Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling

DatoFOR-2003-12-11-1564
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2013-12-13-1609 fra 01.01.2014
EndrerFOR-1993-02-09-550
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-07-17-100-§2-3, LOV-1992-07-17-100-§5-7
Kunngjort19.12.2003
KorttittelForskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) 11. desember 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) § 2-3 fjerde ledd og § 5-7 tredje ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 juni 2008 nr. 581, 15 mars 2012 nr. 227, 1 juli 2013 nr. 850, 13 des 2013 nr. 1609.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder tilsyn med barn i institusjoner for barn etter barnevernloven § 5-1.

Forskriften gjelder tilsvarende for private og kommunale institusjoner som er godkjent etter barnevernloven § 5-8 og for fosterhjem med særlige forutsetninger etter barnevernloven § 4-27.

§ 2.Formål med tilsynet

Tilsynet skal ha til formål å påse at lover og regelverk blir fulgt, og at barna får forsvarlig omsorg og behandling i institusjonen. Videre skal tilsynet påse at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet.

Tilsynsmyndigheten skal ha sin oppmerksomhet rettet mot alle forhold som har betydning for barnas utvikling, trivsel, velferd og rettssikkerhet.

§ 3.Tilsynsansvarlig og tilsynsmyndighet

Fylkesmannen i det fylket institusjonen ligger har ansvaret for at det blir ført tilsyn i overensstemmelse med denne forskriften.

Tilsynsmyndigheten er fylkesmannen eller et utvalg oppnevnt av fylkesmannen, jf. § 4.

§ 4.Tilsynsutvalg

Til å føre løpende tilsyn etter § 8 kan fylkesmannen oppnevne tilsynsutvalg.

Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Utvalget skal ha barnefaglig kompetanse. Ett av medlemmene skal være jurist. Begge kjønn skal være representert. Det skal oppnevnes personlige vararepresentanter for medlemmene. Utvalget velger selv sin leder.

Medlem av institusjonens styre eller ansatte i institusjonen, ansatte ved den del av Barne-, ungdoms- og familieetaten som har driftsansvaret for institusjonen, eller ansatte hos fylkesmannen, kan ikke oppnevnes som medlem.

Utvalget oppnevnes for 4 år av gangen.

0Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1609 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5.Informasjon om tilsynsmyndigheten

Fylkesmannen skal gi barna og institusjonen informasjon om tilsynsmyndighetenes oppgaver og om hvem som skal føre tilsyn. Dersom tilsynsutvalg er oppnevnt, skal melding gis om hvem som er medlemmer og om deres adresser. Fylkesmannen skal også gi barna informasjon om at de kan ta kontakt med tilsynsmyndighetene utenom tilsynsbesøk og om hvordan de kan komme i kontakt med tilsynsmyndighetene.

0Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1609 (i kraft 1 jan 2014).
§ 6.Overordnet tilsyn (fylkesmannens tilsynsansvar når tilsynsutvalg er oppnevnt)

Når tilsynsutvalg er oppnevnt, har fylkesmannen et overordnet tilsynsansvar. Dette innebærer at fylkesmannen skal administrere tilsynsutvalgets virksomhet, gi råd og veiledning og formidle opplysninger. Fylkesmannen må gripe inn dersom noe tyder på at tilsynsutvalget ikke fungerer som det skal. Fylkesmannen kan selv føre direkte tilsyn og eventuelt sørge for tiltak etter § 12. Fylkesmannen har et særlig ansvar for å følge opp eventuell tvangsbruk, jf. § 7 fjerde ledd og § 11 fjerde ledd.

For å sikre nødvendig kontakt og informasjon, bør fylkesmannen innkalle tilsynsutvalget til møte minst en gang hvert halvår.

§ 7.Tilsynsmyndighetens oppgaver

Tilsynsmyndigheten skal påse at institusjonene drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Tilsynsmyndigheten skal påse at institusjonen ivaretar de forutsetninger for oppholdet som er lagt til grunn i barneverntjenestens eller fylkesnemndas vedtak og at det enkelte barn

a)får forsvarlig og respektfull omsorg og behandling,
b)får opplæring i samsvar med regelverket og
c)ikke utsettes for forhold som hensett til barnets alder krenker dets integritet og at barnets rettigheter etter lov om barneverntjenester § 5-9 blir respektert, jf. retten til å ha samkvem med andre og friheten til å bevege seg fritt i og utenfor institusjonsområdet.

Tilsynsmyndigheten skal påse at det foreligger målsetting og plan for det enkelte barn, og at denne planen jevnlig blir vurdert.

Tilsynsmyndigheten skal påse at eventuell bruk av tvangsmidler ikke skjer i strid med gjeldende regler, jf. barnevernloven § 5-9, forskrifter gitt i medhold av denne bestemmelsen og straffelovens regler om nødrett og nødverge, § 47 og § 48. Tilsynsmyndigheten skal gjøre seg kjent med de skriftlige opptegnelser som gjøres i forbindelse med bruk av tvang. Når tilsynet føres av et tilsynsutvalg, skal dette sørge for at slike opplysninger gis videre til fylkesmannen.

Tilsynsmyndigheten skal påse at eventuelt tilbakehold i institusjon av barn plassert uten eget samtykke etter barnevernloven § 4-24, ikke skjer utover det som følger av loven og fylkesnemndas vedtak.

Tilsynsmyndigheten skal påse at eventuelt tilbakehold i institusjon av barn plassert etter samtykke, jf. barnevernloven § 4-26, kun skjer når barnet og ev. også foreldrene dersom barnet er under 15 år, uttrykkelig har gitt samtykke til tilbakehold.

Tilsynsmyndigheten skal påse at samiske barns særlige rett til å ivareta språklig og kulturell bakgrunn følges opp på hensiktsmessig måte ut fra formålet med oppholdet og institusjonens målsetting og rammer.

0Endret ved forskrift 15 mars 2012 nr. 227 (i kraft 1 mai 2012).
§ 8.Tilsynsbesøk

Tilsynsmyndigheten, som hovedregel ved minst to representanter, skal føre rutinemessig tilsyn ved besøk i institusjonen så ofte som forholdene ved institusjonen tilsier det.

Tilsynsmyndigheten skal i alle tilfeller føre tilsyn ved besøk i institusjonen minst to ganger hvert år. Minst ett besøk skal skje uanmeldt. Institusjoner som tar imot barn plassert etter barnevernloven § 4-24 og § 4-26 skal besøkes minst fire ganger hvert år. Minst to besøk skal skje uanmeldt.

I tillegg til tilsynsbesøk etter første og annet ledd skal besøk alltid finne sted ved klager, når tilsynsmyndigheten på annen måte er kjent med uheldige forhold og når andre grunner tilsier det.

Tilsynsbesøk skal legges til tidspunkter der det kan forventes at barna er til stede på institusjonen.

Tilsynsmyndigheten skal ta kontakt med det enkelte barn. Når barnets alder og modenhet tilsier det skal tilsynsmyndigheten forespørre det enkelte barn om barnets syn på oppholdet. Det enkelte barn har rett til å snakke med de som utøver tilsynet uten at personalet er til stede. Tilsynsmyndighetene skal opplyse barnet om dette. Ved tilsyn med samiske barn skal tilsynsmyndigheten tilstrebe å besitte samisk språklig eller kulturell kompetanse.

Etter hvert besøk skal tilsynsmyndigheten utarbeide skriftlig rapport som sendes institusjonen og Barne-, ungdoms- og familieetaten. Dersom besøket er utført av tilsynsutvalg skal rapporten også sendes fylkesmannen.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2012 nr. 227 (i kraft 1 mai 2012), 13 des 2013 nr. 1609 (i kraft 1 jan 2014).
§ 9.Tilsyn med institusjonen

Tilsynsmyndigheten skal føre tilsyn med at barneverninstitusjoner drives i samsvar med krav i regelverket. Tilsynsmyndigheten skal vurdere behovet for å føre tilsyn med institusjonen basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse. Som ledd i sitt tilsyn skal tilsynsmyndigheten påse at institusjonene har etablert tilfredsstillende internkontrollsystem for institusjonen og fører kontroll med sin egen virksomhet, jf. forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner kapittel 2. Det skal ikke foretas tilsyn med fosterhjem med særlige forutsetninger etter barnevernloven § 4-27 etter denne bestemmelsen.

0Endret ved forskrifter 10 juni 2008 nr. 581 (i kraft 1 juli 2008), 1 juli 2013 nr. 850.
§ 10.Møtevirksomheten

Tilsynsmyndighetene kan innkalle institusjonens styre og personalet i institusjonen til møter. Barna og deres foresatte kan også innkalles til møtet.

Det skal skrives referat fra møtene. Referatet sendes møtedeltakerne og Barne-, ungdoms- og familieetaten.

0Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1609 (i kraft 1 jan 2014).
§ 11.Klagebehandling

Tilsynsmyndigheten skal behandle alle muntlige og skriftlige henvendelser fra barna og deres foresatte. Klager som gjelder enkeltvedtak følger reglene i forvaltningsloven kapittel VI med visse særregler, se lov om barneverntjenester § 6-1, jf. særlig § 6-5 og § 6-6. For andre henvendelser gjelder reglene her.

Tilsynsmyndigheten må sørge for at de påklagede forhold blir best mulig belyst og eventuelt sørge for tiltak etter § 12.

I tilfelle der tilsynsutvalg ikke er oppnevnt, må fylkesmannen behandle klagen eller henvendelsen og eventuelt sørge for tiltak etter § 12.

Henvendelser som gjelder tvangsbruk skal uansett behandles av fylkesmannen.

Det er ingen frist for henvendelser som ikke gjelder enkeltvedtak.

Det skal føres særskilt protokoll over henvendelsene.

Klageren skal underrettes om utfallet.

§ 12.Tiltak ved mangler o.l. - tilsynsmyndighetens oppfølging

Når tilsynsmyndigheten under tilsyn, jf. § 8 og § 9, behandling av klager eller henvendelser eller på annen måte blir oppmerksom på forhold som man mener bør endres, skal begrunnet melding sendes institusjonens ledelse, med samtidig underretning til Barne-, ungdoms- og familieetaten og eventuelt fylkesmannen. Såvidt mulig bør det fremmes forslag om tiltak. Spørsmål om mindre endringer kan tas opp direkte med institusjonens ledelse.

Finner tilsynsmyndigheten at institusjonen drives på en måte som kan ha skadelige følger for de barna som oppholder seg der eller for andre, eller at driften på annen måte er uforsvarlig, skal tilsynsutvalget straks melde fra om forholdet til fylkesmannen. Fylkesmannen kan gi pålegg om å rette forholdet. Fylkesmannen kan også gi pålegg om å nedlegge driften, jf. barnevernloven § 5-7. Pålegget kan gis til institusjonens leder eller institusjonens eier. Pålegget skal være skriftlig og inneholde en frist for når det skal være utført.

0Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1609 (i kraft 1 jan 2014).
§ 13.Uttalelser

Tilsynsutvalget skal avgi uttalelser i saker som angår tilsynsarbeidet, og som blir forelagt det av Barne- og familiedepartementet, fylkesmannen og Barne-, ungdoms- og familieetaten. Tilsvarende gjelder for fylkesmannen.

0Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1609 (i kraft 1 jan 2014).
§ 14.Årsrapport

Ved utgangen av året skal den som har ført tilsyn utarbeide en årsrapport om tilsynsvirksomheten.

Rapporten skal inneholde en oppgave over antall utførte tilsynsbesøk etter § 8, antall systemrevisjoner etter § 9, antall avholdte møter etter § 6 annet ledd og § 10 og en oversikt over hvilke saker tilsynet har tatt opp i løpet av året, jf. særlig § 11. Føres tilsynet av et tilsynsutvalg, skal også sammensetningen oppgis.

Rapporten bør videre inneholde en generell vurdering av forholdene innen tilsynsområdet når det gjelder tilsynets oppgaver etter § 7, eventuelt også med forslag til tiltak av mer generell karakter.

Rapporten sendes institusjonens ledelse og Barne-, ungdoms- og familieetaten. Er tilsynet utført av tilsynsutvalg skal rapporten også sendes fylkesmannen.

0Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1609 (i kraft 1 jan 2014).
§ 15.Taushetsplikt

Tilsynsutvalgets medlemmer og fylkesmannen har taushetsplikt i henhold til reglene i lov om barneverntjenester § 6-7.

Tilsynsmyndigheten kan pålegge styret og de ansatte å gi opplysninger som nevnt i lov om barneverntjenester § 6-7 tredje ledd.

§ 16.Utgiftene

Utgiftene til tilsynsutvalgets virksomhet dekkes av staten ved fylkesmannen. Barne- og familiedepartementet kan gi nærmere bestemmelser om satser.

§ 17.Nærmere instruks

Fylkesmannen kan innenfor rammene av denne forskriften fastsette nærmere instruks for tilsynsutvalg.

§ 18.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 9. februar 1993 nr. 550 om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling.