Forskrift om standardsatser for oppreisning etter uberettiget strafforfølgning.

DatoFOR-2003-12-12-1472
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§447
Kunngjort12.12.2003
KorttittelForskrift om oppreisning for strafforfølgning

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 12. desember 2003 med hjemmel i lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 447 første ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften fastsetter standardsatser for oppreisning for krenkelse eller annen skade av ikke-økonomisk art som følge av pågripelse eller varetektsfengsling når den som har blitt frihetsberøvet, blir frifunnet eller forfølgningen mot ham blir innstilt, jf. straffeprosessloven § 447 første ledd.

Den som blir frifunnet etter fullbyrdet frihetsstraff, har rett til oppreisning etter reglene i straffeprosessloven § 447 tredje ledd.

For oppreisning i andre tilfeller enn som nevnt i første og annet ledd, gjelder bestemmelsen i straffeprosessloven § 447 annet ledd første punktum.

Krav om erstatning for økonomisk tap, fastsettes etter reglene i straffeprosessloven § 444 - § 446 og § 448.

§ 2.Oppreisning etter frihetsberøvelse

En siktet som har vært pågrepet eller varetektsfengslet har rett til oppreisning etter følgende satser, dersom han blir frifunnet eller forfølgningen mot ham blir innstilt: kr 1500 for første påbegynte døgn hvis frihetsberøvelsen varer i mer enn 4 timer, og kr 1500 for annet påbegynte døgn regnet fra tidspunktet for pågripelsen.

Deretter tilkjennes kr 400 i oppreisning for hvert påbegynte døgn med frihetsberøvelse. Holdes den siktede i politiarrest, er satsen likevel kr 1500 for hvert påbegynte døgn i politiarresten også der oppholdet overstiger to døgn.

§ 3.Tillegg på grunn av fullstendig isolasjon

Dersom en person har vært underlagt fullstendig isolasjon, jf. straffeprosessloven § 186a, skal oppreisningen etter § 2 forhøyes med 25% for perioden med fullstendig isolasjon.

§ 4.Tillegg for ekstraordinære tilfeller

Oppreisningen etter § 2 kan forhøyes dersom helt særegne forhold gjør at oppreisningen ellers ville være åpenbart utilstrekkelig som kompensasjon for den belastningen frihetsberøvelsen har medført. Oppreisningen skal i så fall utmåles slik at den gir en rimelig kompensasjon for belastningen som frihetsberøvelsen har påført den siktede.

På samme vilkår som nevnt i første ledd første punktum, kan det gis oppreisning for inntil kr 1000 for pågripelse som har medført frihetsberøvelse inntil 4 timer.

§ 5.Nedsettelse eller bortfall av oppreisningen

Oppreisningen kan settes ned eller falle bort dersom vilkårene i straffeprosessloven § 446, jf. § 447 fjerde ledd er oppfylt.

§ 6.Ikraftsetting og overgangsregler

Forskriften gjelder fra 1. januar 2004.

Forskriften får anvendelse på krav om oppreisning som settes frem etter 1. januar 2004.