Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) - med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole.

DatoFOR-2003-12-16-4680
DepartementKunnskapsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse16.12.2003
Sist endretFOR-2005-12-20-1822
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3
Kunngjort
KorttittelForskrift for graden Ph.D. ved NIH

Fastsatt av styret ved Norges idrettshøgskole 16. desember 2003 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-3. Endret ved forskrift 20 des 2005 nr. 1822 (forskriften lagt inn i sin helhet etter endringer).

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen som fører frem til graden philosophiae doctor (Ph.D.). Forskriften gir regler om opptak, gjennomføring og avslutning av Ph.D.-graden.

§ 2.Målsetting

Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på et høyt faglig nivå og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt.

§ 3.Ansvar for doktorgradsutdanningen

Styret har det overordnede ansvar for doktorgradsutdanningen og gir selv regler for organiseringen.

Styret ved NIH har gitt Komité for forskerutdanning (KFU) ansvaret for doktorgradsutdanningen ved NIH, herunder at forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) med utfyllende bestemmelser følges. Forslag til endringer i forskriften med utfyllende bestemmelser skal behandles av KFU og legges frem for styret som fatter endelig vedtak.

§ 4.Doktorgradsutdanningens innhold

Doktorgradsutdanningen er i hovedsak aktivt forskningsarbeid under veiledning.

Doktorgradsutdanningen omfatter:

Gjennomføring av et selvstendig forskningsarbeid i aktivt samarbeid med veileder(e).

En godkjent opplæringsdel.

Deltakelse i aktive forskermiljøer.

Faglig formidling nasjonalt og internasjonalt som er nært relatert til det pågående doktorgradsarbeid.

§ 5.Opptak 

Opptakskrav

For å bli tatt opp på et doktorgradsprogram må søkeren normalt ha femårig mastergrad eller tilsvarende utdanning som institusjonen har godkjent som grunnlag for opptak innen doktorgradsprogrammet hvor vedkommende søker opptak.

For å bli opptatt til doktorgradsprogrammet ved NIH, må søkeren ha oppnådd mastergraden i idrettsvitenskap/graden idrettskandidat eller ha annen utdanning på samme nivå med idrett i fagkretsen, eller på annen måte kunne dokumentere idrettsfaglig kunnskap og innsikt.

Søkere til doktorgradsstudiet skal som hovedregel ha oppnådd minimum gjennomsnittskarakteren B/2,5 eller bedre i mastergraden/hovedfagsstudiet.

Søkere som kan dokumentere omfattende idrettsvitenskapelig kunnskap kan i særskilte tilfeller på bakgrunn av en helhetsvurdering, med særlig vekt på FoU-arbeid, gis dispensasjon fra kravet om 2,5/B i gjennomsnittskarakter. 

Søknaden

Søknad om opptak skal inneholde:

1.Prosjektbeskrivelse
2.Fremdriftsplan for gjennomføring av utdanningen
3.Finansieringsplan
4.Redegjørelse for nødvendig infrastruktur
5.Redegjørelse for veiledningsbehov og forslag til veiledere
6.Eventuelle planer for opphold ved andre, herunder utenlandske, forskningsinstitusjoner eller virksomheter
7.Plan for faglig formidling
8.Dokumentasjon av den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket
9.Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter.

Institusjonen fastsetter søknadsskjema.

Prosjektbeskrivelsen kan utarbeides i samarbeid med hovedveileder og skal gjøre rede for tema, problemstillinger samt valg av teori og metode. Ved søknad kan kandidaten levere skisse til prosjektbeskrivelse, men det skal da utarbeides en fullstendig prosjektbeskrivelse innen seks måneder etter opptak.

Søknad om opptak til dr.gradsstudiet ved NIH kan gjøres på to måter: To-trinns behandling av søknad om opptak eller ett-trinns behandling av søknad om opptak. 

To-trinns behandling av søknad om opptak

Ved søknad leverer kandidaten et utkast til prosjektbeskrivelse. I utkastet til prosjektbeskrivelse skal det gjøres rede for tema, problemstillinger samt valg av teori og metode. Pkt. 2-9 skal følge som vedlegg til søknaden. På bakgrunn av søknaden tildeler KFU hovedveileder til søkeren. Søker skal i samarbeid med hovedveileder utarbeide en fullstendig prosjektbeskrivelse innen 6 måneder etter at hovedveileder er tildelt. Den fullstendige prosjektbeskrivelsen skal utgjøre maks. 10 sider, ekskl. litteraturliste (12 punktskrift, 1 ½ linjeavstand). KFU foretar endelig opptak etter en vurdering av fullstendig prosjektbeskrivelse og pkt. 2-9. 

Ett-trinns behandling av søknad om opptak

Ved søknad leverer kandidaten en fullstendig prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen kan utarbeides i samarbeid med hovedveileder og skal gjøre rede for tema, problemstillinger samt valg av teori og metode. Den fullstendige prosjektbeskrivelsen skal utgjøre maks. 10 sider ekskl. litteraturliste (12 punktskrift, 1 ½ linjeavstand). Pkt. 2-9 er vedlegg til søknaden.

For veiledere utenfor NIH skal CV vedlegges.

Ved søknad om stipendiatstilling skal kandidaten ikke tilsettes før KFU har foretatt endelig opptak. Unntatt fra denne regelen er stipendiatstillinger, hvor tilsettingen skjer i et predefinert prosjekt, hvor hovedveileder er utpekt og prosjektet beskrevet av det relevante fagmiljø. Tilsettingen kan i slike tilfelle skje under forutsetning av at søknad om opptak blir forelagt KFU til behandling i tråd med ovenstående regler senest 2 måneder fra tilsetting.

Søknaden skal leveres i 5 eksemplarer. 

Avgjørelse om opptak

Avgjørelse om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden. Institusjonen kan fastsette kriterier for rangering mellom kvalifiserte søkere når antallet søkere overstiger opptakskapasiteten.

Opptaket kan skje med forbehold om finansiering, opptakskapasitet, utarbeidelse av individuell opplæringsplan, tilleggsutdanning og immaterialrettslige avtaler.

I opptaksvedtaket skal veileder oppnevnes, ansvaret for løsningen av andre behov som er skissert i søknaden plasseres, og avtaleperioden fastlegges med startdato og varighet. Eventuell forlengelse av avtaleperioden må relateres til rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt.

Opptak kan nektes dersom:

-opphavsrettslige avtaler er til hinder for publisering og åpen disputas
-de immaterialrettslige avtaler som er inngått, er så urimelige at institusjonen ikke bør medvirke i prosjektet.

KFU er ansvarlig for avgjørelser angående opptak til doktorgradsutdanningen, KFU har også den endelige avgjørelse når det gjelder krav om særskilt prøve før opptak eller tilleggskrav til opplæringsdelen i programmet etter anbefaling fra den seksjon kandidaten skal knyttes til.

I de tilfeller der den faglige kompetansen ikke er tilstede i KFU, kan KFU innhente uttalelser fra en eller flere sakkyndige personer, eller nedsette en sakkyndig komité.

Ved vurdering av opptak for fast ansatte ved NIH skal det opprettes en kommisjon som bør bestå av tre eksterne medlemmer utenfor institusjonen.

§ 6.Avtale

Opptak formaliseres i form av skriftlig avtale for doktorgradsutdanningen. Avtalen inngås mellom doktorgradsstudent, veileder(e) og den enhet (program) som kandidaten er tatt opp ved. Dersom doktorgradsstudenten er tilknyttet annen arbeidsplass skal det inngås avtale som regulerer arbeidsvilkårene, herunder tid til doktorgradsarbeidet, driftsmidler og behov for vitenskapelig utstyr. Avtalen skal sikre at doktorgradsstudenten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø og legge til rette for at forskerutdanningen skal kunne gjennomføres til avtalt tid.

Det er utarbeidet et standard avtaleformular for doktorgradsutdanningen ved NIH. Avtalen inngås mellom doktorgradskandidaten, veileder(e) og seksjon v/seksjonsleder så snart som mulig etter opptak.

I tilfeller der doktorgradskandidaten skal utføre sitt forskningsarbeid ved en annen institusjon skal det inngås skriftlig avtale mellom NIH og vedkommende institusjon. Vesentlige endringer i planen for studiet og/eller skifte av veileder skal godkjennes av KFU etter innstilling fra seksjonsleder.

§ 7.Doktorgradsprogrammet

Forskerutdanningen skal være lagt opp slik at den skal kunne fullføres innenfor normert tidsramme. Avtaleperioden kan forlenges grunnet permisjoner som følger av kandidatens rettighet som arbeidstaker.

Institusjonen skal gi alle doktorgradsstudenter tilbud om opplæring på høyt vitenskapelig nivå. Dersom institusjonen eller den enhet som administrerer programmet ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal forholdene legges til rette for at kandidaten får tilsvarende opplæring ved andre institusjoner/enheter som gir godkjent doktorgradsutdanning. I emner der det ikke foreligger egnet kurstilbud, kan individuelt lesepensum godkjennes som en del av opplæringsdelen.

Opplæringsdelen skal inneholde emner tilsvarende minst 30 studiepoeng og skal blant annet omfatte opplæring i vitenskapsteori og etikk. Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen innleveres. Søknad om endringer i godkjent plan for opplæringsdelen skal utarbeides i samråd med hovedveileder og avgjøres av institusjonen.

Institusjonen kan gi fritak for deltakelse i deler av opplæringsdelen dersom tilsvarende krav er oppfylt ved en annen enhet eller institusjon som gir godkjent opplæring.

Opplæringsdelen består av et kurs i vitenskapsteori og etikk, en faglig og metodisk fordypning og et formidlingsarbeid (til sammen 40 studiepoeng).

Fast ansatte ved NIH med hovedfag kan delta på opplæringsprogrammet og avlegge eksamen uten å være opptatt til doktorgradsstudiet.

Det stilles krav om oppnådd laudabelt resultat/B for å få bestått ved samtlige eksamener i opplæringsdelen. 

Vitenskapsteori (5 studiepoeng)

Det avholdes et obligatorisk kurs i vitenskapsteori og etikk for doktorgradsprogrammet med en ramme på 5 studiepoeng.

Ved kursslutt skal studenten levere utkast til et essay om vitenskapsteoretiske forhold ved eget prosjekt. Essayet vurderes til bestått/ikke bestått. Ekstern sensor benyttes i bedømmingen. 

Fag- og metodefordypning (30 studiepoeng)

Det skal avlegges en idrettsfaglig eksamen innen 2 år etter at studiet har startet. Denne eksamen skal inneholde en skriftlig og en muntlig komponent.

Følgende retningslinjer gjelder ved denne eksamen:

KFU oppnevner eksamenskommisjon og godkjenner pensum - etter forslag fra veileder. Pensum må være godkjent senest 6 uker før eksamen.

Den skriftlige eksamen består i en oppgave der studenten får 14 dager til disposisjon for besvarelse.

Pensum til eksamen skal bestå av en faglig fordypning tilsvarende 20-25 studiepoeng og en metodefordypning tilsvarende 5-10 studiepoeng, til sammen 30 studiepoeng. Pensum i fordypningsdelen skal være relevant for avhandlingen, men skal samtidig reflektere aktuell teori og forskning innen fagområdet. Pensum i metode skal også omfatte annen og mer generell vitenskapelig metodelitteratur enn den som er direkte relevant for doktorgradsarbeidet.

Et minimumskrav for medlemmer i eksamenskommisjonen ved idrettsfaglig eksamen er førsteamanuensis kompetanse og doktorgrad. Medlemmene må etter doktorgrad ha vist selvstendig egenproduksjon av vitenskapelig arbeider i publiseringskanaler som er godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet til dette formål.

