Forskrift om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste

DatoFOR-2003-11-11-1345
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 15 (Veiledning)
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2016-06-17-710 fra 01.08.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§7-1, LOV-1993-06-11-101-§7-2, LOV-1993-06-11-101-§7-4, LOV-1993-06-11-101-§7-11, LOV-1993-06-11-101-§9-1, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort18.11.2003
Rettet12.09.2007 (Veiledende materiale til vedlegg 6 lagt inn)
KorttittelForskrift om lufttrafikktjeneste

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 11. november 2003 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-1, § 7-4 annet ledd, jf. første ledd, § 7-2 og § 7-11, § 9-1 jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 feb 2007 nr. 116, 28 jan 2008 nr. 81, 19 des 2008 nr. 1576, 15 mai 2009 nr. 521, 21 des 2010 nr. 1767, 27 juni 2011 nr. 686, 20 des 2011 nr. 1435, 2 juli 2013 nr. 851, 15 juli 2014 nr. 981, 17 juni 2016 nr. 710. 

(Bestemmelser som er merket med (*) har veiledende materiale.)

Kapittel 1. Formål og virkeområde

§ 1.Formål
(1) Formålet med denne forskriften er å sikre at etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste utføres på en slik måte at flysikkerheten til enhver tid ivaretas.
(2) Vedleggene til forskriften gjelder som en del av forskriften.
§ 2.Virkeområde

Denne forskrift omhandler krav til etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste innenfor norsk område, samt områder hvor Norge i henhold til internasjonale konvensjoner og avtaler er forpliktet til å utøve lufttrafikktjeneste.

Kapittel 2. Innledende bestemmelser

§ 3.Definisjoner

For denne forskrift gjelder definisjonene i vedlegg 1.

§ 4.Generelle krav
(1) Utøvelse av lufttrafikktjenester krever sertifisering i henhold til kravene i forordning (EF) nr. 2096/2005 om fastsettelse av felles krav for yting av flysikringstjenester.
(2) Lufttrafikktjenesteenhetens organisasjon skal ha tilstrekkelige ressurser til operativ drift, opplæring og trening av personell, samt vedlikehold og drift av håndboksystem og infrastruktur.
(3) Dersom driften av en lufttrafikktjenesteenhet skal overtas av en ny tjenesteleverandør, plikter den etablerte leverandøren å sørge for at den nye organisasjonen får tilgang til alle operative forutsetninger for sikker drift, før ansvaret overføres.
(4) Enhver lufttrafikktjenesteenhet skal etterkomme de krav som til enhver tid blir stilt av Luftfartstilsynet.
0Endret ved forskrifter 1 feb 2007 nr. 116, 21 des 2010 nr. 1767 (i kraft 1 jan 2011).

Kapittel 3. Plikt til etablering av lufttrafikktjeneste samt tilhørende tjenester

§ 5.Generelt

Det skal opprettes lufttrafikktjeneste i de tilfelle som er nevnt i § 6 til § 8.

§ 6.Etablering av flygekontrolltjeneste
(1) Tårnkontrolltjeneste skal etableres og være betjent når:
a)samlet antall flybevegelser i de siste to foregående år overstiger 15000 pr. år og der minst 7500 av disse er IFR-flyginger, eller;
b)flyplassen er godkjent for ILS Cat II- eller Cat III-landinger.
(2) Innflygingskontrolltjeneste kan utøves fra kontrolltårn, innflygingskontroll eller kontrollsentral.
a)Innflygingskontrolltjeneste skal være etablert når flyplassen har godkjente innflygingsprosedyrer og det er etablert tårnkontrolltjeneste.
b)Separat innflygingskontrolltjeneste skal etableres når samlet antall IFR-bevegelser til en eller flere flyplasser innenfor enhetens ansvarsområde i de siste to foregående år overstiger 18000 flybevegelser pr. år.
c)En felles innflygingskontrolltjeneste for flere flyplasser skal etableres når områdene for ventemønster og for inn- og utflygingsprosedyrer i tilknytning til flyplassene ikke kan anvendes uavhengig av hverandre.
(3) Det skal være etablert områdekontrolltjeneste i samsvar med internasjonale forpliktelser. Områdekontrolltjeneste skal utøves fra en kontrollsentral.
§ 7.Etablering av lokal flygeinformasjonstjeneste - AFIS

AFIS skal være etablert og betjent når flyplassen skal tillates brukt:

a)til luftrutetrafikk;
b)av luftfartøy som utfører IFR-flyging og vil benytte flyplassens godkjente prosedyre(r) for instrumentinnflyging, eller;
c)av luftfartøy med høyest tillatt startvekt over 5.700 kg eller som er godkjent for 10 eller flere passasjerseter.
§ 8.Etablering av lokal flygeinformasjonstjeneste for helikopterflyginger - HFIS
(1) HFIS skal være etablert når:
a)2 eller flere faste oljeinstallasjoner med helikopterdekk regelmessig har samtidig trafikk av to eller flere helikopter som er i konflikt med hverandre, eller;
b)flytende innretninger med helikopterdekk som over lengre tid ligger i slik nærhet av andre installasjoner med helikopterdekk regelmessig har samtidig trafikk av to eller flere helikopter som er i konflikt med hverandre.
(2) En felles HFIS-tjeneste for flere innretninger skal etableres når trafikken til innretningene regelmessig kan komme i konflikt med hverandre, og det angjeldende luftrom ikke er kontrollert.
§ 9.Plikt til å etablere lufttrafikktjeneste i andre tilfelle

Luftfartstilsynet kan etter nærmere vurdering kreve at det opprettes lufttrafikktjeneste også i andre tilfeller enn nevnt i § 6 til § 8. Ved vurderingen legges det vekt på blant annet antall flybevegelser, trafikksammensetning, samtidighet, kompleksitet, meteorologiske og topografiske forhold samt flyplassers geografiske beliggenhet.

§ 10.Sektorisering
(1) Tjenesteleverandør skal for hver flygekontrolltjenesteenhet ha etablert kriterier for oppdeling og sammenslåing av kontrollposisjoner (sektorisering). Kriteriene skal være godkjent av Luftfartstilsynet.
(2) Luftfartstilsynet kan likevel kreve at lufttrafikktjenesteenheten skal sektorisere i andre tilfelle enn enhetens kriterier tilsier. Ved vurderingen legges det vekt på rulle- og taksebanesystemets kompleksitet i tillegg til momentene i § 9.
§ 11.Trafikkflytledelse
(1) En tjenesteleverandør som er godkjent for å utøve lufttrafikktjeneste ved en eller flere lufttrafikktjenesteenheter, skal ha et system som ivaretar trafikkflytledelse, jf. trafikkflytledelsesforskriften (Air Traffic Flow Management - ATFM).
(2) Det skal etableres en trafikkflytledelsesposisjon (FMP) i hver kontrollsentral som ivaretar trafikkflytledelse innenfor kontrollsentralens ansvarsområde. En kontrollsentrals FMP kan etter nærmere avtale ivareta flere kontrollsentralers ansvarsområde.
§ 12.Meldekontor

En tjenesteleverandør som er godkjent for å utøve lufttrafikktjeneste ved en eller flere lufttrafikktjenesteenheter, skal etablere meldekontor eller inngå avtale med annen godkjent tjenesteleverandør om utøvelse av de tjenester et meldekontor skal yte for angjeldende lufttrafikktjenesteenhet(er).

§ 13.Kunngjøringstjeneste

Enhver lufttrafikktjenesteenhet skal være tilknyttet en kunngjøringstjenesteleverandør sertifisert i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 2096/2005 om fastsettelse av felles krav for yting av flysikringstjenester for å ivareta intern og ekstern kunngjøring av operative og tekniske forhold innenfor enhetens ansvarsområde.

0Endret ved forskrift 1 feb 2007 nr. 116.
§ 14.Flyværtjeneste

Enhver lufttrafikktjenesteenhet skal være tilknyttet en flyværtjenesteleverandør sertifisert i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 2096/2005 om fastsettelse av felles krav for yting av flysikringstjenester, slik at påkrevd værinformasjon gjøres tilgjengelig. Enheten skal etablere rutiner for videreformidling av slik informasjon.

0Endret ved forskrift 1 feb 2007 nr. 116.
§ 15.Søk- og redningstjeneste (SAR) og alarmtjeneste

Tjenesteleverandøren er ansvarlig for å utarbeide prosedyrer for varsling av luftfartsulykker eller om luftfartøy man har grunn til å tro er i nød. Lufttrafikktjenesten er en integrert del av redningstjenesten i Norge, jf. kgl.res. av 4. juli 1980 om organisasjonsplan for redningstjenesten i Norge.

§ 16.Nedgradering av lufttrafikktjeneste

Nedgradering av lufttrafikktjeneste kan bare skje etter godkjennelse fra Luftfartstilsynet.

Kapittel 4. Krav til organisasjon

§ 17.Krav til ledelse
(1) En tjenesteleverandør skal ha en administrativ og operativ organisering i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 2096/2005 om fastsettelse av felles krav for yting av flysikringstjenester, annex 1 pkt. 2.
(2) Det skal for hver enhet utpekes en ansvarlig leder som skal aksepteres av Luftfartstilsynet. Vedkommende skal ha det totale ansvar for å sikre at driften finansieres og gjennomføres etter den standard som Luftfartstilsynet krever.
(3) Det skal for hver enhet utnevnes en operativ leder med relevant bakgrunn. Operativ leder skal aksepteres av Luftfartstilsynet.
(4) Funksjonene nevnt i 2. og 3. ledd kan dekkes av samme person.
0Endret ved forskrift 1 feb 2007 nr. 116.
§ 18.Personell

Lufttrafikktjeneste skal kun utøves av personell som til enhver tid innehar nødvendig(e) sertifikat, rettighet(er), autorisasjon(er) eller godkjennelse(r) som kreves for den tjeneste som skal ytes ved angjeldende enhet. Krav til personell fremgår av vedlegg 3.

§ 19.Opplæring, vedlikeholdstrening og oppdatering
(1) Yter av lufttrafikktjeneste skal ha program for opplæring og vedlikeholdstrening for hver enkelt enhet. Programmene skal godkjennes av Luftfartstilsynet. Kravene til program fremgår av vedlegg 4. pkt. 2 og for flygeledere av forskrift om sertifisering og medisinsk godkjenning av flygeledere.
(2) Det skal være utarbeidet et system for oppdatering av personell når instrukser, regelverk og operative prosedyrer endres. Endringer av betydning skal innarbeides i enhetens treningsprogram.
0Endret ved forskrifter 1 feb 2007 nr. 116, 19 des 2008 nr. 1576 (i kraft 1 feb 2009), 2 juli 2013 nr. 851.
§ 20.Bemanning, tjeneste-, posisjons- og hviletid

For å sikre at personellet til enhver tid kan utøve lufttrafikktjeneste på en sikker måte skal tjenesteleverandøren sørge for at den enkelte enhet har et system som regulerer bemanning, tjeneste-, posisjons- og hviletid.

0Endret ved forskrift 21 des 2010 nr. 1767 (i kraft 1 jan 2011).
§ 21.Misbruk av legemidler og psykoaktive stoffer

Tjenesteleverandøren skal ha et system for å hindre at personellet utøver operativ tjeneste med nedsatt helsetilstand som følge av misbruk av legemidler og psykoaktive stoffer. I de tilfeller slike forhold avdekkes, skal vedkommende tas ut av tjeneste og Luftfartstilsynet varsles.

§ 22.Årsmeldinger for enhetens operative drift

Enhver lufttrafikktjenesteenhet skal utferdige årsmeldinger på fastsatt skjema, som skal være Luftfartstilsynet i hende senest 1. februar påfølgende år. Krav til innhold til årsmeldingen vil fremgå av skjemaet.

0Endret ved forskrift 1 feb 2007 nr. 116.

