livssynssamfunn
393Gravplasser og krematorier
840Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd
841Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet
850Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.
860Motpost avskrivninger
870Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)
880Interne finansieringstransaksjoner
899Avvikspost/rapportkontroll
0Endret ved forskrifter 3 nov 2004 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2005), 3 nov 2005 nr. 1800 (fom rapporteringsåret 2006), 30 jan 2007 nr. 133 (fom rapporteringsåret 2007), 30 okt 2007 nr. 1803 (fom rapporteringsåret 2008), 29 feb 2008 nr. 199, 17 nov 2008 nr. 1239 (fom rapporteringsåret 2009), 20 nov 2009 nr. 1646 (fom rapporteringsåret 2010), 2 nov 2010 nr. 1398 (fom rapporteringsåret 2011), 9 nov 2011 nr. 1130 (fom rapporteringsåret 2012). 5 nov 2012 nr. 1041 (fom rapporteringsåret 2013) 30 okt 2013 nr. 1292 (fom rapporteringsåret 2014), 3 nov 2014 nr. 1445 (fom rapporteringsåret 2015), 2 nov 2015 nr. 1263 (fom rapporteringsåret 2016).

Vedlegg 2 - Funksjonsinndeling - Fylkeskommunale tjenester 

Funksjonsnr.Navn
400Politisk styring
410Kontroll og revisjon
420Administrasjon
421Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen
430Administrasjonslokaler
460Tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde
465Interfylkeskommunale samarbeid (§§ 27/28a - samarbeid)
472Pensjon
473Premiefond
480Diverse felleskostnader
490Interne serviceenheter
510Skolelokaler og internatbygninger
515Fellesutgifter og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring
520Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjør
521Studiespesialisering
522Bygg- og anleggsteknikk
523Elektrofag
524Design og håndverk
525Restaurant- og matfag
526Helse- og oppvekstfag
527Idrettsfag
528Teknikk og industriell produksjon
529Musikk, dans og drama
530Medier og kommunikasjon
531Naturbruk
532Service og samferdsel
533Kunst, design og arkitektur
554Fagskole
559Landslinjer
561Oppfølgningstjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste
562Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring
570Fagopplæring i arbeidslivet
581Voksenopplæring etter opplæringsloven
590Andre formål
660Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner
665Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling
701Tilrettelegging, støttefunksjoner og finansieringsbistand for næringslivet
710Fylkeskommunal næringsvirksomhet
711Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg
715Lokal og regional utvikling
716Friluftsliv, vannregionmyndighet og forvaltning av vilt og innlandsfisk
722Fylkesveier
730Bilruter
731Fylkesveiferjer
732Båtruter
733Transport(ordninger) for funksjonshemmede
734Sporveier og forstadsbaner
740Bibliotek
750Kulturminneforvaltning
760Museer
771Kunstformidling
772Kunstproduksjon
775Idrett
790Andre kulturaktiviteter
840Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd
841Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet
860Motpost avskrivninger
870Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)
880Interne finansieringstransaksjoner
899Avvikspost/rapportkontroll
0Endret ved forskrifter 3 nov 2004 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2005), 3 nov 2005 nr. 1800 (fom rapporteringsåret 2006), 30 jan 2007 nr. 133 (fom rapporteringsåret 2007), 30 okt 2007 nr. 1803 (fom rapporteringsåret 2008), 17 nov 2008 nr. 1239 (fom rapporteringsåret 2009), 20 nov 2009 nr. 1646 (fom rapporteringsåret 2010), 2 nov 2010 nr. 1398 (fom rapporteringsåret 2011), 30 okt 2013 nr. 1292 (fom rapporteringsåret 2014), 3 nov 2014 nr. 1445 (fom rapporteringsåret 2015), 2 nov 2015 nr. 1263 (fom rapporteringsåret 2016).

Vedlegg 3 - Artsinndeling 

ArtsserieArtsnr.Navn
Kostnadsarter
Lønnskostnader010Fast lønn
020Lønn til vikarer
030Lønn til ekstrahjelp
040Overtidslønn
050Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser
070Lønn vedlikehold
075Lønn renhold
080Godtgjørelse folkevalgte
089Trekkpliktig/opplysningspliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn
Sosiale kostnader090Kostnader pensjon og trekkpliktige forsikringsordninger
099Arbeidsgiveravgift
Kostnader kjøp av varer og tjenester som inngår i selskapets egenproduksjon100Kontormateriell
105Undervisningsmateriell
110Medisinsk forbruksmateriell
114Medikamenter
115Matvarer
120Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
130Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd
140Annonse, reklame og informasjon
150Opplæring og kurs
160Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv. som er opplysningspliktige
165Andre opplysningspliktige godtgjørelser
170Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner og lignende)
180Strøm
181Fjernvarme/fjernkjøling
182Fyringsolje og fyringsparafin
183Naturgass og andre fossile gasser
184Bioenergi
185Forsikringer og kostnader til vakthold og sikring
190Leie av lokaler og grunn
195Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.
200Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler
209Medisinsk utstyr
210Kjøp, leie og leasing av transportmidler
220Leie av driftsmidler
230Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg
240Driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester
250Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg/nyanlegg
260Renholds- og vaskeritjenester
270Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)
280Grunnerverv
285Kjøp av eksisterende bygg og anlegg
Kostnader kjøp av varer og tjenester som erstatter selskapets egenproduksjon300Fra staten
330Fra fylkeskommuner
350Fra kommuner
370Fra andre (private og IKS)
375Fra egne kommuner
380Kjøp fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune
Overføringer uten krav om motytelse400Til staten
429Merverdiavgift som gir rett til mvakompensasjon
430Til fylkeskommuner
450Til andre kommuner
470Til andre (private og IKS)
475Til egne kommuner
480Overføring til (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune
Finanskostnader500Rentekostnader, provisjoner og andre finanskostnader
501Konserninterne renteutgifter
509Tap finansielle instrumenter
Avskrivninger590Avskrivninger
Eksterne finansierings-transaksjoner510Avdrag
511Konserninterne avdrag
520Utlån
521Konserninterne utlån
529Kjøp av aksjer og andeler
Interne finansierings-transaksjoner540Avsetninger til disposisjonsfond (frie avsetninger)
550Avsetninger til bundne fond (pliktige avsetninger)
589Rapportkontroll (positivt avvik)
Inntektsarter
Salgsinntekter600Brukerbetaling for kommunale tjenester
620Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet
629Billettinntekter
630Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler
640Avgiftspliktige gebyrer
650Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester
660Salg av driftsmidler
670Salg av fast eiendom
690Fordelte utgifter/internsalg
Overføringer med krav til motytelse700Fra staten
710Sykelønnsrefusjon
729Kompensasjon for merverdiavgift
730Fra fylkeskommuner
750Fra kommuner
770Fra andre (private og IKS)
775Fra egne kommuner
780Salg til (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune
Overføringer uten krav til motytelse810Andre statlige overføringer
830Fra fylkeskommuner
850Fra kommuner
880Overføringer fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune
890Fra andre (private og IKS)
895Fra egne kommuner
Finansinntekter900Renteinntekter
901Konserninterne renteinntekter
905Utbytte og eieruttak
909Gevinst finansielle instrumenter
Motpost avskrivninger990Motpost avskrivninger
Eksterne finansierings-transaksjoner910Bruk av lån
911Bruk av konserninterne lån
920Mottatte avdrag på lån
921Mottatte avdrag på konserninterne utlån.
929Salg av aksjer og andeler
Interne finansierings-transaksjoner940Bruk av disposisjonsfond
950Bruk av bundne driftsfond
989Rapportkontroll (negativt avvik)
0Endret ved forskrifter 3 nov 2004 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2005), 3 nov 2005 nr. 1800 (fom rapporteringsåret 2006), 30 jan 2007 nr. 133 (fom rapporteringsåret 2007), 30 okt 2007 nr. 1803 (fom rapporteringsåret 2008), 17 nov 2008 nr. 1239 (fom rapporteringsåret 2009), 20 nov 2009 nr. 1646 (fom rapporteringsåret 2009), 2 nov 2010 nr. 1398 (fom rapporteringsåret 2011), 9 nov 2011 nr. 1130 (fom rapporteringsåret 2012), 5 nov 2012 nr. 1041 (fom rapporteringsåret 2013), 30 okt 2013 nr. 1292 (fom rapporteringsåret 2014), 3 nov 2014 nr. 1445 (fom rapporteringsåret 2015), 2 nov 2015 nr. 1263 (fom rapporteringsåret 2016), 7 nov 2016 nr. 1429 (i kraft 1 jan 2017 med virkning for rapporteringsåret 2017).

Vedlegg 4 - Kontoklasser 

Rapport til statlige myndigheter skal leveres i henhold til spesifisert fil. 

Kontoklasse «3»-For driftsregnskapet
Kontoklasse «4»-For investeringsregnskapet

For kontoklasse 3 og 4 gjelder at funksjoner og arter skal angis i henhold til forskriftens vedlegg 1, 2 og 3. 

Kontoklasse «5»-For balanseregnskapet

For kontoklasse 5 gjelder at kapittel og sektor skal angis i henhold til forskriftens vedlegg 5. 

Krav til organisering av rapporteringsfil (record), posisjoner og antall siffer i elektronisk mottak av data skal følge spesifisering gitt av Statistisk sentralbyrå.

Vedlegg 5 - Balanseoppstilling

1) Oversikt kapittelinndeling

EIENDELER
(A)AnleggsmidlerKap. 5.2
Immaterielle eiendeler5.28
Faste eiendommer og anlegg5.27
Utstyr, maskiner og transportmidler5.24
Utlån5.22
Konserninterne langsiktige fordringer5.23
Aksjer og andeler5.21
(B)OmløpsmidlerKap. 5.1
Varer5.17
Kortsiktige fordringer5.13
Konserninterne kortsiktige fordringer5.14
Aksjer og andeler5.18
Sertifikater5.12
Obligasjoner5.11
Derivater5.15
Kasse, postgiro, bankinnskudd5.10
SUM EIENDELER (A + B)

(C)

EGENKAPITAL
EgenkapitalKap. 5.5
Disposisjonsfond5.56
Bundne driftsfond5.51
(D)GJELD
Langsiktig gjeldKap. 5.4
Pensjonsforpliktelse (netto)5.40
Ihendehaverobligasjonslån5.41
Ihendehaverobligasjoner med forfall i neste regnskapsår5.42
Sertifikatlån5.43
Annen langsiktig gjeld5.45
Konsernintern langsiktig gjeld5.47
Avsetning for forpliktelser5.46
Kortsiktig gjeldKap. 5.3
Kassekredittlån5.31
Annen kortsiktig gjeld5.32
Konsernintern kortsiktig gjeld5.33
Derivater5.34
SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D)
 
0Endret ved forskrifter 17 nov 2008 nr. 1239 (fom rapporteringsåret 2008), 9 nov 2011 nr. 1130 (fom rapporteringsåret 2012), 30 okt 2013 nr. 1292 (fom rapporteringsåret 2014), 7 nov 2016 nr. 1429 (i kraft 1 jan 2017 med virkning for rapporteringsåret 2017).

Vedlegg 6 (Opphevet)

0Vedlegg 6 opphevet fra rapporteringsåret 2014 ved forskrift 30 okt 2013 nr. 1292.

Merknader til forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet

Til § 1

Etter lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper § 42 kan departementet gi forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper. Virkeområdet for bestemmelsen følger av lov om interkommunale selskaper § 1. Denne forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper har samme virkeområde. Betegnelsen løpende informasjon er definert i forskriften § 3 nr. 1. Offisiell statistikk er statistikk som gjøres tilgjengelig for allmennheten av Statistisk sentralbyrå eller annet statlig organ.

Etter lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 49 kan departementet gi forskrift om rapportering fra kommunale og fylkeskommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11. Denne forskriften gjøres således også gjeldende for kommunale og fylkeskommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11, dersom disse driver næringsvirksomhet og avlegger årsregnskap etter forskrift av 17. desember 1999 nr. 1569 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak § 7 (årsregnskap, årsbudsjett og årsberetning etter regnskapsloven). For kommunale og fylkeskommunale foretak som ikke driver næringsvirksomhet, gjelder forskrift om rapportering for kommuner og fylkeskommuner.

Virksomhet som driver med produksjon og omsetning av elektrisk kraft, og som er organisert som interkommunalt selskap eller som kommunalt eller fylkeskommunalt foretak etter kommuneloven kapittel 11 og fører regnskap etter regnskapslovens prinsipper, er unntatt reglene om rapportering etter denne forskrift.