Kommisjonen skal bestå av tre medlemmer. Så fremt mulig skal begge kjønn være representert. Ett av medlemmene skal være uten tilknytning til NIH. Veileder inngår i komiteen.

Eksamen skal ha en idrettsfaglig vinkling. Både den skriftlige og muntlige eksamen skal tilfredsstille et laudabelt nivå/B og bedømmes til bestått/ikke bestått.

Litteratur fra gjennomførte kurs ved andre institusjoner kan godkjennes som pensum til eksamen.

Pensum som har inngått i eksamen ved lavere nivå, kan ikke inngå i pensum ved fageksamen.

Kandidater som får ikke bestått på den skriftlige delen, kan ikke fremstille seg til muntlig eksamen. Kandidater som får ikke bestått på den muntlige delen, må gå opp til ny muntlig eksamen. Kandidaten gis anledning til å fremstille seg to ganger til skriftlig og to ganger til muntlig prøve. Ny prøve, skriftlig eller muntlig, skal avlegges innen 3 md.

De studenter som ikke har mulighet til å gå opp til eksamen i løpet av 2 år etter at studiet startet, kan unntaksvis søke KFU om utsettelse. Søknaden må inneholde en redegjørelse og begrunnelse for hvorfor utsettelse er nødvendig. Søknaden skal sendes så snart kandidaten ser at det ikke er mulig å gå opp til eksamen innen fristen, senest 1 1/2 år etter at studiet startet.

Høgskolen kan terminere studiet dersom eksamen/søknad om utsettelse i henhold til ovennevnte retningslinjer ikke er avholdt/mottatt.

Høgskolen kan gjennomføre årlige kurs/seminar for doktorgradsstudentene. 

Formidling (5 studiepoeng)

Det stilles krav om at dr.gradsstudenten i løpet av studiet utfører faglig formidling enten ved:

1.Forelesninger eller seminar på til sammen 15-20 timer
2.Et populærvitenskapelig arbeid
3.Annet formidlingsarbeid som utstillinger, videoer eller lignende.

Det skal gis veiledning i tilknytning til dr.gradsstudentenes formidlingsoppgaver. Omfanget av veiledningen skal nedfelles i avtale for doktorgradsutdanningen.

Veileder er ansvarlig for at stipendiater og ordinære dr.gradsstudenter får veiledning direkte på formidlingsdelen.

For studenter i stipendiatstilling vil kravet om en forelesnings- eller seminarrekke på minimum 15-20 timer dekkes gjennom pliktarbeidet som er lagt inn i stipendiatperioden. Fast ansatte ved NIH med lang undervisningserfaring er fritatt for formidlingsdelen.

§ 8.Tilknytning til forskermiljø

Hovedveileder har i samråd med institusjonen hovedansvar for å legge til rette for at doktorgradsstudenten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø med seniorforskere og andre doktorgradsstudenter. For doktorgradsstudenter som har hovedtilknytning ved annen institusjon skal det inngås avtale mellom gradstildelende og samarbeidende institusjon som regulerer arbeidsvilkårene og herunder sikrer doktorgradsstudentens deltakelse i et aktivt forskermiljø (jf. § 6).

Dr.gradsstudentene skal knyttes til en fagseksjon. Seksjonsleder er i samråd med veileder ansvarlig for å legge til rette for at dr.gradsstudenten deltar regelmessig i et forskermiljø.

§ 9.Avhandlingen 

Krav til avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder innen fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Del av fellesarbeid godtas som avhandling i den grad doktorandens selvstendige innsats kan identifiseres og dokumenteres.

Sammenstillinger av flere, mindre arbeider godtas som avhandling i den grad doktorandens selvstendige innsats kan identifiseres og dokumenteres. 

Arbeider som ikke godtas

Arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere eksamener, kan ikke antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere, sammenhengende arbeider. 

Ny innlevering

En doktorgradsavhandling som tidligere er blitt underkjent ved institusjonen, kan bedømmes i omarbeidet skikkelse først seks måneder etter at institusjonen har fattet beslutning om å forkaste avhandlingen. Bedømmelse på nytt kan bare finne sted en gang. 

Offentlig tilgjengelighet

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputasen holdes.

Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en doktorgradsavhandling, med unntak for en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring/publisering. Slik utsettelse kan skje når forskerutdanningen delvis eller i sin helhet er finansiert av en ekstern part, for at den eksterne part skal kunne ta stilling til patentering/kommersialisering. Ekstern part kan ikke stille vilkår om at hele eller deler av doktorgradsavhandlingen ikke skal kunne offentliggjøres eller publiseres. 

Rettigheter ved bruk av resultater

Kandidatens rettigheter til bruk av egne resultater, utnyttelse av patenterbare oppfinnelser, opphavsrettigheter m.m., er regulert av institusjonens generelle regler på dette området samt de regler som er bestemt i Arbeidstakeroppfinnerloven.

Avhandlingen skal leveres inn enten i form av en monografi eller i form av artikler som er knyttet sammen til et hele. Artiklene i avhandlingen skal være publisert i et nasjonalt eller internasjonalt anerkjent tidsskrift med review, være antatt til publisering, eller vurdert av studentenes veileder til å være publiserbare.

§ 10.Veiledning

Arbeidet med doktoravhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Doktorgradsstudenten skal ha jevnlig kontakt med sin(e) veileder(e) og skal inngå i et aktivt forskningsmiljø.

Minst en av veilederne skal være ansatt ved den institusjonen kandidaten er opptatt ved. Veileder skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

Hvis doktorgradsstudenten har flere veiledere, skal det oppnevnes en hovedveileder med primært ansvar for den faglige oppfølging av doktoranden. Hovedveileder skal som hovedregel være ansatt ved institusjonen.

Både veileder og doktorgradsstudent plikter å rapportere i samsvar med de regler institusjonen har fastsatt, jf. § 11.

Et minimumskrav for hovedveileder er førsteamanuensis kompetanse og doktorgrad. Vedkommende må etter doktorgrad ha vist selvstendig egenproduksjon av vitenskapelig arbeider i publiseringskanaler som er godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet til dette formål.

Arbeidsfordeling mellom hovedveileder og biveileder skal nedfelles i doktorgradsavtalen.

§ 11.Kvalitetssikring og rapportering

Institusjonen skal ha et system for kvalitetssikring av doktorgradsopplæringen. Systemet skal omfatte tiltak for å avdekke manglende progresjon i avhandlingsarbeidet og mangler ved veiledningen samt rutiner for å følge opp avdekkede mangler. Systemet skal omfatte årlig og separat rapportering fra doktorgradsstudent og veileder, og utformes slik at dobbeltrapportering unngås.

Den enkelte kandidat skal etter hvert år utarbeide en rapport etter fastsatte retningslinjer som redegjør for studieprogresjonen. Veileder skal godkjenne rapporten. Rapportene behandles og godkjennes av KFU. KFU er ansvarlig for å avdekke manglende progresjon i avhandlingsarbeidet, mangler ved veiledningen samt å iverksette tiltak for å korrigere dette. KFU legger ferdigbehandlete rapporter frem for fagseksjonen til orientering. KFU skal påse at kvalitetssikringssystemet fungerer og kan ved utilfredsstillende rapporter beslutte at studiet skal avbrytes/termineres.

§ 12.Terminering av avtale

Ved vesentlig mislighold så som manglende progresjon over tid, brudd på etiske regler og alvorlige endringer i forskningsprosjektet, kan institusjonen beslutte at en doktorgradskandidat skal avslutte doktorgradsopplæringen før den er fullført.

Dersom en Ph.D.-student ikke har levert avhandlingen til bedømmelse innen 8 år etter opptak, anses studiet som avbrutt. Komité for forskerutdanning kan dispensere fra denne bestemmelsen. Høgskolens styre er klageinstans i slike saker.

§ 13.Bedømmelse

Doktorgraden tildeles på grunnlag av:

-Godkjent vitenskapelig avhandling og et tilfredsstillende forsvar i en offentlig disputas
-Godkjent gjennomføring av opplæringsprogrammet, ev. annen godkjent faglig skolering eller kompetanse
-Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne.
§ 14.Innlevering

Søknad om å få avhandlingen bedømt rettes til den instans som angis i doktorgradsprogrammet. Med søknaden skal følge det nødvendige antall eksemplarer av avhandlingen. Sammen med søknaden skal det foreligge dokumentasjon for at opplæringsdelen er fullført og godkjent. Dersom avhandlingen godkjennes til disputas, leveres ytterligere antall eksemplarer som kreves i henhold til doktorgradsprogrammet.

Avhandlingen leveres i standardisert format og i den form (papirbasert, elektronisk) institusjonen bestemmer.

Et arbeid eller deler av et arbeid som tidligere er godkjent for doktorgraden ved norsk eller utenlandsk institusjon, kan ikke antas til bedømmelse selv om arbeidet innleveres i omarbeidet form.

Søknaden om å få avhandlingen bedømt sendes Norges idrettshøgskole v/Avdeling for forskningsforvaltning og dokumentasjon (AFD). Vedlagt søknaden skal det følge en bekreftelse på at opplæringsprogrammet er gjennomført samt 6 eksemplarer av avhandlingen.

§ 15.Oppnevning av bedømmelseskomité

Til å bedømme avhandlingen oppnevner institusjonen en sakkyndig bedømmelseskomité på minst tre medlemmer. Komiteen skal settes sammen slik at:

-begge kjønn, såfremt mulig, er representert
-minst ett av medlemmene er uten tilknytning til institusjonen
-minst ett av medlemmene, såfremt mulig, er utenlandsk
-alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

Grunnenhet eller fagmiljø foreslår bedømmelseskomité. Forslaget skal begrunnes og bør vise til hvordan komiteen samlet sett dekker avhandlingens fagfelt.

Institusjonen utpeker en leder blant komiteens medlemmer eller i tillegg til komiteens medlemmer.

Oppnevnt veileder kan ikke være medlem av bedømmelseskomiteen eller lede den.

Veileder foreslår medlemmer av kommisjonen overfor leder av den fagseksjon kandidaten har vært knyttet til. Bedømmelseskomiteen oppnevnes av KFU etter forslag fra leder av den fagseksjon kandidaten har vært knyttet til.

§ 16.Komiteens arbeid 

Tilbaketrekning og bearbeiding

Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares for doktorgraden. Doktorgradskandidaten kan likevel rette formelle feil i avhandlingen ved innlevering. Det må i tilfelle innleveres en oversikt over rettingene senest en måned før disputasen.

Uten hensyn til det foregående kan institusjonen tillate omarbeiding av avhandlingen på grunnlag av bedømmelseskomiteens foreløpige kommentarer. Det skal gis en frist for slik omarbeiding, normalt ikke lengre enn 6 måneder.

Hvis avhandlingen ikke godkjennes, kan ny innlevering først finne sted etter 6 måneder. 

Opplysningsplikt

Veileder kan innkalles til møter i bedømmelseskomiteen for å gjøre rede for veiledningen og arbeidet med avhandlingen.

Komiteen kan kreve doktorgradskandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon fremlagt. 

Innstilling

Komiteen avgir innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes.

Bedømmelseskomiteens innstilling forelegges doktorgradskandidaten, som gis frist på 14 dager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Hvis doktorgradskandidaten ikke ønsker å fremme skriftlige merknader, underrettes komiteen snarest om dette. 

Frister

Komiteens innstilling skal foreligge innen tre måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen, med mindre institusjonen har bestemt noe annet. Tillater komiteen omarbeiding av avhandlingen, løper ny frist fra den datoen avhandlingen leveres på nytt.

§ 17.Komiteens innstilling og behandling av innstillingen 

Behandling av enstemmig innstilling

En enstemmig komitéinnstilling skal tas til følge, såfremt et flertall av styret eller det beslutningsorganet som styret bemyndiger stemmer for dette. Dersom et flertall finner at det til tross for en enstemmig komitéinnstilling foreligger begrunnet tvil om en avhandling bør godkjennes, skal institusjonen søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen eller oppnevne to nye sakkyndige, som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Doktorgradskandidatens merknader vedlegges. Etter dette fatter beslutningsorganet selv vedtak i saken på grunnlag av innstillingen og de innhentede uttalelsene. 

Behandling av delt innstilling

Dersom det foreligger dissens i komiteen, kan institusjonen uten ytterligere bedømmelse fatte vedtak i saken, eller søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen, eller oppnevne to nye sakkyndige, som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Doktorkandidatens merknader vedlegges. Etter dette fatter institusjonen selv vedtak i saken på grunnlag av innstillingen og de innhentede uttalelser.

Bedømmelseskomiteen skal innen 3 måneder etter at avhandlingen er innlevert avgi sin innstilling. Bedømmelseskomiteen sender Komiteen for forskning og forskerutdanning (KFU), med kopi til doktoranden, en skriftlig redegjørelse av utfallet av bedømmelsen. Avhandlingen vurderes som godkjent eller ikke godkjent.

Dersom minst 2/3 av KFUs tilstedeværende medlemmer finner at det - til tross for en enstemmig komitéinnstilling - foreligger begrunnet tvil om en avhandling bør godkjennes eller ikke, skal KFU oppnevne to sakkyndige, som avgir individuelle uttalelser. KFU kan ikke tilsidesette en enstemmig komitéinnstilling uten støtte i nye sakkyndige vurderinger. Dersom begge de to sakkyndige slutter seg til konklusjonen i den opprinnelige komitéinnstilling, skal denne innstilling følges. Dersom komitéinnstillingen får støtte fra en av de to nye sakkyndige skal denne innstilling følges så fremt minst 1/3 av KFUs tilstedeværende medlemmer, stemmer for dette.

Dersom det foreligger dissens i bedømmelseskomiteen, skal KFU innhente individuelle uttalelser fra to nye sakkyndige. Dersom begge de to nye sakkyndige slutter seg til konklusjonen fra flertallet i den opprinnelige komité, skal denne innstilling følges.

Med unntak av de tilfeller der annet er eksplisitt bestemt fattes KFUs vedtak med simpelt flertall.

Dersom kandidaten gis anledning til å fremstille seg til prøveforelesning og disputas, skal kandidaten levere et sammendrag på engelsk etter gjeldende regler, samt en kort redegjørelse som er egnet for generell informasjon om doktorgradsarbeidet.

NIH har utarbeidet praktiske retningslinjer for gangen i doktorgradsvurderingen og disputasen.

§ 18.Prøveforelesning

Prøveforelesning skal være over oppgitt emne. Emne for prøveforelesning over oppgitt emne fastsettes av bedømmelseskomiteen og kunngjøres for kandidaten 10 virkedager før forelesningen.

Prøveforelesningen skal holdes etter at avhandlingen er innlevert, men før disputasen, og skal godkjennes av bedømmelseskomiteen.

Prøveforelesningen ved NIH skal rettes inn mot «en tenkt, opplyst, akademisk allmennhet» i denne sammenheng forstått som «en forsamling idrettsforskere og idrettsstudenter i høyere grads studier».

§ 19.Forsvar av avhandlingen

Når prøveforelesningen er avholdt og godkjent, skal doktorgradskandidaten forsvare avhandlingen i offentlig disputas. Tid og sted for disputasen skal offentliggjøres i god tid sammen med opplysninger om hvordan avhandlingen er offentliggjort.

