Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

DatoFOR-2004-02-04-449
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 4
Ikrafttredelse04.02.2004
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
EndrerFOR-1994-04-22-318
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-05-27-31-§19, LOV-2005-05-27-31-§25
Kunngjort05.03.2004
Rettet08.01.2007 (§ 9)
KorttittelForskr. om skogbruksplanlegging med miljøreg.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 19, jf. § 25.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2006 nr. 1495, 3 sep 2014 nr. 1144.
Rettelser: 08.01.2007 (§ 9).

§ 1.Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere skogbruksplanlegging som et grunnleggende virkemiddel for å fremme et bærekraftig skogbruk med aktiv næringsmessig utnytting av skog- og utmarksressursene på kort og lang sikt, og slik at biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

§ 2.Virkeområde

Tilskuddsordningen omfatter utarbeiding av skogbruksplaner og ressursoversikter, samt registrering av skog- og miljøinformasjon i denne forbindelse.

Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Grensen på 10 daa kan fravikes hvis søknaden gjelder et tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer.

§ 3.Definisjoner

Med takstmetode forstås den registreringsmetode som benyttes for datafangst. Eksempler på takstmetode for skoglige registreringer er bestandstakst med relaskop eller ved fjernmåling (tolking av data fra flyfotografering og flybåren laserscanner) og systematisk prøveflatetakst. Miljøregistrering er den registrering av miljøinformasjon som anses nødvendig for å sette skogeier i stand til å treffe beslutninger om nærings- og miljøtiltak i forbindelse med skogsdrift på eiendommen. Takstmetodikk for miljøregistreringer er beskrevet i egen håndbok.

Med enkelttakst forstås en takst for én enkelt eiendom.

Med fellestakst forstås et felles takstopplegg for skogeiere som innenfor et geografisk avgrenset område bestiller skogbruksplan for sin eiendom.

Med områdetakst forstås en takst som omfatter alle eller de fleste eiendommer innenfor et geografisk avgrenset område.

Med takstopplegg forstås det opplegg som velges for gjennomføring av henholdsvis enkelttakst, fellestakst eller områdetakst. Her inngår f.eks. valg av takstmetoder, kvalitetskrav for ulike arealkategorier, opplegg for involvering av skogeier og opplegg for kontroll.

En ressursoversikt består av informasjon om skog- og miljøverdiene for de enkelte behandlingsenhetene.

En skogbruksplan omfatter, i tillegg til ressursoversikten, også summarisk informasjon samt en plan for forvaltning av skogressursene på eiendommen.

§ 4.Krav til standarder og takstopplegg

Ved skogbruksplanlegging der det gis tilskudd skal fastsatte standarder og takstmetoder følges. Standardene omfatter dataformater og datadefinisjoner samt beregningsfunksjoner. Norsk institutt for skog og landskap fastsetter og godkjenner slike standarder.

Takstopplegget skal utformes slik at det ivaretar nødvendige krav til kvalitetssikring og stimulerer til medvirkning fra den enkelte skogeier.

0Endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1495 (i kraft 1 jan 2007).
§ 5.Områdetakst - krav til forhåndsbestilling og ekstern finansiering

Det skal stilles krav om minimum forhåndsbestilling fra skogeiere før områdetakst igangsettes. Denne kan ikke være lavere enn 50% av arealet som inngår i et planlagt takstområde.

Ved områdetakster kan tilskuddet bare brukes til å finansiere kostnader for arealer der det ikke er bestilt plan dersom minst 20% av kostnadene knyttet til disse arealene finansieres med andre midler.

§ 6.Krav til skogbruksplan og ressursoversikt

Det er skogeier som må ta beslutning om innhold i og omfang av skogbruksplanen slik at den er tilpasset den enkeltes behov. Skogeier må også ta stilling til om ekstern bistand er ønskelig når det gjelder prioriteringer vedrørende forvaltning av skogen, jf. også § 7, om tilskudd til kurs. I områder med spesielle regler, for eksempel vernskog eller skog som forvaltes etter forskrift gitt i medhold av skogbruksloven, skal tiltakene tilpasses disse.

Det skal utarbeides et kart over skogeiendommen. All informasjon som er registrert eller beregnet skal være stedfestet og knyttet til bestand eller behandlingsenheter. Informasjonen som framkommer på kartet skal være tilpasset den enkelte skogeier når det gjelder målestokk, presentasjon o.l.

De ulike registreringene skal gjennomføres i samsvar med gitte kvalitets- og metodekrav. Departementet kan gi nærmere retningslinjer om krav til kvalitet og metoder.

En skogbruksplan eller ressursoversikt skal omfatte informasjon om de enkelte bestander eller behandlingsenheter:

-Areal
-Hogstklasse
-Bonitet
-Volum fordelt på treslag
-Alder
-Tilvekst
-Miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.

Der det utarbeides skogbruksplan skal denne også omfatte informasjon om hele skogeiendommen:

-Totalt areal fordelt på markslag
-Produktivt skogareal fordelt på boniteter og hogstklasser
-Volum fordelt på treslag, boniteter og hogstklasser
-Tilvekst
-Produksjonsevne.
0Endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1495 (i kraft 1 jan 2007).
§ 7.Beregning av tilskudd til skogbruksplaner, ressursoversikter, kurs, m.m.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatser, og må i denne sammenheng vurdere arealkostnader og tilskuddsandel i forhold til en effektiv virkemiddelbruk. Fylkesmannen kan gi særskilte tilskudd til skogeiere som samarbeider om konkrete tiltak over eiendomsgrensene. Planene skal være i samsvar med § 6 i denne forskrift, og opplegget skal på forhånd være godkjent av Fylkesmannen.

