Forskrift om kontrollantvirksomheten i norsk sivil luftfart (kontrollantforskriften) BSL C 1-5

DatoFOR-2003-12-10-1745
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 18 (Veiledning)
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2013-07-02-851
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§5-3, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort06.01.2004
KorttittelKontrollantforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 10. desember 2003 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 5-3 og § 15-4, jf. delegeringsvedtak av 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1575, 2 juni 2009 nr. 582, 2 juli 2013 nr. 851.

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å sette krav til kontrollantvirksomheten i norsk sivil luftfart for å sikre kvalitet med hensyn til flysikkerhet, flyfaglig kompetanse, lufttrafikktjenestekompetanse og forvaltningsmessig likebehandling.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder norske kontrollantautorisasjoner og seniorkontrollantautorisasjoner utstedt av Luftfartstilsynet.

§ 3.Definisjoner
(1) Kontrollant: Person som er kvalifisert for og utnevnt av Luftfartstilsynet til å avholde ferdighetsprøve og ferdighetskontroll med kandidater ved sertifisering eller autorisering av luftfartspersonell.
(2) Seniorkontrollant: En kontrollant som er kvalifisert for og utnevnt av Luftfartstilsynet, for å avholde autorisasjonsprøver for kontrollanter og føre kontroll med kontrollantkorpset.
(3) Kontrollantinspektør: Inspektør ansatt i Luftfartstilsynet for å føre tilsyn med kontrollantvirksomheten.
(4) Språkkontrollant: En person som er kvalifisert for og utnevnt av Luftfartstilsynet til å avholde språkprøver i norsk og engelsk for å fastsette kandidatens språklige ferdighetsnivå.
0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1575 (i kraft 1 feb 2009), 2 juni 2009 nr. 582 (i kraft 1 juli 2009).

Kap. II. Kontrollantens rettigheter og plikter

§ 4.Autorisasjon
(1) For å kunne bli autorisert som kontrollant må:
a)kravene i forskrift av 20. desember 2000 nr. 1679 om gjennomføring av felleseuropeiske bestemmelser om sertifisering av flygende personell på fly, BSL JAR-FCL 1 (Flight Crew Licencing), kap. I, Amendment 1, eller
b)kravene i forskrift av 22. juni 2001 nr. 1219 om gjennomføring av felleseuropeiske bestemmelser om sertifisering av flygende personell på helikopter, BSL JAR-FCL 2 (Flight Crew Licencing), kap. I, Amendment 1, være oppfylt, eller
c)kravene i forskrift 19. desember 2008 nr. 1574 om autorisasjon mv. for utøvelse av lokal flygeinformasjonstjeneste, AFIS og HFIS og forskrift 25. oktober 2003 nr. 1302 om utdanningsorganisasjoner for flygeinformasjonstjenestepersonell være oppfylt.
(2) I tillegg må kandidaten anses som personlig egnet etter en totalvurdering foretatt av Luftfartstilsynet.
(3) En autorisasjonsprøve kan gjennomføres ved at en seniorkontrollant spiller rollen som ferdighetsprøvekandidat eller med en faktisk ferdighetsprøvekandidat.
(4) En autorisasjon kan gjelde i inntil tre år fra autorisasjonsdato.
0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1575 (i kraft 1 feb 2009), 2 juli 2013 nr. 851.
§ 4a.Krav for autorisering av språkkontrollanter
(1) For å bli autorisert som språkkontrollant, må søker ha gjennomgått og bestått kurs godkjent av Luftfartstilsynet og for øvrig vurderes som egnet til å være språkkontrollant.
(2) I vurderingen av søkerens egnethet legges det blant annet vekt på vedkommendes språkferdighet, erfaring og personlige egenskaper.
(3) Språkkontrollanter autoriseres etter Luftfartstilsynets behov. Autorisasjonen kan gjelde i inntil tre år fra autorisasjonsdato.
0Tilføyd ved forskrift 2 juni 2009 nr. 582 (i kraft 1 juli 2009).
§ 5.Re-autorisasjon
(1) Kontrollantautorisasjonen kan ved utløp fornyes av Luftfartstilsynet etter søknad. En forutsetning for dette er at re-autorisasjonsprøve er tilfredsstillende gjennomført. Autorisasjonen kan deretter bli re-utstedt dersom dette etter Luftfartstilsynets totalvurdering er ønskelig. Bestemmelsene i § 4 gjelder tilsvarende.
§ 5a.Forlengelse og gjenutstedelse av autorisasjon som språkkontrollant
(1) Hvis språkkontrollanten fortsatt oppfyller vilkårene som angitt i § 4a og har avholdt minst fem språkprøver siste tolv måneder før utløpsdato av autorisasjonen, kan autorisasjonen forlenges.
(2) For gjenutstedelse av autorisasjon må vilkårene for første gangs utstedelse være oppfylt.
0Tilføyd ved forskrift 2 juni 2009 nr. 582 (i kraft 1 juli 2009).
§ 6.Kontrollantens plikter

En kontrollant skal:

a)holde seg informert om og følge de gjeldende bestemmelser og retningslinjer utgitt av Luftfartstilsynet,
b)fremstå som en positiv representant for Luftfartstilsynet,
c)rapportere eventuelle uregelmessigheter og brudd på gjeldende bestemmelser som han måtte bli kjent med gjennom arbeidet som kontrollant.
§ 7.Kontrollantens rett til oppfølging

Luftfartstilsynet skal sørge for at kontrollantene får nødvendig opplæring, informasjon og oppfølging iht. de til enhver tid gjeldende bestemmelser og retningslinjer.

§ 8.Arbeidsrettslige forhold

En kontrollant regnes i arbeidsrettslig sammenheng som en oppdragstaker for Luftfartstilsynet.

§ 8a.Språkkontrollantens plikter m.m.

For språkkontrollanter gjelder § 6, § 7 og § 8 tilsvarende.

0Tilføyd ved forskrift 2 juni 2009 nr. 582 (i kraft 1 juli 2009).

Kap. III. Seniorkontrollantens rettigheter og plikter

§ 9.Autorisasjon
(1) For å kunne bli autorisert som seniorkontrollant må søkeren bl.a. oppfylle følgende kriterier:
-være innehaver av en gyldig kontrollantautorisasjon,
-ha minimum tre års erfaring som kontrollant, jf. § 4,
-kunne dokumentere minst 20 ferdighetsprøver eller -kontroller avholdt som kontrollant.
(2) Luftfartstilsynet utsteder autorisasjonen etter en totalvurdering der det legges vekt på søkerens kvalifikasjoner og behovet for seniorkontrollanter. Autorisasjonen vil bli utstedt etter at Luftfartstilsynet har vurdert seniorkontrollantens eksaminasjon av kontrollantkandidaten som tilfredsstillende, jf.
a)kravene i forskrift av 20. desember 2000 nr. 1679 om gjennomføring av felleseuropeiske bestemmelser om sertifisering av flygende personell på fly, BSL JAR-FCL 1 (Flight Crew Licencing), pkt. 1.425, Amendment 1, eller
b)kravene i forskrift av 22. juni 2001 nr. 1219 om gjennomføring av felleseuropeiske bestemmelser om sertifisering av flygende personell på helikopter, BSL JAR-FCL 2 (Flight Crew Licencing), pkt. 2.425, Amendment 1, eller
c)krav som Luftfartstilsynet setter for autorisering av flygeinformasjonstjenestepersonell.
(3) Autorisasjonen kan gjelde i inntil tre år.
0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1575 (i kraft 1 feb 2009). 2 juli 2013 nr. 851.
§ 10.Re-autorisasjon
(1) Ved utløp av seniorkontrollantautorisasjonen kan autorisasjonen fornyes av Luftfartstilsynet etter søknad. En forutsetning for dette er at re-autorisasjonsprøve er tilfredsstillende gjennomført. Autorisasjonen kan deretter bli re-utstedt dersom dette etter Luftfartstilsynets totalvurdering er ønskelig. Bestemmelsene i § 9 gjelder tilsvarende.
§ 11.Seniorkontrollantens plikter

En seniorkontrollant plikter:

a)å gi nødvendig opplæring, informasjon og oppfølging i henhold til gjeldende bestemmelser og retningslinjer, til de kontrollanter som han til enhver tid er gitt oppfølgingsansvar for,
b)å rapportere eventuelle uregelmessigheter og brudd på gjeldende bestemmelser som han måtte bli kjent med gjennom sitt arbeid som seniorkontrollant.
§ 12.Seniorkontrollantens rett til oppfølging

Luftfartstilsynet plikter å gi seniorkontrollantene nødvendig opplæring, informasjon og oppfølging iht. de til enhver tid gjeldende bestemmelser og retningslinjer.

§ 13.Arbeidsrettslige forhold

En seniorkontrollant regnes i arbeidsrettslig sammenheng som en oppdragstaker for Luftfartstilsynet.