Disputasen skjer på avhandlingsspråket eller norsk med mindre institusjonen godkjenner noe annet.

Det skal normalt være to opponenter. De to opponentene skal være medlemmer av bedømmelseskomiteen og utpekes av institusjonen.

Disputasen ledes av doktorgradsprogrammets faglige leder eller den denne bemyndiger. Den som leder disputasen, gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og for prøveforelesningen. Deretter gjør doktoranden rede for hensikten med og resultatet av den vitenskapelige undersøkelsen. Førsteopponent innleder diskusjonen, og annen opponent avslutter disputasen. Institusjonen kan likevel fastsette en annen rekkefølge og oppgavefordeling mellom doktoranden og førsteopponenten. Øvrige tilstedeværende som ønsker å opponere ex auditorio, må under disputasen gi melding om dette til disputasens leder innen det tidspunkt som denne fastsetter.

Etter disputasen sender bedømmelseskomiteen innberetning til institusjonen, der den gjør rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. Innberetningen skal konkludere med om disputasen er godkjent/ikke godkjent.

Hvis disputasen ikke godkjennes, kan ny disputas avlegges. Så vidt mulig skal ny disputas vurderes av den opprinnelige bedømmelseskomiteen. Disputasen skal finnes tilfredsstillende før diplom kan tildeles.

Bedømmelseskomiteen sender etter disputasen en grunngitt innstilling til høgskolens styre om hvorvidt studenten bør tildeles philosophiae doctor (Ph.D.). Innberetningen skal inneholde en redegjørelse for hvordan komiteen har vurdert avhandlingen og kandidatens forsvar av denne i disputasen. Innberetningen skal i sin konklusjon fastslå hvorvidt prøvene (avhandling, prøveforelesning og disputas) samlet sett er bestått.

§ 20.Kreering og diplom/vitnemål

Når institusjonen har godkjent opplæring, avhandling, prøveforelesning og disputas, kreeres doktoranden til Philosophiae Doctor av institusjonens styre. Diplom og vitnemål utferdiges av institusjonen. Institusjonen fastlegger hvilke opplysninger som skal inngå i vitnemålet. I vitnemålet skal det også gis opplysninger om det faglige opplæringsprogram doktoranden har deltatt i.

§ 21.Klage 

Klage på opptak og søknadsbehandling

Avslag på søknad om opptak etter § 5 kan påklages etter reglene i forvaltningslovens § 28 flg. Grunngitt klage sendes til institusjonen. Blir avslaget opprettholdt, sendes klagen til institusjonens sentrale klagenemnd til avgjørelse.

Klage på opptaks- og søknadsbehandling sendes Komité for forskerutdanning (KFU). Hvis KFU opprettholder tidligere vedtak, kan klagen ankes inn til Den sentrale klagenemd. 

Klage på godkjenning av opplæringsprogrammet

Ved klage på avslag på søknad om godkjenning av kurs eller andre deler av opplæringsprogrammet, gjelder § 12 nr. 1 i forvaltningsloven tilsvarende. Ved klage over sensur ved særskilt eksamen eller prøver, gjelder likevel lov om universiteter og høyskoler.

Klage vedrørende godkjenning av kurs eller andre deler av opplæringsprogrammet oversendes KFU. Dersom KFU opprettholder tidligere avgjørelse/vedtak, kan klagen ankes til Den sentrale klagenemnd.

Klage på eksamen i opplæringsprogrammet behandles etter lov om universiteter og høyskoler og NIHs forskrift om opptak, studier og eksamen.

Klage på avslag på søknad om bedømmelse eller underkjenning av avhandling, prøveforelesning eller forsvar

Underkjenning av avhandling, prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i forvaltningslovens § 28 flg. Grunngitt klage sendes institusjonen. Institusjonen kan prøve alle sider ved det påklagede vedtak.