Bruk av tilskuddsmidler forutsetter at Fylkesmannen - i forbindelse med utarbeiding av hovedplan for skogbruksplanlegging i fylket, jf. § 9 - har godkjent at taksten kan inngå i hovedplanen.

Ved områdetakst kan det være kostnadseffektivt å gjennomføre visse registreringstiltak for hele arealet selv om det ikke foreligger bestilling for hele området. Av hensyn til skogbruksmyndighetenes kontroll med registreringsarbeidet skal den som gjennomfører taksten derfor levere informasjon om skogforholdene for hele takstområdet, og disse kostnadene inngår i tilskuddsgrunnlaget. Det er en forutsetning at omfang, utforming og pris vedrørende dette arbeidet er godkjent av Fylkesmannen på forhånd.

Det kan gis inntil 50% tilskudd til skogeier til dekning av deltakelse på kurs i utarbeiding og bruk av skogbruksplan/ressursoversikt. Kursopplegget skal være godkjent av Fylkesmannen.

0Endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1495 (i kraft 1 jan 2007).
§ 8.Andre tilskuddsberettigede tiltak

Landbruks- og matdepartementet kan godkjenne bruk av tilskuddsmidler til andre tiltak som faller inn under tilskuddsordningen.

0Endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1495 (i kraft 1 jan 2007).
§ 9.Organisering og utbetaling

Fylkesmannen fastsetter etter samråd med kommunene og relevante samarbeidsparter en hovedplan for skogbruksplanleggingen i fylket. Denne skal legges til grunn for fordelingen av tilskuddsmidler. Planen skal angi en grov skisse for framdrift og årlig planleggingsomfang i den nærmeste 10-årsperioden. I tillegg skal planen inneholde et konkret handlingsprogram for de nærmeste 3-4 år. Det skal inngås en avtale mellom Fylkesmannen og den som gjennomfører taksten om takstoppdragets innhold og omfang.

Innvilget tilskudd utbetales av Fylkesmannen etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker og når prosjektet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Det kan likevel foretas utbetalinger på bakgrunn av godkjent dokumentasjon i henhold til avtale inngått mellom Fylkesmannen og de som gjennomfører takstoppdraget etter hvert som deler av prosjektet eller tiltaket utføres. Det forutsettes at det føres regnskap for slike utbetalinger, og at disse inngår i sluttoppgjøret i forhold til den enkelte skogeier, som er rette mottaker av tilskuddet.

Minst 10 pst. av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskapet er godkjent.

0Endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1495 (i kraft 1 jan 2007).
§ 10.Omgjøring, tilbakebetaling og motregning

Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilgning av tilskuddet. Kravet kan motregnes i tilskudd knyttet til mottakerens landbruksvirksomhet. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.v.

§ 11.Forvaltning av data fra skogbruksplanleggingen

Når det gis tilskudd til takstoppdrag etter denne forskrift, skal oppdragstaker oppbevare alle data, instrukser og all dokumentasjon knyttet til takst- og beregningsmetoder for hvert enkelt oppdrag i minst 5 år. Digitale data skal lagres på fastsatte standardformater, jf. § 4 Krav til standarder og takstopplegg.

Ved avslutning av takstoppdrag skal digital kopi av alle data som er knyttet til opplistingen i § 6 oversendes til Norsk institutt for skog og landskap for innlegging i en database for skog- og miljødata.

0Endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1495 (i kraft 1 jan 2007).
§ 12.Bruk av data fra skogbruksplanleggingen

Skogeier skal gjennom avtale for planoppdraget sikres rettigheter til informasjon som er registrert på vedkommendes skogeiendom. Landbruks- og matdepartementet, Fylkesmannen og kommunen skal gjennom avtale for planoppdraget sikres rettigheter til dataene som er listet opp i § 6. Jordskifterettene og Norsk institutt for skog og landskap skal gjennom samme avtale sikres disposisjonsrett og distribusjonsrett til dataene. Data og kart overleveres på digital, eventuelt analog, form.

Fylkesmannen og kommunen kan bruke all informasjon som er listet opp i § 6 i sitt arbeid med rådgivnings-, planleggings- og forvaltningsoppgaver.

Departementet kan gi nærmere retningslinjer for etablering, forvaltning, tilgjengelighet og bruk av data fra skogbruksplanleggingen.

Oversikter over miljøverdiene som framkommer gjennom skogbruksplanleggingen skal være offentlig tilgjengelige.

0Endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1495 (i kraft 1 jan 2007).
§ 13.Opplysningsplikt og kontroll

Fylkesmannen skal i nødvendig utstrekning kontrollere at tiltakene er gjennomført i tråd med forutsetningene.

0Endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1495 (i kraft 1 jan 2007).
§ 14.Administrasjon, klage og dispensasjon

Vedtak om tildeling av tilskudd etter denne forskrift fattes av Fylkesmannen. Vedtak fattet av Fylkesmannen i medhold av denne forskrift kan påklages til Landbruksdirektoratet etter bestemmelsene i kap. VI i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Departementet eller den det bemyndiger kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 18 des 2006 nr. 1495 (i kraft 1 jan 2007), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 15.Utfyllende bestemmelser

Landbruks- og matdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser til denne forskrift.

0Endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1495 (i kraft 1 jan 2007).
§ 16.Ikrafttredelse m.m.

Denne forskrift trer i kraft straks.

Fra samme dato oppheves følgende forskrift:

Forskrift 22. april 1994 nr. 318 om tilskudd til skogbruksplanlegging.