Forskrift om registrering av luftfartøy m.m.

DatoFOR-2004-02-05-393
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 3
Ikrafttredelse01.03.2004, 01.07.2005
Sist endretFOR-2006-02-21-236
EndrerFOR-1999-01-29-153
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§3-41, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort24.02.2004
KorttittelForskrift om registrering av luftfartøy m.m.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 5. februar 2004 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 3-41, jf. delegeringsvedtak av 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Endret ved forskrift 21 feb 2006 nr. 236.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å sikre rettsvern for rettsstiftelser i luftfartøy, oppfylle Norges internasjonale forpliktelser og legge forholdene til rette for sikker luftfart.

§ 2.Virkeområde

Forskriften kommer til anvendelse for sivile luftfartøy med unntak av mikrolette luftfartøy.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

mikrolette luftfartøy: Et bemannet motordrevet landfly med ikke mer enn toseter og med maksimalt tillatt startsmasse som ikke overstiger 300 kg for enseter og 450 kg for toseter, eller et bemannet motordrevet sjøfly med ikke mer enn toseter og med maksimalt tillatt startmasse som ikke overstiger 350 kg for enseter og 500 kg for toseter. Vingebelastningen ved maksimalt tillatt startmasse må være mindre enn 25 kg/m² eller flyet må ha en steilehastighet eller styrbar hastighet Vso (motor(er) på tomgang) på mindre enn 63 km/t.

§ 4.Norges luftfartøyregister
(1) Norges luftfartøyregister føres av Luftfartstilsynet. Norges luftfartøyregister er et register over rettigheter i luftfartøy. Norges luftfartøyregister skal inneholde opplysninger i samsvar med luftfartsloven § 3-5 nr. 1 til 5 og § 3-22.
(2) Føringen av Norges luftfartøyregister skjer ved elektronisk databehandling. Luftfartsloven § 3-17 første ledd om innføring i dagbok og luftfartøyregister gjelder tilsvarende for registrering i edb-register. Hver dag tas papirutskrift av dagens innføringer i luftfartøyregisteret (dagbok). Papirutskriften signeres og oppbevares i egen perm. Papirutskriften kan erstattes med en elektronisk lagret liste som viser dagens innføringer i luftfartøyregisteret. Den elektroniske listen skal påføres digital signatur og overføres til Luftfartstilsynets elektroniske arkiv.
§ 5.Ekspedisjonstid
(1) Ekspedisjonstiden for Norges luftfartøyregister er på ordinære kontordager fra kl. 1000 til kl. 1400. Er Luftfartstilsynets kontortid enkelte dager slutt før kl. 1400, ender ekspedisjonstiden samtidig.
(2) Publikum kan etter avtale se gjennom luftfartøyregisteret og gjenpartsarkivet i ekspedisjonstiden.
§ 6. Betaling av gebyr
(1) Et dokument anses ikke som innkommet før gebyr er betalt, jf. luftfartsloven § 3-19 første ledd og § 3-17 tredje ledd siste punktum.
(2) Ved utilstrekkelig eller manglende gebyrinnbetaling skal rekvirenten snarest underrettes om at dokumentet ikke vil bli innført i luftfartøyregisteret.

Kapittel 2. Fremgangsmåte ved registrering av luftfartøy

§ 7.Vilkår for registrering når eier oppfyller kravene etter luftfartsloven § 3-2 første ledd, jf. § 16-1

Når eier oppfyller kravene etter luftfartsloven § 3-2 første ledd, jf. § 16-1, er det et vilkår for registrering at følgende dokumentasjon fremlegges:

a)Skjøte eller annet hjemmelsdokument som viser eierens adkomst til luftfartøyet. Hjemmelsdokumentet skal gi uttrykk for en ubetinget eiendomsoverdragelse eller eiendomsrett og inneholde:
1.identifikasjon av luftfartøyet (registreringsmerke og/eller type og serienummer)
2.kjøpers navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer.
3.selgers navn, fødsels- eller organisasjonsnummer og underskrift. Er selger utenlandsk kreves ikke fødsels- eller organisasjonsnummer, men isteden opplysninger som nevnt i § 17 annet ledd. Selgers underskrift skal bekreftes i henhold til § 20.
b)Identifikasjon av kjøper og selger.
1.Er kjøper eller selger norsk privatperson, skal kopi av offentlig godkjent legitimasjon vedlegges, jf. § 17 tredje ledd. Er kjøper utenlandsk, skal kopi av pass vedlegges og kopiens ekthet bekreftes i samsvar med § 20 med unntak av bokstav a.
2.Er kjøper eller selger en juridisk person, skal det vedlegges dokumentasjon i samsvar med § 17 tredje ledd.
3.Når kjøper er en juridisk person som ikke er tildelt norsk organisasjonsnummer, fremlegges dokumentasjon i samsvar med § 17 tredje ledd. I tillegg vedlegges erklæring om at den juridiske personen er effektivt kontrollert av EØS-borgere. Erklæringen skal gis av den/de som tegner overfor tredjemann i slike saker og skal bekreftes i henhold til § 20 med unntak av bokstav a.
4.Er selger og/eller kjøper en offentlig etat, skal dokumentasjon på hvem som tegner etaten i slike saker vedlegges. Som eier anmerkes staten ved det organ eller den etat som forvalter eller disponerer luftfartøyet som hjemmelshaver.
5.Er selger og/eller kjøper en flyklubb, skal klubblover og utskrift fra siste generalforsamling vedlegges. Er klubben tildelt norsk organisasjonsnummer, skal det i stedet fremlegges dokumentasjon i samsvar med § 17 tredje ledd.
6.Registreringsmyndigheten kan fravike reglene i nr. 2 og 5 når dette fremtrer som ubetenkelig.
c)Attest fra forrige registreringsland. For luftfartøy som overføres fra et annet land, skal det vedlegges attest fra vedkommende lands luftfartøyregister som bekrefter at fartøyet er slettet eller ikke har vært innført. Attest om at fartøyet er slettet må inneholde opplysninger om slettelsesdato, om luftfartøyet er fritt for heftelser på slettelsestidspunktet og opplysninger om hvem som var sist registrerte eier.

Inneholder vedkommende luftfartøyregister ikke slike opplysninger kan registreringsmyndigheten istedenfor godta en erklæring som gir status mht. de ovennevnte forhold. Erklæringen utstedes av advokat og skal i tillegg redegjøre for gjeldende rett i vedkommende land vedrørende disse rettsforhold. Denne erklæringen skal være bekreftet i henhold til § 20. Attest eller erklæring vedrørende heftelser gjelder alle land som har tiltrådt og ratifisert Genève-konvensjonen av 19. juni 1948 nr. 1 (Convention on the International recognition of Rights in Aircraft).

d)Luft- og miljødyktighetsbevis utstedt eller godkjent av Luftfartstilsynet.
§ 8.Vilkår for registrering når eier ikke oppfyller kravene etter luftfartsloven § 3-2 første ledd
(1) Når eier ikke oppfyller kravene etter luftfartsloven § 3-2 første ledd, skal det i tillegg til dokumentasjon som nevnt i § 7, med unntak av bokstav b nr. 3, fremlegges dokumentasjon på tilhørighet til Norge.
(2) Eier anses blant annet å ha tilhørighet til Norge dersom:
a)Eier er fysisk person bosatt i Norge, eller
b)Fartøyet skal opereres av norsk lisensiert selskap i henhold til innleieavtale godkjent av Luftfartstilsynet.
(3) Dispensasjon fra luftfartslovens § 3-2 annet ledd må være gitt av Norges luftfartøyregister.
§ 9.Utstedelse av nasjonalitets- og registreringsbevis
(1) Norges luftfartøyregister utsteder nasjonalitets- og registreringsbevis for norskregistrerte luftfartøy, jf. luftfartsloven § 3-12.
(2) Beviset skal inneholde følgende opplysninger:
a)fartøyets nasjonalitets- og registreringsmerke
b)fabrikant, type og serienummer
c)eiers navn og adresse
d)dato for innføring i Norges luftfartøyregister
e)utstedelsesdato og underskrift fra registreringsmyndigheten.
(3) Originalt nasjonalitets- og registreringsbevis skal være om bord under flyging med mindre særskilt dispensasjon er gitt av Norges luftfartøyregister.
§ 10.Foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
(1) Foreløpig registrering etter luftfartslovens § 3-9 skjer etter søknad til Norges luftfartøyregister og foretas av norsk utenriksstasjon. Søknaden må være mottatt av Norges luftfartøyregister minimum 10 arbeidsdager før beregnet foreløpig registrering.
(2) Søknaden skal inneholde:
a)fabrikant, type og serienummer,
b)ved hvilken utenriksstasjon og på hvilket tidspunkt foreløpig registrering skal skje,
c)oversikt over de dokumenter rekvirenten vil fremlegge ved utenriksstasjonen og/eller direkte for registreringsmyndigheten, jf. tredje ledd.
(3) Nødvendig dokumentasjon etter annet ledd bokstav c er:
a)skjøte eller annet hjemmelsdokument, jf. § 7 bokstav a,
b)slettelsesattest, jf. § 7 bokstav c,
c)luft- og miljødyktighetsbevis utstedt eller godkjent av Luftfartstilsynet.
(4) Dersom dispensasjon fra luftfartslovens § 3-2 annet ledd er påkrevet, må søknad om dette være mottatt av Norges luftfartøyregister senest sammen med søknaden om foreløpig registering.
§ 11.Utstedelse av midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis ved hjemflyging
(1) Midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis skal utstedes når et fartøy er foreløpig registrert i henhold til luftfartsloven § 3-9, jf. § 3-14.
(2) Midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis utstedes av norsk utenriksstasjon etter bemyndigelse fra Utenriksdepartementet i henhold til anmodning fra Norges luftfartøyregister.
(3) Beviset skal inneholde følgende opplysninger:
a)nasjonalitets- og registreringsmerke,
b)fabrikant, type og serienummer,
c)eiers navn og adresse,
d)at det kun er gyldig for hjemflyging til en spesifisert destinasjon,
e)utstedelsesdato og underskrift fra utstedende myndighet.
(4) Originalt midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis skal være om bord under flyging.
§ 12.Foreløpig registrering av luftfartøy under bygging
(1) Søknad om foreløpig registrering av luftfartøy etter luftfartslovens § 3-10 skal inneholde:
a)fabrikant, type og serienummer,
b)eiers navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer.
(2) Nødvendig dokumentasjon som skal følge søknaden er:
a)skjøte eller annet hjemmelsdokument, jf. § 7 bokstav a,
b)identifikasjon av eier, jf. § 7 bokstav b,
c)særskilt flygetillatelse utstedt av norsk luftfartsmyndighet.
§ 13.Utstedelse av midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis for luftfartøy under bygging

For luftfartøy foreløpig registrert etter § 12 utstedes et midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis etter § 9. § 9 annet ledd bokstav d kommer likevel ikke til anvendelse. Det skal fremgå av beviset at det er midlertidig.

§ 14.Tildeling av registreringsmerke

Registreringsmerke tildeles av Norges luftfartøyregister etter følgende regler:

1.Registreringsmerke er en kombinasjon av tre bokstaver som settes etter nasjonalitetsmerket LN-. Bokstavene Æ, Ø og Å kan ikke benyttes.
2.Registreringsmerke tildeles i alfabetisk rekkefølge. Når rekvirenten kan dokumentere at flere fartøy skal registreres kan Norges luftfartøyregister gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Når rekvirenten selv reserverer registreringsmerke, kan kombinasjon velges fritt.
3.Glidere skal tildeles registreringsmerke der første bokstav er G.
4.Helikoptre skal tildeles registreringsmerke der første bokstav er O.
5.Ballonger skal tildeles registreringsmerke der første bokstav er C.
6.Registreringsmerke reserveres for ett år av gangen.
7.Registreringsmerke som blir ledig når et fartøy slettes, skal ikke benyttes på minst 3 år.
8.Registreringsmerket følger luftfartøyet til det blir slettet i Norges luftfartøyregister. Ved eventuell gjeninnføring i luftfartøyregisteret skal fartøyet, uavhengig av det som er bestemt ovenfor, tildeles det gamle registreringsmerket hvis det er ledig.
§ 15.Innføring i dagbok
(1) Dokumenter som dagbokføres etter luftfartsloven § 3-17 annet ledd, skal påføres dagbokdato og dagboknummer. Dagbokdato er den datoen dokumentet kommer inn til registreringsmyndigheten. Kommer dokumentet inn etter ekspedisjonstiden, jf. § 5, settes dagbokdatoen til neste virkedag. Dagboknummer tildeles løpende for kalenderåret.
(2) I dagboken innføres ett kort utdrag av det dagbokførte dokumentet. Utdraget skal angi:
a)fartøyets nasjonalitets- og registreringsmerke,
b)dagbokdato,
c)dagboknummer,
d)de rettsstiftelser dokumentet inneholder,
e)hva det stiftes rett i, og
f)tilstrekkelige opplysninger for Riksrevisjonens gebyrberegning.
(3) Gjenpart av dagbokførte dokumenter skal påføres samme dagbokdato og dagboknummer som originaldokumentet.
(4) Hjelpedokument som oppbevares ved kontoret skal påføres en henvisning til dagboknummeret til det dokument det følger og arkiveres sammen med gjenparten.
(5) Rekvirenten kan få kvittering for at dokumenter er innlevert Norges luftfartøyregister. Det kan forlanges at rekvirenten leverer inn en ferdig utfylt kvittering for underskrift.
0Endret ved forskrift 21 feb 2006 nr. 236.
§ 16.Innføring i luftfartøyregisteret

Når vilkårene for registrering foreligger føres det dagbokførte dokument på luftfartøyets blad i luftfartøyregisteret.

Kapittel 3. Krav til dokumenter, bekreftelse av underskrift mv.

§ 17.Klarhet og form
(1) Et dokument til registrering skal være kortfattet og bare inneholde opplysninger som kan registreres. Inneholder dokumentet opplysninger som ikke kan registreres, skal disse stå samlet til slutt i dokumentet.
(2) Hjemmelshavers fødselsnummer skal påføres på dokumenter som skal være underskrevet av hjemmelshaver. På dokumenter som overfører hjemmel, skal også ny hjemmelshavers fødselsnummer påføres. Ved registrering av tvangsforretning skal saksøktes fødselsnummer påføres. For fysisk person som ikke er tildelt norsk fødselsnummer, skal fødselsdato og nasjonalitet påføres. For juridisk person påføres i stedet organisasjonsnummer. For juridisk person som ikke er tildelt norsk organisasjonsnummer, skal firma og forretningsadresse oppgis.
(3) For fysisk person med norsk fødselsnummer, skal identiteten dokumenteres ved kopi av fødselsattest, ligningsattest, pass, førerkort eller bankkort. Er vedkommende utenlandsk statsborger uten norsk fødselsnummer, skal identiteten dokumenteres ved kopi av pass bekreftet i samsvar med § 20 med unntak av bokstav a. Statsborgere hjemmehørende utenfor EØS, men bosatt i Norge, må i tillegg dokumentere bostedsadresse. For juridisk person skal det vedlegges firmaattest, utskrift fra Enhetsregisteret eller Foretaksopplysninger fra Brønnøysundfaksen, som ikke er eldre enn ett år. For utenlandsk juridisk person som ikke er tildelt norsk organisasjonsnummer skal det opplyses om foretakstype, registreringssted og hovedkontorets adresse. Opplysningene gis av den/de som tegner foretaket overfor tredjemann i slike saker og skal bekreftes i samsvar med § 20. Det må gå klart frem at vedkommende juridiske person er et selvstendig rettssubjekt.
§ 18.Utforming av dokumenter
(1) Ved registrering av eiendomsdokumenter i Norges luftfartøyregister, bør det benyttes standardisert oppsett fastsatt eller godkjent av Luftfartstilsynet. Dokumentet skal inneholde opplysninger i samsvar med § 7.
(2) Pantedokumenter skal inneholde:
a)identifikasjon av fartøyet (registreringsmerke og/eller type og serienummer),
b)pantsetters navn, fødselsnummer eller organisasjonsnummer,
c)panthavers navn,
d)beløp og valuta,
e)underskrift av pantsetter.
(3) Leieavtaler skal inneholde:
a)identifikasjon av fartøyet (registreringsmerke og/eller type og serienummer),
b)leietakers navn,
c)utleiers navn,
d)leieperiode dersom den ønskes registrert,
e)underskrift av registrert eier. Hvis registrert eier er utenlandsk, skal underskriften bekreftes i samsvar med § 20.
§ 19.Dokumenter på fremmed språk
(1) Dokumenter skal være skrevet på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Norsk oversettelse kan likevel kreves for å kunne avgjøre hvordan dokumentet skal forstås og anmerkes i luftfartøyregisteret. Oversettelsen skal være bekreftet av translatør som er autorisert av norsk myndighet. Registreringsmyndigheten kan også godkjenne oversettelse bekreftet av norsk advokat eller norsk utenrikstjenestemann. Dokumenter skrevet på et annet språk enn de ovennevnte skal være ledsaget av en oversettelse som er utarbeidet av en translatør som er autorisert av norsk myndighet.
(2) Når dokumentet er ledsaget av oversettelse som nevnt i første ledd, skal attest om registrering i henhold til luftfartsloven § 3-20 påføres oversettelsen. På originalen påføres attest om at oversettelsen er registrert. Originalen betraktes som hjelpedokument.
§ 20.Bekreftelse av underskrift
(1) Når underskrift skal være bekreftet etter luftfartsloven § 3-18 annet ledd, kan bekreftelse gis av:
a)to myndige vitner bosatt i Norge,
b)norsk dommer eller dommerfullmektig,
c)norsk advokat eller autorisert advokatfullmektig,
