Forskrift om unntak fra medlemskap i Statens Pensjonskasse for bestemte grupper av arbeidstakere

DatoFOR-2003-12-19-1618
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2003 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2010-06-18-842
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1949-07-28-26-§5
Kunngjort22.12.2003
KorttittelForskrift om medlemskap i Statens Pensjonskasse

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 19. desember 2003 med hjemmel i lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse § 5 femte ledd. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (nå Arbeidsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 26 mars 2010 nr. 447, 18 juni 2010 nr. 842.

§ 1.Følgende arbeidstakere er unntatt fra retten til medlemskap i Statens Pensjonskasse:
1.Arbeidstakere som deltar i midlertidige arbeidsrettede tiltak som helt eller delvis finansieres over statsbudsjettet. Arbeidstakere som tilsettes i ordinær stilling med lønnstilskudd er likevel ikke unntatt fra loven.
2.Medlemmer av styrer, råd og utvalg.
3.Lærlinger og lærekandidater, jf. lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 4-1.
4.Turnépersonale ved Rikskonsertene.
5.Meteorologiske observatører.
6.Arbeidstakere som gjør tjeneste på pensjonistvilkår.
0Endret ved forskrifter 26 mars 2010 nr. 447, 18 juni 2010 nr. 842.
§ 2.Forskriften gjelder fra 1. januar 2004.