Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv.

DatoFOR-2003-12-19-1660
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2015-09-25-1083 fra 01.10.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§33, LOV-1965-06-18-4-§43, LOV-2002-06-21-45-§35, FOR-2014-06-06-702
Kunngjort30.12.2003
KorttittelTapsforskriften (førerettforskriften)

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 19. desember 2003 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 33 nr. 1 og § 43, og lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven) § 35. Fremmet av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 6. juni 2014 nr. 702.
Endringer: Endret ved forskrifter 27 jan 2012 nr. 70, 12 juni 2014 nr. 720, 19 juni 2015 nr. 673, 25 sep 2015 nr. 1083.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Formål

Forskriftens formål er å gi grunnlag for likebehandling ved fastsettelse av tap av førerett for motorvogn, herunder moped, sperrefrist for å gi førerett, forbud mot å føre førerkortfri motorvogn og fastsettelse av tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag, som følge av ilagt straff.

§ 1-2.Virkeområde mv.

Denne forskriften gir nærmere regler for fastsettelse av tap av førerett for førerkortpliktig motorvogn, fastsettelse av sperrefrist for å gi førerett, fastsettelse av forbud mot å føre førerkortfri motorvogn og fastsettelse av tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag, jf. vegtrafikkloven § 24a annet ledd, jf. § 33 nr. 1 og § 35 og yrkestransportloven § 35.

Blir den som har førerett ilagt straff og hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn tilsier det, kan det i samme dom fastsettes tap av føreretten, eller på tilsvarende vilkår for person uten førerett fastsettes sperrefrist. Det kan også fastsettes forbud mot å føre førerkortfri motorvogn og krav om avleggelse av ny førerprøve for gjenerverv av føreretten. Har innehaveren rett til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag, kan det samtidig fastsettes tap av denne retten, dersom hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn tilsier det.

Bestemmelsene i annet ledd gjelder tilsvarende når reaksjonen fastsettes ved forelegg, jf. straffeprosessloven § 255.

Bestemmelsene om tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn, gjelder tilsvarende for mopedførerbevis, jf. vegtrafikkloven § 33 nr. 5.

§ 1-3.Forholdsmessighet ved fastsettelse av tapsperiodens lengde

Ved fastsettelsen av perioden for tap av førerett mv. skal det legges vekt på den virkningen tap av føreretten antas å ville få for innehaveren, såfremt virkningen fremstår som vesentlig mer byrdefull enn det som normalt kan påregnes. Avgjørende ved vurderingen er likevel hensynet til trafikksikkerheten og eventuelle allmenne hensyn.

§ 1-4.Generelle regler om fastsettelse av tap av førerett, sperrefrist, forbud mot å føre førerkortfri motorvogn og tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag

Ved fastsettelse av tap av førerett i dom eller forelegg må det gis opplysning om for hvor lang tid tapet av føreretten gjelder, jf. førerkortforskriften § 38 og § 44 nr. 13. Fristen regnes fra den dagen dommen eller forelegget er rettskraftig. Har førerkortet vært beslaglagt eller det er innlevert tapsmelding før dommen er rettskraftig, skal denne perioden gå i fradrag.

Ved fastsettelse av perioden for tap av førerett legges vekt på om vedkommende har hatt førerkortet i sin besittelse i lengre tid etter handlingstidspunktet, dersom han ikke kan bebreides at førerkortet ikke har vært beslaglagt. Lengre tids besittelse av førerkortet tilsier i utgangspunktet at tapsperioden fastsettes for et kortere tidsrom enn tilfellet vanligvis skulle tilsi, eventuelt at tap av førerett ikke blir fastsatt. Dette gjelder likevel ikke dersom det pådømte forhold gir grunnlag for flere års tap av førerett.

Dersom et beslaglagt førerkort er utlevert før straffesaken er avgjort ved dom eller vedtatt forelegg fordi normal tid for tap av føreretten er utholdt ved beslag, skal tap av førerett likevel fastsettes.

Det skal opplyses at førerkortet skal innleveres straks dommen eller forelegget er rettskraftig, jf. vegtrafikkloven § 33 nr. 5, og at kjøring i tapsperioden kan føre til forlenget tapsperiode etter § 7-1.

Ved fastsettelse av sperrefrist i medhold av vegtrafikkloven § 24a annet ledd regnes fristen fra den dagen overtredelsen fant sted.

Ved fastsettelse av forbud mot å føre førerkortfri motorvogn, regnes fristen på tilsvarende måte som i første ledd annet punktum.

§ 1-5.Minstetid når tap av førerett er fastsatt for alltid

Er tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn fastsatt for alltid etter tvingende regler i vegtrafikkloven § 33 nr. 1 tredje og fjerde ledd, skal minstetiden nevnt i § 33 nr. 1 sjette ledd og § 40 være 5 år.

Kapittel 2. Fastsettelse av tap av førerett i medhold av vegtrafikkloven § 33 nr. 1 første ledd

§ 2-1.Generelt

Ved fastsettelse av perioden for tap av førerett i medhold av vegtrafikkloven § 33 nr. 1 første ledd skal det legges vekt på alle omstendighetene omkring det foreliggende forhold og på eventuelle tidligere forhold, jf. § 2-9. Det skal også legges vekt på den virkning tap av føreretten antas å ville få for innehaveren, jf. § 1-3.

0Endret ved forskrift 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012).
§ 2-2.Fartsovertredelser

Ved fastsettelse av perioden for tap av førerett ved fartsovertredelser, skal nedenstående tabeller normalt legges til grunn. Tabellene forutsetter at målt hastighet er foretatt av kjøretøy på tørr vegbane i dagslys, på rett vegstrekning uten kryss eller fotgjengerfelt og uten at det foreligger omstendigheter som bør tillegges skjerpende vekt.

1.Fartsgrense 30 km/t:
Fart:Tap av førerett:
56–65....................................................3–7 md.
65–70....................................................7–9 md.
70–75....................................................9–12 md.
75–80....................................................12–18 md.
80–85....................................................18–24 md.
85–90....................................................24–30 md.
90–95....................................................30–36 md.
Over 95....................................................Over 36 md.
2.Fartsgrense 40 km/t:
Fart:Tap av førerett:
66 - 75....................................................3 - 6 md.
75 - 80....................................................6 - 8 md.
80 - 83....................................................8 - 10 md.
83 - 87....................................................10 - 13 md.
87 - 90....................................................13 - 15 md.
90 - 93....................................................15 - 18 md.
93 - 97....................................................18 - 21 md.
97 - 100...................................................21 - 24 md.
100 - 105..................................................24 - 28 md.
105 - 110..................................................28 - 33 md.
Over 110...................................................Over 33 md.
3.Fartsgrense 50 km/t:
Fart:Tap av førerett:
76 - 82....................................................3 - 6 md.
82 - 90....................................................6 - 9 md.
90 - 95....................................................9 - 12 md.
95 - 100...................................................12 - 15 md.
100 - 105..................................................15 - 18 md.
105 - 110..................................................18 - 21 md.
110 - 114..................................................21 - 24 md.
114 - 118..................................................24 - 27 md.
118 - 122..................................................27 - 30 md.
122 - 126..................................................30 - 33 md.
126 - 130..................................................33 - 36 md.
Over 130...................................................Over 36 md.
4.Fartsgrense 60 km/t:
Fart:Tap av førerett:
86 - 95....................................................3 - 6 md.
95 - 100...................................................6 - 8 md.
100 - 106..................................................8 - 12 md.
106 - 112..................................................12 - 16 md.
112 - 118..................................................16 - 20 md.
118 - 124..................................................20 - 24 md.
124 - 130..................................................24 - 28 md.
130 - 136..................................................28 - 32 md.
136 - 142..................................................32 - 36 md.
Over 142...................................................Over 36 md.
5.Fartsgrense 70 km/t:
Fart:Tap av førerett:
106 - 110..................................................3 - 6 md.
110 - 114..................................................6 - 8 md.
114 - 118..................................................8 - 10 md.
118 - 120..................................................10 - 11 md.
120 - 123..................................................11 - 13 md.
123 - 126..................................................13 - 15 md.
126 - 129..................................................15 - 17 md.
129 - 134..................................................17 - 20 md.
134 - 140..................................................20 - 24 md.
140 - 146..................................................24 - 28 md.
146 - 152..................................................28 - 32 md.
152 - 160..................................................32 - 36 md.
Over 160...................................................Over 36 md.
6.Fartsgrense 80 km/t:
Fart:Tap av førerett:
116 - 120..................................................3 - 5 md.
120 - 130..................................................5 - 8 md.
130 - 140..................................................8 - 13 md.
140 - 150..................................................13 - 19 md.
150 - 160..................................................19 - 25 md.
160 - 170..................................................25 - 30 md.
170 - 180..................................................30 - 36 md.
Over 180...................................................Over 36 md.
7.Fartsgrense 90 km/t motortrafikkvei
Fart:Tap av førerett:
126 - 135..................................................3 - 6 md.
135 - 145..................................................6 - 9 md.
145 - 151..................................................9 - 12 md.
151 - 157..................................................12 - 15 md.
157 - 163..................................................15 - 18 md.
163 - 169..................................................18 - 21 md.
169 - 175..................................................21 - 24 md.
175 - 181..................................................24 - 27 md.
181 - 187..................................................27 - 30 md.
187 - 194..................................................30 - 33 md.
194 - 200..................................................33 - 36 md.
Over 200...................................................Over 36 md.
8.Fartsgrense 90 km/t motorvei
Fart:Tap av førerett:
131 - 135..................................................3 - 5 md.
135 - 137..................................................5 - 6 md.
137 - 139..................................................6 - 7 md.
139 - 141..................................................7 - 8 md.
141 - 145..................................................8 - 9 md.
145 - 151..................................................9 - 12 md.
151 - 157..................................................12 - 15 md.
157 - 163..................................................15 - 18 md.
163 - 169..................................................18 - 21 md.
169 - 175..................................................21 - 24 md.
175 - 181..................................................24 - 27 md.
181 - 187..................................................27 - 30 md.
187 - 194..................................................30 - 33 md.
194 - 200..................................................33 - 36 md.
Over 200...................................................Over 36 md.
9.Fartsgrense 100 km/t motorvei
Fart:Tap av førerett:
141 - 145..................................................3 - 5 md.
145 - 147..................................................5 - 6 md.
147 - 149..................................................6 - 7 md.
149 - 151..................................................7 - 8 md.
151 - 155..................................................8 - 9 md.
155 - 161..................................................9 - 12 md.
161 - 167..................................................12 - 15 md.
167 - 173..................................................15 - 18 md.
173 - 179..................................................18 - 21 md.
179 - 185..................................................21 - 24 md.
185 - 191..................................................24 - 27 md.
191 - 197..................................................27 - 30 md.
197 - 204..................................................30 - 33 md.
204 - 210..................................................33 - 36 md.
Over 210...................................................Over 36 md.
10.Fartsgrense 110 km/t:
Fart:Tap av førerett:
151–155....................................................3–5 md.
155–157....................................................5–6 md.
157–159....................................................6–7 md.
159–161....................................................7–8 md.
161–165....................................................8–9 md.
165–171....................................................9–12 md.
171–177....................................................12–15 md.
177–183....................................................15–18 md.
183–189....................................................18–21 md.
189–195....................................................21–24 md.
195–201....................................................24–27 md.
201–207....................................................27–30 md.
207–214....................................................30–33 md.
214–220....................................................33–36 md.
Over 220....................................................Over 36 md.

Ved skjerpende omstendigheter, for eksempel dårlig sikt eller vanskelige kjøreforhold for øvrig, kan tap av førerett fastsettes for mindre hastighetsoverskridelser enn det som fremgår av ovenstående tabeller.

Har fartsovertredelsen skjedd i umiddelbar tilknytning til en ellers aktsom forbikjøring, vurderes forholdet noe mildere (fradrag med 20-30%). Dette gjelder ikke når fartsoverskridelsen har vært vesentlig høyere enn det som er påkrevet for å foreta en ellers aktsom forbikjøring, eller den motorvogn som ble forbikjørt holdt høyere hastighet enn tillatt.

0Endret ved forskrift 12 juni 2014 nr. 720 (i kraft 13 juni 2014).
§ 2-3.Særskilte fartsgrenser

Overskridelse av fartsgrensene i trafikkreglene § 13 nr. 4-6 bedømmes i utgangspunktet som om den alminnelige fartsgrensen på stedet var lik den særlige fartsgrense. Ved utmålingen av tapsperioden må det i særlig grad ses hen til forholdene på stedet og lovbruddets farlighet.

0Endret ved forskrift 25 sep 2015 nr. 1083 (i kraft 1 okt 2015).
§ 2-4.Dødsfølge, uaktsomt drap. Personskader, materielle skader

Blir person med førerett ilagt straff for en uaktsom føring av motorvogn som har medført dødsfall, jf. vegtrafikkloven § 3, bør tapsperioden for føreretten fastsettes fra minst ett år til opp mot 3 år i mer graverende tilfelle. Tapsperioden kan likevel settes under ett år dersom motorvognføreren var lite å klandre.

Dømmes motorvognføreren for overtredelse av straffeloven § 281, bør det samtidig fastsettes en tapsperiode fra 3 år til for alltid, så fremt det ikke foreligger spesielle formildende omstendigheter. Det samme gjelder særlig grove overtredelser av vegtrafikkloven § 3 hvor det foreligger dødsfølge.

Første og annet ledd kommer også til anvendelse når den uaktsomme kjøringen har ført til betydelige personskader med lengre tids invaliditet eller varig invaliditet.

Tap av førerett bør fastsettes for lengre tid dersom det forhold motorvognføreren blir straffet for har medført betydelig skade på person eller materiell, selv om lovbruddet ellers ikke gir grunnlag for tap av førerett. Ved fastsettelse av tapsperioden legges vekt på den utmålte straff og begrunnelsen for denne. Gir lovbruddet i seg selv grunnlag for tap av førerett, som ved grovere fartsovertredelser, skal også mindre personskader som er en følge av kjøringen føre til skjerpelse av tapsperioden.

0Endret ved forskrift 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015).
§ 2-5.Trafikkfarlige lovbrudd

Ileggelse av straff etter vegtrafikkloven § 3 første ledd, gir grunnlag for tap av førerett dersom forholdet eller adferden har ført til trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller ført til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått. Tapsperioden fastsettes etter nedenstående bestemmelser i punktene 1 til 15. Også andre typer overtredelser av vegtrafikkoven § 3 første ledd kan gi grunnlag for tap av førerett.

1.Forbikjøring

Ved ileggelse av straff for uaktsom kjøring i forbindelse med forbikjøring som har ført til trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller ført til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått, bør tap av førerett fastsettes fra 9 til 12 måneder. På samme måte fastsettes tapsperioden ved forbikjøring som har fremstått som særlig hensynsløs eller aggressiv, som f.eks. ved køkjøring.

2.Vikeplikt, påkjørsel bakfra

Ved ileggelse av straff for overtredelse av reglene om vikeplikt eller reglene om stans foran hindring, jf. trafikkreglene § 7 og § 13 nr. 1, bør perioden for tap av førerett fastsettes fra 3 til 6 måneder, dersom overtredelsen har ført til trafikkuhell med mindre omfattende personskader og/eller omfattende materielle skader, eller til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått.

3.Utforkjøringer

Ved ileggelse av straff for uaktsom kjøring, eventuelt kombinert med for høy hastighet etter forholdene, og denne har medført utforkjøring, bør tap av førerett fastsettes fra 6 til 12 måneder.

4.Kjøring mot rødt lys

Blir person med førerett ilagt straff for kjøring mot rødt lys, bør perioden for tap av førerett fastsettes til minst 6 måneder, når kjøringen har medført trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller der slike skader lett kunne ha oppstått.

Tap av førerett inntil 6 måneder vurderes overfor person med førerett som er ilagt straff for å ha passert stopplinje etter at det er skiftet til rødt lys og har fortsatt gjennom krysset, slik at kryssende trafikk på grønt lys har måttet vike eller stanse eller foreta nødmanøver for å unngå sammenstøt. På tilsvarende måte forholdes det når fører av motorvogn i stor fart har akselerert frem mot krysset mot rødt lys.

5.Fotgjengerfelt

Er person med førerett ilagt straff for ikke å ha overholdt vikeplikt overfor person i fotgjengerfelt og det har oppstått personskade eller slik skade lett kunne ha oppstått, bør tap av føreretten fastsettes til minst 6 måneder.

6.Rundkjøring

Er person med førerett ilagt straff for i rundkjøring å ha kjørt i strid med påbudt kjøreretning, bør tap av førerett fastsettes for minst 3 måneder.

Har slik kjøring ført til trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått, bør tapsperioden fastsettes til minst 6 måneder.

7.Avstand til forankjørende

Ved ileggelse av straff for overtredelse av trafikkreglene § 5 nr. 3 bør tap av førerett hos fører av motorvogn, som kjører med en jevn tidsavstand til forankjørende på henholdsvis 0,5 sekund eller mindre, eller 1 sekund eller mindre, fastsettes i henhold til nedenstående tabell: 

Kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg:

Tidsavstand 0,50 sekund til 0,30 sekund:3 til 6 måneder
Tidsavstand 0,29 sekund til 0,00 sekund:Over 6 måneder
 

Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg:

Tidsavstand 1,00 sekund til 0,50 sekund:3 til 6 måneder
Tidsavstand 0,49 sekund til 0,00 sekund:Over 6 måneder

Bestemmelsene forutsetter gunstige kjøreforhold med normal trafikk og at det kjøres med gode dekk på tørr, bar vei. Ved avgjørelsen legges også vekt på den tilbakelagte distanse under overtredelsen. Lengre tapsperiode bør fastsettes når det har vært glatt føre eller vanskelige kjøreforhold for øvrig.

8.Bruk av mobiltelefon under kjøring

Har bruk av mobiltelefon funnet sted i strid med forskrift av 17. desember 1999 nr. 1309 under forbikjøring som nevnt i § 2-5 pkt. 1, tas overtredelsen i betraktning som en skjerpende omstendighet ved fastsettelse av tap av føreretten.

Det samme gjelder dersom den ulovlige bruk av mobiltelefon har vært medvirkende årsak til overtredelser som nevnt i § 2-5 punktene 2 til 6. I de tilfelle mobiltelefonen er fast montert i henhold til ovennevnte forskrift, vil retningslinjene i første ledd også komme til anvendelse dersom bruken av mobiltelefonen har medført redusert aktsomhet, jf. vegtrafikkloven § 3.

9.Bruk av radio, cd- og kassettspiller mv.

Har bruk av radio, cd- eller kassettspiller mv. under kjøring medført nedsatt aktsomhet slik at oppmerksomheten i uforsvarlig grad har vært rettet mot bruken av apparatene, med den følge at trafikkuhell eller farlig situasjon oppstod, kommer retningslinjene i § 2-5 punkt 8 til anvendelse.

10.Skrensing, burnout eller annen hensynsløs kjøring

Er person med førerett ilagt straff for skrensing og andre former for hensynsløs kjøring eller bruk av motorvogn jf. vegtrafikkloven § 3 første ledd, som for eksempel «burnout» på vei eller på områder som torv, plasser mv. hvor kjøringen har ført til trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller ført til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått, bør tap av førerett fastsettes til minst 3 måneder.

11.Vegtrafikkloven § 21

Er person med førerett ilagt straff for overtredelse av vegtrafikkloven § 21 ved at han har sovnet under føring av motorvogn, med den følge at det har oppstått trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller ført til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått, bør tap av føreretten fastsettes til minst 6 måneder.

12.Nedsatt sikt, § 1-3 i forskrift av 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy

Er fører av motorvogn ilagt straff for føring av kjøretøy hvor sikten forover og til sidene var sterkt begrenset på grunn av snø, is, dugg og lignende, bør tap av førerett fastsettes til minst 3 måneder.

13.Kjøre- og hviletidsbestemmelsene 

Rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 av 20. desember 1985 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen vegtransport 

Art. 6. Kjøretid

Nr. 1 første ledd: Den totale kjøretiden mellom to døgnhviler eller mellom en døgnhvil og en ukehvil («daglig kjøretid»), skal ikke overstige 9 timer. Den kan i løpet av en uke likevel utvides to ganger til 10 timer.

Ved ileggelse av straff for overtredelse av art. 6 hvor den daglige kjøretid overstiger 14 timer, bør tap av førerett fastsettes fra 3 til 6 måneder. 

Art. 7. Pause i kjøringen

Pkt. 1

Etter 4 1/2 times kjøring skal føreren ta en pause på minst 45 minutter dersom han ikke påbegynner hviletid. 

Pkt. 2

Denne pausen kan erstattes av pauser på minst 15 minutter hver fordelt på kjøretiden eller umiddelbart etter denne på en slik måte at bestemmelsene i nr. 1 overholdes.

Ved ileggelse av straff for å ha kjørt mer enn 9 timer uten pauser som beskrevet, og hvor pausene til sammen er under 30 minutter, bør tap av førerett fastsettes fra 3 til 6 måneder. 

Art 8. Døgnhvil 

Pkt. 1: I løpet av hver 24-timersperiode skal føreren ha en døgnhvil på minst 11 sammenhengende timer som kan reduseres til minst 9 sammenhengende timer høyst tre ganger i løpet av en uke, forutsatt at en tilsvarende hviletid gis som kompensasjon før utløpet av den etterfølgende uke.

På dager hviletiden ikke reduseres i samsvar med første ledd, kan den tas i to eller tre atskilte perioder i løpet av 24-timersperioden, og en av dem skal være på minst åtte sammenhengende timer. I såfall skal hviletiden økes til minst 12 timer. 

Pkt. 2: Når et kjøretøy er bemannet med minst to førere, skal hver fører i løpet av enhver 30-timersperiode ha en hviletid på minst åtte sammenhengende timer. Døgnhvil kan tas i kjøretøyet, dersom det har køye og står stille.

Ved ileggelse av straff for å ha hatt mindre enn 4 timer sammenhengende døgnhvil bør tap av førerett fastsettes fra 3 til 6 måneder.

Ved ileggelse av straff for flere overtredelser i løpet av kortere tid av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, som enkeltvis ikke ville medført tap av førerett, bør tapsperioden fastsettes som ovenfor nevnt. Ved ileggelse av straff for grovere tilfelle av overtredelse av hviletidsbestemmelsene i art. 7 og 8 bør tap av førerett fastsettes for lengre periode. 

Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen vegtransport 

Art. 15. Bruk av fartsskriver

Er sjåfør ilagt straff for mangelfull utfylling av diagramskive, bruk av uleselig skive, unnlatelse av å skifte skive eller for helt å unnlate innsetting av skive, bør tap av førerett fastsettes fra 3 til 6 måneder.

14.Sikring av gods, utstikkende gods, transport av farlig gods

Sikring av gods: Er person med førerett ilagt straff for å ha transportert gods som ikke har vært forsvarlig sikret mot å falle av eller mot forskyvning, jf. § 3-3 i forskrift av 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy, og overtredelsen har ført til trafikkuhell med personskader eller omfattende materielle skader, eller når slike skader lett kunne ha oppstått under transporten, bør tap av førerett fastsettes til minst 3 måneder.

Har den mangelfulle sikringen av godset ført til ulykke med dødsfølge eller alvorlige personskader, bør perioden for tap av førerett fastsettes for lengre tid, jf. § 2-4.

Utstikkende gods: Er person med førerett ilagt straff for ikke å ha merket utstikkende gods i kjøretøyets lengde- eller sideretning i samsvar med reglene i § 3-4 i ovennevnte forskrift om bruk av kjøretøy, med skader eller dødsfølge som nevnt i første og annet ledd, bør tap av førerett fastsettes på samme måte.

Transport av farlige stoffer mv.: Er person med førerett ilagt straff for transport av farlige stoffer, væsker og gass som ikke har vært forskriftsmessig sikret, slik at lekkasje har funnet sted eller lett kunne ha inntruffet, jf. forskrift av 11. november 2002 nr. 1264 om transport av farlig gods på veg og jernbane, bør tap av førerett fastsettes til minst 3 måneder.

Varsling av brannvesen: Er person med førerett ilagt straff for ikke straks å ha varslet brannvesen i medhold av § 2-5 i den forannevnte forskrift om transport av farlig gods, etter at uhell er oppstått ved transport av farlig gods, og det er fare for lekkasje eller det er skade på tank, emballasje m.m., bør tap av førerett fastsettes til minst 3 måneder.

15.Tekniske mangler, overlasting mv.

Tap av førerett bør fastsettes til minst 3 måneder når det ved kjøretøyet er påvist feil eller mangler som innebærer vesentlig fare for trafikksikkerheten, og vedkommende er ilagt straff fordi han var eller burde ha vært klar over manglene og til tross for dette har brukt kjøretøyet.

Grunnlag for tap av førerett vil bl.a. være kjøring med sterkt slitte dekk, mangelfulle bremser og andre grove tekniske mangler. Videre foretas tilsvarende tap av førerett når det over en lengre strekning har vært kjørt i mørke helt uten lys. Det samme gjelder når kjøretøyet som følge av overlasting er blitt åpenbart trafikkfarlig.

16.Trimming

Er innehaver av mopedførerbevis eller førerkort ilagt straff for gjentatte ganger å ha kjørt motorsykkel (herunder moped) hvor det er foretatt endringer som øker den maksimale hastighet eller ytelse i strid med vegtrafikkloven § 13 femte ledd, bør tap av føreretten fastsettes til minst 3 måneder.

0Endret ved forskrift 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015).
§ 2-6.Bruk av motorvogn ved straffbare handlinger - allmenne hensyn

Når retten domfeller person med førerett for straffbare handlinger, skal det vurderes tap av førerretten når dette anses påkrevet av allmenne hensyn for å beskytte samfunnet mot de skadevirkninger det kan ha om vedkommende fortsatt tillates å føre motorvogn. Det må foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering av om allmenne hensyn ut fra de konkrete forhold i saken krever fastsettelse av tap av førerett, herunder også forholdsmessigheten av det inngrep tap av førerett vil innebære. Et vilkår for fastsettelse av tap av førerett etter denne bestemmelsen er at det er klar sammenheng mellom bruken av motorvogn og den straffbare handling. For overtredelser som nevnt i punktene 1-4 nedenfor, fastsettes tapsperioden som nærmere angitt:

1.Bilbrukstyveri, tyveri av motorvogn

Dersom person med førerett domfelles for flere tilfelle av bilbrukstyveri, eller motorvogn er påført betydelig skade ved slik handling, bør tap av førerett fastsettes for minst ett år. Det samme gjelder hvor tyveri av motorvogn har sammenheng med «bilslakt».