Kapittel 5. Infrastruktur

§ 23.Lokaler
(1) Lokaler for utøvelse av lufttrafikktjeneste skal ha en utforming og bygningsmessig standard som sikrer at kvaliteten på tjenesteutøvelsen ikke påvirkes.
(2) Tårnkontrolltjeneste skal utøves fra et lokale som har en høyde, plassering og utforming som gjør at personellet i klart vær kan se flyplassens manøvreringsområde, rullebanenes sikkerhetsområder, inn- og utflygingsretningene, landingsrunden og de deler av luftrommet der lufttrafikktjenesten utøver visuell overvåking.
(3) Lokal flygeinformasjonstjeneste skal utøves fra et lokale som har en høyde, plassering og utforming som gjør at personellet i klart vær kan se flyplassens manøvreringsområde, rullebanens sikkerhetsområder, inn- og utflygingsretningene, landingsrunden og de deler av luftrommet der lufttrafikktjenesten utøver visuell overvåking.
(4) Lokal flygeinformasjonstjeneste ved innretning på norsk kontinentalsokkel (HFIS) skal utøves fra et lokale med utsikt til helikopterdekk og inn- og utflygingsretningene. Der HFIS-tjeneste for flere installasjoner utøves fra samme lokale slik at kravet til utsikt til helikopterdekk ikke kan etterkommes, skal det være etablert samband mellom HFIS og leder på de aktuelle helikopterdekk (HLO).
(5) I lokaler som nevnt ovenfor under første til tredje ledd, samt i andre lokaler hvor det utøves lufttrafikktjeneste, skal det ikke tillates aktiviteter som kan virke forstyrrende på utøvelse av denne tjenesten.
(6) I lokaler som nevnt ovenfor under første til tredje ledd, samt i andre lokaler hvor det utøves lufttrafikktjeneste, skal det være etablert innpasseringskontroll.
0Endret ved forskrift 1 feb 2007 nr. 116.
§ 24.Utstyr som skal være tilgjengelig for lufttrafikktjenesten

Tjenesteleverandøren skal ha til rådighet nødvendig navigasjons-, kommunikasjons-, overvåkings- og meteorologisk utstyr for utøvelse av tjenesten. Hva som anses som nødvendig utstyr avhenger av type tjeneste som ytes og enhetens trafikkmengde. Utstyret skal tilfredsstille kravene som fremgår av forskrift av 3. desember 2002 nr. 1342 om flynavigasjonstjenesten (BSL G 6-1). Minstekrav til hvilket utstyr som skal være tilgjengelig ved lufttrafikktjenesteenheter fremgår av vedlegg 7.

Kapittel 6. Krav til operativ tjenesteutøvelse

§ 25.Utøvelse av lufttrafikktjeneste

Lufttrafikktjeneste skal utøves i henhold til de til enhver tid gjeldende regler.

0Endret ved forskrifter 2 juli 2013 nr. 851, 17 juni 2016 nr. 710 (i kraft 1 aug 2016).
§ 26.Håndboksystem

I tillegg til de krav som framgår av forordning (EF) nr. 2096/2005 om fastsettelse av felles krav for yting av flysikringstjenester Annex I pkt. 3.3 skal tjenesteleverandøren utarbeide og vedlikeholde et håndboksystem for hver enhet. Det er ansvarlig leders plikt til enhver tid å forvisse seg om at håndbøkene er i samsvar med luftfartsloven, gjeldende forskrifter, samt vilkår satt for godkjenningen. Krav til håndboksystemet fremgår av vedlegg 5.

0Endret ved forskrift 1 feb 2007 nr. 116.
§ 27.Autorisasjoner
(1) Tjenesteleverandøren er ansvarlig for at alt personell i stillinger hvor det kreves autorisasjoner til enhver tid er autorisert for den tjeneste de utøver. Dersom det er tvil om en autorisasjonsinnehaver er skikket til å utføre lufttrafikktjeneste, skal vedkommende tas ut av operativ tjeneste. Luftfartstilsynet skal varsles innen 14 dager dersom en flygeleders autorisasjon ikke lenger er gyldig.
(2) Krav til praksisinstruktører, prosedyrer for avholdelse av autorisasjonsprøver, vedlikehold og suspensjon av autorisasjoner er beskrevet i vedlegg 3, 4 og 6. Særskilte bestemmelser for flygeledere følger av forskrift om sertifisering og medisinsk godkjenning av flygeledere.
0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1576 (i kraft 1 feb 2009), 2 juli 2013 nr. 851.
§ 28.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 20 des 2011 nr. 1435 (i kraft 1 jan 2012).

Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser

§ 29.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 21 des 2010 nr. 1767 (i kraft 1 jan 2011), tilføyd ved forskrift 2 juli 2013 nr. 851, opphevet ved forskrift 17 juni 2016 nr. 710 (i kraft 1 aug 2016).
§ 30.Endring og tilbakekall

Luftfartstilsynet kan til enhver tid endre eller tilbakekalle godkjenningen ved brudd på gjeldende forskrifter og vilkår satt for denne.

§ 31.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 32.Overgangsbestemmelser

Organisasjoner etablert før 1. januar 2004 skal innen 1. januar 2007 være godkjent i overensstemmelse med denne forskrift.

Søknad om slik godkjenning skal være Luftfartstilsynet i hende senest 1. juni 2005.

§ 33.Ikrafttredelse

Denne forskriften gjelder fra 1. januar 2004.

Vedlegg 1. Definisjoner

For denne forskrift menes med: 

AFIS-enhet (aerodrome flight information service unit): En enhet som yter flygeinformasjons- og alarmtjeneste til luftfartøyer før avgang, på manøvreringsområdet på en ikke-kontrollert flyplass samt til luftfartøyer innenfor en trafikkinformasjonssone og trafikkinformasjonsområde. 

Ansvarlig leder for lufttrafikktjenesten (providers representative): Den person utnevnt av tjenesteleverandøren som er ansvarlig for at en eller flere lufttrafikktjenesteenheter drives i henhold til gjeldende bestemmelser. 

Autorisasjon: En tillatelse til å utøve nærmere angitt tjeneste ved en bestemt enhet eller sektor. 

Autorisasjon for flygeledere: En påskrift (endorsement) i eller et vedlegg til et flygeledersertifikat som angir den enhet og/eller sektor av flygekontrolltjenesten der vedkommende flygeleder kan utøve flygekontrolltjeneste med utgangspunkt i den eller de rettigheter som er påført i sertifikatet. En autorisasjon kan også gi adgang til bruk av ulike typer av overvåkingsutstyr. 

Autorisasjonsbevis: Et dokument utstedt av Luftfartstilsynet som bekrefter at innehaveren er kvalifisert og innehar de personlige egenskaper og kunnskaper som er nødvendige for å utøve lokal flygeinformasjonstjeneste. 

Beskyttelsessone for helikopter (HPZ) (Helicopter Protected Zone): Et ikke-kontrollert luftrom av bestemte dimensjoner som vertikalt strekker seg fra havets overflate til en angitt høyde over havflaten. HPZ etableres rundt grupper av to eller flere innretninger på kontinentalsokkelen, og hvor det ytes flygeinformasjons- og alarmtjeneste av en HFIS-enhet når en slik er etablert. Flygeinformasjons- og alarmtjeneste kan også utføres av en kontrollsentral. 

Flygeinformasjonstjeneste (flight information service): En tjeneste med det formål å gi råd og opplysninger av betydning for sikker og effektiv gjennomføring av flyginger. 

Flygekontrollenhet (air traffic control unit): Fellesbetegnelse for kontrollsentral, innflygingskontroll og kontrolltårn. 

Flygekontrolltjeneste (air traffic control service): En tjeneste med det formål å:

1.forebygge og avverge sammenstøt:
a)mellom luftfartøyer og
b)mellom luftfartøyer og hindringer på manøvreringsområdet, samt å
2.sørge for velordnet og rask trafikkavvikling. 

Flygeledersertifikat (air traffic controller licence): Et dokument som bekrefter at innehaveren er kvalifisert som flygeleder og innehar de personlige egenskaper, medisinske godkjenninger og kunnskaper som er nødvendige for å utøve flygekontrolltjeneste. 

Flyplass (aerodrome): Et bestemt land- eller sjøområde (med bygninger, installasjoner og utstyr) som er beregnet til helt eller delvis å bli brukt for luftfartøyers avgang, landing og manøvrering på bakken. 

Flyværtjeneste (meteorological service to air navigation): Tjeneste innen flysikringstjenesten med det formål å samle inn, bearbeide og/eller lagre, samt videresende de meteorologiske produkter som berører lufttrafikk (observasjon, varsling og formidling av meteorologiske opplysninger). 

HFIS-enhet (HFIS unit): En enhet som yter flygeinformasjons- og alarmtjeneste til helikoptre før avgang fra et helikopterdekk og til luftfartøyer innenfor en eller flere beskyttelsessoner for helikoptre (HPZ). 

IFR (instrument flight rules): Betegnelse for instrumentflygereglene. 

IFR-flyging (IFR flight): Flyging utført i samsvar med instrumentflygereglene. 

IFR-forhold (instrument meteorological conditions): Værforhold, uttrykt i sikt, avstand fra skyer, og skydekkehøyde, som er dårligere enn minstekravene til VFR-forhold. 

Innflygingskontroll (approach control unit): En enhet som yter flygekontrolltjeneste til kontrollerte flyginger som ankommer til, eller går fra en eller flere flyplasser. 

Innflygingskontrolltjeneste (approach control service): Flygekontrolltjeneste for ankommende og avgående kontrollerte flyginger. 

Innpasseringskontroll: Kontroll av personer som skal ha adgang til sikkerhetskritiske områder. 

Instrumentinnflyging (instrument approach procedure): En rekke foreskrevne manøvrer, utført ved hjelp av luftfartøyets instrumenter og som gir fastsatt minsteavstand til hindringer fra passering av det innledende innflygingsfiks (IAF) eller, om aktuelt, fra passering av det punkt hvor en definert innflygingsrute begynner og inntil et punkt hvor landing kan foretas og videre, hvis landing ikke blir utført, inntil en posisjon hvor kriteria for venting eller for hinderfrihet i underveisfasen gjelder. 

Kontrollant: Person som er kvalifisert for og utnevnt av Luftfartstilsynet til å avholde ferdighetsprøve og ferdighetskontroll med kandidater ved sertifisering eller autorisering av luftfartspersonell. 

Kontrollert luftrom (controlled airspace): Et luftrom av bestemte dimensjoner, der det ytes flykontrolltjeneste i samsvar med klassifiseringen av luftrommet. Kontrollert luftrom er en fellesbetegnelse som i norske flygeinformasjonsregioner dekker ATS-luftrom klasse A, C, D og E. 

Kontrollområde (control area): Et kontrollert luftrom som strekker seg vertikalt oppover fra en nærmere angitt høyde over jordoverflaten. 

Kontrollposisjon: En posisjon ved en flygekontrollenhet hvorfra det ytes flygekontrolltjeneste. 

Kontrollsentral (air traffic control centre): En enhet som yter flygekontrolltjeneste til kontrollerte flyginger i kontrollområder underlagt dens myndighet. 

Kontrollsone (control zone): Et kontrollert luftrom som strekker seg fra jordoverflaten opp til en nærmere angitt øvre grense. 

Kontrolltårn (aerodrome control tower): En enhet som yter flygekontrolltjeneste for lokaltrafikk. 

Leder helikopterdekk (helicopter landing officer - HLO): En person med spesiell opplæring som er satt til å forestå den daglige ledelse av arbeidet på helikopterdekket. 

Lokaltrafikk (aerodrome traffic): All trafikk på manøvreringsområdet på en flyplass og alle luftfartøyer under flyging i nærheten av en flyplass. Et luftfartøy er i nærheten av en flyplass når det er i, entrer eller forlater landingsrunden. 

Lufttrafikk (air traffic): Alle luftfartøyer i luften og luftfartøyer som manøvrerer på manøvreringsområdet på en flyplass. 

Lufttrafikktjeneste (air traffic service): Fellesbetegnelse for flygeinformasjonstjeneste, alarmtjeneste og flygekontrolltjeneste. Sistnevnte omfatter områdekontrolltjeneste, innflygingskontrolltjeneste og tårnkontrolltjeneste. 

Lufttrafikktjenesteenhet (air traffic services unit): Fellesbetegnelse for flygekontrollenhet, flygeinformasjonssentral, AFIS-enhet, HFIS-enhet eller meldekontor. 

Manøvreringsområde (manoeuvring area): Den del av en flyplass, unntatt oppstillingsplattformer, som brukes av luftfartøyer ved avgang, landing og under taksing. 

Meldekontor (air traffic services reporting office): En enhet opprettet for mottagelse av rapporter om forhold vedrørende lufttrafikktjenesten og av reiseplaner innlevert før avgang. 

Nedgradering av lufttrafikktjeneste: En endring i tjenestetilbud fra en flygekontrollenhet til en AFIS-enhet, eller fra en AFIS-enhet til en ikke-bemannet flyplass, som bestemt av Luftfartstilsynet. 

Periodisk faglig oppdatering (PFO): Regelmessig vedlikehold og kontroll av lufttrafikktjenestepersonells teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. 

Posisjonstid: Den tid personell tjenestegjør i operativ posisjon. 

Praksisinstruktør (OJTI) (on-the-job training instructor): Lufttrafikktjenestepersonell som har gyldig autorisasjon til å utøve praktisk opplæring i flygekontrolltjeneste eller flygeinformasjonstjeneste. 

Psykoaktivt stoff (psychoactive drugs): En substans som påvirker hjernen og endrer oppførselen på en måte som ikke er forenelig med flysikkerhet. 

Reservekraft - Alternativ kraftkilde som leverer kraft når hovedkraft faller ut. 

Rettighet (rating): En påskrift i et flygeledersertifikat, eller en del av et slikt sertifikat, som angir på hvilke vilkår og eventuelt med hvilke begrensninger sertifikatet kan benyttes. 

Sektor (sector): En definert del av et kontrollområde, en kontrollsone eller et manøvreringsområde der det ytes flygekontrolltjeneste. 

Terminalområde (TMA) (terminal control area): Et kontrollområde, vanligvis etablert der flere ATS-ruter løper sammen i nærheten av en eller flere større flyplasser. 

Tjenesteleverandør (service provider): En godkjent organisasjon som driver lufttrafikktjeneste ved en eller flere lufttrafikktjenesteenheter. 

Trafikkinformasjonsområde (TIA) (Traffic Information Area): Et ikke-kontrollert luftrom av bestemte dimensjoner som strekker seg oppover fra en angitt høyde over havflaten til et angitt flygenivå eller en angitt høyde over havflaten og hvor det ytes flygeinformasjons- og alarmtjeneste av en ATS-enhet. 

Trafikkinformasjonssone (TIZ) (Traffic Information Zone): Et ikke-kontrollert luftrom av bestemte dimensjoner som vertikalt strekker seg fra jordoverflaten til en angitt høyde over havflaten og hvor det ytes flygeinformasjons- og alarmtjeneste av en ATS-enhet. 

Tårnkontrolltjeneste (aerodrome control service): Flygekontrolltjeneste for lokaltrafikk. 

VFR (visual flight rules): Betegnelse for de visuelle flygeregler. 

VFR-flyging (VFR flight): Flyging utført i samsvar med de visuelle flygeregler. 

VFR-forhold (visual meteorological conditions): Værforhold uttrykt i sikt, avstand fra skyer og skydekkehøyde, som er lik eller bedre enn angitte minstekrav.

0Vedlegg 1 endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1576 (i kraft 1 feb 2009), 15 mai 2009 nr. 521 (i kraft 1 juni 2009), 27 juni 2011 nr. 686 (i kraft 1 juli 2011).

Vedlegg 2. (Opphevet)

0Vedlegg 2 opphevet 1 jan 2011 ved forskrift 21 des 2010 nr. 1767.

Vedlegg 3. Krav til personell

1. AFIS/HFIS-fullmektig

Operativ leder skal forvisse seg om at en AFIS-fullmektig som utøver tjeneste ved vedkommende enhet til enhver tid

a)innehar gyldig autorisasjonsbevis og enhetsspesifikk autorisasjon i samsvar med den tjeneste som skal ytes, jf. forskrift 19. desember 2008 nr. 1574 om autorisasjon mv. for utøvelse av lokal flygeinformasjonstjeneste, AFIS og HFIS,
b)innehar gyldig legeattest i samsvar med den til enhver tid gjeldende forskrift,
c)er kompetent til å utøve den tjeneste som fremgår av vedkommendes autorisasjonsbevis og enhetsspesifikke autorisasjon. 

2. Annet personell i lufttrafikktjenesten (for flygeledere gjelder bestemmelser i forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere)

(1) Ansvarshavende skal forvisse seg om at annet personell i lufttrafikktjenesten har nødvendige kvalifikasjoner for den tjeneste de blir satt til å utøve.
(2) Dersom slikt personell skal ta selvstendige avgjørelser som kan ha betydning for flysikkerheten må det foreligge godkjennelse fra Luftfartstilsynet. 

3. Praksisinstruktører (OJTI) for lufttrafikktjenestepersonell (for flygeledere gjelder bestemmelser i forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere)

(1) En praksisinstruktørautorisasjon gis for inntil 3 år. Autorisasjonen kan fornyes.
(2) Yter av lufttrafikktjeneste skal etablere treningsprogram for lufttrafikktjenestepersonell som skal utøve tjeneste som praksisinstruktører. Innholdet i treningsprogrammet skal minst tilsvare retningslinjene i EUROCONTROL «Air Traffic Controller Training at operational units». Treningsprogrammet skal godkjennes av Luftfartstilsynet.
(3) For flygeinformasjonspersonell som har gjennomført og bestått prøven for praksisinstruktør skal dokumentasjon på dette utarbeides og vedlikeholdes av yter av lufttrafikktjeneste, jf. vedlegg 5 punkt 9.
(4) Yter av lufttrafikktjeneste skal etablere et program som sikrer at praksisinstruktørenes kompetanse hvert 3. år blir oppdatert og vurdert. Program for oppdatering skal minst tilsvare retningslinjene i EUROCONTROL «Air Traffic Controller Training at operational units, Refresher Course». Programmet skal også beskrive prosedyrer for kontroll av praksisinstruktørens kompetanse.
(5) For å utøve tjeneste som praksisinstruktør skal kravene i vedlegg 6 punkt 4 «Vedlikehold av autorisasjoner» oppfylles. Kravene anses oppfylt så lenge vedkommende praksisinstruktør på operative vakter har utøvet minst 25 % av en heltidsstilling uten å ha ansvar for personell på opplæring eller under overføringstrening.
0Vedlegg 3 endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1576 (i kraft 1 feb 2009), 2 juli 2013 nr. 851, 17 juni 2016 nr. 710 (i kraft 1 aug 2016).

