Forskrift til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften)

DatoFOR-2003-11-14-1342
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2003 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2011-02-25-195 fra 01.03.2011
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-28-61-§4
Kunngjort14.11.2003
KorttittelNaturgassforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. november 2003 med hjemmel i lov av 28. juni 2002 nr. 61 om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven) § 4. Fremmet av Olje- og energidepartementet.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IV nr. 23 (direktiv 2003/55/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 1 feb 2008 nr. 87, 4 sep 2009 nr. 1156, 5 feb 2010 nr. 114, 25 feb 2011 nr. 195.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.(Virkeområde)

Forskriften kommer til anvendelse på overføring, distribusjon, forsyning og lagring av naturgass som ikke omfattes av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet. Forskriften kommer også til anvendelse på biogass, gass fra biomasse og andre typer gass så langt slike gasser teknisk og sikkerhetsmessig kan injiseres i og transporteres gjennom et naturgassystem.

0Endret ved forskrift 1 feb 2008 nr. 87.
§ 1-2.(Definisjoner)

I denne forskrift forstås med:

a)loven, lov av 28. juni 2002 nr. 61 om felles regler for det indre marked for naturgass,
b)lageranlegg, et anlegg som brukes til lagring av naturgass, og som eies og/eller drives av et naturgassforetak, herunder den del av LNG-anlegg som brukes til lagring, men unntatt den del som brukes til produksjonsvirksomhet, og unntatt anlegg som er forbeholdt overføringssystemoperatører når de utfører sine oppgaver,
c)LNG-anlegg, en terminal som brukes til omdanning av naturgass til væske eller import, lossing og regassifisering av LNG, herunder tilleggstjenester og midlertidig lagring som er nødvendig for regassifiseringen og den påfølgende levering til overføringsnettet, men skal ikke omfatte noen del av LNG-terminaler som brukes til lagring,
d)lagersystemoperatør, enhver fysisk eller juridisk person som driver lagringsvirksomhet og har ansvaret for drift av lageranlegg,
e)overføringssystemoperatør, enhver fysisk eller juridisk person som utfører overføring av naturgass, og som er ansvarlig for drift, vedlikehold og eventuelt utvikling av overføringssystemet i et gitt område, samt eventuelt for systemets sammenkoblinger med andre systemer, og for å sikre systemets langsiktige evne til å møte rimelige behov for transport av naturgass,
f)distribusjonssystemoperatør, enhver fysisk eller juridisk person som utfører distribusjon av naturgass, og som er ansvarlig for drift, vedlikehold og eventuelt utvikling av distribusjonssystemet i et gitt område, samt eventuelt systemets sammenkoblinger med andre systemer, og for å sikre systemets langsiktige evne til å møte rimelige behov for distribusjon av naturgass,
g)LNG-systemoperatør, enhver fysisk eller juridisk person som utfører omdanning av naturgass til væske eller import, lossing og regassifisering av LNG, og som er ansvarlig for drift av LNG-anlegg,
h)system, ethvert overførings- eller distribusjonsnett, LNG-anlegg eller lageranlegg som eies eller drives av et naturgassforetak, lagring i rørledning og foretakets anlegg som yter tilknyttede tjenester, samt tilknyttede foretaks anlegg som er nødvendig for å gi adgang til overføring, distribusjon og LNG,
i)systembruker, enhver fysisk eller juridisk person som forsyner eller forsynes fra et system,
j)sikkerhet, både forsyningssikkerhet og teknisk sikkerhet.
0Endret ved forskrift 1 feb 2008 nr. 87.

Kapittel 2. Konsekvensutredning og konsesjon mv.

§ 2-1.(Konsekvensutredning)

For anlegg som er konsesjonspliktige etter § 2-3 og som omfattes av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 kapittel 14 skal konsekvensutredninger vedlegges søknad etter § 2-2.

For prosjekter som gjelder transport av gass i rørledning med en diameter på mer enn 800 mm og en lengde på mer enn 40 km eller som antas å ha vesentlige næringsmessige eller miljømessige virkninger får bestemmelsene om konsekvensutredninger i kapittel 4 i forskrift av 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet tilsvarende anvendelse så langt de passer for så vidt rørledningen går i sjø. Konsekvensutredninger skal vedlegges søknad etter § 2-2.

0Endret ved forskrift 5 feb 2010 nr. 114.
§ 2-2.(Søknad)

Søknad om konsesjon med tilhørende anleggsplan sendes departementet og skal inneholde:

a)en beskrivelse av søkeren og dennes virksomhet,
b)planlagt tidspunkt for påbegynnelse og fullførelse av anlegget,
c)en teknisk beskrivelse av anlegget med kartvedlegg,
d)en begrunnelse for tiltaket,
e)en vurdering av økonomiske forhold og en redegjørelse for areal- og miljøvirkninger av tiltaket,
f)en beskrivelse av behov for tillatelser etter annen lov, herunder forholdet til kommunale planer etter plan- og bygningsloven,
g)en redegjørelse for forholdet til energiutredninger utarbeidet i henhold til forskrift av 16. desember 2002 nr. 1607 om energiutredninger,
h)øvrige opplysninger som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis. Departementet kan fastsette nærmere hvilke opplysninger eller undersøkelser søkeren må sørge for.

Kunngjøring av søknaden, en kort beskrivelse av planene, opplysninger om hvor søknaden er utlagt og fristen for å gi uttalelse skal rykkes inn i Norsk lysingsblad og i en eller flere aviser alminnelig lest i distriktet. Søkeren betaler utgiftene ved utleggelse og kunngjøring. Kunngjøring kan unnlates når det finnes ubetenkelig.

Offentlige organer og andre som tiltaket direkte gjelder, skal få søknaden tilsendt til uttalelse. Ved utsendelse fastsettes en frist for å avgi uttalelse til konsesjonsmyndigheten. Høring kan unnlates når det finnes ubetenkelig.

§ 2-3.(Konsesjonsplikt)

Anlegg for overføring av naturgass, LNG-anlegg og andre anlegg som i det vesentligste skal levere naturgass til naturgassforetak i en annen region kan ikke bygges eller drives uten etter konsesjon fra departementet.

Mindre anlegg for overføring av naturgass, mindre LNG-anlegg, andre mindre naturgassanlegg og anlegg for distribusjon av naturgass krever ikke konsesjon.

Departementet avgjør nærmere hva som er konsesjonspliktig etter første ledd og hva som er unntatt fra konsesjonsplikt etter annet ledd.

Konsesjon skal gis på grunnlag av ikke-diskriminerende, saklige og objektive kriterier. Ved vurderingen av om konsesjon etter første ledd skal gis, skal det blant annet legges vekt på å legge til rette for et samfunnsmessig rasjonelt energisystem, herunder skal det søkes å oppnå miljømessig gode løsninger for energisystemet og det konkrete anlegget.

0Endret ved forskrift 1 feb 2008 nr. 87.
§ 2-4.(Vilkår for konsesjon)

For konsesjoner etter § 2-3 kan det fastsettes vilkår om:

a)konsesjonærens organisasjon og kompetanse, kompetanse hos den som overlates driftsoppgaver og om bortsettelse av drift,
b)nedleggelse og rydding av anlegg, herunder om frister og dekning av utgifter,
c)tekniske forhold,
d)beredskapsmessige forhold.
e)trasévalg,
f)tilrettelegging for eller tilkobling av andre anlegg eller systemer,
g)dimensjonering,
h)tiltak for å redusere skader eller ulemper av anlegget for miljø og annen arealbruk,
i)deltagelse i energiplanlegging etter lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 7-1.

Departementet kan stille som vilkår for konsesjon etter § 2-3 at konsesjonæren forplikter seg til å yte nærmere definerte offentlige tjenester som kan vedrøre sikkerhet, herunder forsyningssikkerhet, regelmessighet, kvaliteten på og prisen for forsyningene, samt miljøvern, herunder energieffektivitet og klimabeskyttelse.

Departementet kan i forbindelse med den enkelte konsesjon fastsette ytterligere vilkår dersom det finnes påkrevet av hensyn til allmenne eller private interesser.

0Endret ved forskrifter 1 feb 2008 nr. 87, 5 feb 2010 nr. 114.
§ 2-5.(Konsesjonsvedtak, tilbakekall mv.)

Konsesjon gis til juridisk person som er stiftet i overensstemmelse med norsk lovgivning og er registrert i Foretaksregisteret, når annet ikke følger av internasjonale avtaler. Konsesjon kan også tildeles fysisk person hjemmehørende i en EØS-stat.

Konsesjon gis for inntil 30 år. Konsesjonstiden kan forlenges etter søknad fra konsesjonæren. Søknad om forlengelse av konsesjon skal sendes senest 1 år før utløpet av konsesjonstiden, med mindre departementet bestemmer noe annet.

Konsesjonen skal omfatte en beskrivelse av anlegget med tilhørende kart. Det kan gis tidsfrister for seneste oppstart av anleggsarbeider, idriftsettelse av anlegget eller deler av dette.

Dersom konsesjon etter § 2-3 ikke gis til en søker, skal begrunnelse for avslaget oversendes EFTAs overvåkingsorgan til underretning.

Dersom konsesjon etter denne forskrift er gitt på grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger om forhold av vesentlig betydning, eller konsesjonæren grovt eller gjentatte ganger overtrer loven, denne forskrift eller bestemmelser eller pålegg gitt i medhold av loven eller denne forskrift, kan konsesjonen trekkes tilbake. Tilbakekall av konsesjon fritar ikke for forpliktelser som følger av forskrift eller konsesjonsvilkår.

Kapittel 3. Om regnskap, informasjonsplikt, vedlikehold mv.

0Overskriften endret ved forskrift 1 feb 2008 nr. 87.
§ 3-1.(Regnskap)

Naturgassforetak plikter å føre regnskap etter bestemmelsene i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap (regnskapsloven).

For å unngå forskjellsbehandling, kryssubsidiering og konkurransevridning skal naturgassforetak i sine internregnskaper føre atskilte regnskaper for sin virksomhet i forbindelse med overføring, distribusjon, LNG og lagring av naturgass, på samme måte som de måtte ha gjort dersom den aktuelle virksomheten hadde blitt utøvet av atskilte foretak. Det skal føres regnskap, eventuelt konsolidert, for andre aktiviteter. Internregnskapene skal inneholde en balanse og et resultatregnskap for hver virksomhet.

Naturgassforetakene skal i sine internregnskaper angi hvilke regler de følger ved utarbeiding av de atskilte regnskapene nevnt i annet ledd for så vidt gjelder fordeling av aktiva og passiva og utgifter og inntekter samt verdiforringelse, med forbehold for gjeldende nasjonale regnskapsregler. Disse reglene kan endres bare i særskilte tilfeller. Slike endringer skal angis og være behørig begrunnet.

I notene til årsregnskapene skal alle transaksjoner som er gjennomført med tilknyttede foretak angis.

0Endret ved forskrift 1 feb 2008 nr. 87 (tidligere § 3-3).
§ 3-2.(Forbud mot forskjellsbehandling)

Distribusjonssystemoperatører skal ikke under noen omstendighet forskjellsbehandle systembrukere eller grupper av systembrukere, spesielt ikke i favør av egne tilknyttede foretak.

0Endret ved forskrift 1 feb 2008 nr. 87 (tidligere § 3-4).
§ 3-3.(Generelle krav for drift, vedlikehold og utvikling av anlegg)

Overførings-, distribusjons-, lagrings- og LNG-systemoperatører skal på økonomisk akseptable vilkår drive, vedlikeholde og utvikle sikre, pålitelige og effektive anlegg og systemer for overføring, lagring, distribusjon eller LNG. Miljøhensyn skal ivaretas.

0Endret ved forskrift 1 feb 2008 nr. 87 (tidligere § 3-5).
§ 3-4.(Informasjonsplikt, konfidensialitet og misbruk av informasjon)

Overførings-, distribusjons-, lagrings- og LNG-systemoperatører skal utlevere tilstrekkelige opplysninger til andre operatører til å sikre at overføring, distribusjon og lagring av naturgass kan foregå på en måte som er forenlig med en sikker og effektiv drift av det integrerte systemet.

Distribusjonssystemoperatører skal gi systembrukere de opplysninger som er nødvendig for å få en effektiv adgang til systemet.

Overførings-, distribusjons-, lagrings- og LNG-systemoperatører skal med forbehold for § 4-2 eller enhver annen lovbestemt opplysningsplikt, bevare taushet om opplysninger som nevnt i forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 som mottas i forbindelse med utøvelsen av virksomheten. Informasjon om egne aktiviteter som kan være kommersielt fordelaktig, skal offentliggjøres på ikke-diskriminerende vis.

Overførings- og distribusjonssystemoperatører skal, innenfor rammen av salg eller kjøp av naturgass utført av dem selv eller et tilknyttet foretak, ikke misbruke opplysninger som nevnt i forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 de har mottatt fra tredjemenn i forbindelse med tildeling av eller forhandling om adgang til systemet.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av tredje og fjerde ledd straffes med bøter i henhold til Almindelig borgerlig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10 (Straffeloven) § 339 nr. 2, jf. § 48a og § 48b.

0Endret ved forskrifter 1 feb 2008 nr. 87 (tidligere § 3-6), 4 sep 2009 nr. 1156.
§ 3-5.(Anskaffelse av energi til drift av naturgassrørledninger)

Overføringssystemoperatører skal anvende transparente og ikke-diskriminerende metoder ved anskaffelse av den energi som er nødvendig for overføring av naturgass.

0Tilføyd ved forskrift 1 feb 2008 nr. 87.
§ 3-6.(Naturgassforetakenes informasjonsplikt)

Naturgassforetak plikter å sørge for at forbrukere har rett til en kontrakt som inneholder følgende informasjon

1.naturgassforetakets navn og adresse,
2.tjenester som ytes, kvalitetsnivået på tjenesten samt tidspunkt for første tilkopling,
3.eventuelle vedlikeholdstjenester som ytes,
4.på hvilken måte oppdaterte opplysninger om alle gjeldende tariffer og vedlikeholdskostnader kan innhentes,
5.kontraktens varighet, vilkår for fornyelse og avslutning av tjenestene og kontrakten samt en eventuell rett til oppsigelse,
6.eventuell erstatning eller tilbakebetaling dersom tjenestene ikke har den kvalitet som er angitt i kontrakten, og
7.hvordan fremgangsmåten for tvisteløsning iverksettes.

Vilkår i kontrakter naturgassforetak inngår med forbrukere skal være rettferdige og kjent for forbrukeren før inngåelse av kontrakt i et klart og forståelig språk. Naturgassforetak skal varsle forbrukeren i god tid før planer om endring av kontraktsvilkårene, herunder om hevingsretten i fjerde punktum. Prisøkninger skal varsles i rimelig tid, og ikke senere enn en vanlig faktureringsperiode etter at økningen trer i kraft. Dersom forbrukeren ikke aksepterer de nye vilkårene naturgassforetaket har underrettet om, har forbrukeren rett til å heve kontrakten.

Naturgassforetak skal gi forbrukerne klare og tydelige opplysninger om gjeldende priser og tariffer og om standardvilkår for adgang til og bruk av gasstjenester.

Naturgassforetak skal tilby forbrukerne et bredt spekter av betalingsmåter. Forskjeller i vilkår skal gjenspeile leverandørens kostnader ved bruk av de ulike betalingssystemene. Forbrukeren skal beskyttes mot urettferdige eller villedende salgsmetoder.

Denne bestemmelsen kommer likevel ikke til anvendelse på forbrukeravtaler der annen lovgivning gir forbrukerne en bedre rettsstilling.

0Tilføyd ved forskrift 25 feb 2011 nr. 195 (i kraft 1 mars 2011).

Kapittel 4. Diverse bestemmelser

§ 4-1.(Kontroll)

Departementet fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av loven blir overholdt.

Den som eier eller driver anlegg eller virksomhet som omfattes av loven skal påse at anlegget, driften av anlegget eller virksomheten oppfyller de krav som er fastsatt i eller i medhold av loven eller denne forskrift.

§ 4-2.(Informasjon)

Enhver som eier eller driver virksomhet omfattet av denne forskriften plikter å gi departementet og den departementet bemyndiger som tvisteløsningsmyndighet de opplysninger av teknisk eller økonomisk art som er nødvendige for utøvelse av myndighet etter denne forskrift, samt for ivaretakelse av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen på dette området.

§ 4-3.(Dispensasjon)

Departementet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskrift, bestemmelser gitt i medhold av denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt i medhold av denne forskrift innenfor rammen av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

§ 4-4.(Påleggskompetanse)

Departementet kan gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven.

0Endret ved forskrift 1 feb 2008 nr. 87 (tidligere § 4-5).
§ 4-5.(Myndighet til å gi forskrifter)

Departementet kan gi forskrifter til utfylling og gjennomføring av denne forskrift.

0Endret ved forskrift 1 feb 2008 nr. 87 (tidligere § 4-6).
§ 4-6.(Ikrafttredelse)

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004.

0Endret ved forskrift 1 feb 2008 nr. 87 (tidligere § 4-7).