2.Drap, voldtekt mv.

Dersom person med førerett domfelles for drap, voldtekt eller andre volds- eller seksuallovbrudd, og motorvogn er benyttet som hjelpemiddel ved utførelse av handlingen, bør tap av føreretten fastsettes for flere år eller for alltid.

3.Narkotikalovbrudd, grov alkoholovertredelse og grov smugling

Dersom person med førerett domfelles for narkotikalovbrudd, overtredelse av alkoholloven § 10-1 andre eller tredje ledd eller tolloven § 66 og motorvogn var nødvendig eller praktisk transportmiddel eller skjulested ved overtredelsen, bør tap av førerett fastsettes for lengre tid, eller for alltid, dersom bruken av motorvogn var fremtredende ved gjennomføringen.

4.Ran, tyverier

Dersom person med førerett domfelles for ran eller tyverier med bortfrakting av større partier tyvegods, og motorvogn er brukt som nødvendig eller praktisk hjelpemiddel ved forøvelsen, bør tap av føreretten i alminnelighet fastsettes for minst 2 år.

0Endret ved forskrift 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015).
§ 2-7.Andre grunnlag for tap av førerett
1.Unnlatelse av å stoppe for kontroll, jf. vegtrafikkloven § 10

Er person med førerett ilagt straff i medhold av vegtrafikkloven § 10 for ikke å ha stanset kjøretøy etter pålegg, bør tap av førerett fastsettes for minst 3 måneder.

2.Plikter ved trafikkuhell, jf. vegtrafikkloven § 12

Har person med førerett vært innblandet i trafikkuhell og er ilagt straff i medhold av vegtrafikkloven § 12 for ikke å ha oppgitt korrekt navn og adresse, bør tap av førerett fastsettes for minst 6 måneder.

3.Piratdrosjekjøring

Blir person med førerett ilagt straff for overtredelse av yrkestransportloven § 9, og det av sakens opplysninger fremgår at den ulovlige virksomheten har vært drevet i ervervsmessig øyemed, bør tap av føreretten fastsettes til minst 6 måneder. I grove tilfeller bør tap av føreretten fastsettes til minst 12 måneder.

§ 2-8.Overlatelsesmedvirkning, jf. vegtrafikkloven § 17 annet ledd

Blir person med førerett domfelt for overtredelse av vegtrafikkloven § 17 annet ledd for å ha overlatt bruk av motorvogn til person som er påvirket av alkohol eller annet berusende middel, bør tap av førerett fastsettes med inntil samme lengde som den tapsperioden som er fastsatt for den aktuelle motorvognfører.

Tilfellene må undergis en konkret vurdering på grunnlag av hvilken grad av skyld som er utvist ved overtredelsen av vegtrafikkloven § 17 annet ledd.

Blir eier av motorvogn, eller den som på eierens vegne har rådighet over den, ilagt straff etter vegtrafikkloven § 17 annet ledd for å ha overlatt motorvogn til person som ikke fyller vilkårene for føring av motorvogn av andre grunner enn nevnt i første ledd, og vedkommende under kjøring av motorvognen forårsaker farlige situasjoner eller alvorlige ulykker, bør tap av førerett fastsettes for minst 1 år.

§ 2-9.Betydningen av tidligere ilagt straff og prikker etter forskrift av 19. september 2003 nr. 1164

Er vedkommende motorvognfører tidligere ilagt straff eller domfelt for trafikkfarlige forgåelser mot vegtrafikklovgivningen, eller har hans førerkort tidligere vært inndratt eller han tidligere har tapt føreretten, kan dette tillegges betydelig vekt ved fastsettelse av tapsperiodens lengde, alt etter tidligere forholds alder og grovhet. I slike tilfelle bør fastsettelse av tap av førerett vurderes, selv om den aktuelle overtredelse isolert sett ikke ville medført slik reaksjon.

Er vedkommende tidligere ilagt prikker etter forskrift av 19. september 2003 nr. 1164 om prikkbelastning av førerkort, forlenges tapsperioden med 3 måneder for til og med 4 prikker, og med 5 måneder for til og med 7 prikker. Prikkbelastningsforskriften § 4 andre ledd gjelder tilsvarende.

Når det fastsettes tap av førerett i medhold av vegtrafikkloven § 33 nr. 1 første ledd i forbindelse med trafikkfarlige lovbrudd som bl.a. fartsovertredelser, risikofylte forbikjøringer, overtredelse av vikepliktsbestemmelsene, kjøring mot rødt lys og bruk av motorvogn med vesentlige tekniske mangler, skal tidligere ilagte straffer for tilsvarende overtredelser tillegges vekt ved fastsettelse av tapsperioden. Dette gjelder spesielt når overtredelsenes antall, art og hyppighet viser manglende evne og vilje til å overholde gjeldende bestemmelser for regulering av vegtrafikken.

Ved fastsettelse av tap av førerett i slike tilfelle skal det særlig legges vekt på ilagte straffer de siste 2 til 3 år før den aktuelle overtredelse. Med utgangspunkt i hva som isolert sett er vanlig tapsperiode for den aktuelle overtredelse etter gjeldende retningslinjer og praksis, skjerpes tidsrommet for lengden av tapet av føreretten etter omstendighetene med inntil 50% eller mer.

0Endret ved forskrift 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015).

Kapittel 3. Fastsettelse av tap av førerett som følge av ilagt straff for føring av motorvogn i påvirket tilstand

§ 3-1.Vegtrafikkloven § 33 nr. 1 annet ledd - overtredelse som nevnt i vegtrafikkloven § 31 annet ledd bokstav a, jf. forskrift om faste grenser

Ileggelse av straff for føring av motorvogn med konsentrasjon av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i blodet til og med 0,5 promille eller tilsvarende eller til og med 0,25 milligram per liter luft i utåndingsluften, skal normalt ikke medføre tap av førerett, med mindre føreren har føreretten på prøve eller det foreligger skjerpende omstendigheter.

Tap av førerett bør fastsettes til minst 6 måneder dersom

a)det ilegges straff for føring av motorvogn med slik konsentrasjon av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel som nevnt i første ledd for førere som har føreretten på prøve, eller
b)det foreligger skjerpende omstendigheter som dårlig sikt og vanskelige kjøreforhold, fartsovertredelser og uaktsomme forbikjøringer.
0Endret ved forskrift 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012).
§ 3-2.Vegtrafikkloven § 33 nr. 1 annet ledd - overtredelse som nevnt i vegtrafikkloven § 31 annet ledd bokstav b og c og andre særlig skjerpende omstendigheter
1.Føring av motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 0,8 promille eller over 0,25 til og med 0,4 milligram per liter luft i utåndingsluften

Når person med førerett blir ilagt straff for å ha ført motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 0,8 promille eller over 0,25 til og med 0,4 milligram per liter luft i utåndingsluften, skal tap av føreretten fastsettes fra 12 til 18 måneder. Ved skjerpende omstendigheter som meget lang kjørestrekning, trafikkuhell mv. fastsettes tapsperioden for mer enn 18 måneder.

2.Føring av motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,8 til og med 2,0 promille eller over 0,4 til og med 1,0 milligram per liter luft i utåndingsluften

Er person med førerett ilagt straff for å ha ført motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,8 til og med 0,9 promille eller over 0,4 til og med 0,45 milligram per liter luft i utåndingsluften skal tapsperioden fastsettes fra 18 til 20 måneder. Er alkoholkonsentrasjonen i blodet over 0,9 til og med 1,1 promille eller over 0,45 til og med 0,55 milligram per liter luft i utåndingsluften, skal tapsperioden fastsettes fra 20 til 22 måneder. Er alkoholkonsentrasjonen i blodet over 1,1 til og med 1,2 promille eller over 0,55 til og med 0,6 milligram per liter luft i utåndingsluften, skal tap av føreretten fastsettes fra 22 til 24 måneder. Ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,2 promille eller over 0,6 milligram per liter luft i utåndingsluften skal tap av føreretten fastsettes til minst 2 år.

3.Føring av motorvogn under påvirkning av annet berusende eller bedøvende middel, jf. forskrift om faste grenser

Er person med førerett ilagt straff for å ha ført motorvogn med konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel svarende til over 0,5 promille til og med 1,2 promille, skal tap av førerett fastsettes fra 12 til 24 måneder. Tapsperioden fastsettes så langt mulig i samsvar med tapsperioden fastsatt for tilsvarende alkoholkonsentrasjon i nr. 1 eller 2.

Er person med førerett ilagt straff for å ha ført motorvogn med konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel svarende til over 1,2 promille, skal tap av førerett fastsettes for minst 2 år.

4.Føring av motorvogn i påvirket tilstand - skjerpende omstendigheter

Tap av førerett skal fastsettes fra 2 til 5 år ved skjerpende omstendigheter som betydelige trafikkuhell, særlig høye konsentrasjoner av alkohol eller av annet berusende eller bedøvende middel over 2 promille i blodet eller tilsvarende eller over 1,0 milligram per liter luft i utåndingsluften, kjøring over meget lange strekninger, bilbrukstyveri i tilknytning til lovbruddet mv. Ved alvorlig skadefølge bør tap av førerett fastsettes fra 3 til 5 år eller for alltid. Ved dødsfølge fastsettes tapsperioden til å gjelde for alltid, med mindre helt spesielle omstendigheter tilsier kortere tapsperiode.

0Endret ved forskrifter 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012), 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015).
§ 3-3.Vegtrafikkloven § 33 nr. 1 tredje ledd - gjentatt kjøring i påvirket tilstand innen 5 år

Er rettighetshaveren tidligere ilagt straff for overtredelse av vegtrafikkloven § 22 jf. § 31 og han blir ilagt straff for ny kjøring i påvirket tilstand som er begått senest 5 år etter at reaksjonen ble fastsatt for den tidligere overtredelsen, skal tap av føreretten fastsettes for alltid. Dette gjelder likevel ikke for overtredelser som nevnt i § 31 annet ledd bokstav a.

§ 3-4.Betydningen av annen gjentatt kjøring i påvirket tilstand enn nevnt i § 3-3
1.Begge eller siste kjøring foretatt med en alkoholkonsentrasjon i blodet mellom 0,2 og 0,5 promille eller mellom 0,1 og 0,25 milligram per liter luft i utåndingsluften

Blir person med førerett ilagt straff i medhold av vegtrafikkloven § 31 annet ledd bokstav a) for gjentatt føring av motorvogn i påvirket tilstand bør tap av førerett fastsettes slik:

Tapsperioden fastsettes til 6 måneder når begge kjøringer i påvirket tilstand er foretatt med en alkoholkonsentrasjon til og med 0,5 promille i blodet eller til og med 0,25 milligram per liter luft i utåndingsluften, og det ikke foreligger skjerpende omstendigheter etter § 3-1 annet ledd bokstav b.

Var alkoholkonsentrasjonen i blodet over 0,5 promille, eller over 0,25 milligram per liter luft i utåndingsluften i forbindelse med den foregående overtredelsen og til og med 0,5 promille eller til og med 0,25 milligram per liter luft ved den siste overtredelsen, bør tap av førerett fastsettes til minst 1 år. Ved vurderingen vektlegges grovheten i begge tilfellene og den tid som gikk fra forrige ileggelse av straff til siste overtredelse.

2.Første kjøring med en alkoholkonsentrasjon i blodet mellom 0,2 og 0,5 promille eller mellom 0,1 og 0,25 milligram per liter luft i utåndingsluften, siste kjøring med høyere alkoholkonsentrasjon i blodet enn 0,5 promille eller 0,25 milligram eller høyere per liter luft

Blir person med førerett ilagt straff for å ha ført motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 promille, eller over 0,25 milligram per liter luft i utåndingsluften, og han tidligere er ilagt straff etter vegtrafikkloven § 31 annet ledd bokstav a, skal fastsettelsen av tap av førerett ta utgangspunkt i hva som isolert sett er vanlig tapsperiode for den siste overtredelsen, jf. vegtrafikkloven § 33 nr. 1 annet ledd. Den foregående overtredelsen tas i betraktning som en skjerpende omstendighet, slik at tapsperioden fastsettes for lengre tid enn ellers ved første gangs overtredelse.

Unntaksvis kan det unnlates å ta den tidligere overtredelsen i betraktning som skjerpende omstendighet dersom alkoholkonsentrasjonen var svært lav og det ikke ble fastsatt tap av førerett.

3.Begge, tidligere eller siste kjøring foretatt under påvirkning av annet berusende eller bedøvende middel enn alkohol, jf. forskrift om faste grenser

Bestemmelsene i nr. 1 og 2 får også anvendelse for person ilagt straff for gjentatt kjøring under påvirkning av annet berusende eller bedøvende middel enn alkohol med tilsvarende konsentrasjon som angitt alkoholkonsentrasjon.

0Endret ved forskrift 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012).
§ 3-5.Føring i påvirket tilstand i forbindelse med manglende edruelighet

Dersom kjøringen i påvirket tilstand antas å ha sammenheng med mangel på alminnelig edruelighet, slik at vedkommende ikke kan anses skikket til å føre motorvogn, bør det overveies om tap av førerett skal fastsettes til å gjelde for alltid, selv om overtredelsen isolert sett ikke kvalifiserer til en så streng reaksjon, jf. vegtrafikkloven § 34 femte ledd.

§ 3-6.Samtidig pådømmelse av brudd på vegtrafikkloven § 22 og § 22b

Blir person med førerett ilagt straff for brudd på avholdspliktreglene i tillegg til kjøring i påvirket tilstand i tjenestetiden, bør tapsperioden fastsettes for lengre tid enn om straffen bare gjelder kjøring i påvirket tilstand.

0Endret ved forskrift 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012).
§ 3-7.Etterfølgende nytelse av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel - vegtrafikkloven § 22 annet ledd

Ved ileggelse av straff for overtredelse av vegtrafikkloven § 22 annet ledd1 skal tap av førerett fastsettes til 15 måneder, eller kortere når det foreligger formildende omstendigheter ved det straffbare forhold. Var kjøringen uforsvarlig og denne førte til skader, bør tapsperioden fastsettes for lengre tid. I skjerpende retning legges det videre vekt på om vedkommende forsto at det ville bli politietterforskning som følge av kjøringen og om det etterfølgende inntak av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel må antas å være foretatt med sikte på bevisforspillelse.

0Endret ved forskrift 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012).
1Nå femte ledd.
§ 3-8.Samtidig pådømmelse av to eller flere kjøringer i påvirket tilstand

Blir person med førerett i samme dom ilagt straff for to eller flere tilfeller av føring av motorvogn i påvirket tilstand, fastsettes tap av førerett i medhold av vegtrafikkloven § 33 nr. 1 annet ledd. Tapsperioden bør fastsettes fra 3 til 5 år. Unntaksvis fastsettes tapsperioden for kortere tid enn 3 år, dersom vedkommende, uten å ha vært pågrepet og uten nytt inntak av rusmidler, foretok annen kjøring kort tid etter første kjøring, og det ellers ikke foreligger skjerpende omstendigheter.

Dreier det seg om to middels grove tilfelle av kjøring i påvirket tilstand, hvor domfelte ble pågrepet etter første kjøring, bør tap av førerett fastsettes til 4 år.

§ 3-9.To dommer, men annen kjøring ligger i tid forut for første dom

Dersom person med førerett er domfelt to ganger for overtredelse av vegtrafikkloven § 22, men siste kjøring ble foretatt før første dom, fastsettes tap av førerett fra 3 til 5 år.

§ 3-10.To dommer med mer enn 5 års mellomrom

Er person med førerett domfelt for overtredelse av vegtrafikkloven § 22, men det er gått over 5 år fra første dom til ny overtredelse av bestemmelsen, fastsettes tap av førerett i medhold av vegtrafikkloven § 33 nr. 1 annet ledd fra 3 til 5 år. Det skal tillegges vekt hvor lang tid som er gått fra første dom. Tapsperioden bør fastsettes til 5 år hvor annen kjøring ble foretatt kort tid etter at fem år var gått fra første dom.

Er det gått 10 år eller mer fra første dom, bør denne dommen bare unntaksvis tillegges vekt.

§ 3-11.Ny kjøring i påvirket tilstand i løpende tapsperiode

Blir person som er domfelt for føring av motorvogn i påvirket tilstand domfelt for en ny slik føring foretatt i en løpende tapsperiode for føreretten, skal nytt tap av førerett for alltid regnes fra tidspunktet for annen føring.

§ 3-12.Føring av moped i påvirket tilstand

Blir fører av moped ilagt straff for føring av moped i påvirket tilstand, fastsettes tapsperioden etter bestemmelsene i dette kapittelet, hvor det i formildende retning legges vekt på at føringen fant sted med moped. Det skal også legges vekt på om føringen fant sted med lav konsentrasjon av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel og over kort kjørestrekning.

0Endret ved forskrift 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012).

Kapittel 4. Fastsettelse av sperrefrist som følge av ilagt straff for føring av motorvogn i påvirket tilstand

§ 4-1.Fastsettelse av sperrefrist

Blir person uten førerett ilagt straff for føring av motorvogn i påvirket tilstand, fastsettes sperrefrist for førerett i medhold av vegtrafikkloven § 24a annet ledd. Retningslinjene i kapittel 3 foran får tilsvarende anvendelse.

Sperrefrist etter vegtrafikkloven § 24a annet ledd fastsettes i de tilfeller der ilagt straff ville medført tap av førerett etter de tvingende reglene eller i medhold av vegtrafikkloven § 33.

Fastsettelse av sperrefrist etter vegtrafikkloven § 24a annet ledd foretas utelukkende på grunnlag av handlingen (kjøringen i påvirket tilstand, etterfølgende alkoholnytelse) og omstendighetene omkring denne.

Kapittel 5. Forbud mot føring av førerkortfri motorvogn - vegtrafikkloven § 35

§ 5-1.Forbud mot føring av førerkortfri motorvogn, jf. vegtrafikkloven § 35

Forbud mot føring av førerkortfri motorvogn etter vegtrafikkloven § 35, skal ikke fastsettes som en automatisk følge av fastsettelse av tap av føreretten, men må gjøres til gjenstand for selvstendig vurdering.

Forbud som fastsettes mot føring av førerkortfri motorvogn for bestemt tid kan, når særlige grunner taler for det, som stort yrkesbehov og lignende, gjøres gjeldende for kortere tid enn tap av førerett som eventuelt fastsettes samtidig.

Kapittel 6. Unnlatelse av å yte hjelp til skadet person - vegtrafikkloven § 33 nr. 1 fjerde ledd

§ 6-1.Unnlatelse av å yte hjelp til skadet person

Har person med førerett, ved bruk av motorvogn, voldt eller medvirket til trafikkuhell og blir ilagt straff for å ha unnlatt å yte hjelp til noen som kom til skade ved uhellet, jf. vegtrafikkloven § 12, skal retten til å føre førerkortpliktig motorvogn fratas for alltid.

Føreretten kan fratas for kortere tid enn for alltid, dersom det foreligger særdeles formildende omstendigheter, jf. § 1-5 og vegtrafikkloven § 33 nr. 1 sjette ledd. Det foretas en totalvurdering med vekt bl.a. på graden av utvist skyld, skadelidtes medvirkning til uhellet, omfanget av skaden og om vedkommende kort tid etter uhellet ga melding til politiet om dette.

Kapittel 7. Kjøring uten førerett før utløpet av fastsatt tapsperiode

§ 7-1.Kjøring uten førerett før utløpet av fastsatt tapsperiode

Er en enkelt kjøring uten førerett foretatt i en kort tapsperiode, bør det i samme dom eller forelegg fastsettes en tilleggsperiode av inntil samme lengde som den opprinnelige. Er tap av førerett fastsatt for 1 år eller lengre tid, fastsettes tilleggsperioden for 6 måneder eller mer for kjøring uten førerett en enkelt gang i slutten av perioden eller et par kjøringer i begynnelsen av denne. Flere kjøringer uten førerett bør normalt medføre til dels betydelig lengre tillegg av tap av førerett enn 6 måneder.

En tilleggsperiode løper fra utløpet av den opprinnelige tapsperioden og fastsettes med hjemmel i vegtrafikkloven § 33 nr. 1 første ledd.

Kapittel 8. Krav om ny førerprøve

§ 8-1.Generelt om krav om ny førerprøve

Når retten fastsetter tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn, kan det samtidig kreves ny førerprøve for gjenerverv av føreretten.

Blir en straffesak avgjort ved forelegg, og det samtidig fastsettes tap av førerett, kan krav om ny førerprøve for gjenerverv av føreretten ilegges i samme forelegg, jf. § 255 i lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker.

§ 8-2.Tap av førerett for kortere periode enn 6 måneder

Med mindre særlige grunner foreligger i det enkelte tilfelle, skal det ikke kreves ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av førerett når tap av føreretten er fastsatt for 6 måneder eller kortere tidsrom. Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende ilegges straff for flere trafikklovbrudd som enkeltvis ikke ville medført tap av førerett samt i tilfelle som omhandlet i § 2-9, eller det var gitt førerett på prøve, jf. § 8-4.

0Endret ved forskrift 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015).
§ 8-3.Tap av førerett for lengre periode enn 6 måneder

Fastsettes tap av førerett for lengre tid enn 6 måneder for overtredelse av trafikale adferdsregler, skal det kreves ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av føreretten.

Er tapsperioden fastsatt for kortere tid enn 1 år, bør det avlegges delvis (praktisk) prøve, dersom ikke særlige grunner tilsier full førerprøve.

Ovenstående gjelder også dersom person med førerett får fastsatt et forlenget tap av føreretten. I disse tilfelle skal den totale tapsperiode være grunnlag for vedtaket om ny førerprøve.

Det samme gjelder ved et eventuelt gjenerverv av førerett, når det forhold som var grunnlag for vedtak om nektelse «for tiden» av gjenerverv av førerett var overtredelse av trafikale adferdsregler.

I tilfelle der det er truffet vedtak om beslag av førerkort, jf. vegtrafikkloven § 33 nr. 3, men beslagsvedtaket senere er opphevet og vedkommende har beholdt føreretten i mer enn 6 måneder før den resterende periode for tap av føreretten skal utholdes, avlegges ikke ny førerprøve når den resterende tid som skal utholdes er mindre enn 6 måneder.

Er tap av førerett fastsatt for en periode av 1 år eller mer for overtredelse av trafikale adferdsregler, skal det avlegges full ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av førerett.

§ 8-4.Førerett på prøve

Den som mister føreretten på grunn av brudd på trafikale adferdsregler i prøveperioden, må avlegge full førerprøve uten hensyn til tapsperiodens lengde, jf. førerkortforskriften § 4-2 annet ledd.

0Endret ved forskrift 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012).
§ 8-5.Tap av førerett for alltid, gjenerverv

Når tap av førerett er fastsatt til å gjelde for alltid i medhold av vegtrafikkloven § 33 nr. 1 første ledd som følge av overtredelse av trafikale adferdsregler, og gjenerverv etter utløpt tapsperiode er aktuelt, skal ny førerprøve avlegges som vilkår for gjenerverv av føreretten. Retten skal i disse tilfelle ikke fastsette særskilt pålegg om ny førerprøve.

§ 8-6.Tap av førerett som følge av ilagt straff i utlandet

Treffer politiet vedtak om tap av førerett som følge av ilagt straff i utlandet jf. vegtrafikkloven § 33 nr. 4, kan det i samme vedtak treffes beslutning om ny førerprøve etter bestemmelsene i § 8-1 til § 8-4.

Kapittel 9. Søknad om forkorting av perioden for tap av førerett

§ 9-1.Forkorting på grunn av etterfølgende forhold, jf. vegtrafikkloven § 40

Dersom særlige grunner taler for det, kan politimesteren eller den han gir myndighet, forkorte den perioden for tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn mv. som er fastsatt ved dom eller forelegg. Dersom meget tungtveiende grunner taler for det, kan perioden forkortes selv om minstetiden etter lov eller forskrift ikke er utløpt.

Bestemmelsen gjelder tilsvarende for sperrefrist etter § 24a annet ledd og kjøreforbud etter § 35 første ledd.

Kapittel 10. Tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag

§ 10-1.Fastsettelse av tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag i medhold av yrkestransportloven § 37 f)
1.Tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag ved alkoholkonsentrasjon i blodet under 0,5 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften under 0,25 milligram per liter luft eller tilsvarende konsentrasjoner av annet berusende eller bedøvende middel

Blir innehaver av kjøreseddel ilagt straff for å ha kjørt motorvogn utenfor tjeneste med en alkoholkonsentrasjon i blodet under 0,5 promille eller en alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften under 0,25 milligram per liter luft eller tilsvarende konsentrasjoner av annet berusende eller bedøvende middel, og han har tapt føreretten i medhold av vegtrafikkloven § 33 nr. 1, skal tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag fastsettes for et noe lengre tidsrom enn for tap av føreretten.

Blir innehaver av kjøreseddel ilagt straff som nevnt i første ledd, og kjøringen har funnet sted i tjeneste, skal tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag fastsettes for minst 6 måneder, selv om det ikke blir fastsatt tap av førerett. Unntaksvis kan fastsettelse av tap av retten til å føre motorvogn mot vederlag unnlates, dersom helt spesielle omstendigheter tilsier dette. Ved fastsettelsen av tapsperioden bør legges vekt på om alkoholkonsentrasjonen i blodet var ned mot 0,2 promille eller ned mot 0,1 milligram per liter luft i utåndingsluften da tjenestekjøringen ble påbegynt og vedkommende på kort varsel var blitt innkalt til tjeneste.

2.Tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 promille, eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,25 milligram per liter luft eller tilsvarende konsentrasjoner av annet berusende eller bedøvende middel

Når det er fastsatt tap av førerett på grunn av kjøring av motorvogn i påvirket tilstand med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 promille eller over 0,25 milligram per liter luft i utåndingsluften eller tilsvarende konsentrasjoner av annet berusende eller bedøvende middel, bør det fastsettes tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag for et noe lengre tidsrom enn for tap av føreretten.

3.Tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag ved andre lovovertredelser

Fastsettelse av tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag bør vurderes, dersom innehaveren blir ilagt straff for andre lovovertredelser og hvor allmenne hensyn medfører tap av føreretten, jf. § 2-6.

Når det er fastsatt tap av førerett som følge av andre lovovertredelser, bør det fastsettes tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag for et noe lengre tidsrom enn for føreretten.

0Endret ved forskrift 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012).

Kapittel 11. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

§ 11-1.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

§ 11-2.Overgangsbestemmelser

Forskriften gjelder for saker som bringes inn for tingretten etter 1. januar 2004 for pådømmelse og for saker som avgjøres ved forelegg som utstedes etter 1. januar 2004.