§ 14.Uoverensstemmelse mellom kontrollant og seniorkontrollant

Dersom det under en re-autorisasjonsprøve benyttes en faktisk ferdighetsprøvekandidat, jf. § 5 jf. § 4 tredje ledd, og det oppstår en uenighet mellom kontrollant og seniorkontrollant om resultatet skal være bestått/ikke bestått for kandidaten, kan seniorkontrollanten overprøve kontrollantens vurdering av dette.

Kap. IV. Avsluttende bestemmelser

§ 15.Kompensasjon

Kompensasjon gis i henhold til fastsatte satser.

§ 16.Habilitet
(1) En kontrollant og en seniorkontrollant skal være habil, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 6.
(2) Kontrollantinspektøren kan utføre kontrollantoppdrag. Øvrige ansatte i Luftfartstilsynet skal ikke utføre kontrollantoppdrag.
§ 17.Tilbakekall, midlertidig tilbakekall og ugyldighet av kontrollantautorisasjon

Dersom innehaver av en autorisasjon gitt i henhold til denne forskrift ikke overholder bestemmelsene som gjelder for autorisasjonen kan Luftfartstilsynet permanent eller midlertidig tilbakekalle autorisasjonen.

§ 18.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 19.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. januar 2004.

Veiledning til forskriften

0Overskriften endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1575 (i kraft 1 feb 2009).

Til § 4 

Til § 4 (1) Autorisasjon av kontrollanter

I. En ikke-uttømmende oversikt over formelle krav iht. JAR-FCL 1 og 2 er listet under:

-En kontrollantkandidat må inneha de sertifikater og rettigheter som minst tilsvarer de sertifikatene og de rettighetene han søker autorisasjon for å avholde ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll i.
-En kontrollantkandidat må inneha instruktørrettigheter til de sertifikater og rettigheter han søker autorisasjon for å avholde ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll i.
-Alle rettigheter skal være gyldige slik at kontrollantkandidaten skal kunne fungere som fartøysjef ved prøven.
-En kontrollantkandidat må bestå «Examiners Authorisation Acceptance Test», jf. JAR-FCL 1.425/2.425.

For flygeledere gjelder kun første og andre strekpunkt. Det samme gjelder for AFIS/HFIS med den reservasjon at disse ikke har sertifikat, men autorisasjonsbevis og enhetsspesifikt autorisasjonsbevis. 

II. En ikke-uttømmende oversikt over uformelle krav er listet under:

1.Egnethet

En kontrollantkandidat må:

-ha godt omdømme som en sikker og trygg flyger, flygeleder eller flygeinformasjonstjenesteutøver (AFIS/HFIS),
-være respektert i luftfartsmiljøet,
-ha en ansvarsfull innstilling til faget,
-ha god regelverksforståelse,
-ha god evne til kommunikasjon,
-være motivert for kontrollantrollen.
2.Habilitet

En kontrollantkandidat må:

-ha evne til å vurdere sin egen habilitet,
-ikke ha personlige følelser eller tilknytning, for eksempel i forbindelse med tidligere instruksjon, eller være i familie med kandidaten.
3.Integritet

Kontrollantkandidaten må kunne utvise godt skjønn i sin adferd som Luftfartstilsynets representant. 

III. Luftfartstilsynets øvrige vurdering

Antallet kontrollanter skal ikke være for stort. Dette må vurderes i forhold til geografisk plassering og pågang av kandidater.

For kontrollanter iht. JAR-FCL skal også aktuelle fartøytyper være et vurderingsmoment.

Luftfartstilsynet skal forsøke å avdekke ev. formelle årsaker til at kontrollantkandidaten ikke skulle være kvalifisert til å være kontrollant eksempelvis ved brudd på bestemmelser, upassende adferd, tidligere midlertidige tilbakekall av autorisasjon eller lignende. 

Til § 4 (3) Autorisasjonsprøve

Se AMC FCL 1.425/2.425 og IEM FCL 1.425/2.425

Autorisasjonsprøven kan også gjennomføres med en faktisk ferdighetskontrollkandidat. For emner som ellers gjennomgås under en ferdighetsprøve skal seniorkontrollanten spille rollen som ferdighetsprøvekandidat.

Til § 5. Re-autorisasjon av kontrollanter

Kravene som stilles til en re-autorisering av en kontrollant er de samme som ved en autorisering av kontrollanten.

Til § 7. Kontrollantens rett til oppfølging

Luftfartstilsynet plikter å bistå kontrollantene. Dette skal skje ved faglig støtte fra tildelt seniorkontrollant og ved direkte støtte fra Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet skal ha etablert et kontaktpunkt som bistår kontrollantene.

Til § 8. Arbeidsrettslige forhold

Skillet mellom arbeidstaker og oppdragstaker er viktig, siden de lover som gjelder i arbeidsforhold (arbeidsmiljølov, tjenestemannslov, ferielov m.fl.) hovedsakelig gjelder for arbeidstakere og ikke for oppdragstakere.

Både kontrollantrollen og seniorkontrollantrollen er slik utformet at disse defineres som oppdragstakere og ikke som arbeidstakere.

En kontrollant anses som en oppdragstaker for Luftfartstilsynet.

Til § 9. Autorisasjon av seniorkontrollanter

En ikke-utfyllende liste over momenter som er med i vurderingen når en kontrollant ønsker en seniorkontrollantautorisasjon er:

-alle krav som stilles for utstedelse av en kontrollantautorisasjon må være oppfylt,
-en seniorkontrollant skal ha et enkeltmannsforetak,
-det skal være behov for en ny seniorkontrollant,
-kandidaten skal være personlig egnet.

Til § 10. Re-autorisasjon av seniorkontrollanter

De samme krav og kriterier ligger til grunn for en re-autorisasjon som for en autorisasjon av en seniorkontrollant.

Til § 11. Seniorkontrollantens plikter

Denne listen er veiledende:

En seniorkontrollant:

-skal i seniorkontrollantgruppen definere nødvendige rammer med hensyn til innhold for nødvendige kurs, veiledning og standardiseringstiltak for å sikre en ensartet og høy standard i kontrollantkorpset,
-plikter å utføre trening og standardisering for å kvalitetssikre en kontinuerlig og høy standard under utøvelsen av kontrollantgjerningen i kontrollantkorpset,
-skal føre tilsyn med og gi tilbakemelding til Luftfartstilsynet om kontrollantens utøvelse av kontrollantgjerningen,
-skal på forespørsel fra markedet kunne bistå Luftfartstilsynet med veiledning og informasjon i alle relevante spørsmål,
-skal ha oversikt over de kontrollantene han er ansvarlig for.

En seniorkontrollant skal ved alle oppdrag skrive en rapport om de aktuelle funn.

Til § 12. Seniorkontrollantens rett til oppfølging

Luftfartstilsynet plikter å bistå seniorkontrollanten med faglig og administrativ støtte. Støtten fra Luftfartstilsynet fås gjennom etablert kontaktpunkt.

Til § 13. Arbeidsrettslige forhold

En seniorkontrollant anses som en oppdragstaker.

Til § 16 (1) En kontrollant og en seniorkontrollant skal være habil, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 6

Kopi av Forvaltningslovens § 6 - § 10 

§ 6. (habilitetskrav).

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak

a)når han selv er part i saken;
b)når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;
c)når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part;
d)når han er verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte; for en part i saken eller har vært verge eller
e)når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken.

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.

Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete.

Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av Kongen. 

§ 7. (foreløpig avgjørelse).

Uansett om en tjenestemann er ugild, kan han behandle eller treffe foreløpig avgjørelse i en sak dersom utsettelse ikke kan skje uten vesentlig ulempe eller skadevirkning. 

§ 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet).

Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta.

Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

§ 9. (oppnevning av stedfortreder).

Når en tjenestemann er ugild, skal om nødvendig oppnevnes eller velges stedfortreder for vedkommende.

Dersom det er forbundet med særlig ulempe å få oppnevnt stedfortreder, kan Kongen for det enkelte tilfelle beslutte at saken skal overføres til sideordnet eller overordnet forvaltningsorgan. 

§ 10. (hvem habilitetsbestemmelsene gjelder for).

Foruten for offentlige tjenestemenn gjelder bestemmelsene i kapitlet her tilsvarende for enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan. Bestemmelsene gjelder ikke statsråd i egenskap av regjeringsmedlem. 

§ 16. (2) Kontrollantinspektøren kan utføre kontrollantoppdrag. Øvrige ansatte i Luftfartstilsynet skal ikke utføre kontrollantoppdrag.

En ansatt i Luftfartstilsynet kan autoriseres som kontrollant, men kun kontrollantinspektøren kan virke som kontrollant. Øvrige ansatte kan ikke virke som kontrollanter mens de er ansatt i Luftfartstilsynet. Inspektører kan imidlertid i kraft av sin stilling ta stikkprøver av treningsflyging med elever, jf. vedlegg 1a til JAR-FCL 1.055, pkt. 5. Slik treningsflyging inkluderer ferdighetsprøver og ferdighetskontroller. Inspektører kan også bli utpekt av Luftfartstilsynet til å utføre kontrollantoppdrag, jf. JAR-FCL pkt. 1.425/2.425 og AMC-FCL 1.425/2.425. 

0Veiledningen endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1575 (i kraft 1 feb 2009).