Forskrift om tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner

DatoFOR-2003-10-22-1256
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2003 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2013-06-19-677
EndrerFOR-1996-11-07-1017
Gjelder forNorge
HjemmelStortingsvedtak
Kunngjort24.10.2003
KorttittelForskr om tilskudd til minoritetsspråklige publ.

Hjemmel: Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet (nå Kulturdepartementet) 22. oktober 2003 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 jan 2005 nr. 31, 10 jan 2008 nr. 27, 19 juni 2013 nr. 677.

§ 1.Formål og virkeområde

Denne forskriften gir regler for fordeling av tilskudd til publikasjoner utgitt av og for språklige minoriteter over Kultur- og kirkedepartementets budsjett Kap. 335, Post 76 «Tilskudd til ymse publikasjoner».

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til fremvekst av publikasjoner for språklige minoriteter og til utvikling av redaksjonell kvalitet i disse publikasjonene. Gjennom informasjon om norske samfunnsforhold og opprinnelig hjemland på eget språk, skal publikasjonene fremme mulighetene for samfunnsdeltakelse og kulturell utfoldelse hos personer med minoritetsbakgrunn.

§ 2.Vilkår for tilskudd

Tilskudd etter denne forskriften ytes publikasjoner som:

a)orienterer språklige minoriteter i Norge om nyheter og aktuelle spørsmål
b)i hovedsak inneholder stoff på den aktuelle språklige minoritetsgruppens eget språk
c)angir utgivelsesdato, publikasjonens navn og navnet på ansvarlig redaktør på et lett synlig sted i publikasjonen. Opplysningene må være skrevet i latinske bokstaver
d)kommer ut regelmessig og med minst 6 nummer per år
e)har et gjennomsnittlig netto opplag på minst 400 eksemplarer
f)selger minst halvparten av netto opplag som abonnement
g)tar reell betaling for abonnement, løssalg og annonser etter en offentlig tilgjengelig prisliste
h)har hovedredaksjon i Norge
i)har en ansvarlig redaktør med status som svarer til bestemmelsene i «Redaktørplakaten».

Vilkårene ovenfor må ha vært oppfylt i minst ett kalenderår før tilskudd ytes.

Publikasjoner som representerer små språkgrupper og som ikke tilfredsstiller kravene til antall nummer og/eller gjennomsnittlig opplag, kan ytes et minstetilskudd.

Publikasjoner som mottar produksjonstilskudd til dagsaviser, tilskudd til samiske aviser eller andre former for driftstilskudd over Kultur- og kirkedepartementets budsjett, kan ikke motta tilskudd etter denne forskriften.

§ 3.Tilskuddsberegning

Tilskuddet gis i form av et grunntilskudd fastsatt etter antall utgivelser og et driftstilskudd fastsatt etter publikasjonens godkjente opplag. Medietilsynet fastsetter tilskuddssatser og minstetilskudd ut fra bevilgningene for det enkelte år.

Tilskudd opphører fra det tidspunkt publikasjonen slutter å komme ut.

En publikasjon kan ikke motta større tilskuddsbeløp enn publikasjonens samlede inntekter fra abonnement, løssalg og annonser i året før tilskuddsåret. Dette gjelder ikke for publikasjoner som mottar minstetilskudd etter § 2 tredje ledd. Ingen publikasjon kan motta mer enn 30% av det totale tilskudd som skal fordeles.

Ved sammenslåing av publikasjoner innenfor samme språkgruppe, vil tilskuddet for den nye publikasjonen bli beregnet etter publikasjonenes samlede gjennomsnittlige opplag og utgivelseshyppighet i året før tilskuddsåret.

0Endret ved forskrift 18 jan 2005 nr. 31.
§ 4.Overgangsordning

Publikasjoner som ikke lenger oppfyller vilkårene for tilskudd i § 2 eller i nærmere regler gitt i medhold av § 11, får første år tilskudd etter halv sats. Neste år bortfaller tilskuddet helt.

§ 5.Søknad og dokumentasjon

Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner tildeles etter søknad på eget søknadsskjema. Fullstendig søknad må være Medietilsynet i hende innen den fristen som fastsettes for det enkelte tilskuddsår.

Siste hele årgang, samt de utgavene av publikasjonen som allerede er utgitt i tilskuddsåret, skal vedlegges søknaden.

0Endret ved forskrift 18 jan 2005 nr. 31.
§ 6.Forvaltning og klage

Tilskuddsordningen forvaltes av Medietilsynet. Før Medietilsynet treffer avgjørelse om tildeling av tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner, innhentes innstilling fra Støtteutvalget for minoritetsspråklige publikasjoner. I særlige tilfelle kan Medietilsynet gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskriften.

Enkeltvedtak truffet av Medietilsynet i henhold til denne forskriften kan påklages til Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda).

Støtteutvalget for minoritetsspråklige publikasjoner oppnevnes av Kultur- og kirkedepartementet for fire år om gangen. Utvalget har fem medlemmer. Tre av medlemmene oppnevnes etter forslag fra Norsk Presseforbund, herunder to representanter for minoritetspressen. Ett medlem oppnevnes etter forslag fra Utlendingsdirektoratet og ett etter forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Medietilsynet er sekretariat for utvalget.

0Endret ved forskrifter 18 jan 2005 nr. 31, 10 jan 2008 nr. 27, 19 juni 2013 nr. 677.
§ 7.Utbetaling av tilskudd

Utbetaling skjer for hvert kalenderår (tilskuddsåret) og er basert på oppgaver over antall utgivelser og gjennomsnittlig antall abonnenter i året før tilskuddsåret. Endelig utbetaling foretas i løpet av tilskuddsåret når alle søknader er behandlet.

§ 8.Bruk av tilskudd

Tilskuddet skal anvendes til utgivelse av den publikasjon det søkes tilskudd for.

Publikasjoner som har mottatt tilskudd skal legge fram regnskap for tilskuddet i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk, med de særregler som følger av gjeldende retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt statstilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet og nærmere retningslinjer fastsatt av Medietilsynet med hjemmel i § 11. Regnskapene, med bilag, skal være tilgjengelige i Norge.

0Endret ved forskrift 18 jan 2005 nr. 31.
§ 9.Kontroll og sanksjoner

En publikasjon som søker tilskudd, plikter å gi tjenestemann i Medietilsynet eller opplagsrevisor oppnevnt av Medietilsynet, innsyn i alle forretningspapirer og ellers andre opplysninger som finnes nødvendig til gjennomføring av kontroll med tilskuddsordningen og til utarbeidelse av statistikk over den økonomiske utvikling i de minoritetsspråklige publikasjonene.

Riksrevisjonen har i samsvar med § 17 i Stortingets bevilgningsreglement adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddsmidlene benyttes etter forutsetningene. Også Kultur- og kirkedepartementet har slik kontrolladgang.

Brudd på opplysningsplikten etter første eller andre ledd, eller meddelelse av uriktige opplysninger, kan medføre at avisen fratas retten til tilskudd for bestemte tidsrom. Hvis midlene ikke nyttes etter forutsetningene, vil det bli framsatt krav om tilbakebetaling av tilskuddet.

0Endret ved forskrift 18 jan 2005 nr. 31.
§ 10.Tilskudd til utdanning

Hvert år avsetter Medietilsynet et øremerket tilskudd til utdanning av medarbeidere i de minoritetsspråklige publikasjonene. Medietilsynet tildeler tilskuddet etter forslag fra Støtteutvalget for minoritetsspråklige publikasjoner.

0Endret ved forskrift 18 jan 2005 nr. 31.
§ 11.Nærmere bestemmelser

Medietilsynet fastsetter nærmere regler om tildeling av tilskudd til utdanning i henhold til § 10 i denne forskriften.

Medietilsynet kan i tillegg fastsette retningslinjer om beregning og kontroll av opplag, utgivelseshyppighet og grense for norskandel i publikasjonene. Medietilsynet kan også gi nærmere regler om utbetaling av tilskudd og kontroll med tilskuddsmottakernes bruk av tilskuddet.

0Endret ved forskrift 18 jan 2005 nr. 31.
§ 12.Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004 og gjelder for tildeling av tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner fra og med tilskuddsåret 2004.

Fra samme tid oppheves forskrift av 7. november 1996 nr. 1017 om tilskudd til innvandrerpublikasjoner.

Ved overgang til nytt støttesystem fastsatt i denne forskriften gjelder en overgangsordning. Publikasjoner som får sitt tilskudd redusert med mer enn 50 prosent som følge av nytt støttesystem, vil det første året med nytt støttesystem få et ekstra tilskudd som tilsvarer halvparten av differansen mellom tilskuddet avisen ville fått med tidligere ordning og tilskuddet etter den nye ordningen.