Forskrift om elektronisk tilgang til opplysninger i ligningsforvaltningens registre.

DatoFOR-2003-10-31-1291
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§3-14, LOV-1980-06-13-24-§3-13
Kunngjort04.11.2003
KorttittelForskrift om tilgang til ligningsregistre

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Finansdepartementet 31. oktober 2003 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 3-14, jf. § 3-13 nr. 2.

I

§ 1.Skattedirektoratet kan gi offentlig myndighet som nevnt i ligningsloven § 3-13 nr. 2 bokstav a til c, bokstav f tredje punktum og bokstav h, elektronisk tilgang til opplysninger i ligningsforvaltningens registre.
§ 2.Den enkelte offentlige myndighet kan bare gis tilgang til de opplysningene som den kan ha bruk for i sitt arbeid, og som ligningsforvaltningen etter ligningsloven § 3-13 kan utlevere uten hinder av sin taushetsplikt.
§ 3.Opplysningene kan ikke brukes til annet formål enn det de er innhentet for. De kan ikke utleveres til andre offentlige myndigheter, privatpersoner eller lignende, med mindre dette følger av formålet eller skjer etter samtykke fra den opplysningene gjelder eller med hjemmel i lov.
§ 4.Skattedirektoratet gir nærmere retningslinjer om hvordan tilgang til opplysningene skal gis, om krav til informasjonssikkerhet som følger av personopplysningsloven med forskrifter og om betaling for opplysninger. Retningslinjene skal minst angi:
a.regler om dokumentasjon av autorisert tilgang og forsøk på uautorisert tilgang til opplysninger i ligningsforvaltningens registre og om oppbevaring av slik dokumentasjon og
b.regler om informasjonsplikt overfor den det innhentes opplysninger om.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004.