Vedtak om premietillegg til folketrygden for motorvogner fra 2004.

DatoFOR-2003-12-05-1426
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2003 hefte 16
IkrafttredelsePremieåret 2004
Sist endret
EndrerFOR-2003-09-19-1165
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§23-7
Kunngjort09.12.2003
KorttittelVedtak om premietillegg til folketrygden, 2004

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 5. desember 2003 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-7 andre ledd. Fremmet av Sosialdepartementet.

I

I medhold av lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 23-7 andre ledd, fastsettes premietillegget til folketrygden for motorvogner, mopeder, traktorer og veterankjøretøy til 0 kroner fra og med premieåret 2004.

II

Kongelig resolusjon av 19. september 2003 nr. 1165 oppheves.