Forskrift om gebyr i matforvaltningen

DatoFOR-2004-01-28-221
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 2
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2016-12-22-1876 fra 01.01.2017
EndrerFOR-1992-11-27-875, FOR-1999-12-22-1525, FOR-2002-07-16-842, FOR-2002-12-17-1653, FOR-2000-12-21-1566, FOR-2000-08-13-869, FOR-1997-02-28-155, FOR-1997-02-28-157
Gjelder for
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§21, FOR-2003-12-19-1790, LOV-2009-06-19-97-§29, jf. FOR-2010-06-11-814, LOV-2001-06-15-75-§37a, FOR-2004-01-23-190, LOV-1992-12-04-130-§6a, FOR-2004-01-23-191, Stortingets budsjettvedtak
Kunngjort30.01.2004
Rettet03.02.2004 (hjemmelsfelt), 09.07.2009 (§ 5 tredje ledd)
KorttittelForskrift om gebyr i matforvaltningen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet (nå Fiskeri- og kystdepartementet), Helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) og Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 28. januar 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 29, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 37a, jf. delegeringsvedtak 23. januar 2004 nr. 190, lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 6a, jf. delegeringsvedtak 23. januar 2004 nr. 191 og Stortingets budsjettvedtak.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 85/73/EØF og direktiv 96/43/EØF), vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 11 (forordning (EF) nr. 882/2004) og kap. II nr. 31j (forordning (EF) nr. 882/2004) og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzi (forordning (EF) nr. 882/2004).
Endringer: Endret ved forskrifter 2 feb 2004 nr. 245, 27 aug 2004 nr. 1218, 23 des 2004 nr. 1808, 22 des 2005 nr. 1699, 29 juni 2006 nr. 788, 20 des 2006 nr. 1517, 21 des 2007 nr. 1774, 16 sep 2008 nr. 1044, 23 des 2008 nr. 1544, 23 des 2009 nr. 1805, 3 mars 2010 nr. 380, 6 aug 2010 nr. 1147, 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1409, 19 des 2011 nr. 1417, 18 des 2012 nr. 1327, 19 des 2013 nr. 1639, 22 des 2014 nr. 1900, 6 mai 2015 nr. 462, 28 des 2015 nr. 1845, 22 des 2016 nr. 1876.

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å fastsette gebyr til dekning av kostnader Mattilsynet har i forbindelse med særskilte ytelser og ytterligere offentlig kontroll.

0Endret ved forskrift 19 des 2011 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2012).
§ 2.Virkeområde

Forskriften fastsetter gebyr for særskilte ytelser i henhold til matlov, dyrevelferdslov, dyrehelsepersonellov, husdyravlslov og forskrifter gitt med hjemmel i disse lovene og gebyr for ytterligere offentlig kontroll i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004.

0Endret ved forskrifter 6 aug 2010 nr. 1147, 19 des 2011 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2012).
§ 3.Definisjoner

I denne forskrift forstås ved:

a.--
b.--
c.--
d.--
e.--
f.Særskilte ytelser: behandling av søknader om godkjenning, utstedelse av attester, tildeling av merke- og eierrettigheter, avgiftsrettigheter og lignende.
0Endret ved forskrifter 23 des 2004 nr. 1808 (i kraft 1 jan 2005), 19 des 2011 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2012).

Kap. II. (Opphevet)

0Kapitlet opphevet 1 jan 2012, jf. forskrift 19 des 2011 nr. 1409.

Kap. III. (Opphevet)

0Kapitlet opphevet 1 jan 2012, jf. forskrift 19 des 2011 nr. 1409.

Kap. IV. Gebyr for særskilte ytelser

§ 12.Plikt til å betale gebyr

Det skal betales gebyr for særskilte ytelser fra Mattilsynet. Gebyret skal kunne dekke de kostnader Mattilsynet har ved ytelsen.

Kostnadene omfatter alle forhold rundt behandling av søknader og utstedelse av attester o.l., også undersøkelser som må foretas forut for at søknaden kan ferdigbehandles eller attesten utstedes.

§ 13.Fastsettelse av gebyr

Mattilsynet fastsetter gebyret ut fra et forhåndsstipulert ressursforbruk for hver type særskilt ytelse.

Gebyrene er inndelt i følgende gebyrklasser:

a.1 timeverk opp til 2 timeverk
b.2 timeverk opp til 5 timeverk
c.5 timeverk opp til 1 dagsverk
d.1 dagsverk opp til 2 dagsverk
e.2 dagsverk opp til 1 ukeverk
f.1 ukeverk opp til 2 ukeverk
g.2 ukeverk opp til 5 ukeverk
h.5 ukeverk og oppover,

hvor gebyret i hver klasse fastsettes ut fra det laveste ressursforbruk i gebyrklassen.

For ytelser med forhåndsstipulert ressursforbruk lavere enn 1 timeverk fastsettes gebyret uten bruk av gebyrklasse.

Gebyret beregnes ut fra en timesats på kr 755,–. Departementet kan i særskilte tilfelle fastsette avvikende timesats for ulike ytelser.

Mattilsynet fastsetter gebyr for plantevernmidler ut fra avvikende satser.

0Endret ved forskrifter 23 des 2004 nr. 1808 (i kraft 1 jan 2005), 21 des 2007 nr. 1774, 23 des 2008 nr. 1544 (i kraft 1 jan 2009), 23 des 2009 nr. 1805 (i kraft 1 jan 2010), 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1417 (i kraft 1 jan 2012), 18 des 2012 nr. 1327 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2015), 6 mai 2015 nr. 462 (i kraft 1 juni 2015), 28 des 2015 nr. 1845 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1876 (i kraft 1 jan 2017).
§ 14.Ekstraordinære utgifter

Dersom behandling av en særskilt søknad medfører ekstraordinære kostnader, så som ekstraordinære analysekostnader, eksterne rapporter mv., kan Mattilsynet kreve at disse også dekkes inn ved gebyr.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 462 (i kraft 1 juni 2015).
§ 15.Innbetaling av gebyr

Utgifter ved innkreving av gebyr skal belastes søker. For gebyr som ikke betales i rett tid skal det betales rente i samsvar med lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. Det kan også pålegges purregebyr.

Mattilsynet kan fastsette nærmere retningslinjer for innbetalingsmåten.

Kap. IV A. Gebyr til dekning av kostnader som følge av ytterligere offentlig kontroll

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 3 mars 2010 nr. 380.
§ 15a.Gebyr til dekning av kostnader som følge av ytterligere offentlig kontroll

Gebyr til dekning av kostnader som følge av ytterligere offentlig kontroll i henhold til forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften), jf. kontrollforordningen artikkel 28, skal utgjøre kr 2255,–.

0Tilføyd ved forskrift 3 mars 2010 nr. 380, endret ved forskrifter 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1417 (i kraft 1 jan 2012), 18 des 2012 nr. 1327 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2015), 28 des 2015 nr. 1845 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1876 (i kraft 1 jan 2017).
§ 15b.Innbetaling av gebyr

Gebyrpliktig plikter å innbetale gebyr innen frist fastsatt av Mattilsynet.

For gebyr som ikke betales i rett tid skal det betales rente i samsvar med lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. Det kan også pålegges purregebyr.

Mattilsynet kan fastsette nærmere retningslinjer for innbetalingen.

Gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

0Tilføyd ved forskrift 3 mars 2010 nr. 380.

Kap. V. Administrative bestemmelser

§ 16.(Opphevet 1 jan 2012, jf. forskrift 19 des 2011 nr. 1409.)
§ 17.Klage på vedtak

Vedtak etter denne forskrift kan påklages til departementene.

§ 18.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 19.Straff og tvangsmulkt

Bestemmelser om straff og tvangsmulkt i matlov, dyrevernlov, husdyravlslov, dyrehelsepersonellov og forskrift gitt i medhold av disse lovene, kommer til anvendelse ved overtredelse av denne forskrift.

§ 20.Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004.

Samtidig oppheves:

-Forskrift av 27. november 1992 nr. 875 om næringsmiddelavgift,
-Forskrift av 22. desember 1999 nr. 1525 om gebyr for tilsynsmyndighetenes tjenester,
-Forskrift av 16. juli 2002 nr. 842 om avgift for å finansiere TSE-testing,
-Forskrift av 17. desember 2002 nr. 1653 om avgift for å finansiere kontrollen med merkeordningen for beskyttede betegnelser,
-Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1566 om avgift på fôr til selskapsdyr,
-Forskrift av 13. august 2000 nr. 869 om autorisasjonsavgift for såvareforretninger og avgift ved omsetning av såvare,
-Forskrift av 28. februar 1997 nr. 155 om innkreving av gebyr for behandling av søknader om godkjenning av tekniske desinfeksjonsmidler til bruk i fiskeoppdrettsanlegg m.v.,
-Forskrift av 28. februar 1997 nr. 157 om innkreving av gebyr for behandling av søknader om godkjenning av transportenheter for akvatiske organismer.

For avgift på importerte varer vil reglene i forskrift av 27. november 1992 nr. 875 om næringsmiddelavgift likevel gjelde og anvendes framfor denne forskrift til 9. februar 2004.

0Endret ved forskrift 2 feb 2004 nr. 245 (i kraft 1 feb 2004).