Vedlegg 4. Program for overførings- og vedlikeholdstrening 

1. Krav til treningsperiodens varighet for lufttrafikktjenestepersonell under overføringstrening

Med overføringstrening forstås den opplæring og trening som er nødvendig når autorisert personell flytter fra en enhet til en annen eller internt ved en enhet for å oppnå en ny autorisasjon. All trening skal foregå under overvåking av en autorisert praksisinstruktør.

(1) Ved trening som skal føre fram til ny enhetsspesifikk autorisasjon for lokal flygeinformasjonstjeneste (AFIS eller HFIS), skal opplæringstiden være minst tilsvarende 1 måned normal arbeidstid.
(2) Dersom trening som skal føre fram til ny enhetsspesifikk autorisasjon inkluderer bruk av overvåkingsinformasjon, skal opplæringstiden være:
a)minst 2 måneder normal arbeidstid for lokal flygeinformasjonstjeneste forutsatt tidligere autorisasjon for dette
b)minst 3 måneder normal arbeidstid for lokal flygeinformasjonstjeneste ved førstegangsoppnåelse av slik autorisasjon.
(3) Kravene til opplæringstidens varighet relaterer seg til operativt arbeid. 

2. Krav til program for regelmessig oppdatering og vedlikehold av teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter (PFO) for lufttrafikktjenestepersonell (for flygeledere gjelder bestemmelser i forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere)

(1) Programmet skal beskrive gjennomføring av årlige prosedyrer for oppdatering og vedlikehold av teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.
(2) Programmet skal beskrives i enhetens treningsprogram.
(3) Programmet skal inneholde detaljerte beskrivelser for gjennomføring av både teoretiske og praktiske prøver.
(4) Programmet for oppdatering skal minst tilsvare retningslinjene i EUROCONTROL «Guidelines for Refresher Training for Air Traffic Controllers».
(5) Programmet skal beskrive de prosedyrer som vil tre i kraft når en prøve ikke er tilfredsstillende bestått. For flygeinformasjonstjenestepersonell skal den enhetsspesifikke autorisasjonen suspenderes.
(6) Programmet skal inneholde prosedyrer for utvelgelse og opplæring av personell som skal forestå gjennomføringen av de praktiske prøvene. Krav til disse er at de skal inneha gyldig praksisinstruktørautorisasjon og ha innehatt de autorisasjoner som er aktuelle for praktisk prøve i minimum ett år.
0Vedlegg 4 endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1576 (i kraft 1 feb 2009), 2 juli 2013 nr. 851, 17 juni 2016 nr. 710 (i kraft 1 aug 2016).

Vedlegg 5. Krav til innhold i håndboksystemet

(1) Håndboksystemet skal dekke alle operative og administrative forhold som kan ha innvirkning på flysikkerheten.
(2) Regelverk og dokumenter som er styrende for utøvelse av lufttrafikktjeneste ved enheten skal inngå i håndboksystemet og forefinnes i ajourført utgave.
(3) Kvalitetssystemet skal være beskrevet.
(4) Sikkerhetsstyringssystemet skal være beskrevet.
(5) Det skal utarbeides krisehåndteringsplaner for enhver lufttrafikktjenesteenhet. Enhetens krisehåndteringsplan kan være en del av den enkelte lufthavns planverk, og skal minst inneholde:
a)Varslingsliste ved luftfartsulykker
b)Varslingsliste ved anslag mot et luftfartøys sikkerhet
c)Havari- og redningsplan for den enkelte lufthavn
d)Sikkerhetsplan
e)Plan for avvikling av trafikk og evakuering av lufttrafikktjenesteenhetens lokaler
f)Plan for tiltak ved nedgradering av utstyr (contingency plan).
(6) Det skal etableres koordineringsinstrukser mellom alle enheter av lufttrafikktjenesten hvis ansvarsområder grenser mot hverandre eller hvis andre forhold tilsier det.
(7) Det skal utarbeides og vedlikeholdes en lokal instruks for lufttrafikktjenesteenheten. Denne instruks skal så langt det er relevant omfatte:
a)Organisasjonskart.
b)Beskrivelse av enhetens ansvarsområde, herunder luftrom og manøvreringsområder der rullebaner, taksebaner og oppstillingsplattformers markeringer og belysning er angitt.
c)Enhetens tekniske utstyr, herunder navigasjonshjelpemidler, overvåkningssystemer og radiokommunikasjonsutstyr.
d)Beskrivelse av restriksjonsområder for navigasjonsanlegg.
e)Meteorologiske forhold og utstyr.
f)Arbeidsrutiner og vaktoppsett, herunder prosedyrer for sektorisering.
g)Prosedyrer for utøvelse av flygekontroll-, flygeinformasjons- og alarmtjeneste.
h)Prosedyre for trafikkflytledelse.
i)Lokal prosedyre for bruk av VHF-peiler.
j)Lokal prosedyre for daglig kontroll av utstyr som er viktig for flysikkerheten - jf. vedlegg 7.
k)Lokal prosedyre for operasjoner under nedsatt sikt (inkludert lavsiktsprosedyrer).
l)Vintervedlikeholdsplan.
m)System for intern og ekstern kunngjøring av operative og tekniske forhold.
n)Enhetens behandling av meldinger og rapporter over AFTN.
o)Lokale instrukser, bestemmelser eller opplysninger som ikke fremgår annet sted.
(8) Enhetens opplærings- og vedlikeholdstreningsprogram samt system for oppdatering skal være beskrevet.
(9) Enheten skal ha en oppdatert oversikt over personellets sertifikater, rettigheter og autorisasjoner mv., jf. vedlegg 6, pkt. 1 (2).
(10) Beskrivelse av enhetens system for å fange opp misbruk av legemidler og psykoaktive stoffer i samsvar med § 21.
0Vedlegg 5 endret ved forskrifter 1 feb 2007 nr. 116, 19 des 2008 nr. 1576 (i kraft 1 feb 2009).

