Forskrift om Barne-, ungdoms- og familieetatens rett til å kreve egenbetaling fra kommunen for opphold på institusjon

DatoFOR-2003-11-26-1397
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2013-12-13-1588 fra 01.01.2014
EndrerFOR-1992-12-21-1247
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-07-17-100-§9-5
Kunngjort02.12.2003
KorttittelForskrift om refusjon for opphold i institusjon

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) 26. november 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 9-5.
Endringer: Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1588.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder egenbetaling fra kommunen for opphold i institusjon, jf. barnevernloven § 5-1 og § 5-8.

0Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1588 (i kraft 1 jan 2014).
§ 2.Adgang til å kreve egenbetaling fra kommunen

Barne-, ungdoms- og familieetaten kan kreve egenbetaling fra kommunen for opphold i institusjoner som nevnt i § 1.

0Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1588 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3.Hva egenbetalingen dekker

Egenbetalingen gjelder delvis dekning av oppholdsutgiftene. Oppholdsutgiftene omfatter kost, losji, klær, lommepenger, fritidskostnader, ferieturer, hjemreiser og lignende.

0Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1588 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4.Egenbetalingens størrelse og reguleringsmåten

Satsene for egenbetalingen fastsettes og reguleres i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet.

Kommunen betaler én sats for hvert barn som er plassert i institusjon.

Ved plassering av én foresatt og ett barn i institusjon betaler kommunen én sats. Ved plassering av to foresatte og ett barn betaler kommunen én og en halv sats. For hvert av øvrige barn betaler kommunen halv sats.

Hvis klienten fører egen husholdning i institusjonen eller er under tilbakeføring til kommunen, kan det fastsettes særlige satser.

Det kan også fastsettes særlige satser for flyktningebarn og asylsøkende barn, jf. barnevernloven § 9-8.

Egenbetalingsplikten løper fra innskrivningsdato til utskrivningsdato, med kvartalsvise terminer som innbetales etterskuddsvis.

0Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1588 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 21. desember 1992 nr. 1247 om fylkeskommunens rett til å kreve refusjon fra kommunen for opphold i institusjon.