Til § 2

Bestemmelsen angir forskriftens formål, herunder å gi grunnlag for utarbeidelse av kommunale og fylkeskommunale konsernregnskap og nasjonal statistikk som inkluderer all kommunal og fylkeskommunal virksomhet uavhengig av hvordan denne virksomheten er organisert. Tjenesterapportering til statlige myndigheter vil bestå av tjenestedata spesifisert i fastsatte elektroniske skjema eller data avgitt ved spesifiserte uttrekk fra fagsystem.

Til § 3

Bestemmelsen gir definisjoner av begreper brukt i forskriften. Innhold og krav til spesifisering av begrepene i nr. 2 til nr. 7 er oppstilt i angitte vedlegg. Vedrørende avskrivninger vises til forskriften § 4.

Til § 4

Bestemmelsen angir at rapportering av avskrivninger skal skje ved fordeling på funksjoner. Bestemmelsen angir at rapporterte avskrivninger skal være foretatt etter en fornuftig avskrivningsplan. Med dette menes systematiske og planmessige avskrivninger.

Departementet anbefaler at rapporterte avskrivninger er foretatt med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmidlet, dvs lineære avskrivninger. Følgende økonomiske levetider bør legges til grunn:

5 år:EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
10 år:Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende.
20 år:Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
40 år:Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende.
50 år:Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.

Til § 5

Bestemmelsen angir at ved rapportering av ressursbruk skal bruk av innsatsfaktorer fordeles på de berørte funksjoner. Ved fordeling av lønn skal følgende prinsipp legges til grunn:

En stillingsandel (funksjonsandel) kan unnlates å fordeles dersom den utgjør mindre enn 20 %.

Begrensningen er å oppfatte som minimumskrav og utover dette er det frivillig med fordeling. Selskapene og foretakene kan derfor henføre også stillingsandeler mindre enn 20 % når en slik stillingsandel er identifiserbar. Alle interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak skal imidlertid henføre stillingsandeler større eller lik 20 %.

Til § 6

Bestemmelsens første punktum innebærer at interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak plikter å frembringe og oppbevare informasjon om ressursbruk og tjenester på områder der de etter lov eller forskrift er tillagt ansvar. I de fleste tilfeller vil det være hensiktsmessig å lagre slik informasjon i fagsystemer.

Bestemmelses siste punktum innebærer at det etter forskriften anses som hensiktsmessig at mediet der informasjonen er lagret skal være elektronisk lesbart, men det kan tenkes annen lagring (for eksempel diskett) som også muliggjør betryggende overføring til rapporteringskjeden mellom selskapet og statlig nivå.

Det elektroniske mediet skal kunne inneholde informasjon som tilfredsstiller filbeskrivelser definert av Statistisk sentralbyrå. Dette innebærer at data skal avgis i henhold til filuttrekksbeskrivelser eller ved å benytte elektroniske skjema. Begge definert av Statistisk sentralbyrå.

Til § 7

Første ledd angir krav om at interkommunale selskaper selv er ansvarlige for å gjennomføre rapportering i tråd med denne forskrift. Som hovedregel skal interkommunale selskaper rapportere direkte til Statistisk sentralbyrå. I unntakstilfeller vil det kunne være aktuelt at fordelte tjenestedata inngår i rapporter fra de enkelte eierkommuner, under forutsetning av at det gjennomføres tiltak som forhindrer dobbeltrapportering.

Annet ledd angir at kommunen eller fylkeskommunen har ansvaret for at kommunale og fylkeskommunale foretak som nevnt i § 1 foretar rapportering i tråd med denne forskrift.

Tredje ledd fastsetter at rapportering skal skje ved elektronisk datautveksling gjennom bruk av elektroniske skjema eller uttrekk fra fagsystem. Videre at overføringen og utvekslingsmåten skal tilfredsstille krav fastsatt og offentliggjort av Statistisk sentralbyrå. Kravene til datautveksling forutsettes å ligge fast for det enkelte år, og også for flere år, men kan bli endret.

Informasjon som er lagret på elektronisk lesbart medium vil oppfylle kravene i forskriften. Øvrig registrering og lagring kan være aktuell i de tilfeller hvor de eksisterer betryggende rutiner for utveksling mot elektroniske skjema.

Fjerde ledd oppstiller krav om at selskapenes og foretakenes (kommunenes og fylkeskommunenes) sikkerhetsløsninger må tilfredsstille de retningslinjer som er nedfelt i Datatilsynets rutiner. Dette innebærer at det må sørges for at kravene til avgiverløsninger med hensyn til sikkerhet og kryptering av sensitive data er oppfylt. Selskapene (og kommunene og fylkeskommunene, jf. forskrift av 15. desember 2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner § 8) må selv sørge for den nødvendige godkjenning fra Datatilsynet av sine løsninger, herunder konsesjoner for lagring av personopplysninger samt overføring av sensitive data over internett.

Til § 8

Første ledd slår fast at ansvaret for kvaliteten til de rapporterte data fra det interkommunale selskapet ligger hos det interkommunale selskapet selv. Det er også selskapets ansvar at dataene er i samsvar med de spesifikasjonskrav som er stilt av departementet i denne forskrift.

Annet ledd slår fast at ansvaret for kvaliteten til de rapporterte data fra kommunale og fylkeskommunale foretak som nevnt i denne forskrift § 1 ligger hos kommunen eller fylkeskommunen. Det er også kommunens og fylkeskommunens ansvar at rapporterte data er i samsvar med de spesifikasjonskrav som er stilt av departementet i denne forskriften. Dette ansvaret har kommuner og fylkeskommuner også for kommunale og fylkeskommunale foretak som skal rapportere etter forskrift av 15. desember 2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner, jf. nevnte forskrift § 8.

Tredje, fjerde og femte ledd stiller krav om at den obligatoriske detaljeringsgrad som er fastsatt i denne forskrift og i forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner følges. Interkommunale selskaper som avgir regnskap etter regnskapsloven og foretak som nevnt i § 1 skal benytte vedleggene 1-5 til denne forskrift. Interkommunale selskap som avgir regnskap etter kommunale prinsipper skal derimot benytte vedlegg 1-3 og 6 til rapporteringsforskriften for kommuner og fylkeskommuner (for funksjoner, arter og balanseregnskap), og vedlegg 4 til denne forskrift for kontoklasse og eierinformasjon/overføringsposter. Statistisk sentralbyrå kan stille krav til organisering av fil (record) ved mottak av elektroniske data jf. rapporteringshåndbok fra Statistisk sentralbyrå.

Sjette ledd fastslår at selskapet eller foretaket (kommunen eller fylkeskommunen) skal benytte de verktøy for kvalitetssikring og kontroll av data som blir stilt til disposisjon før data overføres til sentrale myndigheter.

Sjuende ledd oppstiller en regel om at metoden som er benyttet for konvertering av intern- eller eksternregnskap til regnskapsrapport til statlige myndigheter etter denne forskriften, skal attesteres av revisor. Dette innebærer at revisor skal påse at inntekter og kostnader i regnskapsrapporten etter denne forskriften stemmer overens med inntekter og kostnader i intern- eller eksternregnskapet. Videre at tallene fra intern- eller eksternregnskapet er registrert og konvertert til riktig dimensjon (funksjon, art, kontoklasse og kapittel/sektor) i regnskapsrapporten. Kontrollen skal skje i henhold til god kommunalrevisjonsskikk. Uttalelsen stiles til det interkommunale selskapet eller det kommunale eller fylkeskommunale foretaket.

Åttende ledd innebærer at selskapet eller foretaket er pliktig å oppbevare de avgitte data i minimum 5 år.

Til § 9

Bestemmelsen fastsetter fristen for rapportering av regnskapsdata og tjenestedata fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak til statlige myndigheter til å være senest 15. februar året etter regnskaps- og rapportåret.

Data for tjenesterapportering bør oversendes så snart disse foreligger. Fristen 15. februar er seneste frist for rapportering av regnskapsrapport. Andre data kan sendes tidligere. Departementet kan for visse rapporter sette andre tidsfrister. 

0Merknadene endret ved forskrifter 5 nov 2012 nr. 1041 (fom rapporteringsåret 2013), 30 okt 2013 nr. 1292 (fom rapporteringsåret 2014).