Forskrift om førerkort m.m.

DatoFOR-2004-01-19-298
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 3
Ikrafttredelse01.03.2004, 01.07.2004
Sist endretFOR-2015-12-21-1819 fra 01.01.2016
EndrerFOR-1979-02-23-4, FOR-1993-12-14-1309, FOR-1997-12-29-1466, FOR-2000-03-29-343, FOR-1999-07-28-874, FOR-1986-07-23-1605, FOR-2001-01-15-26
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§24, LOV-1965-06-18-4-§26, LOV-1965-06-18-4-§27, LOV-1965-06-18-4-§28, LOV-1965-06-18-4-§29, LOV-1965-06-18-4-§30, LOV-1965-06-18-4-§42, LOV-1965-06-18-4-§43, LOV-2002-06-14-20-§43, FOR-2009-04-01-384-§33, FOR-1967-03-17-3462, FOR-2003-09-29-1196
Kunngjort10.02.2004
Rettet03.09.2010 (§ 14-5 femte ledd)
KorttittelFørerkortforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 19. januar 2004 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 24, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 42 og § 43, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 43, jf. forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods § 33, jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 24f (direktiv 2006/126/EF endret ved direktiv 2009/113/EF, direktiv 2011/94/EU, direktiv 2012/36/EU, direktiv 2013/22/EU, direktiv 2013/47/EU og beslutning 2014/209/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 11 juni 2004 nr. 887, 5 nov 2004 nr. 1448, 10 des 2004 nr. 1877, 2 des 2005 nr. 1785, 31 mars 2006 nr. 395, 7 okt 2005 nr. 1220, 31 mars 2006 nr. 395, 12 des 2006 nr. 1411, 5 nov 2007 nr. 1210, 2 sep 2008 nr. 985, 19 des 2008 nr. 1488, 9 mars 2009 nr. 270, 29 juni 2009 nr. 916, 22 des 2009 nr. 1766, 23 april 2010 nr. 586, 16 juni 2010 nr. 894, 1 juli 2010 nr. 1051, 21 juli 2010 nr. 1129, 16 juni 2010 nr. 894, 17 des 2010 nr. 1749, 15 juli 2011 nr. 783, 7 des 2011 nr. 1209, 21 juni 2012 nr. 632, 11 des 2012 nr. 1235, 8 mars 2011 nr. 259, 21 juni 2012 nr. 632, 11 jan 2013 nr. 27, 1 mars 2013 nr. 240, 20 juni 2013 nr. 926, 5 aug 2013 nr. 945, 10 des 2013 nr. 1630, 20 des 2013 nr. 1666, 7 jan 2014 nr. 9, 20 juni 2014 nr. 841, 26 aug 2014 nr. 1116, 17 nov 2014 nr. 1438, 5 des 2014 nr. 1545, 19 des 2014 nr. 1824, 19 mars 2015 nr. 271, 19 des 2014 nr. 1824, 18 des 2015 nr. 1588, 21 des 2015 nr. 1819.
Endres ved forskrift 13 juni 2016 nr. 655 (i kraft 1 okt 2016).
Rettelser: 03.09.2010 (§ 14-5 femte ledd).

Kap. 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Førerkortplikt m.m.

Den som skal føre motorvogn i Norge må ha gyldig norsk førerkort i vedkommende klasse, som angitt i kap. 3, eller gyldig utenlandsk førerkort som anerkjennes etter reglene i kap. 8, 9 og 10.

Førerkort kreves ikke for visse typer kjøring, jf. kap. 12.

§ 1-2.Anerkjennelse av utenlandske førerkort

Førerkort utstedt i EØS anerkjennes, både ved midlertidig opphold og ved fast bosetting. EØS-førerkort som ikke er utstedt etter kravene i direktiv 2006/126/EF eller ikke omfattes av beslutning 2014/209/EU, gir ikke førerett i Norge. Førerkortklasser som tidligere er ervervet i tråd med direktivet, påvirkes ikke av senere utstedelser av førerkort i strid med direktivet.

I kap. 8 og 9 er det fastsatt nærmere bestemmelser om anerkjennelse og i kap. 10 om innbytte av utenlandske førerkort.

Utenlandsk førerkort gir ikke førerett i Norge dersom:

a)førerkortet er ugyldig i utstederstaten, herunder at førerkortet er utløpt,
b)førerett i henhold til førerkortet er tapt eller tilbakekalt i utlandet,
c)førerkortet tidligere er innbyttet i norsk førerkort,
d)føreretten i henhold til førerkortet er tapt eller tilbakekalt i Norge,
e)førerkortet er inndratt eller beslaglagt i Norge,
f)førerett i henhold til norsk førerkort er tapt eller tilbakekalt i Norge,
g)norsk førerkort er inndratt eller beslaglagt i Norge, eller
h)det foreligger sperrefrist i Norge for tilsvarende klasse(r).

Internasjonalt førerkort anerkjennes ved midlertidig opphold sammen med nasjonalt førerkort, jf. § 8-2. Internasjonalt førerkort alene gir ikke grunnlag for innbytte.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 aug 2013 nr. 945 (i kraft 1 sep 2013), 19 des 2014 nr. 1824 (i kraft 1 jan 2015).
§ 1-3.Innehav av flere førerkort m.m.

Det er ikke tillatt å benytte mer enn ett førerkort som dokumentasjon for gyldig førerett. Det er heller ikke tillatt å benytte mer enn ett internasjonalt førerkort.

§ 1-4.Diplomater m.m.

Utenlandske statsborgere tilknyttet diplomatisk eller konsulær stasjon i Norge og utenlandske statsborgere tilknyttet NATO eller Partnerskap for Fred kan med gyldig førerkort føre norsk- eller utenlandsregistrert kjøretøy som førerkortet gjelder for i den tid de tjenestegjør her. Tilsvarende gjelder for ektefelle, barn eller andre husstandsmedlemmer til forannevnte personer.

§ 1-5.Kompetansebevis m.m.

For visse typer transport eller kjøring kreves i tillegg kompetansebevis eller kjøreseddel, jf. forskrift 12. juni 2009 nr. 637 om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften), forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (ADR-kompetansebevis), yrkestransportlova 21. juni 2002 nr. 45 med forskrifter (kjøreseddel) og yrkessjåførforskriften 16. april 2008 nr. 362 (kode 95 - yrkessjåførkompetansebevis).

0Endret ved forskrifter 2 sep 2008 nr. 985 (i kraft 10 sep 2008), 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010).
§ 1-6.Forholdet til annet regelverk

Denne forskrift berører ikke hva som ellers måtte være fastsatt om aldersgrenser, krav om opplæring, kompetansebevis, helsekrav m.m., for kjøring med kjøretøy, i eller med hjemmel i vegtrafikkloven eller i andre lover, slik som arbeidsmiljøloven, yrkestransportlova og brann- og eksplosjonsvernloven.

For kjøring mot vederlag med kjøretøy i klassene C, C1, CE, C1E, D, D1, DE og D1E kreves i tillegg til førerett, yrkessjåførkompetanse etter forskrift 16. april 2008 nr. 362 om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften).

0Endret ved forskrift 2 sep 2008 nr. 985 (i kraft 10 sep 2008).
§ 1-7.Vedtaksmyndighet

Regionvegkontoret har vedtaksmyndighet som førsteinstans etter denne forskrift, med mindre noe annet fremgår av forskriften.

0Endret ved forskrift 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013).
§ 1-8.Forskriftens vedlegg

Som vedlegg til denne forskrift er fastsatt følgende vedlegg, som er en del av denne forskrift:

1.Helsekrav
2.Førerkortblanketten
3.Førerkortmodell
4.Førerkortkoder
5.Overgangsregler - førerkort utstedt i henhold til førerkortforskriften 28. mars 1967
6.Overgangsregler - førerkort utstedt i henhold til denne forskriften og førerkortforskriften 23. februar 1979 nr. 4.
0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 1 juli 2012).

Kap. 2. Definisjoner m.m.

§ 2-1.Førerett, førerkort, kompetansebevis m.m.

Med førerett forstås rett til å føre nærmere angitt kjøretøy.

Med førerkort forstås det dokument hvor føreretten er angitt. Førerett kan også følge av generell bestemmelse i denne forskrift eller av enkeltvedtak.

Med kompetansebevis menes bevis for å ha gjennomgått spesiell opplæring, eventuelt etter avlagt prøve, for å kunne utføre visse former for transport eller kjøring.

Med utstedelse av førerkort menes enhver førerkorthandling fra førerkortmyndigheten som medfører produksjon av nytt førerkort, hva enten dette gjelder førerkort første gang, fornyelse, utvidelse, duplikat, innbytte eller utskifting.

Med førstegangsutstedelse av førerkort menes at norsk førerkort utstedes til person som ikke har hatt norsk førerkort i noen klasse tidligere. Utstedelse av førerkort ved innbytte, utvidelse eller fornyelse av EØS-førerkort regnes ikke som førstegangsutstedelse.

Med internasjonalt førerkort menes førerkort utstedt på bakgrunn av nasjonalt førerkort i tilsvarende klasser, etter modeller i Genevekonvensjonen om vegtrafikk av 1949 eller Wienkonvensjonen om vegtrafikk av 1968.

0Endret ved forskrift 12 mai 2004 nr. 740. Endres ved forskrift 13 juni 2016 nr. 655 (i kraft 1 okt 2016).
§ 2-2.Kjøretøykategorier m.m.

Med mindre annet fremgår av denne forskrift, gjelder definisjonene i kjøretøyforskriften 4. oktober 1994 nr. 918.

Med mindre annet fremgår av denne forskrift, skal den kjøretøykategori som fremgår av vognkortet legges til grunn.

For øvrig gjelder følgende definisjoner for internasjonale førerkortklasser fastsatt i henhold til tredje førerkortdirektiv (direktiv 2006/126/EF):

1.Motorvogn: Ethvert motordrevet kjøretøy som normalt brukes til transport av personer eller gods på veg eller til å trekke kjøretøy som brukes til transport av personer eller gods på veg. Definisjonen omfatter også trolleybuss, men ikke traktor og motorredskap med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t.
2.Motorsykkel: Motorvogn registrert som motorsykkel i henhold til kjøretøyforskriften eller tidligere forskrifter om kjøretøy. Motorsykkel er motorvogn med to hjul med eller uten sidevogn.
3.Trehjuls motorsykkel (motor tricycle): motorvogn med tre symmetrisk plasserte hjul, slagvolum over 50 cm³ og konstruktiv hastighet over 45 km/t.
4.Mellomtung motorsykkel: Motorsykkel som har en effekt på høyst 35 kW og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,2 kW/kg. Etter nedtrimming kan motorsykkelens tidligere effekt ha vært høyst det dobbelte av nåværende effekt.
5.Lett motorsykkel: Motorsykkel som har et slagvolum på høyst 125 cm³, en effekt på høyst 11 kW og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg.
6.Moped: Motorvogn som er registrert som moped i henhold til kjøretøyforskriften eller tidligere forskrifter om kjøretøy.
7.Tilhenger: Kjøretøy som definert i kjøretøyforskriften eller tidligere forskrifter om kjøretøy. I forhold til førerett beskrevet i kap. 3, regnes tilhengerredskap også som tilhenger.
8.Kjøretøy med manuelt gir: Kjøretøy med koplingspedal (eller koplingshendel som betjenes manuelt for klasse A, A1 eller A2) som må betjenes av fører ved start, stopp og girskifte.
9.Kjøretøy med automatgir: Kjøretøy som ikke oppfyller kriteriene i nr. 8 ovenfor.
0Endret ved forskrifter 9 mars 2009 nr. 270, 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 20 des 2013 nr. 1666 (i kraft 31 des 2013), 19 des 2014 nr. 1824 (i kraft 1 jan 2015).
§ 2-3.Definisjon av fast bopel

Fast bopel: Med fast bopel menes det sted hvor en person vanligvis bor, det vil si minst 185 dager hvert kalenderår, på grunn av personlig eller ervervsmessig tilknytning, eller dersom det er tale om en person uten ervervsmessig tilknytning, på grunn av personlig tilknytning som viser nære forbindelser mellom denne person og stedet vedkommende bor.

Dersom en person har personlig tilknytning til et annet sted enn der han har sin ervervsmessige tilknytning, og derfor vekselvis oppholder seg på ulike steder i to eller flere stater, skal vedkommendes faste bopel likevel anses å være på det sted han har personlig tilknytning, forutsatt at han regelmessig vender tilbake til dette sted. Sistnevnte vilkår kreves ikke oppfylt dersom personen oppholder seg i en annen stat for å utføre en tidsbegrenset oppgave. Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØS-stat.

Fast bopel regnes normalt fra det tidspunkt vedkommende får, eller skulle ha fått, fødselsnummer gjennom folkeregisteret. For personer som søker asyl, regnes fast bopel som etablert fra det tidspunkt vedkommende er registrert, eller skulle vært registrert, som innkommet hos norsk myndighet.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2007 nr. 1210, 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010).

Kap. 3. Førerett, førerkortklasser, alderskrav

§ 3-1.Førerkortklasser - oversikt, minstealder

Førerett kan i Norge erverves i følgende internasjonale klasser og med følgende krav om minstealder m.m.:

1.Klasse AM - moped - 16 år, men 18 år for tre- og firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift) over 150 kg
2.Klasse A - Motorsykkel, direkte erverv - 24 år
3.Klasse A - motorsykkel, etappevis erverv - 20 år forutsatt minst 2 års kjøreerfaring med klasse A2, ellers kreves det minst 2 års kjøreerfaring med klasse A2 før fylte 24 år. Minstealderen er likevel 21 år for trehjuls motorsykkel med en effekt på over 15 kW
4.Klasse A2 - mellomtung motorsykkel - 18 år
5.Klasse A1 - lett motorsykkel - 16 år
6.Klasse B - personbil, varebil - 18 år
7.Klasse C - lastebil - 21 år
8.Klasse C1 - lett lastebil - 18 år
9.Klasse D - buss - 24 år
10.Klasse D1 - minibuss - 21 år
11.Klasse BE - tilhenger til klasse B - 18 år
12.Klasse CE - tilhenger til klasse C - 21 år
13.Klasse C1E - tilhenger til klasse C1 - 18 år
14.Klasse DE - tilhenger til klasse D - 24 år
15.Klasse D1E - tilhenger til klasse D1 -21 år.

Minstealderen for utstedelse av førerkort i klassene C, CE, D, DE, D1 og D1E kan være lavere for person som har påbegynt eller fullført godkjent opplæring etter yrkessjåførforskriften av 16. april 2008 nr. 362.

