Forskrift om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv.

DatoFOR-2003-12-12-1566
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2016-12-09-1509 fra 01.01.2017
EndrerFOR-1995-04-19-370
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-12-108-§16, LOV-2003-12-12-108-§18, FOR-2011-01-14-33
Kunngjort19.12.2003
KorttittelForskrift om mva-kompensasjon til kommuner mv.

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003 med hjemmel i lov av 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv § 16 og § 18.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 14. januar 2011 nr. 33.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2007 nr. 1543, 27 jan 2011 nr. 103, 20 sep 2011 nr. 951, 5 feb 2014 nr. 108, 3 nov 2014 nr. 1378, 9 des 2016 nr. 1509.

§ 1.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1509 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 27 jan 2011 nr. 103, opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1509 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 27 jan 2011 nr. 103, opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1509 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4.Attestering av revisor

Som underlagsdokumentasjon i regnskapet skal det ved innsending av skattemeldingen være underskrevet attest fra revisor som inneholder erklæring om at:

1.Enheten er omfattet av kompensasjonsordningen
2.Oppgitt beløp er kompensasjonsberettiget
3.Opplysninger er kontrollert i henhold til god revisjonsskikk, jf. ISA 805 «Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling».
0Endret ved forskrifter 27 jan 2011 nr. 103, 20 sep 2011 nr. 951, 9 des 2016 nr. 1509 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1509 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6.Justering av kompensert merverdiavgift

Ved endringer i bruken eller ved overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom, skal det justeres for kompensert merverdiavgift som ytes ved anskaffelsen, fremstillingen, eller utførelsen, herunder om- eller påbygninger, dersom kompensert merverdiavgift ved dette utgjør minst 100 000 kroner.

Justeringsperioden er ni år regnet fra utløpet av regnskapsåret anskaffelsen, fremstillingen eller utførelsen ble foretatt.

Gjenstand for justering det enkelte regnskapsår er en tidel av kompensasjonsbeløpet. Justering foretas på grunnlag av endringer i bruken som finner sted innenfor det enkelte år i forhold til bruken ved anskaffelsen, fremstillingen eller utførelsen. Det skal ikke foretas justering i de år hvor endringene i bruken er mindre enn ti prosentpoeng i forhold til fradragsprosenten ved justeringsperiodens begynnelse. Ved justering som følge av overdragelse, skal justering foretas samlet for den resterende del av justeringsperioden dersom ikke justeringsforpliktelsen overføres til mottakeren. Bestemmelsene om overføring av rett og plikt til å justere, herunder dokumentasjon mv., i merverdiavgiftsforskriften gjelder for øvrig så langt de passer.

Samlet justering av kompensert merverdiavgift som omfatter et helt kalenderår, tas med i skattemeldingen for sjette periode.

0Endret ved forskrifter 19 des 2007 nr. 1543 (i kraft 1 jan 2008), 3 nov 2014 nr. 1378, 9 des 2016 nr. 1509 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7.Boliger med helseformål og sosiale formål

Som bolig med helseformål eller sosialt formål etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. § 4 tredje ledd anses boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål, herunder boliger utformet etter Husbankens tilskuddsordning for omsorgsboliger.

Boliger som selges eller leies ut til andre enn beboerne anses ikke som boliger med helseformål eller sosiale formål. Det samme gjelder fellesanlegg i tilknytning til slike boliger.

0Endret ved forskrift 5 feb 2014 nr. 108.
§ 8.Forholdsmessig kompensasjon

Når anskaffelse foretas under ett til bruk i kompensasjonsberettiget virksomhet og i virksomhet som ikke gir rett til kompensasjon, skal merverdiavgift på anskaffelsen fordeles. Fordeling skal skje på grunnlag av anskaffelsens bruk i den del av virksomheten som er kompensasjonsberettiget. Det ytes kompensasjon for den del av merverdiavgiften på anskaffelsesprisen som forholdsmessig svarer til den antatte bruk.

§ 9.Ubetydelig bruk

Dersom bruken av en merverdiavgiftspliktig anskaffelse utenfor kompensasjonsberettiget virksomhet er ubetydelig i forhold til bruken innenfor kompensasjonsberettiget virksomhet, ytes full kompensasjon for merverdiavgift uten fordeling av inngående merverdiavgift på anskaffelsen.

Som ubetydelig anses bruken når den ikke overstiger 5 prosent av den totale bruk.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Fra samme tidspunkt oppheves Finansdepartementets forskrift (Nr. 105) av 19. april 1995 nr. 370 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv.