Forskrift om særskilte klageregler innen kjøttkontrollen mv.

DatoFOR-2004-01-16-94
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 1
Ikrafttredelse16.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§28
Kunngjort20.01.2004
KorttittelForskrift om klageregler i kjøttkontrollen

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 16. januar 2004 med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28 femte ledd. Fremmet av Helsedepartementet.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder klage på vedtak fattet som ledd i kjøttkontroll etter lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. og forskrifter i medhold av denne.

§ 2.Klagefrist

Klage på vedtak om kjøttkontroll må fremmes til tilsynsveterinæren uten unødig opphold og senest 24 timer etter at klager er gjort kjent med vedtaket.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.