Førerett i klasse AM kan for kjøring i Norge være begrenset ved påføring av de nasjonale kodene 145, 146 og 147.

Førerett i klasse B1 (firehjuls motorsykkel) kan utstedes ved innbytte, fornyelse eller duplikat av tilsvarende førerkortklasse utstedt i annen EØS-stat. Minstealderen er 18 år.

Førerett i Norge kan erverves i følgende nasjonale klasser og med følgende krav om minstealder:

1.Klasse S - beltemotorsykkel -16 år, men 18 år hvis beltemotorsykkelen har et forhold mellom effekt og egenvekt på over 0,2 kW/kg
2.Klasse T - traktor, begrenset totalvekt - 16 år når traktor med eller uten tilhenger har samlet tillatt totalvekt på høyst 25 000 kg
3.Klasse T - traktor, ubegrenset totalvekt - 21 år eller 2 års kjøreerfaring i klasse T
4.Klasse T - kode 141, traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet 41–50 km/t, med eller uten tilhenger, begrenset totalvekt - 18 år
5.Klasse T - kode 141, traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet 41–50 km/t, med eller uten tilhenger, ubegrenset totalvekt - 21 år eller 2 års kjøreerfaring i klasse T
6.Klasse T - kode 148, traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet 41–50 km/t, med eller uten tilhenger, med samlet maksimal tillatt totalvekt ikke over 25 000 kg - 18 år.

Nasjonale førerrettigheter er gyldige for kjøring i utlandet i den grad disse aksepteres av vedkommende myndigheter.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013), 26 aug 2014 nr. 1116 (i kraft 1 sep 2014).
§ 3-2.Førerett i klasse A

Førerett i klasse A gjelder for:

1.Motorsykkel med eller uten sidevogn
2.Trehjuls motorsykkel med en effekt på over 15 kW
3.Moped.

I Norge omfatter føreretten også føring av tilhenger til motorsykkel med slagvolum over 125 cm³. Motorsykkelen må være godkjent for å trekke tilhenger og tillatt tilhengervekt må være påført vognkortet.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013).
§ 3-3.Førerett i klasse A2

Førerett i klasse A2 gjelder for:

1.Motorsykkel med eller uten sidevogn hvor motorsykkelen har en effekt på høyst 35 kW og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,2 kW/kg. Etter nedtrimming kan motorsykkelens tidligere effekt ha vært høyst det dobbelte av nåværende effekt
2.Trehjuls motorsykkel med en effekt på høyst 15 kW
3.Moped.

I Norge omfatter føreretten også føring av tilhenger til motorsykkel med slagvolum over 125 cm³. Motorsykkelen må være godkjent for å trekke tilhenger og tillatt tilhengervekt må være påført vognkortet.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013).
§ 3-4.Førerett i klasse A1

Førerett i klasse A1 gjelder for:

1.Lett motorsykkel med eller uten sidevogn hvor motorsykkelen har et slagvolum på høyst 125 cm³, en effekt på høyst 11 kW og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg
2.Trehjuls motorsykkel med en effekt på høyst 15 kW
3.Klasse AM - jf. minstealderen i § 3-1 nr. 1.
0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 20 des 2013 nr. 1666 (i kraft 31 des 2013).
§ 3-5.Førerett i klasse B

Førerett i klasse B gjelder for:

1.Motorvogn (unntatt motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg og godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.
2.Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.
3.Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg forutsatt at samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 3 500 kg.
4.Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg forutsatt at samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 4 250 kg og vedkommende har fellesskapskode 96 påført førerkortet.
5.Firehjuls motorsykkel.
6.Moped.

I Norge omfatter føreretten også føring av:

1.Traktor og motorredskap hvor kjøretøyenes tillatte totalvekt er høyst 3 500 kg, eventuelt med tilhenger når kjøretøyenes konstruktive hastighet er høyst 40 km/t.
2.Beltebil med eller uten tilhengerslede.
3.Tilhenger til firehjuls motorsykkel med slagvolum over 125 cm³ når tillatt totalvekt for tilhengeren er høyst 750 kg. Trekkvognen må være godkjent for å trekke tilhenger og tillatt tilhengervekt må være påført vognkortet.
0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 5 nov 2007 nr. 1210, 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 1 mars 2013 nr. 240.
§ 3-6.Førerett i klasse B1 eller klasse B kode 73

Førerett i klasse B1 (klasse B kode 73) gjelder for firehjuls motorsykkel og for moped.

I Norge omfatter føreretten også føring av eventuell tilhenger til firehjuls motorsykkel med slagvolum over 125 cm³.

0Endret ved forskrift 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013).
§ 3-7.Førerett i klasse C

Førerett i klasse C gjelder for førerett i klasse B og for:

1.Motorvogn med tillatt totalvekt over 3 500 kg og som er godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.
2.Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg. I Norge omfatter føreretten også føring av traktor og motorredskap generelt, eventuelt med tilhenger når kjøretøyenes konstruktive hastighet er høyst 40 km/t.
0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013).
§ 3-8.Førerett i klasse C1

Førerett i klasse C1 gjelder for førerett i klasse B og for:

1.Motorvogn med tillatt totalvekt over 3 500 kg, men høyst 7 500 kg, og som er godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.
2.Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg. I Norge omfatter føreretten også føring av traktor og motorredskap hvor kjøretøyenes tillatte totalvekt er over 3 500 kg, men høyst 7 500 kg, eventuelt med tilhenger når kjøretøyenes konstruktive hastighet er høyst 40 km/t.
0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013).
§ 3-9.Førerett i klasse D

Førerett i klasse D gjelder for førerett i klasse B og for:

1.Motorvogn godkjent for transport av flere enn 8 passasjerer i tillegg til fører.
2.Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.
3.Leddbuss.
0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013).
§ 3-10.Førerett i klasse D1

Førerett i klasse D1 gjelder for førerett i klasse B og for:

1.Motorvogn godkjent for transport av flere enn 8, men høyst 16 passasjerer i tillegg til fører. Motorvognens lengde må ikke overskride 8 m.
2.Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.
0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013).
§ 3-11.Førerett i klasse BE

Førerett klasse BE gjelder for vogntog bestående av motorvogn som omfattes av § 3-5 første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg.

I Norge omfatter førerretten også føring av traktor og motorredskap, begge med tillatt totalvekt ikke over 25.000 kg og med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013).
§ 3-12.Førerett i klasse CE

Førerett i klasse CE gjelder for klasse BE og for vogntog bestående av motorvogn som omfattes av § 3-7 første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.

I Norge omfatter føreretten også føring av traktor og motorredskap generelt, eventuelt med tilhenger.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013).
§ 3-13.Førerett i klasse C1E

Førerett i klasse C1E gjelder for klasse BE og for vogntog bestående av motorvogn som omfattes av § 3-8 første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Vogntogets samlede tillatte totalvekt må ikke overstige 12 000 kg. Føreretten gjelder også for vogntog bestående av motorvogn som omfattes av § 3-5 første ledd nr. 1 (klasse B) og tilhenger med tillatt totalvekt over 3 500 kg forutsatt at vogntogets samlede tillatte totalvekt ikke overstiger 12 000 kg.

I Norge omfatter føreretten også føring av traktor og motorredskap hvor kjøretøyenes tillatte totalvekt er over 3 500 kg, men høyst 7 500 kg, eventuelt med tilhenger.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 5 nov 2007 nr. 1210, 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013).
§ 3-14.Førerett i klasse DE

Førerett i klasse DE gjelder for klasse BE og for vogntog bestående av motorvogn som omfattes av § 3-9 første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013).
§ 3-15.Førerett i klasse D1E

Førerett i klasse D1E gjelder for klasse BE og for vogntog bestående av motorvogn som omfattes av § 3-10 første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2007 nr. 1210, 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013).
§ 3-16.Førerett i klasse AM

Førerett i klasse AM gjelder for moped som definert i denne forskrift § 2-2.

I Norge kan føreretten i klasse AM være begrenset ved påføring av nasjonale koder. Kode 145 og kode 146 gjelder bare for føring av tohjuls moped. I tillegg gjelder kodene føring av tre- og firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift) ikke over 150 kg. Kode 147 gjelder bare for føring av tre- eller firehjuls moped.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 29 juni 2009 nr. 916 (i kraft 1 juli 2009), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013).
§ 3-17.Førerrett i klasse S

Førerett i klasse S gjelder for kjøring i Norge med beltemotorsykkel med eller uten tilhengerslede. Frem til førerkortinnehaveren fyller 18 år er føreretten begrenset til beltemotorsykkel klasse 1 (beltemotorsykkel som har et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,20 kW/kg), jf. kjøretøyforskriften 4. oktober 1994 nr. 918 § 2-5 nr. 2.

0Endret ved forskrift 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006).
§ 3-18.Førerett i klasse T

Førerett i klasse T gjelder for kjøring i Norge for:

1.Traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger. Frem til førerkortinnehaveren har to års erfaring eller fyller 21 år er føreretten begrenset til traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med samlet tillatt totalvekt ikke over 25.000 kg. Vekt begrensningen gjelder ikke når førerett klasse T erverves etter fylte 21 år.
2.Klasse AM kode 147. Dersom mopedens egenvekt er over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift), må fører være fylt 18 år.
3.Motorredskap som ikke er innrettet for transport av personer eller gods og som ikke kan kjøres fortere enn 30 km/t, med eller uten tilhenger.

Førerett i klasse T kode 141 gjelder for kjøring i Norge med traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet 41–50 km/t med eller uten tilhenger. Frem til førerkortinnehaveren har to års erfaring eller fyller 21 år, er føreretten begrenset til traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med samlet maksimal tillatt totalvekt ikke over 25 000 kg. Dette gjelder for personer som har tatt tilleggsopplæring etter erverv av klasse T.

Førerett i klasse T kode 148 gjelder for kjøring i Norge med traktor og motorredskap med konstruktiv hastighet 41–50 km/t, med eller uten tilhenger, med maksimal tillatt totalvekt ikke over 25 000 kg. Dette gjelder for personer som har tatt tilleggsopplæring etter erverv av klasse T kode 144.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 26 aug 2014 nr. 1116 (i kraft 1 sep 2014).

Kap. 4. Gyldighetstid, begrensninger

§ 4-1.Gyldighetstid for førerkort

Førerkort i klassene A, A2, A1, AM, B, BE, S og T gis 15 års gyldighet med mindre det settes en kortere gyldighetstid i henhold til § 4-2 til § 4-4. Førerkortet skal ha varighet på maksimalt fem år dersom innehaveren har diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika. Førerkortet skal ha maksimal varighet på fem år dersom innehaveren har hatt anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) innenfor de siste fem årene før førerkortutstedelsen. For søker som har fylt 60 år, settes utløpsdato på førerkortet til dagen før søker fyller 75 år eller til helseattestens utløp hvis dette leveres. For å oppnå uavbrutt førerett kan førerkortet fornyes med helseattest før fylte 75 år med varighet inntil dagen før fylte 78 år. Fra fylte 75 år er det krav om helseundersøkelse og utstedelse av nytt førerkort, jf. vedlegg 1 § 2 nr. 9. Har søker fylt 75 år, settes gyldighet som angitt i helseattesten. Har søker fylt 75 år, men ikke 78 år, kan helseattesten utstedes med inntil 3 års gyldighet, men maksimalt til dagen før fylte 80 år. Etter fylte 78 år kan helseattesten utstedes for inntil 2 år om gangen.

Personer som har fylt 75 år 19. januar 2013 eller senere, kan benytte liten helseattest ved siden av førerkortet så lenge helseattesten er gyldig.

Førerkort i øvrige klasser gis 5 års gyldighet med mindre det settes en kortere gyldighetstid i henhold til § 4-3 til § 4-5. Før utstedelsen må søker fremlegge helseattest. Ved utstedelse av førerkort etter dette ledd, gis førerkortklasse etter første ledd samtidig ny gyldighetsperiode etter reglene i første ledd. For søker som har fylt 66 år, settes gyldighet som angitt i helseattesten, men maksimalt til dagen før søker fyller 71 år. For personer som har fylt 70 år, gis førerkortet gyldighet for ett år om gangen.

For asylsøkere som dokumenterer lovlig opphold, gis førerkortet gyldighet for 4 år om gangen.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 5 nov 2007 nr. 1210, 2 sep 2008 nr. 985 (i kraft 10 sep 2008), 29 juni 2009 nr. 916 (i kraft 1 juli 2009), 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013), 5 aug 2013 nr. 945 (i kraft 1 sep 2013), 20 des 2013 nr. 1666 (i kraft 31 des 2013), 19 des 2014 nr. 1824 (i kraft 1 jan 2015).
§ 4-2.Prøveperiode for førerett i klasse B

Ved førstegangsutstedelse av og utvidelse til førerkort i klasse B fastsettes det en prøveperiode på 2 år som anmerkes på førerkortet. Blir nytt førerkort utstedt i prøveperioden, skal gjenstående prøvetid anmerkes på førerkortet.

Den som taper føreretten i prøveperioden som følge av brudd på trafikale adferdsregler, må avlegge ny full førerprøve, jf. forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. § 8-4. Etter bestått førerprøve utstedes førerkort med ny prøveperiode på 2 år. Tilsvarende gjelder også ved senere gjentagelser. Ny prøveperiode skal gjelde, selv om det i dom eller forelegg ikke er fastsatt krav om ny prøve.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448, 5 nov 2007 nr. 1210, 29 juni 2009 nr. 916 (i kraft 1 juli 2009).
§ 4-3.Førerkort med begrensning

Føreretten kan begrenses etter andre og tredje ledd for personer som ikke oppfyller helsekravene. En dispensasjon fra helsekravene etter vedlegg 1 § 6 gir ingen automatisk rett til å få utstedt førerkort. Førerkortet gis påtegning om begrensing jf. vedlegg 4 (førerkortkoder), men helsemessige forhold påføres ikke. Føreretten kan etter legens vurdering tidsbegrenses for personer som oppfyller helsekravene på attesttidspunktet for å sikre forsvarlig medisinsk oppfølging.

Føreretten kan når særlige helsemessige forhold hos søkeren gjør det nødvendig, begrenses til å gjelde:

1.kjøring med motorvogn av bestemt gruppe eller type, eventuelt med nærmere angitt utstyr
2.bestemt(e) kjennemerke(r)
3.kortere gyldighetstid enn det normale eller
4.en kombinasjon av disse.

Førerett med geografisk begrensning kan gis av Vegdirektoratet.

Når praktisk prøve er avlagt med kjøretøy med automatgir, er føreretten begrenset til slike kjøretøy, jf. trafikkopplæringsforskriften § 29-8 med unntak som nevnt i § 29-8 andre ledd.

0Endret ved forskrifter 9 mars 2009 nr. 270, 21 juli 2010 nr. 1129 (i kraft 1 aug 2010), 1 mars 2013 nr. 240, 20 juni 2013 nr. 926 (i kraft 1 sep 2013), 5 aug 2013 nr. 945 (i kraft 1 sep 2013), 20 des 2013 nr. 1666 (i kraft 31 des 2013).
§ 4-4.Manglende mørkekjøringsdel av trafikalt grunnkurs

Dersom førerprøven ved førstegangserverv av førerett avlegges i perioden fra og med 16. mars til og med 31. oktober uten dokumentasjon for gjennomført mørkekjøring, jf. trafikkopplæringsforskriften, gis føreretten gyldighet til og med 31. januar påfølgende år. Samme gyldighetstid settes for klassene AM, S og T, dersom disse påføres førerkortet samtidig. Tilsvarende gjelder for førerprøve ved utvidelse til ny førerett, dersom dokumentasjon for gjennomført mørkekjøring ikke er fremlagt tidligere.

For å oppnå uavbrutt førerett, må dokumentasjon for gjennomført mørkekjøring fremlegges før gyldighetstiden utløper. Føreretten kan gjenerverves senere ved dokumentasjon av gjennomført mørkekjøring. Førerett kan ikke fornyes uten dokumentasjon. Når vilkårene er oppfylt, utstedes nytt førerkort med vanlig gyldighetstid i henhold til dette kapittel, for alle aktuelle klasser, regnet fra tidspunktet for den første utstedelsen.

Innehaver av midlertidig førerkort klasse B, med to års gyldighetstid, utstedt før 1. mars 1995, kan få utstedt førerkort med vanlig gyldighetstid, når det dokumenteres at mørkekjøring er fullført, og praktisk prøve er bestått.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 19 des 2008 nr. 1488 (i kraft 1 jan 2009), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 1 mars 2013 nr. 240.
§ 4-5.Manglende sikkerhetskurs på bane for klassene C, CE og D

Dersom sikkerhetskurs på bane eller glattkjøringskurs ikke er dokumentert gjennomført før utstedelse av førerkort (utvidelse) i klassene C, CE eller D, settes gyldighetstiden til ett år.

For å oppnå uavbrutt førerett, må dokumentasjon for gjennomført sikkerhetskurs på bane eller glattkjøringskurs fremlegges før gyldighetstiden utløper. Føreretten kan gjenerverves senere ved dokumentasjon av gjennomført kurs. Dersom førerkortet er utløpt med mer enn ett år, må i tillegg praktisk prøve bestås, jf. § 6-1 andre ledd første punktum. Når disse vilkårene foreligger, utstedes nytt førerkort med vanlig gyldighetstid regnet fra tidspunktet for den første utstedelsen hvis ikke ny helseattest fremlegges.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 19 des 2014 nr. 1824 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4-6.Utfasing av førerkort utstedt før 19. januar 2013

Førerkort utstedt før 1. april 1979, må byttes til nytt førerkort før 1. januar 2020. Førerkort utstedt i perioden 1. april 1979 til og med 31. desember 1997, må byttes til nytt førerkort før 1. januar 2023. Førerkort utstedt i perioden 1. januar 1998 til og med 18. januar 2013, må byttes til nytt førerkort før 1. januar 2033. Førerkort som ikke skiftes ut innen fastsatt frist, mister sin gyldighet.

Fra og med 19. januar 2033 må EU-førerkort som benyttes for kjøring i Norge være i overensstemmelse med den nyeste EU-modellen for førerkort for å være gyldig.

0Opphevet ved forskrift 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005). Tilføyd igjen ved forskrift 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), endret ved forskrifter 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013).

Kap. 5. Søknad om førerkort, utvidelse, utstedelse

§ 5-1.Søknad om førerkort

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for alle førerkortutstedelser, med mindre annet fremgår.

Søknad om førerkort skrives på fastsatt skjema som sendes/leveres til det lokale distriktsvegkontoret eller den lokale trafikkstasjonen. Søknad kan også leveres via Internett i førerkortklasser hvor det er tilrettelagt for det. Krav om søknadsskjema gjelder ikke for fornyelser, med mindre det kreves ny førerprøve.

Egenerklæring om helse, eller helseattest når dette er nødvendig eller kreves etter vedlegg 1, skal vedlegges søknaden. Ved navneendring skal vigselsbrev eller navnebrev vedlegges, dersom endringen ikke fremgår av Det Sentrale Personregister. Helsen må være godkjent før bestilling av avsluttende prøve.

For personer som søker om førerkort første gang sender Statens vegvesen forespørsel til politiet for å kontrollere at vandelen er godkjent. Vandelen må være godkjent før bestilling av avsluttende prøve.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 5 nov 2004 og 1 jan 2005), 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 5 aug 2013 nr. 945 (i kraft 1 sep 2013).
§ 5-2.Utstedelse av førerkort

Førerkort utstedes bare til en person som har oppnådd minstealder og førerett i Norge i den aktuelle klassen. For å erverve førerett må førerprøven for den aktuelle klassen være bestått, jf. trafikkopplæringsforskriften. Alternativt må det forevises dokumentasjon på utenlandsk førerett etter reglene for duplikat eller innbytte, jf. kap. 7 og 10 og vilkårene der. Førerett kan også erverves ved fullført obligatorisk kurs der hvor det er adgang til dette etter trafikkopplæringsforskriften.

Når det er krav om obligatorisk opplæring etter trafikkopplæringsforskriften, kan førerkort ikke utstedes i den aktuelle klassen før det dokumenteres at slik opplæring er gjennomført.

Før førerkort utstedes må søker fremvise akseptabel legitimasjon med navn, fødselsnummer (11 siffer), eller D-nummer for de som ikke har norsk fødselsnummer, og bilde. Søkerens identitet må kontrolleres og søkers navnetrekk gis under kontrollerte betingelser.

Førerkort utstedes bare til personer som har lovlig opphold og fast bopel i Norge. Søker må være registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge før førerkort kan utstedes. Kravet om fast bopel kan fravikes for personer som dokumenterer at oppholdet skal vare i minst 185 dager. Ved innbytte og fornyelse gjelder samme krav. Førerkort kan også utstedes til student fra annet EØS-stat som studerer i Norge og som dokumenterer at vedkommende har studert minst 185 dager i landet.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 5 nov 2007 nr. 1210, 22 des 2009 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2010), 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 1 juli 2012), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 1 mars 2013 nr. 240, 5 aug 2013 nr. 945 (i kraft 1 sep 2013), 19 des 2014 nr. 1824 (i kraft 1 jan 2015).
§ 5-3.Utvidelse av førerett m.m.

Førerett i klasse CE, C1E, DE eller D1E gir samtidig førerett i klasse BE. Førerett i klasse BE er i behold sammen med klasse B, selv om førerett i klasse CE, C1E, DE eller D1E ikke fornyes.

Førerett i klasse CE gir samtidig førerett i klasse DE (eventuelt D1E) dersom vedkommende allerede har førerett i klasse D (eventuelt D1) og tilsvarende ved senere erverv av førerett i klasse D (eventuelt D1).

Førerett i klasse C1E gir samtidig førerett i klasse D1E dersom vedkommende allerede har førerett i klasse D eller D1 og tilsvarende ved senere erverv av førerett i klasse D eller D1.

Førerett i klassene A1, B1, AM, S eller T kan utvides til klassene S, T, AM, A, A2, A1 eller B/BE. Førerett med begrensning kan utvides til førerett uten begrensning. Førerett i klasse T eller klasse T kode 144 kan etter gjennomført tilleggsopplæring utvides til klasse T kode 141 eller klasse T kode 148.

Utvidelse av føreretten kan ellers skje på følgende vilkår:

1.Førerkort i klassene C, C1, D eller D1 kan bare utstedes til personer som har bestått førerprøve, eller har eller har hatt førerrett, i klasse B (eller tilsvarende).
2.Førerkort i klassene BE, CE, C1E, DE eller D1E kan bare utstedes til personer som har bestått førerprøve, eller har hatt førerett som egen klasse i førerkortet, i henholdsvis klassene B (eller tilsvarende), C, C1, D eller D1.

Hvilke prøver som kreves, eventuelt hvilken obligatorisk opplæring som kreves, fremgår av trafikkopplæringsforskriften.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 29 juni 2009 nr. 916 (i kraft 1 juli 2009), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 1 mars 2013 nr. 240, 26 aug 2014 nr. 1116 (i kraft 1 sep 2014).
§ 5-4.Midlertidig førerbevis

I påvente av at førerkortet blir produsert, utstedes et midlertidig førerbevis med en måneds gyldighet. Førerbeviset, samt legitimasjon med bilde av innehaveren, må medbringes under kjøring. Midlertidig førerbevis er bare gyldig i Norge.

§ 5-5.Særregler om teoretisk førerprøve

Den som har behov for det på grunn av løyveutdanning, kan gå opp til teoretisk førerprøve, uten at bestemmelsene i dette kapittel gjelder. Likevel skal bestemmelsene i § 5-1 annet ledd og tredje ledd nr. 3 gjelde. Videre skal det fremlegges akseptabel legitimasjon med navn, fødselsnummer (11 siffer) og fotografi av nyere dato.

Adgangen til å ta prøve gjelder også når føreretten er tapt eller tilbakekalt, eller når førerkort er inndratt eller beslaglagt, eller det foreligger vedtak om sperrefrist.

Regionvegkontoret skal gi bekreftelse på at teoretisk førerprøve er bestått og i hvilke klasser.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 29 juni 2009 nr. 916 (i kraft 1 juli 2009), 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 1 mars 2013 nr. 240.

Kap. 6. Fornyelse av førerkort og førerett

0Endret ved forskrifter 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013).
§ 6-1.Fornyelse av førerkort og førerett

Førerkortet må fornyes før utløpsdato for at føreretten skal ha uavbrutt gyldighet. Saksbehandlingsreglene i kap. 5 gjelder. Førerkortbildet er gyldig i inntil 15 år. Førerkortklassenes gyldighetsperiode beregnes etter reglene i § 4-1. Ved fornyelse av klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE må søker fremlegge helseattest. Det samme gjelder for andre førerkortklasser som er gitt kortere gyldighetstid pga. helsemessige forhold og ved fornyelse av førerkort i klassene A, A2, A1, AM, B, B1, BE, M, S og T når søker har fylt 75 år.

Har førerkort i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE utløpt for mer enn 1 år siden, må praktisk førerprøve bestås før fornyelse av klassen. Har søker flere førerkortklasser, er det tilstrekkelig at prøve bestås i den mest omfattende klassen. Som mest omfattende førerkortklasse regnes i stigende rekkefølge: B, BE, C1/D1, C1E/D1E, C, D, DE, CE. Prøve i klasse B, C, C1, D, D1; eventuelt med tilhenger, anses å dekke klassene A, A2, A1, AM, S og T.

Har føreretten vært tilbakekalt eller inndratt av domstolene eller politiet, kan nytt førerkort utstedes når søker dokumenterer at vilkårene foreligger for gjenerverv av føreretten.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 5 nov 2004 og 1 jan 2005), 2 des 2005 nr. 1785, 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 5 nov 2007 nr. 1210, 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013).

Kap. 7. Midlertidig kjøretillatelse, duplikat, utskifting

§ 7-1.Midlertidig kjøretillatelse

Regionvegkontoret eller politiet kan utstede midlertidig kjøretillatelse til innehaver av norsk førerkort, eller til innehaver av førerkort fra EØS med fast bopel i Norge. Før midlertidig kjøretillatelse kan utstedes må søkers identitet kontrolleres.

Midlertidig kjøretillatelse skal tidsbegrenses og ikke gis gyldighet ut over 3 måneder. Begge myndigheter kan forlenge kjøretillatelsen uavhengig av hvilken myndighet som utstedte den opprinnelige tillatelsen. Slik forlengelse gis bare en gang med gyldighet inntil 3 måneder.

Kjøretillatelsen må medbringes under kjøring og den må suppleres med akseptabel legitimasjon med bilde av innehaveren. Tillatelsen gjelder for kjøring i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Midlertidig kjøretillatelse kan utstedes i følgende tilfeller:

1.Når førerkortet er mistet eller blitt stjålet og det er nødvendig for søkeren å føre motorvogn. Melding om tapet eller tyveriet gis på fastsatt skjema.
2.Når førerkortet er på et sted hvor det ikke med rimelighet kan forlanges hentet straks.
3.Når andre helt særegne forhold foreligger.

I spesielle tilfeller, når det ikke finnes betenkelig, kan midlertidig kjøretillatelse, som nevnt over, også utstedes til innehaver av utenlandsk førerkort. Det forutsettes at førerkortet anerkjennes etter kap. 8. Midlertidig kjøretillatelse kan i tillegg, på samme vilkår, utstedes til innehaver av utenlandsk førerkort i følgende tilfeller:

1.Hvis et utenlandsk førerkort utløper under oppholdstiden, dersom det vil medføre uforholdsmessig ulempe for vedkommende å ordne førerkortfornyelse i utlandet.
2.Hvis et utenlandsk førerkort er blitt skadet eller av andre grunner er blitt uegnet som legitimasjon.
3.Etter bestått praktisk prøve for person med førerkort som ikke anerkjennes etter kap. 8.

Politiet kan, for utenlandske førerkort, ved tapt eller tilbakekalt førerett, eller ved inndragning eller beslag av førerkort, utstede midlertidig kjøretillatelse for kjøring ut av landet.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 29 juni 2009 nr. 916 (i kraft 1 juli 2009), 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010).
§ 7-2.Utstedelse av nytt førerkort når førerkortet er mistet eller stjålet

Nytt førerkort kan utstedes som duplikat, fornyelse eller innbytte til personer som har mistet eller blitt frastjålet sitt norske førerkort eller EØS-førerkort og som har fast bopel i Norge, dersom det ikke er kommet til rette fire uker etter at førerkortet er meldt tapt.

Førerkort kan utstedes straks dersom alt tyder på at førerkortet er tapt for alltid, dersom det er nødvendig å kjøre i utlandet, dersom det skal utvides til en ny førerkortklasse eller dersom en av førerkortklassene eller kompetansene har mindre enn 6 måneders gjenstående gyldighet på førerkortet. For førerkort fra EØS kan det kreves fremlagt dokumentasjon på føreretten fra utstederlandet.

I stedet for duplikat for gyldige førerkort utstedt før 19. januar 2013 med gjenstående gyldighetstid som er lenger enn det som følger av § 4-1, utstedes nytt førerkort etter bestemmelsene i § 4-1.

Dersom førerkortet kommer til rette, skal det straks innleveres til en trafikkstasjon.

0Endret ved forskrifter 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013), 5 aug 2013 nr. 945 (i kraft 1 sep 2013).
§ 7-3.Dokumentasjon av førerett

Person som er registrert som innehaver av norsk førerkort kan, uansett hvor personen har fast bopel, få utstedt dokumentasjon på norske førerettigheter.

§ 7-4.Utskifting av førerkort

Innehaver av førerkort plikter, dersom innehaveren fortsatt ønsker å benytte føreretten, å få skiftet ut førerkort som, på grunn av navneskifte eller fysisk tilstand, ikke lenger kan brukes som dokumentasjon for førerett. Navneskifte må dokumenteres. Dersom politiet eller regionvegkontoret finner at et førerkort ikke kan brukes som dokumentasjon for førerett, av slike eller andre grunner (for eksempel når foto er misvisende), kan førerkortet pålegges utskiftet.

Innehaver av førerkort kan også av egne grunner be om utskifting av førerkortet.

Førerkortet som skiftes ut skal innleveres til trafikkstasjonen.

Samme krav og plikter gjelder også førerkort utstedt i utlandet som aksepteres ved fast bopel i Norge. Utskiftingen skjer da i form av innbytte til norsk førerkort.

Bestemmelsene i § 7-2 første og annet ledd får tilsvarende anvendelse.

Kap. 8. Anerkjennelse av utenlandske førerkort - midlertidig opphold

§ 8-1.Førerkort fra annen EØS-stat

Førerkort som er utstedt i en annen EØS-stat, er gyldig her i landet i samsvar med sitt innhold med de unntak som følger av denne forskriften. Føreretten er begrenset til de internasjonale klassene som er nevnt i § 3-1 og rettigheter som følger av beslutning 2014/209/EU. Førerkort som er utstedt i en annen EØS-stat etter innbytte av førerkort fra et land utenfor EØS, kan brukes i Norge i inntil 3 måneder.

«Midlertidig kørekort» og «turistkørekort» utstedt i Danmark samt «tilfälligt körkort» utstedt i Finland, gjelder også under midlertidig opphold her i landet.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448, 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 5 aug 2013 nr. 945 (i kraft 1 sep 2013), 19 des 2014 nr. 1824 (i kraft 1 jan 2015).
§ 8-2.Førerkort utstedt utenfor EØS-området

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder førerkort som ikke omfattes av andre bestemmelser i dette kapittel.

Førerkort som aksepteres i henhold til denne paragraf, er gyldige for kjøring i inntil tre måneder i Norge i samsvar med sitt innhold. For personer som arbeider for omreisende sirkus eller tivoli og som har gyldig arbeidstillatelse, er det nasjonale førerkortet gyldig for kjøring i Norge i inntil 6 måneder. Føreretten er begrenset til de internasjonale klassene som nevnt i § 3-1, eller tilsvarende klasser.

Førerkort aksepteres fra de land som er tilsluttet Genevekonvensjonen av 1949 eller Wienkonvensjonen 1968 om vegtrafikk, hvis førerkortet er utstedt etter modell av nevnte konvensjoner eller etter EU-/EØS-modell. Førerkort etter nasjonal modell fra samme stater aksepteres, dersom det medfølger en autorisert oversettelse til norsk.

Førerkort kan også aksepteres fra andre stater, dersom førerkortet er i henhold til en av de tre modellene nevnt i tredje ledd og utstedt på et skandinavisk språk, eller engelsk, fransk eller tysk.

Internasjonalt førerkort godtas, sammen med et gyldig nasjonalt førerkort.

Førerkortinnehavere må oppfylle norske alderskrav i aktuelle førerkortklasser.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448, 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 1 juli 2010 nr. 1051, 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 1 juli 2012).
§ 8-3.Spesielle bestemmelser for førerkort fra Sveits

Førerkort utstedt i Sveits, i klassene A, A2, A1, AM, B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, D2 eller D2E er gyldig for kjøring i Norge i inntil ett år. Klasse D2/D2E regnes her som klasse D1/D1E.

0Endret ved forskrifter 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013).

Kap. 9. Anerkjennelse av utenlandske førerkort - fast bopel

§ 9-1.Generelle bestemmelser

Utover det som følger av bestemmelsene i dette kapittel, må en person som ønsker å føre motorvogn i Norge, bytte inn til norsk førerkort, når det er adgang til det. Ellers må norsk førerett erverves på vanlig måte.

Når en person tar fast bopel i Norge, gjelder de vanlige bestemmelsene i denne forskrift også for utenlandske førerkort, så langt de passer og ikke annet er spesielt angitt. Førerkortinnehavere må oppfylle norske alderskrav i aktuelle førerkortklasser. Innehavere av gyldig EØS-førerkort er underlagt kravet i § 4-1 om helseundersøkelse og utstedelse av nytt førerkort fra fylte 75 år.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 19 des 2014 nr. 1824 (i kraft 1 jan 2015).
§ 9-2.Førerkort utstedt i EØS-stat

Førerkortinnehaver som tar fast bopel i Norge og som har førerkort utstedt i en annen EØS-stat, kan benytte sitt førerkort i samsvar med førerkortets innhold, med de unntak som følger av denne forskriften. Føreretten er begrenset til de internasjonale klassene som er nevnt i § 3-1 og rettigheter som følger av beslutning 2014/209/EU.

Førerkort utstedt i en annen EØS-stat etter innbytte av førerkort fra et land utenfor EØS, kan brukes i Norge i inntil 3 måneder. Dersom innehaveren tok fast bopel i Norge før 19. januar 2013 og EØS-førerkortet er utstedt før denne datoen, kan EØS-førerkortet brukes som et ordinært EØS-førerkort.

Bestemmelsene i denne forskrift får anvendelse for slike førerkort, blant annet når det gjelder fornyelse, utvidelse, duplikat, helsebestemmelser, tap eller tilbakekall av førerett og beslag og inndragning av førerkort. Innehaver av utenlandsk førerkort som taper eller får tilbakekalt føreretten, eller som får førerkort inndratt, skal få utstedt nytt norsk førerkort i stedet for tilbakelevering av førerkortet.

For førerkort i klassene C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E som er utstedt med mer enn fem års gyldighet, aksepteres gyldighet i fem år etter at vedkommende fikk fast bopel i Norge med mindre førerkortets utløpsdato er tidligere eller annen gyldighet følger av § 14-5 ellevte ledd.

Førerkort ervervet etter dokumentert minst 6 måneders studieopphold i annen EØS-stat av person som har fast bopel i Norge, anerkjennes etter paragrafens øvrige ledd.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 2 sep 2008 nr. 985 (i kraft 10 sep 2008), 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013), 5 aug 2013 nr. 945 (i kraft 1 sep 2013), 19 des 2014 nr. 1824 (i kraft 1 jan 2015).
§ 9-3.Førerkort utstedt utenfor EØS-området

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder førerkort som ikke omfattes av andre bestemmelser i dette kapittel.

Førerkortinnehaver som tar fast bopel i Norge, kan benytte sitt førerkort i inntil tre måneder etter at denne tok fast bopel her dersom førerkortet anerkjennes etter kap. 8. Utenlandsk førerkort kan byttes til norsk etter reglene i kap. 10. Ellers må førerett erverves som ved førerkort første gang i Norge.

Førerkort ervervet etter dokumentert minst 6 måneders studieopphold i annen EØS-stat av person som har fast bopel i Norge, anerkjennes etter paragrafens øvrige ledd.

Førerkort utstedt i Sveits, jf. § 8-3, er gyldig for kjøring i Norge i inntil ett år.

0Endret ved forskrifter 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 1 juli 2010 nr. 1051, 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 1 juli 2012), 19 des 2014 nr. 1824 (i kraft 1 jan 2015).
§ 9-4.(Opphevet 1 jan 2015 ved forskrift 19 des 2014 nr. 1824.)

Kap. 10. Innbytte av utenlandske førerkort

§ 10-1.Generelt om innbytte

Når gyldig utenlandsk førerkort byttes inn til norsk førerkort, gjelder de vanlige bestemmelsene i denne forskrift fullt ut med mindre annet fremgår av denne forskriften.

Det utenlandske førerkortet må innleveres samtidig med søknad om innbytte.

Innbyttet førerkort fra annen EØS-stat skal fra Vegdirektoratet tilbakesendes førerkortmyndighet i utstederlandet, med melding om årsaken.

Vegdirektoratet kan beslutte at innbyttet førerkort fra annen stat kan makuleres dersom det er vanskelig å få sendt det tilbake.

Ved innbytte av førerkort skal det norske førerkortet gis påtegning om dette.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013).
§ 10-2.Innbytte av førerkort utstedt i land utenfor EØS-området

Dokumentert fullverdig førerett ervervet i Australia, Canada, Hongkong, Israel, Monaco, New Zealand, San Marino, Sør-Korea og USA gir grunnlag for utstedelse av norsk førerkort i tilsvarende klasse(r) etter bestått praktisk førerprøve. Fullverdig førerett dokumenteres enten med et fullverdig førerkort, eller med et begrenset førerkort sammen med bekreftelse på fullverdig førerett fra førerkortmyndighet i utstederlandet. Føreretten må være fullverdig ved utreise fra utstederlandet. Førerkortklasser som tilsvarer AM, S og T byttes ikke inn. Førerkort for bil fra Japan kan byttes til norsk førerkort klasse B uten praktisk prøve. Førerkort fra andre stater kan ikke byttes inn. Gjelder innbyttet flere førerkortklasser, må praktisk prøve i klasse B eller BE bestås først. Deretter må prøve bestås i den mest omfattende klassen som det søkes innbytte av, jf. § 6-1 andre ledd. Gjelder innbyttet klasse A1, A2 eller A, må praktisk prøve for motorsykkel bestås.

Føreretten må være gyldig på søknadstidspunktet. Gyldig førerett dokumenteres enten med et gyldig førerkort utstedt før utreise fra utstederlandet, eller med bekreftelse på gyldig førerett fra førerkortmyndighet i utstederlandet. Når førerkortets tekst ikke er engelsk, fransk eller tysk, må førerkortet suppleres med et gyldig internasjonalt førerkort for søker eller med godkjent oversettelse til norsk.

Innbyttet må være gjennomført senest innen ett år etter at vedkommende tok fast bopel eller flyttet tilbake til Norge. Dersom søknad leveres så sent at det ikke er mulig å gjennomføre innbyttet innen ettårsfristen eller innbyttefristen på ett år er overskredet når det søkes om innbytte, kan førerkortet likevel byttes inn i klasse B eller BE etter gjennomført obligatorisk opplæring i mørkekjøring, førstehjelp og sikkerhetskurs på bane samt bestått teoretisk og praktisk prøve. Dersom innbyttet for klasse B eller BE ikke er gjennomført innen 2 år etter at søker tok fast bopel eller flyttet tilbake til Norge, anses vedkommende som førstegangssøker i Norge. Det samme gjelder for øvrige klasser dersom innbyttet ikke er gjennomført innen ett år etter at søker tok fast bopel i Norge.

Når det fattes positivt vedtak om innbytte, fastsettes det en frist for at praktisk(e) prøve(r) må bestås innen ett år fra vedkommende tok fast bopel eller flyttet tilbake til Norge. Samtidig utstedes det midlertidig kjøretillatelse for inntil 3 måneder, men ikke utover ettårsfristen. Slik tillatelse gis bare en gang.

Dersom praktisk prøve i klasse B eller BE ikke bestås på første forsøk, behandles søker på samme måte som ved overskridelse av innbyttefristen etter tredje ledd ovenfor. Etter bestått praktisk prøve i klasse B eller BE, har søker til sammen to forsøk på å bestå praktisk prøve i øvrige bilklasser (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE). Retten til innbytte for øvrige klasser faller bort dersom praktisk prøve ikke er bestått på to forsøk. Praktisk prøve i klasse A1, A2 eller A, må være bestått på maksimalt to forsøk innen ettårsfristen for innbytte utløper. Er søkers prestasjoner ved praktisk prøve så svake at prøven må avbrytes, skal det treffes vedtak om at retten til innbytte faller bort. Eventuell midlertidig kjøretillatelse bortfaller for aktuell førerkortklasse hvis søker ikke består praktisk prøve.

Person som har fast bopel i Norge og har oppnådd fullverdig førerett under midlertidig opphold i land nevnt i første ledd ovenfor, kan på samme vilkår som over få byttet til norsk førerkort. Kravet er at føreretten ble oppnådd under et sammenhengende opphold i utstederlandet som varte i minst 6 måneder.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 31 mars 2006 nr. 395, 5 nov 2007 nr. 1210, 29 juni 2009 nr. 916 (i kraft 1 juli 2009), 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 okt 2010), 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 1 juli 2012), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013), 20 des 2013 nr. 1666 (i kraft 31 des 2013), 5 aug 2013 nr. 945 (i kraft 1 jan 2014), 7 jan 2014 nr. 9 (i kraft 10 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1824 (i kraft 1 jan 2015).
§ 10-3.Innbytte av førerkort utstedt i annen EØS-stat

Førerkort utstedt i annen EØS-stat, kan byttes direkte til norsk førerkort i tilsvarende klasser når innehaveren er fast bosatt her i landet. Førerkortklasser som tilsvarer S og T byttes ikke inn.

Det kreves ikke vandelsattest, helseattest/egenerklæring, ny førerprøve eller obligatorisk opplæring. Dette gjelder likevel ikke når annet følger av tapt eller tilbakekalt førerett, jf. vegtrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 § 24, § 33 og § 34 og forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn kapittel 8.

Søker må, om nødvendig, framlegge dokumentasjon på opprinnelige førerrettigheter fra utstederlandet.

Om innbytte skjer før førerkortets utløpsdato, gis det norske førerkortet 15 års gyldighet for klassene AM, A1, A2, A, B1, B, og BE med mindre førerkortet er særskilt tidsbegrenset på grunn av sykdom eller lignende jf. § 4-3.

For førerkort i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE gis norsk førerrett gyldighet fram til det innbyttede førerkortets gyldighetsdato, men ikke utover fem år, regnet fra vedkommende tok fast bopel i Norge. Dersom det fremlegges helseattest, settes fem års gyldighet.

For førerkort utstedt i EØS-området, slik dette ble definert før utvidelsen 1. mai 2004, som er byttet i norsk førerkort 1. januar 1994 eller senere, kan det utstedes nytt førerkort (nytt innbytte), dersom det første innbyttet medførte dokumentert tap av rettigheter fra opprinnelig førerkort.

For førerkort innbyttet før 1. januar 1994 gjelder det samme, forutsatt bestått praktisk førerprøve for aktuelle klasser jf. § 6-1 andre ledd, likevel slik at praktisk prøve for klasse A1, A2 eller A, uansett må bestås.

Person som har fast bopel i Norge og har oppnådd fullverdig førerett under midlertidig opphold i annen EØS-stat, kan på samme vilkår som over få byttet direkte til norsk førerkort. Kravet er at føreretten ble ervervet etter minst 6 måneder dokumentert studieopphold.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2007 nr. 1210, 2 sep 2008 nr. 985 (i kraft 10 sep 2008), 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013), 19 des 2014 nr. 1824 (i kraft 1 jan 2015).
§ 10-4.Innbytte av førerkort utstedt i annen EØS-stat etter innbytte fra land utenfor EØS

Retten til direkte innbytte gjelder ikke for EØS-førerkort utstedt etter innbytte av førerkort fra land utenfor EØS. Dersom føreretten som opprinnelig er ervervet i et land utenfor EØS er utvidet i en EØS-stat, behandles også underliggende klasser som EØS-klasser. Førerkort byttet inn i en EØS-stat mot bestått praktisk og teoretisk prøve, behandles som et ordinært EØS-førerkort etter § 10-3.

EØS-førerkort utstedt etter innbytte av førerkort fra land utenfor EØS, behandles som et ordinært EØS-førerkort dersom innehaveren tok fast bopel i Norge før 19. januar 2013 og EØS-førerkortet er utstedt før denne datoen.

Har innehaveren tatt fast bopel i Norge fra og med 19. januar 2013, kan slikt førerkort byttes inn som et ordinært EØS-førerkort dersom innehaveren har hatt gyldig førerett i en eller flere EØS-stater i minst 10 år sammenhengende før vedkommende tok fast bopel eller flyttet tilbake til Norge.

Dersom kravet om 10 år ikke er oppfylt, kan innbytte gis etter vilkårene og fristene i § 10-2 dersom førerkortet som ble byttet inn er fra et av landene opplistet i nevnte paragraf. Førerkort fra andre land utenfor EØS gir ikke rett til innbytte.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2014 nr. 1824 (i kraft 1 jan 2015).
§ 10-5.Innbytte av førerkort fra Grønland

Førerkort klasse B fra Grønland, utstedt etter 1. januar 1995, kan byttes inn etter bestått praktisk førerprøve.

For øvrig gjelder § 10-2.

0Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1824 (i kraft 1 jan 2015, tidligere § 10-4).
§ 10-6.Innbytte av førerkort fra Sveits

Gyldig førerkort fra Sveits i klassene AM, A, A2, A1, B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, D2 og D2E, kan byttes til tilsvarende norsk førerkort etter følgende regler:

1.Gyldig førerkort kan byttes i norsk førerkort i tilsvarende klasser. Klasse D2/D2E fra Sveits regnes i denne sammenheng likt som klasse D1/D1E. Et eventuelt innbytte må skje innen ett år etter flytting til Norge.
2.Om innbytte skjer etter ettårs-fristen, må førerkortinnehaveren bestå en praktisk førerprøve i klasse B, selv om det utenlandske førerkortet i tillegg til klasse B er utstedt i klassene BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, D2 eller D2E. Stryker søker til den praktiske førerprøven i klasse B, men ønsker fortsatt å beholde de samme klassene på det norske førerkortet, må førerprøven i den mest omfattende klassen bestås, jf. § 6-1 andre ledd. Gir førerkortet bare førerett for motorsykkel, må innehaveren bestå en praktisk førerprøve i klasse A1/A2/A.

For innbytte kreves det ikke vandelsattest, helseattest/egenerklæring, ny førerprøve eller obligatorisk opplæring. Det norske førerkortet gis gyldighet i henhold til kapittel 4.

For førerkort i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE gis norsk førerrett gyldighet fram til det innbyttede førerkortets gyldighetsdato, men ikke utover fem år regnet fra vedkommende tok fast bopel i Norge. Dersom det fremlegges helseattest, gis de aktuelle klasser fem års gyldighet.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2007 nr. 1210, 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 1 juli 2012), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013), 19 des 2014 nr. 1824 (i kraft 1 jan 2015, tidligere § 10-5).

Kap. 11. Tap av retten til å føre motorvogn, sperrefrist, beslag m.m.

§ 11-1.Tap eller tilbakekall av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn, sperrefrist for førerkort

Den som har tapt føreretten eller fått sperrefrist for førerkort i en eller flere klasser i Norge eller i utlandet, kan ikke få utstedt førerkort i noen annen klasse så lenge tapet eller sperrefristen varer. Nektelse av førerkort i medhold av vegtrafikkloven § 24, fjerde ledd, gjelder alle klasser.

Dersom bestemt tid ikke kan fastsettes når førerett tilbakekalles av særlige grunner, jf. vegtrafikkloven § 34, fastsettes tilbakekall inntil videre. Tilbakekalt førerett kan vanligvis ikke gjenopprettes før tilfredsstillende legeerklæring er lagt fram eller hel eller delvis førerprøve er bestått.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013).
§ 11-2.Underretning om sperrefrist, beslag og tap av førerett

Underretning om sperrefrist, beslag, tap eller tilbakekall av førerett gis straks til det sentrale førerkortregister.

Underretning skal straks gis ved tilbakelevering av beslaglagt førerkort, ved gjenoppretting av tilbakekalt førerett som er tapt inntil videre av særlig grunner og ved eventuell gjenoppretting av tapt førerett før opprinnelig fastsatt tapstid utløper.

§ 11-3.Utenlandske førerkort

I saker om kjøreforbud (tap av førerett i Norge) for innehaver av utenlandsk førerkort gjelder samme regler som ved tap eller tilbakekall av førerett og beslag av norsk førerkort, så langt det passer og ikke annet er fastsatt.

For personer som ikke er fast bosatt i Norge gjelder følgende:

1.Førerkort utstedt i EØS: Når det foreligger endelig vedtak om kjøreforbud, oversendes førerkortet til utstederlandet med melding om årsaken. Det samme gjelder internasjonalt førerkort. For førerkort utstedt i Danmark, Finland eller Sverige skal underretning sendes utstederlandet også når det treffes avgjørelser før endelig vedtak.
2.Førerkort utstedt utenfor EØS: Førerkortet oppbevares hos politiet så lenge kjøreforbudet gjelder, eller inntil vedkommende forlater landet hvis dette skjer tidligere. Internasjonalt førerkort gis før tilbakelevering påtegning om den tid det gjelder kjøreforbud i Norge.

For personer som er fast bosatt i Norge oppbevares førerkortet hos politiet så lenge kjøreforbudet varer. § 11-1 gjelder tilsvarende. For gjenerverv av førerett i Norge utstedes norsk førerkort etter reglene for innbytte, dersom det er adgang til dette, jf. også vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 § 24, § 33 og § 34, forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn kapittel 8 og denne forskrift kapittel 10.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2007 nr. 1210.

Kap. 12. Unntak - særnorske bestemmelser

§ 12-1.Alminnelige unntak fra førerkortplikten for traktor, motorredskap, saktegående motorvogn og selvbalanserende kjøretøy

For kjøring med traktor og motorredskap utenfor veg, på privat veg og ved kryssing av offentlig veg gjelder følgende unntak fra kravet om førerkort:

1.Traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger, kan føres av person som har fylt 16 år og har nødvendig ferdighet.
2.Traktor og motorredskap, bestemt til å føres av gående, eventuelt med tilkoblet tilhenger, kan føres av person som er fylt 16 år og har nødvendig ferdighet.

Motorvogn som har tillatt totalvekt ikke over 3500 kg, og som er konstruert for en hastighet ikke over 10 km/t, og som bare med vesentlige konstruktive forandringer kan kjøres med større hastighet, kan føres av person som har fylt 16 år og har nødvendig ferdighet.

Selvbalanserende kjøretøy som definert i kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 4 kan føres av person som har fylt 16 år og har nødvendig ferdighet. Legitimasjon med navn, bilde og fødselsdato skal medbringes under kjøring.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 5 nov 2007 nr. 1210, 20 juni 2014 nr. 841 (i kraft 1 juli 2014), 19 des 2014 nr. 1824 (i kraft 1 jan 2015).
§ 12-2.Særregler for visse typer kjøring

I garasjehus, servicestasjon, bilverksted-, industri- eller lignende område i Norge kan motorvogn/vogntog som betinger førerett i klassene BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E flyttes av person som har førerett klasse B.

For organisert motorsport på lukket område m.m. i Norge gjelder særskilte regler, jf. forskrift av 15. januar 2001 nr. 26 om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område og om annen bruk av go-kart, fastsatt av Vegdirektoratet.

0Endret ved forskrift 5 nov 2007 nr. 1210.
§ 12-3.Særregler for Forsvaret og Sivilforsvaret

Militært personell i tjeneste for Forsvaret eller Sivilforsvaret som har førerett i klasse B, kan avlegge praktisk førerprøve i klassene C, CE, C1, C1E, D1 eller D1E. Tilsvarende gjelder for klassene D og DE fra fylte 20 år. Førerkort utstedes, med ordinær gyldighetstid, når kandidaten oppfyller alderskravene og dokumentasjon for obligatorisk opplæring framlegges. Dersom førerkort ikke er utstedt innen fem år etter at praktisk prøve er bestått må ny praktisk prøve bestås før førerkort kan utstedes.

Motorvogn eller vogntog som betinger førerkort klasse S, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E kan ved bruk i Forsvarets tjeneste føres av militært personell med førerkort klasse B og Forsvarets førerbevis. Forsvaret har ansvar for at det benyttes kvalifiserte førere som har fått opplæring i bruk og stell av vedkommende kjøretøy etter godkjent program. Opplæringsprogram og opplæring skal registreres av Forsvaret. Helsekravene i aktuell klasse skal være oppfylt.

Tilsvarende gjelder ved bruk i Sivilforsvarets tjeneste under beredskap, hjelpeaksjoner, og i forbindelse med øvelser eller annen form for sivilforsvarsopplæring. Dette kan unntaksvis også gjelde annen kjøring som er skriftlig beordret av ansvarlig sjef. Sivilforsvaret har ansvar for at det benyttes førere som har fått opplæring i bruk og stell av vedkommende kjøretøy.

0Endret ved forskrifter 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013), 1 mars 2013 nr. 240.
§ 12-4.Alminnelige unntak fra førerkortplikten for tohjuls moped

Person som ikke har fast bopel i Norge kan føre medbrakt utenlandskregistrert tohjuls moped under midlertidig opphold i Norge, i henhold til de regler om førerkort eller kompetanse som gjelder for føring av slik moped i hjemlandet. Kjøring med norskregistrert tohjuls moped, krever at føreren innehar og medbringer gyldig førerkort med førerett i klasse A1, A eller B.

Personen må oppfylle det norske alderskravet i klasse AM med kode 146.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013).
§ 12-5.Særregler for beltemotorsykkel

Regionvegkontoret kan gi tillatelse til arrangerte gruppeturer med deltakere som ikke har førerett i klasse S. Deltakerne skal ha førerett i annen klasse, anerkjent i Norge, og tilstrekkelig ferdighet. Arrangøren er ansvarlig for å kontrollere deltakernes førerett og ferdigheter. Turene må skje innen turistnæringen eller lignende, ha guide med førerett i klasse S og følge en på forhånd fastsatt løype. Det skal settes vilkår om antall deltakere pr. guide og det kan settes andre vilkår av betydning for sikkerhet, natur og miljø. Vilkårene skal fastsettes ut fra hvor, når og hvordan kjøringen skal foregå.

0Tilføyd ved forskrift 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006).
§ 12-6.Særregler for dumpere mv.

Motorvogn som på grunn av vekt eller dimensjoner ikke tillates brukt på offentlig veg, og som klassifiseres som lastebil (bil gruppe N 3), kan på varig fysisk avsperret industriområde mv. føres av person med førerkort i klasse B. Før kjøring må vedkommende ha gjennomgått relevant bedriftsintern opplæring og obligatorisk opplæring og prøve fastsatt av arbeidsmiljømyndighetene.

0Tilføyd ved forskrift 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010). Endret ved forskrift 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 1 juli 2012).

Kap. 13. Utstedelse av internasjonalt førerkort m.m.

§ 13-1.Utstedelse av internasjonalt førerkort

Kongelig Norsk Automobilklubb, Motorførernes Avholdsforbund og Norges Automobil-Forbund kan for kjøring med motorvogn i fremmed stat utstede internasjonalt førerkort etter modell i Wienkonvensjonen av 1968 om vegtrafikk. Søker må ha fast bopel i Norge og ha gyldig førerkort fra Norge eller annen EØS-stat. Førerkortet gjelder så lenge det nasjonale førerkortet er gyldig, men for maksimalt 3 år i de(n) aktuelle førerkortklasse(r).

0Endret ved forskrift 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 1 juli 2012).
§ 13-2.(Opphevet 1 juli 2012 ved forskrift 21 juni 2012 nr. 632.)

Kap. 14. Forskjellige bestemmelser

§ 14-1.Klage

For vedtak som er truffet av politiet er Politidirektoratet klageinstans.

For vedtak truffet av et regionvegkontor er Vegdirektoratet klageinstans. I klagesaker angående helse og førlighet, hvor Vegdirektoratet ikke er klageinstans, skal regionvegkontoret bygge på Nasjonalt klageorgan for helsetjenestens endelige avgjørelse av de helsemessige forhold i klagesaken.

Klage over fylkesmannens vedtak etter vedlegg 1 § 6 avgjøres av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Klage over regionvegkontorets vedtak etter vedlegg 1 § 6 avgjøres av Vegdirektoratet.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 1 juli 2012), 18 des 2015 nr. 1588 (i kraft 1 jan 2016).
§ 14-2.Gebyr

For hver teoretisk og hver praktisk prøve betales ett gebyr etter satsene nedenfor. Gebyret er uavhengig av hvor mange klasser prøven gir førerett for.

Gebyret må betales selv om kandidaten ikke gjennomfører prøven, med mindre prøven er avbestilt senest nest siste virkedag før dato for bestilt prøve. Gebyret må være betalt før ny førerprøve kan bestilles. Selv om fristen for avbestilling er utløpt, kan gebyret for manglende gjennomføring frafalles av Regionvegkontoret, dersom det fremlegges helseattest eller dokumentasjon for andre forhold som gjør det rimelig å frafalle gebyret.

Det betales i tillegg gebyr for utstedelse (produksjon) av førerkort eller kompetansebevis. Det betales ett gebyr for hvert kompetansebevis/førerkort.

Det skal betales gebyr også når prøve eller produksjon er en følge av pålegg med hjemmel i vegtrafikkloven.

Gebyret betales henholdsvis før prøve og før produksjon.

Gebyrsatsene er som følger: 

1. Teoretisk prøveKr580,–
2. Praktisk prøve, klasse B, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1EKr1010,–
3. Ferdighetsprøve, klasse A, A1, A2Kr320,–
4. Trafikal prøve, klasse A, A1, A2Kr710,–
5. Praktisk prøve, klasse T, BEKr860,–
6. Praktisk prøve, utrykningskompetanseKr1010,–
7. Produksjon av førerkort/kompetansebevisKr270,–
8. FotograferingKr70,–
0Endret ved forskrifter 11 juni 2004 nr. 887 (i kraft 1 juli 2004), 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 12 des 2006 nr. 1411 (i kraft 1 jan 2007), 2 sep 2008 nr. 985 (i kraft 10 sep 2008), 22 des 2009 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2010), 23 april 2010 nr. 586 (i kraft 1 juli 2010), 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 17 des 2010 nr. 1749 (i kraft 1 jan 2011), 7 des 2011 nr. 1209 (i kraft 1 jan 2012), 11 des 2012 nr. 1235 (i kraft 1 jan 2013), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 10 des 2013 nr. 1630 (i kraft 1 jan 2014), 5 des 2014 nr. 1545 (i kraft 1 jan 2015), 19 mars 2015 nr. 271 (i kraft 23 mars 2015), 21 des 2015 nr. 1819 (i kraft 1 jan 2016).
§ 14-3.Dispensasjoner

Vegdirektoratet kan gjøre unntak fra denne forskrift.

Regionvegkontoret kan, ved enkeltvedtak, gjøre unntak fra krav om førerett i klassene BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E for bestemte områder som lufthavner og lignende lukkede bedriftsområder med varig virksomhet og som er fysisk avsperret for alminnelig ferdsel. Unntaket skal gjøres for bestemt tid og ikke lenger enn to år. Det forutsettes førerett i klasse B. Vedkommende bedrift må før kjøring finner sted i henhold til unntaket, skriftlig erklære at de aktuelle personer har gjennomgått bedriftsopplæring og bestått en ferdighetsprøve for kyndig person.

Regionvegkontoret kan, ved enkeltvedtak, gjøre unntak fra kravene i § 4-4 andre ledd andre punktum og § 4-5 andre ledd andre punktum, når årsaken til manglende gjennomføring av kurs er sykdom, lengre utenlandsopphold eller lignende grunner, som det har vært vanskelig å ta stilling til på forhånd.

Regionvegkontoret kan ellers, ved enkeltvedtak, gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskriften, når det foreligger særlig tungtveiende grunner.

For unntak fra helsekravene vises til vedlegg 1.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 2 des 2005 nr. 1785, 5 nov 2007 nr. 1210, 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013), 5 aug 2013 nr. 945 (i kraft 1 sep 2013).
§ 14-4.Ikrafttreden og opphevelse av andre forskrifter m.m.

Denne forskrift trer i kraft 1. mars 2004, likevel slik at § 6-1 annet ledd trer i kraft 1. juli 2004 (se overgangsregler i § 14-5).

Fra 1. mars 2004 oppheves følgende forskrifter:

1.Forskrift av 23. februar 1979 nr. 4 om førerkort og førerprøve m.v. fastsatt av Samferdselsdepartementet.
2.Forskrift av 14. desember 1993 nr. 1309 om endring i forskrift om førerkort og førerprøve fastsatt av Samferdselsdepartementet.
3.Forskrift av 29. desember 1997 nr. 1466 om utforming og innhold i førerkort etter EØS-modell fastsatt av Vegdirektoratet.
4.Forskrift av 29. mars 2000 nr. 343 om unntak fra forskrift om førerkort og førerprøve m.v. for løyveutdanning, fastsatt av Vegdirektoratet.
5.Forskrift av 28. juli 1999 nr. 874 om dispensasjon i tilknytning til forskrifter om førerkort og førerprøve m.v., fastsatt av Vegdirektoratet.

Forskrift av 15. januar 2001 nr. 26 om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område og om annen bruk av go-kart, fastsatt blant annet med hjemmel i forskrift som nevnt i annet ledd nr. 1, skal fortsatt gjelde.

0Endret ved forskrift 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005).
§ 14-5.Overgangsbestemmelser for førerett ervervet etter forskrift 23. februar 1979 nr. 4 om førerkort og førerprøve m.v.

Bestemmelsene i denne forskrift får anvendelse på førerett i henhold til tidligere forskrift 23. februar 1979 nr. 4 om førerkort og førerprøve m.v., så langt de passer og annet ikke er angitt, jf. særlig § 6-1 om fornyelse, og vedlegg 5 og 6, hvor det er gitt overgangsbestemmelser for gamle førerkort og førerettigheter og for hvordan slike førerettigheter skal videreføres. Førerettigheter som har falt bort i henhold til tidligere forskrifter om førerkort, se særlig forskrift 23. februar 1979 nr. 4 § 44 nr. 1 og 7 om såkalt stempelbil, omfattes ikke av denne forskrift.

Dispensasjoner, tillatelser og annet fastsatt med hjemmel i forskrift om førerkort og førerprøve av 23. februar 1979 nr. 4, gjelder fortsatt.

Bestemmelsene i forskrift 23. februar 1979 nr. 4 om førerkort og førerprøve § 21 nr. 8 første og annet ledd, § 30 nr. 1 annet ledd første punktum og § 37 - § 39 gjelder så langt de passer, og ikke annet følger av forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv., for førerkort som er inndratt i henhold til vegtrafikkloven § 33 og § 34, slik disse bestemmelsene lød før lovendring 4. juli 2003 nr. 77 (satt i kraft 1. januar 2004).

Til § 4-4 første ledd. Personer som har ervervet førerkort uten mørkekjøring, med gyldighet frem til 1. mars 2009, beholder denne retten.

Til § 4-4 annet ledd. Førerett med gyldighet til og med 1. mars 2005 på grunn av manglende mørkekjøringskurs behandles på tilsvarende måte. Eleven kan som alternativ til dokumentasjon for gjennomført mørkekjøringsdel av trafikalt grunnkurs, fremlegge dokumentasjon for mørkekjøringskurs, som er gjennomført før 1. januar 2006.

Til § 6-1 annet ledd. De som i henhold til tidligere ordlyd i § 6-1 annet ledd har måttet bestå praktisk prøve (teoriprøve for klasse AM) for å fornye førerett, men som har strøket, må bestå prøven før føreretten kan gjenerverves, selv om respittåret (etter ny ordlyd) ikke er utløpt.

Til § 13-1. Blanketter for internasjonalt førerkort i henhold til Genevekonvensjonen kan benyttes inntil lager av slike er oppbrukt.

Til § 4-1. For gyldige førerkort i klassene C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E utstedt før 10. september 2008 gjelder påført utløpsdato.

Til § 7-2. Ved utstedelse av duplikat eller ved utskifting av førerkort som opprinnelig er utstedt før 10. september 2008, settes gyldighetstiden i klassene C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E lik førerkortet som dupliseres eller skiftes ut.

Til § 4-4 og § 4-5. For førerkort i klassene C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E utstedt før 10. september 2008 med ett års gyldighet på grunn av manglende sikkerhetskurs på bane eller mørkekjøring i trafikalt grunnkurs, utstedes nytt førerkort når dokumentasjon for gjennomført kurs foreligger. Gyldighetstiden settes til ti år regnet fra tidspunktet for den første utstedelsen, med mindre kortere gyldighetstid følger av kapittel 4.

Til § 9-2 og § 10-3. EØS-førerkort i klassene C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E utstedt før 10. september 2008, er gyldig etter sitt innhold, men maksimalt i ti år fra innehaveren tok fast bopel i Norge. Dersom innehaveren tar fast bopel i Norge etter 9. september 2008, men før 10. september 2013, er maksimal gyldighetsdato 9. september 2018. Tar innehaveren fast bopel i Norge etter 19. januar 2013 er gyldighetstiden maksimalt fem år. Reglene i dette ledd gjelder tilsvarende ved innbytte til norsk førerkort.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 2 des 2005 nr. 1785, 5 nov 2007 nr. 1210, 2 sep 2008 nr. 985 (i kraft 10 sep 2008), 19 des 2008 nr. 1488 (i kraft 1 jan 2009), 1 juli 2010 nr. 1051, 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013).
§ 14-6.Førerett ervervet etter denne forskrift før 19. januar 2013

Førerett for klasse A1 ervervet før 19. januar 2013 gjelder også for klasse AM. Personer som har ervervet førerett for mellomtung motorsykkel før 19. januar 2013 har førerett i klasse A2 og får førerett i klasse A etter 2 års erfaring eller ved fylte 21 år.

Personer som har ervervet klasse A ved direkte erverv, og som ikke er fylt 24 år 19. januar 2013, beholder den ervervede føreretten.

Førerett for klasse B1 eller B kode 73 ervervet før 19. januar 2013, gir også førerett i klasse AM og for trehjuls motorsykkel. Førerett for trehjuls motorsykkel påføres førerkortet med kode 79.03 tilknyttet klasse A.

For førerett i klasse BE ervervet før 19. januar 2013, gjelder ikke begrensningen på tilhengerens tillatte totalvekt i § 3-11. Rettigheten påføres førerkortet med kode 79.06 tilknyttet klasse BE.

Personer som har ervervet klasse C eller klasse CE, og som ikke er fylt 21 år 19. januar 2013, beholder den ervervede føreretten.

Personer som har ervervet klasse D eller klasse DE, og som ikke er fylt 24 år 19. januar 2013, beholder den ervervede føreretten.

0Tilføyd ved forskrift 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013), endret ved forskrift 20 des 2013 nr. 1666 (i kraft 31 des 2013).

Vedlegg 1 - Helsekrav

0Endres ved forskrift 13 juni 2016 nr. 655 (i kraft 1 okt 2016).
§ 1.Generelle bestemmelser om helse.

Ingen må føre motorvogn når vedkommende på grunn av sykdom, annen påvist eller sannsynlig helsesvekkelse eller bruk av medikamenter ikke er i stand til å kjøre på trygg måte.

Når innehaver av førerkort som følge av langvarig svekkelse av helse eller førlighet er i tvil om fortsatt kjøring kan skje på trygg måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for undersøkelse.

Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravene, plikter legen å gi melding om det til fylkesmannen, jf. lov om helsepersonell § 34, jf. § 76, jf. forskrift fastsatt i medhold av tidligere legelov § 48. Førerkortinnehaveren skal innlevere førerkortet til politiet. Dersom melding ikke kreves, er kjøring likevel ikke tillatt, så lenge tilstanden varer.

0Endres ved forskrift 13 juni 2016 nr. 655 (i kraft 1 okt 2016).
§ 2.Krav til helse og førlighet - klassene A, A2, A1, B, B1, BE, AM, S og T

For førerkort i klassene A, A2, A1, B, B1, BE, AM, S og T gjelder følgende krav til førerens helse:

1.Synsstyrken må være minst 0,5 når begge øyne undersøkes samtidig. Dersom optisk korreksjon er nødvendig for å oppnå denne synsstyrken, plikter føreren å bruke slik korreksjon under kjøring. Ved plutselig tap eller betydelig reduksjon av syn på ett øye, må det gå minst 6 måneder fra synstapet inntrådte til førerkort kan utstedes eller motorvogn føres. Tilsvarende gjelder funksjonell enøydhet på grunn av manglende samsyn.
2.Synsfeltet må være minst 120 grader vidt i horisontalplanet og minst 50 grader til hver side. I vertikalplanet skal synsfeltet være intakt minst 20 grader opp og ned. Det må ikke være sentrale synsfeltutfall innenfor en radius på 20 grader.
3.Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet i løpet av de siste 12 måneder.
4.Det må ikke være alvorlig psykisk lidelse, vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser, som kan være farlige i trafikken.
5.Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruk av beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne.
6.Det må ikke være andre sykdomstilstander som gjør eller kan gjøre føreren uskikket til å føre motorvogn.
7.Førlighetskrav:
a)Førligheten må være tilstrekkelig for sikker manøvrering av motorvognen.
b)Når førlighetsreduksjon antas å være stasjonær, avgjør regionvegkontoret ved eventuell praktisk prøve om manøvreringsevnen er betryggende, eventuelt med ekstrautstyr på kjøretøyet.
8.For personer som har diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika kan førerkort ikke gis lenger gyldighet enn fem år.
9.Førerkortinnehaveren må fra fylte 75 år gjennomføre en allmenn legeundersøkelse og få utstedt nytt førerkort jf. § 4-1. Ved hver senere fornyelse må ny helseattest leveres og nytt førerkort utstedes.
0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 15 juli 2011 nr. 783 (i kraft 1 aug 2011), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013), 20 des 2013 nr. 1666 (i kraft 31 des 2013). Endres ved forskrift 13 juni 2016 nr. 655 (i kraft 1 okt 2016).
§ 3.Tilleggskrav for klassene C, CE, C1 og C1E

For førerkort i klassene C, CE, C1 og C1E gjelder, foruten de krav som er nevnt i § 2, også følgende tilleggskrav:

1.Synsstyrken må være minst 0,8 på det ene øyet og 0,1 på det andre øyet. Optisk korreksjon, unntatt kontaktlinser, må ikke overstige pluss 8 dioptrier.
2.Synsfeltet må være minst 160 grader vidt i horisontalplanet og minst 70 grader til hver side. I vertikalplanet må synsfeltet være intakt minst 30 grader opp og ned. Det må ikke være sentrale synsfeltutfall innenfor en radius på 30 grader.
3.Det må ikke være dobbeltsyn.
4.Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet, og medikamentell forebyggelse av anfall ikke ha vært i bruk eller ansett nødvendig, de siste 10 årene.
5.Ved diabetes som behandles med insulin eller andre blodsukkersenkende medikamenter, må
a)det ikke ha vært alvorlig hypoglykemi (lavt blodsukker) de siste 12 måneder
b)føreren være fullt oppmerksom på utviklingen av hypoglykemi
c)føreren regelmessig kontrollere blodsukkeret minst 2 ganger daglig i forbindelse med kjøring
d)føreren kunne redegjøre for farene ved hypoglykemi
e)det ikke være tegn på alvorlige komplikasjoner til sykdommen.

Førerkortet kan ikke gis lenger gyldighetstid enn 3 år.

