Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven.

DatoFOR-2003-10-27-1283
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2013-12-13-1607 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-07-17-100-§5-8
Kunngjort31.10.2003
KorttittelForskrift om godkjenning av institusjoner

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 27. oktober 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 5-8 første og annet ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 juni 2008 nr. 582, 13 des 2013 nr. 1607.

§ 1.Formål

Forskriften skal sikre at private og kommunale institusjoner som skal ivareta ansvaret for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven, har forutsetninger for utøvelse av dette ansvaret slik at barn og unge som plasseres i institusjonen får forsvarlig omsorg og behandling.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alle private institusjoner som skal benyttes for barn som skal plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven. Krav om godkjenning gjelder også kommunale institusjoner som ikke hører under andre lover. Dersom institusjonen består av flere enheter, skal enheter som etter en samlet vurdering fremstår som selvstendige i den faglige og/eller den daglige oppgaveutøvelsen ha egen godkjenning.

§ 3.Godkjenningsmyndighet og klage

Regionalt nivå i Barne-, ungdoms- og familieetaten treffer vedtak om godkjenning, bortfall av godkjenning og fastsetting av frist for retting av mangler. Vedtak om godkjenning og vedtak om bortfall av godkjenning er enkeltvedtak og kan påklages til sentralt nivå i Barne-, ungdoms- og familieetaten. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven § 29.

0Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1607 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4.Godkjenning

Institusjoner kan ikke tas i bruk før det foreligger godkjenning. Det kreves ny godkjenning ved omlegging og utvidelse av institusjonens virksomhet og ved flytting av institusjonen.

Hvis særlige hensyn tilsier det, og det anses forsvarlig ut fra hensynet til beboerne, kan institusjoner som ikke oppfyller vilkårene for godkjenning, jf. § 5, eller kravet om regnskapsplikt og revisjon, jf. § 6, gis midlertidig godkjenning. Slik godkjenning kan ikke gis for lengre tid enn inntil seks måneder.

Søknad om godkjenning skal fremmes for regionalt nivå i Barne-, ungdoms- og familieetaten i den regionen institusjonen ligger. I søknaden skal det opplyses om søkeren eier eller driver institusjoner, herunder institusjonsavdelinger, i andre regioner. Det skal videre opplyses om søker har søkt godkjenning for andre institusjoner/avdelinger i andre regioner. Søknaden skal for øvrig inneholde tilstrekkelige opplysninger for å vurdere om vilkårene for godkjenning er til stede.

0Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1607 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5.Vilkår for godkjenning

Institusjonen kan bare godkjennes dersom den

a)drives i samsvar med barnevernloven og forskrifter som er gitt med hjemmel i loven, herunder forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner,
b)tilfredsstiller vilkår stilt i eller med hjemmel i annen lovgivning og
c)ellers drives på forsvarlig måte.
0Endret ved forskrift 10 juni 2008 nr. 582 (i kraft 1 juli 2008).
§ 6.Regnskapsplikt og revisjon

Private institusjoner har plikt til å føre regnskap etter regnskapsloven. Disse institusjonenes årsregnskap skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor. Kommunale institusjoner skal føre årsregnskap i henhold til kommuneloven og forskrifter gitt i medhold av denne. Barne-, ungdoms- og familieetaten og fylkesmannen har rett til innsyn i regnskapene til private og kommunale institusjoner.

0Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1607 (i kraft 1 jan 2014).
§ 7.Etterfølgende kontroll med at vilkårene for godkjenning er til stede

Etter at godkjenning er gitt kan regionalt nivå i Barne-, ungdoms- og familieetaten når som helst, og på den måten som regionen finner hensiktsmessig, føre kontroll med at vilkårene for godkjenning er til stede.

0Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1607 (i kraft 1 jan 2014).
§ 8.Bortfall av godkjenning

Dersom institusjonen ikke lenger oppfyller vilkårene for godkjenning, skal det treffes vedtak om bortfall av godkjenning. Hvis særlige hensyn tilsier det, og det anses forsvarlig ut fra hensynet til beboerne, kan det i stedet fastsettes en frist for retting av de mangler som medfører at vilkårene for godkjenning ikke lenger er til stede.

Regionalt nivå i Barne-, ungdoms- og familieetaten skal snarest gi fylkesmannen og barneverntjenesten i de kommuner som har barn plassert på institusjonen melding om vedtak som nevnt i første ledd.

0Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1607 (i kraft 1 jan 2014).
§ 9.Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Private og kommunale institusjoner som pr. 31. desember 2003 har barn plassert i medhold av barnevernloven anses godkjent i henhold til forskriften her frem til søknad om godkjenning er behandlet, men ikke utover 1. juli 2004.