Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

DatoFOR-2004-02-04-447
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 4
Ikrafttredelse04.02.2004
Sist endretFOR-2015-05-28-551
EndrerFOR-1979-06-01-9507, FOR-1989-05-02-815, FOR-1993-12-22-1334, FOR-1994-04-28-335, FOR-1994-05-16-366, FOR-1994-06-28-699, FOR-2001-10-24-1247
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-05-27-31-§19, LOV-2005-05-27-31-§25
Kunngjort05.03.2004
KorttittelForskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 19, jf. § 25.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 2005 nr. 1678, 18 des 2006 nr. 1479, 28 april 2009 nr. 457, 3 sep 2014 nr. 1144, 28 mai 2015 nr. 551.

§ 1.Formål

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

0Endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1479 (i kraft 1 jan 2007).
§ 2.Virkeområde m.m.

Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Grensen på 10 daa kan fravikes hvis søknaden gjelder tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer.

Tilskudd etter § 8 i denne forskrift kan også gis til skogeiere som har mindre enn 10 daa produktiv skog, og til eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog.

0Endret ved forskrift 28 april 2009 nr. 457 (med virkning fra og med 1. januar 2009).
§ 3.Administrasjon, vedtak og vilkår

Vedtak om tildeling av tilskudd etter § 5, § 7 og § 8, 1. ledd i denne forskrift fattes av Fylkesmannen, og vedtak om tildeling av tilskudd etter § 4, § 6 og § 8, siste ledd i denne forskrift fattes av kommunen.

Det skal fastsettes overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. Slike retningslinjer skal utarbeides i dialog mellom Fylkesmannen, kommunene og næringsorganisasjonene i skogbruket lokalt.

Det kan settes vilkår for utbetaling av tilskudd til det enkelte tiltak, jf. også § 5 til § 7. Vilkårene må være i samsvar med tiltakenes formål.

Ved fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne om fordeling av kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets gjennomføring, og eventuelle vilkår som blir knyttet til senere oppfølging og vedlikehold.

Frist for gjennomføring av tiltak etter § 4, § 6 og § 7 er maksimalt 2 år og for § 5 og § 8 maksimalt 3 år. Gjennomføringsfristen kan etter søknad forlenges, men ikke ut over 5 år fra tilskuddet ble innvilget.

0Endret ved forskrifter 18 des 2006 nr. 1479 (i kraft 1 jan 2007), 28 april 2009 nr. 457 (med virkning fra og med 1. januar 2009).
§ 4.Tilskudd til skogkultur

For å stimulere til utvikling av kvalitetsskog kan det gis tilskudd til ungskogpleie og andre kvalitetsfremmende tiltak. Dette omfatter også tilskudd til skjøtsel av skog i kantsoner og i sammenheng med kulturminner.

Det skal ikke gis tilskudd til bruk av kjemiske midler, kjøp av utstyr eller til tiltak som ved uttak av virke gir overskudd.

0Endret ved forskrift 22 des 2005 nr. 1678 (i kraft 1 jan 2006).
§ 5.Tilskudd til veibygging

Det kan gis tilskudd til bygging av nye eller ombygging av eksisterende skogsveier når dette bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.

Det kan bare gis tilskudd til veier som er godkjent etter den til enhver tid gjeldende forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål, eller etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er videre et vilkår at veien blir bygd i samsvar med gjeldende normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. Samarbeidstiltak bør prioriteres.

Før anleggsarbeidet settes i gang skal det foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent.

Det er et krav at veien blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd.

Tilsatte knyttet til offentlige landbruks- og miljøvernmyndigheter har, når de er på tjenestereiser i de områder veien betjener, rett til avgiftsfri bruk av veier som har fått tilskudd.

0Endret ved forskrifter 18 des 2006 nr. 1479 (i kraft 1 jan 2007), 28 mai 2015 nr. 551.
§ 6.Tilskudd til miljøtiltak i skog

I områder der det drives skogbruk kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.

Tilskudd kan gis til følgende tiltak:

a.Dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier.
b.Delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften.
c.Dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder».

Det er et vilkår for utbetaling av tilskudd at miljøverdiene kan påvises og dokumenteres og at merkostnader eller tap er tilstrekkelig dokumentert. Normalt skal tilskudd til en enkelt skogeier ikke overstige kr 75.000.

For tilskudd som gis etter denne bestemmelse skal det inngås en avtale mellom skogeier og kommunen om hvilke plikter og restriksjoner tilskuddet forutsetter. Slike avtaler bør normalt ha en varighet på omkring 10 år. Kommunen kan etter samråd med skogeieren bestemme at avtalen oppheves dersom spesielle forhold tilsier det.

§ 7.Tilskudd til drift med taubane, hest o.a.

Det kan gis tilskudd til utdrift av skogsvirke med taubane, hest o.a.

Tilskudd kan bare gis der det er foretatt registrering av miljøkvaliteter i området. I områder der det ikke er foretatt ordinære miljøregistreringer, skal det stilles krav om gjennomføring av de føre-var-tiltak som er nedfelt i Levende Skogs standarder.

§ 8.Tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi og tilskudd til andre tiltak i skogbruket

Det kan gis tilskudd til utdrift av skogsvirke som skal brukes til energiproduksjon. Med skogsvirke menes i denne forbindelse heltrevirke og hogstavfall, herunder GROT, samt rundtømmer fra førstegangstynning og lauvskoghogst. Tilskuddsordningen dekker skogsvirke som tas ut gjennom førstegangstynning, lauvskoghogster, ungskogpleie eller kulturlandskapspleie, samt uttak av hogstavfall. Rydding i kulturlandskap kan omfatte rydding av kanter tilhørende landbrukseiendommer. Tilskuddsordningen dekker ikke utdrift av skogsvirke til vedproduksjon.

Det skal normalt foreligge leveransekontrakt for det utdrevne virket før tilskuddet utbetales, med mindre skogeieren selv skal bruke virket til energiproduksjon.

I kulturlandskap skal rydding utføres på faglig forsvarlig måte. Det skal ikke foretas inngrep som forringer verdiene i kulturlandskapet.

Det kan også gis tilskudd til andre tiltak og prosjekter som bidrar til å utvikle skogbruket i en kommune eller region, når tiltaket eller prosjektet ikke omfattes av andre etablerte tilskuddsordninger i landbruket. Aktuelle tiltak etter dette ledd er for eksempel prosjekter som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra skogen.

0Endret ved forskrift 28 april 2009 nr. 457 (med virkning fra og med 1. januar 2009, slik at skogeiere som har utført tiltak etter 1. januar 2009 er berettiget til å søke tilskudd etter nytt første ledd i § 8).
§ 9.Søknad

Det kan fastsettes søknadsfrist når det er hensiktsmessig ut fra hensyn til prioritering av tilskudd.

Søknad om tilskudd til tiltak som omfattes av § 4, § 5 og § 6 skal skrives på skjema utarbeidet av Landbruksdirektoratet. For søknader etter § 7 må Fylkesmannen, og etter § 8 må kommunen, avgjøre kravet til søknadsprosedyre.

Utgifter til planlegging som står i rimelig forhold til kostnadene med tiltaket, kan inngå i tilskuddsgrunnlaget.

0Endret ved forskrifter 18 des 2006 nr. 1479 (i kraft 1 jan 2007), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 10.Utbetaling

Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker og når prosjektet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Det kan likevel foretas utbetalinger på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av prosjektet eller tiltaket utføres.

Minst 10 pst. av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskapet er godkjent.

§ 11.Klage og dispensasjon

Vedtak fattet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages til Fylkesmannen etter bestemmelsene i kap. VI i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Vedtak fattet av Fylkesmannen kan påklages til Landbruksdirektoratet.

Departementet eller den det bemyndiger kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 18 des 2006 nr. 1479 (i kraft 1 jan 2007), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 12.Opplysningsplikt og kontroll

Når det gis tilsagn om tilskudd må det tas forbehold om at kommunen, Fylkesmannen eller Riksrevisjonen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er skjedd i tråd med forutsetningene.

Kommunen skal i nødvendig utstrekning kontrollere at tiltakene er gjennomført i tråd med forutsetningene.

Det er fastsatt særskilte retningslinjer for resultatkontroll i skogbruket. Resultatene av denne kontrollen skal rapporteres til Fylkesmannen på særskilte skjema for resultatkontroll.

0Endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1479 (i kraft 1 jan 2007).
§ 13.Omgjøring, tilbakebetaling og motregning

Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilgning av tilskuddet. Kravet kan motregnes i tilskudd som utspringer av mottakerens landbruksvirksomhet. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.v.

§ 14.Ikrafttredelse m.m.

Denne forskrift trer i kraft straks.

Fra samme dato oppheves følgende forskrifter:

1.Forskrift 1. juni 1979 nr. 9507 om behandling av søknader og utbetaling av statstilskudd m.v. til skogsveier.
2.Forskrift 2. mai 1989 nr. 815 for tilskudd til praktikanter i skogbruket.
3.Forskrift 22. desember 1993 nr. 1334 om tilskott til førstegongstynning.
4.Forskrift 28. april 1994 nr. 335 om tilskudd til drift i vanskelig terreng.
5.Forskrift 16. mai 1994 nr. 366 om tilskott til skogkultur.
6.Forskrift 28. juni 1994 nr. 699 om tilskudd til bygging av skogsveier.
7.Forskrift 24. oktober 2001 nr. 1247 om tilskudd til miljøtiltak i skogbruket.