Vedlegg 6. Sertifikat, rettigheter og autorisasjoner mv. for lufttrafikktjenestepersonell (kun pkt. 1 gjelder for flygeledere) 

1. Generelt

(1) Yter av lufttrafikktjeneste skal ha utarbeidet dokumentasjon som beskriver de sektorer og kontroll- eller flygeinformasjonsposisjoner som yter av lufttrafikktjeneste er ansvarlig for. Dokumentasjonen skal beskrive de autorisasjoner som dekker de forskjellige sektorer og posisjoner.
(2) Den enkelte lufttrafikktjenesteenhet skal ha utarbeidet dokumentasjon som til enhver tid beskriver de autorisasjoner enhetens personell innehar, i tillegg til oversikt over gyldige legeattester, personellets språkferdigheter og kvalifiserte praksisinstruktører. 

2. Førstegangsutstedelse av autorisasjonsbevis for AFIS/HFIS personell

(1) Førstegangs autorisasjonsprøve AFIS/HFIS gjennomføres i regi av Luftfartstilsynet, samtidig med enhetsspesifikk prøve.
(2) Søknad om avholdelse av prøver nevnt i (1) skal være Luftfartstilsynet i hende senest 1 måned før slik prøve planlegges avholdt.
(3) Søknaden skal inneholde dokumentasjon på den trening vedkommende kandidat har gjennomført/skal gjennomføre, med detaljert beskrivelse av den teoretiske og praktiske trening, inkludert eksamensresultater fra den institusjonelle treningen
(4) Luftfartstilsynet oppnevner kontrollant som avholder prøven etter retningslinjer gitt av Luftfartstilsynet. 

3. Prosedyrer for avholdelse av enhetsspesifikke autorisasjonsprøver AFIS/HFIS

(1) Yter av lufttrafikktjeneste skal ha beskrevet et system for avholdelse av autorisasjonsprøver for det personell som har gjennomført og oppnådd tilfredsstillende resultater som beskrevet i enhetens treningsprogram. Det vises til forskrift 19. desember 2008 nr. 1574 om autorisasjon mv. for utøvelse av lokal flygeinformasjonstjeneste, AFIS og HFIS § 14.
(2) Ved avholdelse av praktisk autorisasjonsprøve skal yter av lufttrafikktjeneste oppnevne en vakthavende AFIS/HFIS-fullmektig med gyldig praksisinstruktørautorisasjon som under autorisasjonsprøven er ansvarlig for den tjeneste som utøves.
(3) Kandidater som fremstilles for praktisk autorisasjonsprøve skal før denne avholdes ha gjennomført teoretisk prøve med resultat i henhold til kravene i forskrift 25. oktober 2003 nr. 1302 om utdanningsorganisasjoner for flygeinformasjonstjenestepersonell. 

4. Vedlikehold av autorisasjoner

(1) Yter av lufttrafikktjeneste skal ha etablert et system for registrering av den enkeltes tid i operativ posisjon knyttet til vedkommende autorisasjon(er).
(2) Lufttrafikktjenesteenheter skal ha etablert prosedyrer for den trening som er nødvendig når autorisert personell ikke har praktisert sine autorisasjoner innenfor gitte tidsperioder. Disse prosedyrene skal sikre at personellet innehar og får oppdatert de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendige for fornyelse av aktuelle autorisasjoner. Ved oppdatering av praktiske ferdigheter fordi disse ikke er tilstrekkelig vedlikeholdt skal autorisasjonen betraktes som midlertidig tilbaketrukket. I disse tilfeller er det personell med gyldig autorisasjon for OJTI som er operativt ansvarlig.
(3) Prosedyrene skal beskrive treningsprogram for følgende tidsperioder:
a)Mindre enn 20 vakter i løpet av tre måneder
b)Fravær/ikke praktisert 3 måneder–6 måneder
c)Fravær/ikke praktisert 6 måneder–12 måneder.
(4) Autorisert personell skal innenfor de forutgående 3 måneder ha arbeidet minst 20 operative vakter, eller minst 14 operative vakter for HFIS personell som jobber 12-timers vakter. Unntatt fra dette kravet er personell som har gjennomgått autorisasjonsprøve innenfor de tre forutgående månedene.
(5) En autorisasjon som ikke er praktisert i løpet av de siste 12 måneder bortfaller og vil kreve en ny autorisasjonsprøve.
(6) Yter av lufttrafikktjeneste skal sørge for at autorisert personell har gjennomgått og bestått program for periodisk faglig oppdatering (PFO).
(7) Krav til vedlikehold av autorisasjon som Praksisinstruktør framgår av vedlegg 3 punkt 3 (5). 

5. Suspensjon av autorisasjon

(1) Dersom yter av lufttrafikktjeneste etter uttalelse fra lege antar at sykdom vil kunne ha innflytelse på personellets utøvelse av tjeneste, skal vedkommende autorisasjon suspenderes. Saken skal i slike tilfeller fremstilles for Luftfartstilsynet ved flymedisinsk seksjon snarest mulig. Suspensjonen gjelder inntil Luftfartstilsynet ved flymedisinsk seksjon har avklart om de medisinske krav er oppfylt og vedkommende tilfredsstiller krav til gyldig legeattest.
(2) Har yter av lufttrafikktjeneste skjellig grunn til å anta at de nødvendige kvalifikasjoner for å utføre tjenesten på en tilfredsstillende måte ikke lenger foreligger, skal vedkommende autorisasjoner suspenderes. Vedkommende skal deretter gjennomføre et opplærings- og treningsprogram som spesielt skal ta sikte på å bedre de kvalifikasjoner som det er ansett å være mangler ved. Deretter skal vedkommende gjennomgå fornyet prøve for enhetsspesifikk autorisasjon AFIS/HFIS.
(3) Skjer det en luftfartsulykke eller luftfartshendelse innenfor autorisert personells ansvarsområde, og operativ leder, enten ut fra foreløpige opplysninger eller ut fra mer utførlige opplysninger den senere mottar, finner at det er skjellig grunn til å anta at vedkommende disposisjoner har vært medvirkende årsak til ulykken/hendelsen, skal yter av lufttrafikktjeneste suspendere autorisasjonen med øyeblikkelig virkning. Dette gjelder tilsvarende når flere i lufttrafikktjenesten har vært involvert. Når operativ leder har mottatt mer utførlige opplysninger omkring ulykken/hendelsen, skal det vurderes hvorvidt en suspensjon av autorisasjon som tidligere måtte være besluttet, skal oppheves eller opprettholdes.
(4) I tilfeller hvor det er truffet tiltak for at personell trer ut av tjeneste under omstendigheter som nevnt ovenfor, treffes beslutninger om å gjeninntre i tjenesten av operativ leder, og eventuelt etter at berørt personell har fått slik faglig opplæring/rettledning som omstendighetene måtte tilsi.
0Vedlegg 6 endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1576 (i kraft 1 feb 2009), 2 juli 2013 nr. 851.

