Forskrift om kommunenes saksbehandling vedrørende søknader om finansiering av landbruk og bygdeutvikling gjennom Innovasjon Norge og fylkesmannen.

DatoFOR-2004-01-26-359
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 3
Ikrafttredelse26.01.2004
Sist endret
EndrerFOR-1999-12-22-1555
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§3
Kunngjort17.02.2004
KorttittelForskrift om søknad Innovasjon Norge

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruksdepartementet 26. januar 2004 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3.

I. Saksbehandling på kommunenivå

1.Kommunen har ansvar for administrasjon vedrørende søknader fra brukere i kommunen om finansiering gjennom låne- og tilskuddsordninger for landbruket som Innovasjon Norge og fylkesmannen administrerer. Og om offentlig finansiering av boliger på gårdsbruk.
2.Kommunen skal etter henstilling fra søkeren fremme anmodning om utbetaling av innvilgede midler. Anmodningen sendes Innovasjon Norge/fylkesmannen i henhold til bestemmelsene for de ulike ordningene.
3.Kommunen har ansvar for å føre kontroll med tiltak som innvilges finansiering. Innvilgingsmyndighetene kan pålegge kommunen å foreta sluttkontroll av prosjekter med utferdigelse av ferdigattest. Kommunen skal rapportere om forhold som har betydning for Innovasjon Norges pantsikkerhet. Det samme gjelder dersom forutsetningene for finansieringen ikke lenger er til stede. Dette gjelder hele den perioden brukeren har forpliktelser i henhold til mottatte ytelser.
4.Kommunen skal følge opp de tiltak som innvilges finansiering.
5.Kommunen skal på nærmere forespørsel bistå Innovasjon Norge/fylkesmannen med uttalelser, informasjon og rapportering.
6.Kommunen skal opptre som Innovasjon Norges fullmektig i tvangssalgsaker etter nærmere instruks fra Innovasjon Norge.

II. Takster

1.Innvilgningsmyndigheten kan pålegge kommunen å avholde takst foretatt av landbrukskyndige takstfolk. Innovasjon Norge kan gi retningslinjer for taksten. I spesielle saker kan kommunen benytte spesialkompetanse. Utgifter i forbindelse med takst betales av kommunen.
2.Innovasjon Norge kan bestemme at takster avholdt av andre kan legges til grunn for lån i Innovasjon Norge.

III. Gebyr

1.For de oppgaver som kommunen er pålagt etter denne forskrift, skal kommunen ikke kreve lånsøker for gebyr.

IV. Ikrafttreden

1.Denne forskrift trer i kraft umiddelbart. Samtidig oppheves forskrift av 22. desember 1999 nr. 1555 om kommunenes saksbehandling vedrørende søknader om finansiering av landbruk og bygdeutvikling gjennom Statens nærings- og distriktsutbyggingsfond og fylkesmannen.