6.Det må ikke være symptomgivende hjertesykdom, tegn på koronarsykdom, koronarsykdom i sykehistorien eller vanskelig kontrollerbar blodtrykkssykdom.
7.Med hensyn til førlighet kreves det normal kraft og koordinasjon i begge ben og armer, og naturlig grep i begge hender.
0Endret ved forskrifter 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 15 juli 2011 nr. 783 (i kraft 1 aug 2011). Endres ved forskrift 13 juni 2016 nr. 655 (i kraft 1 okt 2016).
§ 4.Tilleggskrav for klassene D, DE, D1 og D1E

For førerkort i klassene D, DE, D1 og D1E gjelder, foruten de krav som er nevnt i § 2 og § 3, også følgende tilleggskrav:

1.Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet etter fylte 18 år.
2.Talestemme må oppfattes på 4 meters avstand.
3.Det må ikke være diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre blodsukkersenkende medikamenter.
0Endret ved forskrift 15 juli 2011 nr. 783 (i kraft 1 aug 2011). Endres ved forskrift 13 juni 2016 nr. 655 (i kraft 1 okt 2016).
§ 5.Egenerklæring om helse - helseattest

For førerkort første gang i klassene A, A2, A1, B, B1, BE, AM, S og T kreves, med de unntak som er gitt i det følgende, kun egenerklæring om helse på fastsatt skjema, med mindre Regionvegkontoret eller politiet mener helseattest er nødvendig. Når helseattest ikke kreves, skal det ved førerprøven fremlegges eller gjennomføres en synstest, se trafikkopplæringsforskriften § 29-2.

Ved fornyelse av førerkort som nevnt kreves ikke egenerklæring. Likevel kreves det ved fornyelse av førerkort med begrensninger etter § 4-3 alltid helseattest. For person under 75 år som bruker synskorrigering under kjøring eller er pålagt i førerkortet å bruke synskorrigering, kan helseattest begrenses til synsfunksjonen, dersom ikke fullstendig helseattest kreves av andre grunner. Gjelder behovet for helseattest kun brytningsfeil i øyet, godtas attest på fastsatt skjema fra offentlig godkjent optiker.

Ved utvidelse av førerkort som nevnt kreves helseattest i de tilfeller som er nevnt i annet ledd. Helseattest kreves også ved utvidelse til klasser som nevnt i fjerde ledd.

For førerkort i klassene C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 og D1E kreves ved første gangs utstedelse, fornyelse og utvidelse helseattest på fastsatt skjema (blankett nr. NA 0202). Den del av helseattesten som gjelder syn, kan erstattes av attest fra offentlig godkjent optiker dersom eventuell synsnedsettelse skyldes brytningsfeil i øyet.

For alle førerkortklasser gjelder dessuten:

1.Ved diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika kreves tilleggsattest på fastsatt skjema (blankett nr. NA 0202b). Denne skal være utfylt av vedkommendes faste lege eller av spesialist i indremedisin.
2.Den som har hatt anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må fremlegge attest fra spesialist i nevrologi eller indremedisin. Ved fornyelse av førerkort er attest fra søkerens faste lege tilstrekkelig, dersom det ikke har vært anfall siden førerkortet ble utstedt eller fornyet.
3.Hvis synsfeltet ikke er normalt, eller hvis det er grunn til å mistenke øyesykdom (utover brytningsfeil), kreves attest fra spesialist i øyesykdommer.
4.Det kan også i andre tilfelle kreves attest fra spesialist.

Attest må ved innlevering av søknad om førerkort ikke være eldre enn 6 måneder. Attester gis 3 års administrativ gyldighet fra utstedelsesdato, med mindre attesten selv har en kortere gyldighetsperiode. Dersom det er grunn til å anta at helsetilstanden er endret, kan ny attest kreves etter kortere tid.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 5 nov 2004 og 1 jan 2005), 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013), 1 mars 2013 nr. 240. Endres ved forskrift 13 juni 2016 nr. 655 (i kraft 1 okt 2016).
§ 6.Dispensasjoner og utfyllende bestemmelser

Fylkesmannen på søkerens hjemsted kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i § 2, § 3 og § 4. Når det gjelder bestemmelsene om førlighet i § 2 nr. 7 og § 3 nr. 7, gjelder fylkesmannens dispensasjonsadgang bare hvor førlighetsreduksjonen ikke er stasjonær.

Regionvegkontoret kan gi dispensasjon fra bestemmelsene om førlighet i § 2 nr. 7 og § 3 nr. 7, dersom førlighetsreduksjonen er stasjonær.

Helsedirektoratet kan gi nærmere regler om legeundersøkelse av dem som skal ha helseattest for førerkort eller kompetansebevis m.m. etter vegtrafikklovgivningen, og kan fastsette nærmere retningslinjer for fylkesmennenes behandling av slike saker.

0Endret ved forskrift 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010). Endres ved forskrift 13 juni 2016 nr. 655 (i kraft 1 okt 2016).

Vedlegg 2 - Førerkortblanketten

§ 1.Fysiske egenskaper, kontroll av standard

De fysiske egenskaper hos førerkortet skal være i samsvar med ISO 7810 og ISO 7816-1. De metoder som anvendes for å kontrollere at førerkortets egenskaper oppfyller de internasjonale standardene, skal være i samsvar med ISO 10373.

§ 2.Førerkortmodell

Førerkortet skal ha to sider og være utformet i samsvar med den modell som er inntatt i direktiv 2006/126/EF vedlegg 1, som senest er endret ved direktiv 2011/94/EU og med de tilpasninger som følger av denne forskrift og av EØS-komiteens beslutning nr. 110/2012, jf. vedlegg 3 og 4 til denne forskrift. Eventuell mikrobrikke i førerkortet skal tilfredsstille kravene i forordning (EU) nr. 383/2012 som endret ved forordning (EU) nr. 575/2014. Førerkortet skal inneholde sikkerhetselementer.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013), 1 mars 2013 nr. 240, 17 nov 2014 nr. 1438.
§ 3.Målform

Førerkortet utstedes med tekst på begge målformer.

0Endret ved forskrift 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013).
§ 4.Førerkortes forside

Førerkortets side 1 skal ha rosa bakgrunn. Ordet EØS-modell på norsk, samt ordet «førerkort» oversatt til de øvrige EØS-lands språk, skal påføres med rosa skrift.

Førerkortet skal inneholde:

-ordet «førerkort» og «førarkort» med store bokstaver (versaler) på norsk
-navnet «Norge» og «Noreg» med store bokstaver
-nasjonalitetsmerket for Norge, jf. Wienkonvensjonen av 1968 om vegtrafikk.

Førerkortets side 1 skal inneholde opplysninger som er spesifikke for det utstedte førerkortet nummerert på følgende måte:

1.innehaverens etternavn
2.innehaverens fornavn og eventuelt mellomnavn
3.innehaverens fødselsdato og fødested
4a.førerkortets utstedelsesdato
4b.førerkortets administrative utløpsdato
4c.navnet på utstedende myndighet
4d.referansenummer (fødselsnummer eller annet nummer enn det som står på linje 5)
5.førerkortes nummer
6.fotografi av innehaveren
7.innehaverens underskrift
9.førerkortklasser (nasjonale klasser skal trykkes med andre skrifttyper enn de harmoniserte førerkortklassene).

Fødested angis i førerkortregisteret, men angis på førerkortblanketten med en strek.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2007 nr. 1210, 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013), 1 mars 2013 nr. 240.
§ 5.Førerkortets bakside

Førerkortets side 2 skal ha rosa bakgrunn. Side 2 skal inneholde følgende opplysninger i nummerert rekkefølge:

9.symboler som viser førerkortklasser (nasjonale førerkortklasser skal trykkes med andre skrifttyper enn de harmoniserte klassene)
10.dato for førstegangsutstedelse av førerkortklassen (denne dato skal oppføres på nytt ved eventuell senere produksjon hvor førerkortklassen skal opprettholdes). Datoen skal påføres i formatet dato.måned.år (DD.MM.ÅÅ).
11.utløpsdato for administrativ gyldighet i hver førerkortklasse. Datoen skal påføres i formatet dato.måned.år (DD.MM.ÅÅ).
12.tilleggsopplysninger, bevis for kompetanse eller begrensninger i kodeform bak den aktuelle førerkortklasse, jf. vedlegg 4 til denne forskrift.
13.plass for administrative merknader fra vertslandet hvis innehaveren tar fast bopel i et annet EØS-land.

Dersom en kode gjelder for alle førerkortklassene vedkommende har, kan koden føres opp i feltet under kolonnene 9, 10 og 11.

På side 2 skal det gis en forklaring til de nummererte opplysningene på førerkortets side 1 og 2. Videre skal det avsettes plass på førerkortet for en eventuell mikroprosessor eller en tilsvarende edb-innretning.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013).
§ 6.Tilleggsopplysninger eller begrensninger i føreretten

Tilleggsopplysninger, bevis for kompetanse og begrensninger i føreretten skal angis på førerkortet med tallkoder og eventuell tekst som fastsatt i vedlegg 4 til denne forskrift.

Vedlegg 3 - Førerkortmodell

sf-20040119-0298-01-03.jpg 

side 1 

sf-20040119-0298-02-02.jpg 

Side 2 

0Endret ved forskrifter 10 des 2004 nr. 1877, 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013), 1 mars 2013 nr. 240.

Vedlegg 4 - Førerkortkoder

I de tilfeller det fastsettes utvidelse eller begrensninger i føreretten etter denne forskrift, eller det nye førerkortet er en utskifting, duplikat eller innbytte av tidligere utstedt førerkort, eller er et bevis for kompetanse som utrykningsfører, skal dette angis på førerkortet med følgende tallkoder med eventuell tekst: 

EU-koder 

FØRER

01Korreksjon av synet
02Høreapparat eller lignende
03Arm- eller benprotese/ortese
04Gyldig helseattest skal medbringes (denne koden skal ikke benyttes etter 28. februar 2002)
05Begrenset kjørerett av helsemessige grunner
05.01Begrenset til kjøring om dagen (for eksempel en time etter soloppgang til en time før solnedgang)
05.02Begrenset til kjøring innenfor en radius av .... km fra førerkortinnehavers bolig eller bare innenfor by/område .......
05.03Begrenset til kjøring uten passasjer
05.04Begrenset til kjøring med en hastighet høyst ..... km/t
05.05Begrenset til kjøring med ledsager med førerkort
05.06Begrenset til kjøring uten tilhenger
05.07Ingen kjøring på motorveg
05.08Alkoholforbud
 

KJØRETØYTILPASNINGER

10Tilpasset girkasse
15Tilpasset kopling
20Tilpasset bremseanlegg
25Tilpasset gasspedal
30Tilpasset kombinert bremse- og gasspedal
35Tilpasset instrumentpanel
40Tilpasset styring
42Tilpasset førerspeil
43Tilpasset førersete
44Tilpasset motorsykkel
44.01Kombinert betjening av begge bremser
44.02(Tilpasset) håndbetjent forhjulsbrems
44.03(Tilpasset) fotbetjent bakhjulsbrems
44.04(Tilpasset) manuelt gasshåndtak
44.05(Tilpasset) manuelt gir og manuell kopling
44.06(Tilpassede) førerspeil
44.07(Tilpassede) betjeningsinnretninger (retningsvisere, bremselys.. )
44.08Setehøyde, som gir føreren mulighet til å ha begge føtter på bakken i sittestilling
45Kun for motorsykkel med sidevogn
46Begrenset til trehjuls motorsykkel
50Begrenset til ett bestemt kjøretøy/understellsnummer VIN (for ikke registreringspliktig kjøretøy)
51Begrenset til ett bestemt kjøretøy/registreringsnummer VRN
55Kombinasjon av kjøretøytilpasninger (denne koden skal ikke benyttes etter 28. februar 2002)
 

ADMINISTRATIVE FORHOLD

70Innbyttet førerkort nr. ...... utstedt i ...... (EU-/FN-kode for land utenfor EØS)
71Duplikat/utskifting av norsk førerkort nr. .....
72Begrenset til lett motorsykkel (A1) (denne koden skal ikke benyttes etter 31. desember 2013)
73Begrenset til firehjuls motorsykkel (B1)
74Begrenset til lett lastebil (C1) (denne koden skal ikke benyttes etter 31. desember 2013)
75Begrenset til minibuss (D1) (denne koden skal ikke benyttes etter 31. desember 2013)
76Begrenset til lett lastebil med tilhenger (C1E), det vil si at trekkbil i klasse C1 kan trekke tilhenger over 750 kg tillatt totalvekt forutsatt at a) vogntogets samlede tillatte totalvekt ikke overskrider 12000 kg og b) tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider trekkvognens egenvekt. (Denne koden skal ikke benyttes etter 31. desember 2013)
77Begrenset til minibuss med tilhenger (D1E), dvs. at trekkbil i klasse D1 kan trekke tilhenger over 750 kg tillatt totalvekt forutsatt at a) vogntogets samlede tillatte totalvekt ikke overskrider 12000 kg og b) tilhengeren ikke brukes til persontransport (denne koden skal ikke benyttes etter 31. desember 2013)
78Begrenset til kjøretøy med automatgir
79 (...)Begrenset til kjøretøy som angitt i parentesen
79.01Begrenset til tohjuls motorvogn med eller uten sidevogn
79.02Begrenset til motorvogn i klasse AM med tre hjul eller firehjuls moped
79.03Begrenset til trehjuls motorsykkel
79.04Begrenset til trehjuls motorsykkel med tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 750 kg
79.05Motorsykkel klasse A1 med et forhold mellom effekt og egenvekt på over 0,1 kW/kg
79.06Klasse BE uten begrensning på tilhengers tillatte totalvekt til 3500 kg
80Begrenset til trehjuls motorsykkel for innehaver av førerkort klasse A som ikke har fylt 24 år
81Begrenset til innehaver av førerkort klasse A for tohjuls motorsykkel som ikke har fylt 21 år
90Koder benyttet i kombinasjon med koder som definerer tilpasninger av kjøretøyet
90.01til venstre
90.02til høyre
90.03venstre
90.04høyre
90.05hånd
90.06fot
90.07anvendelig
95Fører som oppfyller kravene til yrkessjåførkompetanse etter direktiv 2003/59/EF artikkel 3, inntil ...
96Rett til å føre motorvogn i klasse B med tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg og hvor vogntogets samlede tillatte totalvekt er over 3500 kg, men ikke over 4250 kg.
97Ikke godkjent for føring av motorvogn klasse C1 som faller innenfor forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS
 

Nasjonale koder - gjelder bare kjøring i Norge:

100To års prøveperiode - dato for utløp av prøveperioden
101Mangler opplæring i mørkekjøring
110Geografisk begrenset førerett (kommunenavn eller annet område angis på førerkortet (denne koden skal ikke benyttes etter 28. februar 2002)
120Begrenset til bestemt kjøretøy/kjennemerke i klasse AM, S eller T
130Gjelder også for bestemt kjøretøy/kjennemerke
131Gjelder også for brannbil (lastebil) avgiftsmessig klassifisert som motorredskap
132Gjelder også for kjøring med hhv. tilhenger og tilhengerredskap med tillatt totalvekt ikke over 2000 kg hhv. 3500 kg, tilkoplet kjøretøy i klasse C eller D
140Rett til å kjøre motorredskap
141Rett til å kjøre traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet 41–50 km/t, med eller uten tilhenger
142Traktor ubegrenset, med eller uten tilhenger. Gjelder også for motorredskap, som beskrevet i § 3-18, med eller uten tilhenger
143Traktor ubegrenset, med eller uten tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg. Gjelder også for motorredskap, som beskrevet i § 3-18, med eller uten tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg
144Traktor med maksimal konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t - tillatt totalvekt ikke over 25 000 kg, med eller uten tilhenger. Gjelder også for tilsvarende motorredskap, som beskrevet i § 3-18, med eller uten tilhenger
145Begrenset til å kjøre tohjuls moped og tre- eller firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift) ikke over 150 kg. Føreretten gir ikke fritak fra kravet om trafikalt grunnkurs for øvingskjøring
146Begrenset til å kjøre tohjuls moped, samt rett til å kjøre tre- eller firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift) ikke over 150 kg
147Begrenset til å kjøre tre- eller firehjuls moped
148Rett til å kjøre traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet 41–50 km/t, med eller uten tilhenger - med maksimal tillatt totalvekt ikke over 25 000 kg
150Rett til å kjøre beltemotorsykkel ubegrenset effektforhold
152Rett til å kjøre motorredskap opptil 7500 kg tillatt totalvekt og motorredskap over 7500 kg tillatt totalvekt, med maksimal konstruktiv hastighet 50 km/t
160Rett til å kjøre utrykning (dato for utløp av kompetansens gyldighet)
0Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 7 okt 2005 nr. 1220 (i kraft 1 juni 2006), 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 5 nov 2007 nr. 1210, 2 sep 2008 nr. 985 (i kraft 10 sep 2008), 9 mars 2009 nr. 270, 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013), 20 des 2013 nr. 1666 (i kraft 31 des 2013), 26 aug 2014 nr. 1116 (i kraft 1 sep 2014), 19 des 2014 nr. 1824 (i kraft 1 jan 2015).

Vedlegg 5 - Overgangsregler - førerkort utstedt i henhold til førerkortforskriften av 28. mars 1967

§ 1.Førerkort klasse 1 og 2

Førerkort i klassene 1 eller 2, som var gyldige 2. april 1982, og som ikke var særlig tidsbegrenset på grunn av sykdom eller lignende, gir førerett i klassene A1 og BE for kjøring i Norge og i EØS, selv om førerkortets gyldighetstid er utløpt.

I tillegg gir klassene 1 og 2 førerett i Norge for klassene AM, S og T (ubegrenset), for motorredskap og for brannbil (lastebil) avgiftsmessig klassifisert som motorredskap.

Fra innehaveren fyller 75 år gjelder § 4-1.

Ved fornyelse av førerkort i klasse 1 eller 2 gis klassene A1, BE, AM, S og T. Til klasse BE tilknyttes kodene 131 og 140 og til klasse T kode 142.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 29 juni 2009 nr. 916 (i kraft 1 juli 2009), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013).
§ 2.Førerkort klasse 3

Førerkort i klasse 3, som var gyldige 2. april 1982, og som ikke var særlig tidsbegrenset på grunn av sykdom eller lignende, gir førerett i klasse A for kjøring i Norge og i EØS, selv om førerkortets gyldighetstid er utløpt.

I tillegg gir denne klassen førerett i Norge for klassene AM og S.

Fra innehaveren fyller 75 år gjelder § 4-1.

Ved fornyelse av førerkort i klasse 3 gis klassene A, AM og S.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013).
§ 3.Førerkort klasse 4

Førerkort i klasse 4, som var gyldig 2. april 1982 og som ikke var særlig tidsbegrenset på grunn av sykdom eller lignende, gir førerett i klassene AM, S og T (ubegrenset) for kjøring i Norge, selv om førerkortets gyldighetstid er utløpt.

Fra førerkortinnehaveren fyller 75 år gjelder § 4-1.

Ved fornyelse av førerkort i klasse 4 gis klassene AM, S og T. Til klasse T tilknyttes kode 142. Eventuelle begrensninger videreføres.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 29 juni 2009 nr. 916 (i kraft 1 juli 2009), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013).
§ 4.Førerkort utløpt før 2. april 1982

Førerkort i klassene 1, 2, 3 eller 4 med 10 års gyldighetsperiode, kan fornyes ved bestått praktisk førerprøve. Praktisk prøve for klasse B gir førerrett for klasse B med underliggende klasser, eventuelt for klasse BE hvis prøven avlegges med tilhenger. Praktisk prøve for motorsykkel gir klasse A1 eller klasse A etter hvilken motorsykkel som er benyttet under prøven. Bestått prøve med traktor gir klasse T med hastighetsbegrensning på 40 km/t for traktor og motorredskap.

0Tilføyd ved forskrift 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013).

Vedlegg 6 - Overgangsregler og administrative bestemmelser for førerkort utstedt i henhold til denne forskriften og førerkortforskriften 23. februar 1979 nr. 4

0Overskriften endret ved forskrift 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005).
§ 1.Generelt

Førerkort utstedt i henhold til førerkortforskriften av 1979 gir førerett slik den er beskrevet i denne forskrift, herunder de føreretter som følger av påtegninger, likevel ikke slike påtegninger som er falt bort i henhold til førerkortforskriften av 1979 med senere endringer. Bestemmelsene i dette vedlegg § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 9 og § 11 får også anvendelse på førerkort utstedt i henhold til denne forskrift.

Ved utskifting av førerkort videreføres disse rettighetene og eventuelle begrensninger, med de tilpasninger som er nevnt nedenfor. Tilpasninger nevnt i en paragraf utelukker ikke tilpasninger nevnt i andre paragrafer.

Dette vedlegget omhandler også administrative rutiner for påføring av de nasjonale klassene AM, S og T, tilknyttet respektive internasjonale klasser.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013).
§ 2.Personer som har hatt klasse 1 eller 2

Personer som har hatt klasse 1 eller 2 har førerett i Norge for motorredskap.

Ved utskifting av førerkort videreføres denne rettigheten ved kode 140.

Personer som har hatt klasse 1 eller 2 har førerett i Norge for klasse AM.

Ved utskifting av førerkort videreføres denne retten ved klasse AM.

Personer som har hatt klasse 1 eller 2 har førerett i Norge for brannbil (lastebil), avgiftsmessig klassifisert som motorredskap.

Ved utskifting av førerkort videreføres denne rettigheten ved kode 131 til klasse B/BE.

Personer som har hatt klasse 1 eller 2, eventuelt fornyet til klasse BE, har førerett i klasse A1, og i Norge for klassene S og T (ubegrenset).

Ved utskifting av førerkort videreføres disse rettighetene ved påføring av klassene A1, S og T. Til klasse T tilknyttes kode 142.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 29 juni 2009 nr. 916 (i kraft 1 juli 2009), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013).
§ 3.Førerkort med utløpt gyldighetstid

Førerkort i klassene A, B, BE eller T, som var gyldige pr. 2. april 1982, og som ikke var særlig tidsbegrenset på grunn av sykdom eller lignende, gir fortsatt førerett i respektive klasser, for kjøring i Norge, selv om førerkortets gyldighetstid er utløpt. Føreretten i klasse T er ubegrenset.

Førerkort i klassene C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E, utstedt med felles ordinær gyldighetstid også for andre klasser, beholder sin gyldighet for klassene A, A1, B, BE, S eller T (ubegrenset) for kjøring i Norge, selv om førerkortets felles gyldighetstid er utløpt.

Ved utskifting av førerkort i klasse 4 gis klassene AM, S og T. Til klasse T tilknyttes kode 142. Eventuelle begrensninger videreføres.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 29 juni 2009 nr. 916 (i kraft 1 juli 2009), 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013).
§ 4.Førerett for motorredskap

Innehaver av førerkort i klassene C1, C1E, D eller DE, utstedt før 1. januar 2005 har førerett i Norge for motorredskap. Ved utskifting videreføres denne retten ved kode 140 tilknyttet alle nevnte klasser.

Innehaver av førerkort i klassene B, BE, D1, D1E, D2 eller D2E, utstedt før 1. januar 2005 har førerett i Norge for motorredskap med tillatt totalvekt ikke over 7.500 kg og for motorredskap med tillatt totalvekt over 7.500 kg, med konstruktiv hastighet ikke over 50 km/t. Ved utskifting videreføres denne retten ved kode 152 tilknyttet klasse B/BE.

Bestemmelsene om førerett i denne paragrafen gjelder også for innehaver av førerkort som er utstedt i en annen EØS-stat før 1. januar 2005. Ved innbytte videreføres retten som beskrevet ovenfor.

0Endret ved forskrift 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005).
§ 5.Førerett for traktor

Innehaver av førerkort i klassene B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, D2, D2E eller T, utstedt før 1. januar 2005 har førerett i Norge for traktor, med eller uten tilhenger. Ved utskifting videreføres denne retten ved påføring av klasse T, med kode 142, tilknyttet alle nevnte klasser.

Innehaver av førerkort i klasse BE, utstedt etter 1. januar 2005 har førerett i Norge for traktor, med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t og tillatt totalvekt ikke over 25.000 kg, med eller uten tilhenger. Ved utskifting videreføres denne retten ved påføring av klasse T, med kode 144, tilknyttet klasse BE.

Innehaver av førerkort i klasse C, utstedt etter 1. januar 2005 har førerett for traktor, med eller uten tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg. Ved utskifting videreføres denne retten ved påføring av klasse T, med kode 143, tilknyttet klasse C.

Innehaver av førerkort i klasse CE, utstedt etter 1. januar 2005 har førerett for traktor, med eller uten tilhenger. Ved utskifting videreføres denne retten ved påføring av klasse T, med kode 142, tilknyttet klasse CE.

Bestemmelsene i denne paragrafen om førerett gjelder også for innehaver av førerkort som er utstedt i annen EØS-stat henholdsvis før og etter 1. januar 2005. Ved innbytte videreføres retten som beskrevet ovenfor.

0Endret ved forskrift 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005).
§ 6.Førerett for beltemotorsykkel

Innehaver av førerkort i klassene A, A (begrenset til å gjelde beltemotorsykkel), A1, B eller T utstedt før 1. juli 2006 har førerett i Norge for beltemotorsykkel, uavhengig av effektforhold. Ved utskifting av førerkort i klassene A1, S eller T, utstedt i perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2006, videreføres denne retten ved klasse S med kode 150. Ved utskifting av førerkort i klasse A1, S eller T utstedt før 1. juli 2004, og øvrige klasser nevnt i første punktum videreføres denne retten ved påføring av klasse S.

Bestemmelsene i denne paragrafen om førerett gjelder også for innehaver av førerkort i klassene A, A1 og B som er utstedt i annen EØS-stat før 1. juli 2006. Ved innbytte videreføres retten på tilsvarende måte som nevnt i første ledd.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006).
§ 7.Førerett i klasse D2

Innehaver av førerkort i klassene D2 eller D2E har førerett i Norge og EØS for henholdsvis klasse D1 eller D1E.

Ved utskifting videreføres denne retten ved henholdsvis klasse D1 eller D1E.

§ 8.Førerett for tilhenger/tilhengerredskap

Innehaver av førerkort i klasse C eller D/DE, ervervet før 1. januar 1997, har i Norge rett til å kjøre tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 2000 kg eller tilhengerredskap med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg, tilkoblet kjøretøy i klasse C eller D.

Ved utskifting av førerkort videreføres denne retten ved kode 132 tilknyttet alle nevnte klasser.

§ 9.Førerett for lett motorsykkel

Innehaver av førerkort, med påstemplet rett eller begrensning til å føre lett motorsykkel, har rett til å kjøre lett motorsykkel i Norge og EØS.

Ved utskifting av førerkort videreføres denne retten ved klasse A1.

§ 10.Førerett i klasse C1 og C1E

Innehaver av førerkort klasse D eller D2, ervervet før 1. januar 1997, har førerett i Norge og EØS for klasse C1.

Innehaver av førerkort klasse DE eller D2E, ervervet før 1. januar 1997, har førerett i Norge og EØS for klasse C1E.

Disse rettighetene faller bort dersom førerkortets gyldighetstid utløper uten at det er fornyet for henholdsvis klasse D, DE, D1 eller D1E.

Ved utskifting av førerkort, når førerett er i behold, videreføres disse rettighetene ved henholdsvis klasse C1 eller C1E.

Førerkort i klasse BEC, ervervet før 1. januar 1997, gir samtidig førerett i klasse C1E.

Ved utskifting videreføres denne retten ved klasse C1E.

Førerett i klasse BEC1, hvor klasse C1 ble påført i 1997, gir førerett i klasse BEC1E, når klasse BEC1E blir påført førerkortet ved utskifting.

0Endret ved forskrift 12 mai 2004 nr. 740.
§ 11.Førerett for klasse AM

Person som ervervet førerett i klasse T før 1. januar 2005 har førerett i klasse AM.

Person som ervervet førerett i klasse A1, A eller B før 19. januar 2013 har førerett i klasse AM.

Person som ervervet førerett i klasse B1/B kode 73 eller T mellom 1. januar 2005 og 19. januar 2013 har førerett i klasse AM kode 147.

Person som fylte 20 år før 1. januar 2005, som ikke innehar førerett i annen klasse og som har nødvendig ferdighet, kan få førerett i klasse AM kode 145. Erverv av førerett i klasse S fører ikke til tap av denne rettigheten.

Innehaver av norsk kompetansebevis for fører av moped har førerett i klasse AM kode 146. Kompetansebeviset kan skiftes ut med førerkort klasse AM kode 146 etter gjeldende regler om utstedelse av førerkort.

Bestemmelsene andre og tredje ledd gjelder også for innehaver førerkort utstedt i annen EØS-stat i internasjonale førerkortklasser.

0Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 5 nov 2007 nr. 1210, 8 mars 2011 nr. 259 (i kraft 19 jan 2013), 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013).