Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord

DatoFOR-2003-12-08-1434
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2003 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2017-03-17-347 fra 18.04.2017
EndrerFOR-1978-07-28-1, FOR-1984-01-20-220
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§2, LOV-2003-11-28-98-§8, FOR-2003-11-28-1401
Kunngjort09.12.2003
KorttittelForskrift om konsesjonsfrihet mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 8. desember 2003 med hjemmel i lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 2 og § 8, jf. delegeringsvedtak av 28. november 2003 nr. 1401.
Endringer: Endret ved forskrifter 6 jan 2004 nr. 10, 21 juni 2006 nr. 668, 23 juni 2009 nr. 830, 27 nov 2009 nr. 1476, 22 sep 2014 nr. 1223, 17 mars 2017 nr. 347.

Kapittel 1. Unntak fra konsesjonsplikt

§ 1.Konsesjon er ikke nødvendig når ervervet eller rettsstiftelsen gjelder:
a.eiendomsleilighet (selveierleilighet) med tilhørende andel i fellesareal mv. eller eierseksjon
b.aksjeleilighet (aksje i bolighus med tilknyttet leierett)
c.obligasjonsleilighet (pantobligasjon eller andel av pantobligasjon i bolighus med tilknyttet leierett)
d.andel i boligbyggelag, jf. lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova)
e.andel i borettslag, jf. lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova)
f.borettslags erverv av fast eiendom fra boligbyggelag
g.mindre arealer som grenser til og skal legges til en allerede eksisterende bebygd eller ubebygd tomt, når samtykke til fradeling av arealet er gitt til dette formål etter plan- og bygningsloven og etter jordloven i område der jordloven gjelder
h.- - -
i.grunn til bygging, utbedring, vedlikehold og drift av fylkesveg dersom det er vedtatt en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kapittel 12. Det samme gjelder for kommunal veg, dersom det foreligger vedtak om ekspropriasjon i medhold av vegloven § 50
j.grunn til privat veg som vegmyndighet har ansvaret for, jf. vegloven § 9, dersom ervervet skjer i forbindelse med erverv av grunn til anlegg eller omlegging av offentlig veg, eller til oppfyllelse av vedtatt reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kapittel 12
k.grunn erververen mottar etter vedtak i henhold til oreigningsloven § 6 i forbindelse med ekspropriasjon i medhold av vegloven § 50
l.sameiepart i bebygd eiendom som i vedtatt reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kapittel 12 er lagt ut til annet enn landbruksområde når erververen er sameier i eiendommen fra før
m.arealer i rasjonaliseringsøyemed overensstemmende med jordloven ved overdragelse fra staten ved fylkesmannen
n.tomt til gjeterhytte i reindriftsnæringen når oppføring av slik hytte er godkjent av Reindriftsstyret eller Reindriftssjefen
o.tilleggsjord som er utvist i medhold av § 19 i lov 6. juni 1975 nr. 31 (fjellova), og ervervet er tilrådd av kommunen.

Unntakene i første ledd a-f og l gjelder ikke der det er innført konsesjonsplikt i forskrift fastsatt med hjemmel i konsesjonsloven § 7.

0Endret ved forskrifter 23 juni 2009 nr. 830 (i kraft 1 juli 2009), 27 nov 2009 nr. 1476 (i kraft 1 jan 2010).

Kapittel 2. Egenerklæring ved konsesjonsfrihet

§ 2.Konsesjonsfrihet etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1-4, § 5 første ledd nr. 1 og 2 og § 7 første ledd nr. 1, 2 og 3 godtgjøres av erververen ved egenerklæring.

Egenerklæringen skal gis på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Opplysningene i skjemaet skal bekreftes slik som angitt på skjemaet.

0Endret ved forskrifter 23 juni 2009 nr. 830 (i kraft 1 juli 2009), 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 3.Egenerklæring er ikke nødvendig ved erverv:
1.som faller inn under § 1 første ledd. Er det innført konsesjonsplikt med hjemmel i konsesjonsloven § 7 skal det likevel gis egenerklæring på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.
2.av bebygd eiendom der arealet ikke overstiger 2 dekar med mindre konsesjonsplikten følger av forskrift etter konsesjonsloven § 7.
3.som faller inn under konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 3, 4 og 5.
0Endret ved forskrift 6 jan 2004 nr. 10 (endringen får virkning for erverv etter 1 jan 2004), 23 juni 2009 nr. 830 (i kraft 1 juli 2009), 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 4.Egenerklæring som nevnt i § 2 skal sendes kommunen som snarest mulig registrerer opplysningene i matrikkelen. Kommunen skal informere innsenderen umiddelbart etter at opplysningene er ferdig registrert i matrikkelen.

Tinglysingsmyndigheten kan kreve at kommunen oversender egenerklæringer som nevnt i § 2 i de tilfeller der disse ikke kan registreres i matrikkelen. Kommunen og tinglysingsmyndigheten kan for øvrig kreve den dokumentasjon de anser nødvendig for å fastslå at det foreligger konsesjonsfrihet.

0Endret ved forskrift 17 mars 2017 nr. 347 (i kraft 18 april 2017).

Kapittel 3. Forskjellige bestemmelser

§ 5.Fulldyrket jord etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 og § 5 annet ledd er jord som er dyrket til vanlig pløyedybde og som kan nyttes til åkervekster eller eng som kan fornyes ved pløying. Overflatedyrket jord etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 og § 5 annet ledd er jord som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten slik at maskinell høsting er mulig. Definisjonene som ligger til grunn for økonomisk kartverk skal legges til grunn ved avgrensingen.

Produktiv skog som nevnt i konsesjonsloven § 5 annet ledd er skogmark med en tilvekst på minst 100 liter per dekar per år.

Kan det fastsettes pålegg etter jordloven § 8 tredje ledd fordi jorda ikke har vært drevet, og manglende drift har ført til at maskinell høsting ikke lenger er mulig, skal jorda anses som fulldyrket eller overflatedyrket etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 og § 5 annet ledd selv om arealet ut fra en landbruksfaglig vurdering basert på definisjonene i økonomisk kartverk ikke lenger kan karakteriseres som fulldyrket eller overflatedyrket jord.

0Endret ved forskrifter 23 juni 2009 nr. 830 (i kraft 1 juli 2009), 27 nov 2009 nr. 1476 (i kraft 1 jan 2010).
§ 6.Følgende banker og institusjoner godkjennes i henhold til konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 5:

offentlige banker, sparebanker, forretningsbanker,

offentlige fond, Arbeids- og velferdsdirektoratet, forsikringsselskaper, og offentlig godkjente kredittinstitusjoner.

0Endret ved forskrift 21 juni 2006 nr. 668 (i kraft 1 juli 2006).

Kapittel 4. Ikrafttredelse

§ 7.Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004.

Samtidig oppheves forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom mv. og om saksbehandlingen i konsesjonssaker, fastsatt ved kgl.res. 28. juli 1978 nr. 1 og forskrift om egenerklæring ved konsesjonsfrie erverv av fast eiendom mv. fastsatt av Landbruksdepartementet 20. januar 1984 nr. 220 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven).