Forskrift om forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet

DatoFOR-2003-11-27-1398
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2014-12-18-1792 fra inntektsåret 2015
EndrerFOR-1997-12-22-1430
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§24-5
Kunngjort02.12.2003
KorttittelForskrift om forenklet oppgjør for a-avgift

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 27. november 2003 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-5 tredje ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 2008 nr. 1582, 18 des 2014 nr. 1792.

I

§ 1.Denne forskrift gjelder for beregning av arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet (statsforvaltningen).

Statsforvaltningen omfatter i denne forskrift:

a)forvaltningsorganer som får fastsatt sine driftsbevilgninger over statsbudsjettet, herunder statens forretningsdrift og statsbankene, og
b)forvaltningsorganer med unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet (såkalte post 50 virksomheter).
0Endret ved forskrift 22 des 2008 nr. 1582 (i kraft 1 jan 2009).
§ 2.Statsforvaltningen plikter å beregne arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse, jf. folketrygdloven § 23-2, etter de særlige satser som fastsettes for statsforvaltningen i det årlige vedtaket om avgift til folketrygden.
§ 3.De deler av statsforvaltningen som betaler månedlig innskudd til Statens pensjonskasse skal medta dette i beregningsgrunnlaget etter § 2. For de øvrige deler av statsforvaltningen beregnes avgift av slike innskudd sentralt og gjøres opp ved særskilte bevilgninger under Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
§ 4.Statsforvaltningen er unntatt fra å levere opplysninger om beregnet arbeidsgiveravgift etter a-opplysningsloven. I stedet gjennomføres forenklet oppgjør ved at beregnet avgift i rapport til statsregnskapet føres til utgift i samme måned som lønn og godtgjørelse er utbetalt til arbeidstaker. Samtidig skal arbeidsgiveravgiften bokføres som inntekt under folketrygdens kapittel i rapporten til statsregnskapet.

Første ledd gjelder ikke for de deler av statsforvaltningen som er omtalt i § 1 andre ledd b. Disse deler av statsforvaltningen skal levere opplysninger om beregnet arbeidsgiveravgift etter § 2 til skatteoppkreveren for den kommune hvor hovedkontoret ligger, etter de ordinære regler for opplysningsplikt om arbeidsgiveravgift.

0Endret ved forskrifter 22 des 2008 nr. 1582 (i kraft 1 jan 2009), 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015).
§ 5.Finansdepartementet kan gi nærmere retningslinjer til gjennomføring av reglene i forskriften.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004. Samtidig oppheves forskrift av 22. desember 1997 nr. 1430 om forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet.