Forskrift om eierkontroll i finansinstitusjoner

DatoFOR-2003-12-18-1639
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2011-12-07-1205
EndrerFOR-2001-02-07-108, LOV-2003-06-20-42
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2-2, LOV-1988-06-10-40-§2-3, LOV-1988-06-10-40-§2a-1 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort23.12.2003
KorttittelForskrift om eierkontroll i finansinstitusjoner

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2003 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 sjette ledd, § 2-3 annet ledd annet punktum og § 2a-1 andre ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2000/12/EF endret ved direktiv 2000/28/EF) og nr. 7a (direktiv 92/49/EØF).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726, 19 mai 2010 nr. 705, 7 des 2011 nr. 1205.

§ 1.Avgjørelsesmyndighet

Melding om erverv som omfattes av finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 første ledd sendes Finanstilsynet med gjenpart til Finansdepartementet. Finanstilsynet skal omgående skriftlig bekrefte at meldingen er mottatt.

Spørsmålet om tillatelse skal gis til gjennomføring av det erverv meldingen omhandler, avgjøres av Finansdepartementet i saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter. Kurante saker avgjøres av Finanstilsynet.

I saker som skal avgjøres av Finansdepartementet, skal Finanstilsynet ha avgitt sin tilrådning innen førti arbeidsdager etter at Finanstilsynet har bekreftet å ha mottatt melding som nevnt i første ledd, med mindre annet bestemmes av departementet.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 19 mai 2010 nr. 705 (i kraft 1 juli 2010).
§ 2.Melding om erverv av eierandel i finansinstitusjoner

Melding om erverv som omfattes av finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 første ledd skal inneholde opplysninger om følgende forhold:

1.Erververens fulle navn, adresse og organisasjons-, D- eller fødselsnummer. Utenlandske statsborgere som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, skal opplyse fødselsdato og nasjonalitet. Utenlandske foretak skal opplyse om hovedkontorets hjemstat
2.Finansinstitusjonens navn, adresse og organisasjonsnummer, samt erververens vurdering av finansinstitusjonens økonomiske stilling og virksomhet
3.Erververens samlede eierandel i finansinstitusjonen, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 fjerde og femte ledd
4.Størrelsen på den eierandel det tas sikte på å erverve
5.Erververens næringsvirksomhet og tilgjengelige økonomiske ressurser
6.Erververens eierinteresser i andre finansinstitusjoner
7.Andre innehavere av eierandel i finansinstitusjonen som erververen skal konsolideres med
8.Formål med ervervet. Medfører ervervet at finansinstitusjonen blir erververens datterselskap, skal det gis opplysninger om organiseringen og virksomheten i det konsern institusjonen vil inngå i
9.Om erververen har vært begjært konkurs eller underlagt konkursbehandling i løpet av de ti siste år i Norge eller i utlandet. Det samme gjelder gjeldsforhandling
10.Om erververen i løpet av de siste ti år har vært dømt for et straffbart forhold, herunder ilagt forelegg i form av bot eller inndragning for et straffbart forhold, i Norge eller i utlandet
11.Om erververen er tiltalt eller siktet for et straffbart forhold i Norge eller utlandet
12.Om erververen i løpet av de siste ti år har vært skjønnsliknet eller ilagt tilleggsskatt eller tilsvarende i Norge eller utlandet
13.Om erververen i løpet av de siste ti år har blitt ilagt gebyr eller løpende mulkt i henhold til finanstilsynsloven, børsloven, regnskapsloven eller verdipapirlovgivningen eller tilsvarende lover i utlandet
14.Om erververen i løpet av de siste ti år har hatt styreverv eller kvalifisert eierandel i eller vært daglig leder for foretak som i samme periode har vært involvert i forhold som nevnt i punkt 9, 10, 11, 12 eller 13
15.Om erververen tidligere har vært vurdert som innehaver av kvalifisert eierandel i finansinstitusjon i Norge eller utlandet
16.Andre forhold som erververen antar kan ha betydning for vurderingen av om det skal gis tillatelse til gjen nomføringen av ervervet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-4.

Dersom erververen er et foretak, skal det i tillegg gis opplysninger som nevnt i første ledd nr. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 om personer i foretakets styre, daglig ledelse og om eiere med en kvalifisert eierandel i foretaket. Dersom noen av disse eierne er en juridisk person, kan Finanstilsynet kreve å få oppgitt tilsvarende opplysninger om personer i dette foretakets styre, daglig ledelse og eiere med kvalifisert eierandel i dette foretaket og dets eventuelle morselskap.

Finanstilsynet kan kreve andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 19 mai 2010 nr. 705 (i kraft 1 juli 2010), 7 des 2011 nr. 1205.
§ 3.Erverver fra annen stat i Det europeisk økonomiske samarbeidsområde

Dersom erververen er en kredittinstitusjon, forsikringsselskap, verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse i en annen EØS-stat, skal Finanstilsynet før avgjørelse fattes konsultere vedkommende myndigheter i den stat det gjelder. Det samme gjelder dersom erververen er morselskap for slik institusjon med tillatelse i en annen EØS-stat eller en fysisk eller juridisk person som kontrollerer en institusjon med tillatelse i en annen EØS-stat.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 19 mai 2010 nr. 705 (i kraft 1 juli 2010).
§ 4.(Opphevet 1 juli 2010, jf. forskrift 19 mai 2010 nr. 705).
§ 5.Avhendelse av kvalifiserte eierandeler

I meldingen til Finanstilsynet som angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 tredje ledd, skal eiere som vil avhende en kvalifisert eierandel på annen måte enn over børs, oppgi erververs navn, adresse og organisasjons- eller fødselsnummer, størrelsen av den aktuelle eierandelen og hvilken finansinstitusjon avhendelsen gjelder.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 19 mai 2010 nr. 705 (i kraft 1 juli 2010).
§ 6.Meldeplikt for finansinstitusjoner om nye eiere mv.

Finansinstitusjoner skal snarest gi Finanstilsynet melding om erverv som innebærer at noen er eller blir eier av kvalifiserte eierandeler i finansinstitusjonen. Det samme gjelder erverv som innebærer at en eierandel vil utgjøre eller overstige de prosentgrensene som er angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 første ledd. Meldeplikten gjelder også ved avhendelse av kvalifiserte eierandeler eller avhendelse som innebærer at prosentgrensene som angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 første ledd nås eller passeres.

Finansinstitusjoner skal senest én måned etter avholdt ordinær generalforsamling hvert år oversende til Finanstilsynet en melding med oversikt over eiere av kvalifiserte eierandeler i institusjonen. For finanskonsern kan morselskapet sende melding samlet for alle finansinstitusjonene i konsernet.

Melding etter første og andre ledd skal inneholde disse eiernes navn, adresse og organisasjons- eller fødselsnummer og angivelse av eierandelens størrelse.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 19 mai 2010 nr. 705 (i kraft 1 juli 2010).
§ 7.Meldeplikt for foretak som eier kvalifiserte eierandeler i en finansinstitusjon

Foretak som eier kvalifiserte eierandeler i en finansinstitusjon, skal snarest gi Finanstilsynet melding om endringer i foretakets styre eller daglig ledelse og om nye eiere av kvalifiserte eierandeler i foretaket som foretaket kjenner til eller burde kjenne til.

Endringen skal inneholde de aktuelle personenes fulle navn, adresse og organisasjons- eller fødselsnummer.

Finanstilsynet kan kreve nærmere opplysninger som er nødvendig for å utføre eierkontroll.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 8.Eierforetak som morselskap til en finansinstitusjon

Med eierforetak i denne bestemmelsen menes eierforetak som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-2 bokstav e.

Eierforetak regnes ikke som finansinstitusjon i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2.

I lovens kapittel 2a underkapittel II gjelder begrensningene i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 første ledd bokstavene a-f ikke for eierforetak.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 første ledd bokstav b gjelder ikke for eierforetak. Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 første ledd bokstav c og andre ledd gjelder bare hvis endringen gjelder en finansinstitusjon.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 om transaksjoner mellom foretak i et finanskonsern omfatter bare transaksjoner mellom konsernets finansinstitusjoner og andre foretak i konsernet når morselskapet i konsernet er et eierforetak.

Eierforetak har plikt til å gi de opplysningene som Finanstilsynet finner er nødvendig for å gjennomføre et hensiktsmessig og effektivt tilsyn med finansinstitusjonene i konsernet.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 9.Utenlandske foretaks eie av norske finansinstitusjoner i finanskonsern

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 andre, tredje, femte og sjette ledd og § 2a-4 gjelder også for utenlandske foretaks eierinteresser i norske finansinstitusjoner. For øvrig gjelder reglene i kapittel 2a underkapittel I og II bare norske finansinstitusjoner i konsernet.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 første ledd gjelder bare transaksjoner mellom konsernets norske finansinstitusjoner og andre norske foretak eller utenlandske foretak i konsernet.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 andre ledd gjelder bare for fordeling av inntekter, kostnader, tap og gevinst mellom den norske finansinstitusjonen og øvrige foretak i konsernet.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 tredje og fjerde ledd gjelder bare når det ytende selskap eller garantisten er en norsk finansinstitusjon.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 femte ledd omfatter bare norske foretak i konsernet.

§ 10.Overgangsregler

Lov av 20. juni 2003 nr. 42 om endringer i lov om finansieringsvirksomhetsloven og i enkelte andre lover får ingen følger for eiere av kvalifiserte eierandeler i finansinstitusjoner når tillatelse til ervervet eller etableringen tidligere er gitt eller følger av lovbestemte unntak. Endringer i slike eierandeler skal vurderes etter de reglene som gjelder når endringen skjer.

Ved tidsbegrensete tillatelser skal ny søknad vurderes i samsvar med de reglene som gjelder på søknadstidspunktet.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004. Lov av 20. juni 2003 nr. 42 om endring av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner trer i kraft fra samme tidspunkt, jf. kgl.res. av 20. juni 2003 nr. 734.

§ 12.Endringer i andre forskrifter

Fra den tid forskriften trer i kraft, gjøres følgende endringer i forskrift av 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskap: ---