Forskrift om tilskudd til studentboliger

DatoFOR-2004-01-28-424
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 4
Ikrafttredelse28.01.2004
Sist endretFOR-2014-02-14-135
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak jf LOV-2009-05-29-30
Kunngjort02.03.2004
Rettet10.01.2014 (hjemmel)
KorttittelForskrift om tilskudd til studentboliger

Hjemmel: Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) 28. januar 2004 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak, jf. lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 sep 2007 nr. 1077, 2 nov 2009 nr. 1330, 19 des 2012 nr. 1343, 14 feb 2014 nr. 135.

§ 1.Formålet med tilskuddsordningen

Ordningen skal sikre etablering av boliger for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette skal bidra til en mer forutsigbar og rimelig bosituasjon for studenter, og være et supplement til det private boligmarkedet.

§ 2.Hvem kan få tilskudd

Tilskudd kan gis til studentsamskipnader og i særlige tilfeller studentboligstiftelser.

0Endret ved forskrift 2 nov 2009 nr. 1330.
§ 3.Hva det kan gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til:

a)oppføring av studentboliger.
b)kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger.
c)rehabilitering av eksisterende studentboliger i særlige tilfeller.
0Endret ved forskrifter 21 sep 2007 nr. 1077, 2 nov 2009 nr. 1330.
§ 4.Fordeling av tilsagn

Departementet behandler søknader og vedtar tilsagn om tilskudd til studentboliger.

0Endret ved forskrift 2 nov 2009 nr. 1330.
§ 5.Beregning av tilskudd

Departementet fastsetter størrelsen på tilskuddet og de øvre kostnadsrammene.

0Endret ved forskrift 2 nov 2009 nr. 1330.
§ 6.Søknad om godkjenning og utbetaling

Husbanken behandler søknader om godkjenning av prosjekter og utbetaling av tilskudd.

§ 7.Veiledning og oppfølgning

Husbanken skal gi råd til studentsamskipnadene og har ansvaret for å følge opp prosjektene gjennom hele byggeprosessen for å sikre at fastsatte vilkår for tilskuddet etterleves.

0Endret ved forskrift 2 nov 2009 nr. 1330.
§ 8.Klageadgang

Klage på Husbankens vedtak, jf. § 6, behandles etter reglene i forskrift 31. oktober 2012 nr. 1182 om klagenemnd for Husbanken.

0Endret ved forskrifter 2 nov 2009 nr. 1330, 14 feb 2014 nr. 135.
§ 9.Krav om tilbakebetaling

Departementet kan kreve tilskuddet tilbakebetalt dersom forutsetningene for tilskuddet ikke overholdes.

Studentboliger som helt eller delvis er finansiert med tilskudd, kan ikke avhendes eller pantsettes uten departementets samtykke. Studentsamskipnader og studentboligstiftelser skal tinglyse en urådighetserklæring i forbindelse med tilsagn om tilskudd. Hvis studentboligene avhendes eller på annen måte overføres til tredjepart, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt.

0Endret ved forskrifter 2 nov 2009 nr. 1330, 19 des 2012 nr. 1343 (i kraft 1 jan 2013).
§ 10.Nærmere retningslinjer

Husbanken kan gi nærmere retningslinjer. Retningslinjene skal forelegges departementet før de vedtas.

0Endret ved forskrift 2 nov 2009 nr. 1330.
§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.