Vedlegg 7. Krav til utstyr for lufttrafikktjenesten 

1. Generelt

Utstyr til bruk ved lufttrafikktjenesteenheter skal være av en slik kvalitet og omfang at enheten ved normale driftsforhold er i stand til å yte den tjeneste denne forskrift forutsetter. Utstyr som er viktig for flysikkerheten skal være dublert. 

2. Følgende utstyr og prosedyrer skal finnes ved alle lufttrafikktjenesteenheter

(1) Monitor som viser operativ status på navigasjonshjelpemidler innenfor enhetens ansvarsområde skal ha både lys- og lydalarm.
(2) Fasttelefon uavhengig av kommunikasjonssentralen og egen mobiltelefon. Innføring av ytterligere redundans i kommunikasjonssystemet skal baseres på en sikkerhetsvurdering.
(3) Utstyr for egenkontroll av peilefunksjoner til VHF peilestasjon skal være installert og tilgjengelig ved den enkelte utøvende enhet for lufttrafikktjeneste der det er krav til VHF peilestasjon.
(4) Sikkerhetskritisk kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingsutstyr som benyttes i flysikringstjenesten, skal være tilknyttet reservekraft som sikrer kontinuerlig drift ved bortfall av hovedkraft. Reservekraftkilden skal være tilstrekkelig til å foreta reduksjon eller sikker avvikling av lufttrafikk og fungere uavhengig av hovedkraftkilde.
(5) Berørte lufttrafikktjenesteenheter skal ha oppdatert informasjon om status for krafttilførselen.
(6) Det skal etableres fast eller oppkoblet (oppringt) samband mellom lufttrafikktjenesteenheter og mellom den enkelte enhet og fjernoperert radioutstyr.
(7) Lufttrafikktjenesten og kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjenesten skal en gang i måneden sammen kontrollere opptakskvalitet på et representativt utvalg av kanaler.
(8) Ved bortfall av automatisk opptak, skal alternativ prosedyre som sikrer sporbarhet for talekommunikasjon iverksettes. Ved bortfall av slik tjeneste utover 24 timer skal det straks sendes melding om dette til Luftfartstilsynet.
(9) Lufttrafikktjenesten skal ha tilstrekkelig informasjon om status på det utstyr som benyttes for utøvelse av tjenesten. En risikovurdering skal dokumentere at den valgte løsning er akseptabel.
(10) ---
(11) Yter av kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste skal sikre registrerte data, når det er grunn til det på bakgrunn av en hendelse eller ulykke eller andre særskilte forhold. Yter av kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste skal etablere rutiner for dette. 

3. Tilleggsutstyr

(1) Kontrolltårn og AFIS-/HFIS-enheter skal i tillegg ha følgende utstyr:
a)Utstyr for visning av vindretning og -styrke, barometrisk trykk, korrekt luft- og duggpunktstemperatur og skyhøyde. I tillegg skal det finnes utstyr for visning av meteorologisk sikt og rullebanesikt (RVR) dersom utstyr for måling av disse er installert på flyplassen.
b)Kontrollpanel for regulering av banelyssystemene på manøvreringsområdet.
c)VHF-peiler (VDF) for enhetens operative radiofrekvenser.
d)Signallampe.
e)Utrykningsalarm.
f)Bærbart radiosett med enhetens operative frekvenser.
(2) Innflygingskontrollenhet skal i tillegg ha VHF-peiler (VDF) for enhetens operative radiofrekvenser.
(3) Områdekontrollenhet skal i tillegg ha nødvendig utstyr for å betjene trafikkflytledelsesposisjonen.
(4) Enheter som regelmessig betjener luftfartøy som benytter UHF-kommunikasjon skal være utstyrt med nødvendig UHF-sendere og -mottakere, samt UHF-peiler (UDF).
(5) Enheter som har ansvar for luftrom med krav til 8.33 kHz kanalseparasjon skal være utstyrt med UHF-kommunikasjonsutstyr for å kunne håndtere trafikk unntatt fra bestemmelsene om å medføre og benytte 8.33 kHz radiosender/mottaker.
0Endret ved forskrifter 1 feb 2007 nr. 116, 28 jan 2008 nr. 81 (i kraft 1 juli 2008), 27 juni 2011 nr. 686 (i kraft 1 juli 2011), 15 juli 2014 nr. 981.

Vedlegg 8. (Opphevet)

0Vedlegg 8 opphevet 1 jan 2011 ved forskrift 21 des 2010 nr. 1767.

Veiledning til forskriften

0Overskrift endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1576 (i kraft 1 feb 2009).
 

Definisjon av luftfartsulykke og luftfartshendelse finnes i BSL A 1-3 med tilhørende veiledning.

Til vedlegg 3 punkt 4 (2) og (4):

EUROCONTROL dokumenter «Air Traffic Controller Training at operational units» og «Air Traffic Controller Training at operational units Refresher Course» skal også benyttes for flygeinformasjonstjenestepersonell.

Til vedlegg 4 punkt 1:

Kravene til opplæringsperiodens varighet relaterer seg til operativt arbeid.

Til vedlegg 4 punkt 2 (4):

EUROCONTROL dokument «Guidelines for Refresher Training for Air Traffic Controllers» skal også benyttes for flygeinformasjonstjenestepersonell.

Til vedlegg 6 punkt 4 (3) og (4):

For HFIS-personell som jobber 12-timers vakter kan kravet til antall vakter reduseres fra 20 til 14.

Til vedlegg 6 punkt 4 og 5:

Bestemmelsene omhandler autorisasjoner. Dette omfatter også enhetsspesifikke autorisasjoner for flygeinformasjonstjenestepersonell.

0Veiledningen endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1576 (i kraft 1 feb 2009).