d)norsk Notarius Publicus. Norsk Notarius Publicus omfatter også norsk utenrikstjenestemann i utlandet, for så vidt han er kompetent til å utføre notarialforretninger, jf. lov av 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten § 16 første ledd, eller
e)utenlandsk Notarius Publicus. For utenlandsk Notarius Publicus beror det på vedkommende lands lovgivning hvilke stedlige myndigheter som er tillagt notarialfunksjoner.
(2) Når et dokument signeres på vegne av utenlandsk juridisk person, skal det også bekreftes at den eller de som signerer har myndighet til å forplikte vedkommende juridiske person i slike saker. Bekreftelsen skal gis av personer som nevnt i første ledd bokstav b til e.
(3) Underskrift av utenlandsk Notarius Publicus skal bekreftes av norsk utenriksstasjon ved påtegning på dokumentet (legalisering). Dersom vedkommende stat har tiltrådt Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961 nr. 1, («Konvensjon om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter») kan Apostille erstatte legalisering. Det kreves ikke bekreftelse av Notarius Publicus underskrift innenfor Norden.
(4) Utsteder kan ikke bekrefte sin egen underskrift. Heller ikke den som erverver en rett ved dokumentet eller dennes ektefelle, foreldre, barn eller søsken, eller personer som er ansatt hos erververen, kan bekrefte utstederens underskrift. Dersom dokumentet utstedes til kredittinstitusjon under offentlig tilsyn, offentlig bank, offentlig fond eller advokat, kan likevel deres funksjonærer bekrefte utstederens underskrift. Tilsvarende gjelder offentlige tjenestemenn når dokumentet er utstedt til staten eller en kommune.
(5) Finner registreringsmyndigheten det ubetenkelig, kan den godta et dokument til registrering selv om underskriften ikke er bekreftet i samsvar med denne bestemmelse.
§ 21.Gjenpart av dokument til registrering
(1) Gjenpart som innleveres etter luftfartsloven § 3-18 tredje ledd skal være en arkivbestandig, korrekt og godt lesbar gjengivelse av originaldokumentet eller den del av det som registreres.
(2) Inneholder et dokument opplysninger som ikke kan registreres etter luftfartsloven § 3-22, kan det forlanges at disse opplysninger ikke blir tatt med i gjenparten.
(3) Er dokumentet utstedt av kredittinstitusjon under offentlig tilsyn, offentlig bank, offentlig fond eller praktiserende advokat, skal disse ved påtegning bekrefte at gjenparten er en korrekt gjengivelse av det dokument eller den del av dokumentet som skal registreres. Tilsvarende gjelder når dokumentet utstedes av det offentlige.
(4) Gjelder dokumentet flere luftfartøy, kan registreringsmyndigheten kreve en gjenpart for hvert luftfartøy.
(5) Registreringsmyndigheten kan i særskilte tilfelle frafalle kravet om gjenpart.
§ 22.Hjelpedokument
(1) Et dokument som ikke kan registreres, kan leveres inn som hjelpedokument når det tjener som bevis for et forhold av betydning for registrering eller sletting av et annet dokument (hoveddokument).
(2) Når hoveddokumentet utstedes etter fullmakt, skal fullmakten fremlegges som hjelpedokument.
(3) Registreringsmyndigheten kan forlange at hjelpedokumenter bekreftes etter reglene i § 20.
(4) Ønskes hjelpedokument i retur, må bekreftet kopi følge hjelpedokumentet.
§ 23.Opplysningsplikt

Registreringsmyndigheten kan forlange at rekvirenten fremskaffer ytterligere opplysninger i forbindelse med en registreringsforretning.

Kapittel 4. Rettighetsregistrering

§ 24.Identifikasjon av rettighetshaver

Rettighetshaver skal identifiseres i samsvar med § 17 annet ledd og tredje ledd siste punktum. Det skal gå klart frem hvem som kan kreve rettigheten slettet dersom den ikke er ment å være evigvarende.

§ 25.Prioritetsvikelser

Ved prioritetsvikelser for allerede registrerte heftelser oppgis hvilket dagboknummer det vikes prioritet for. Ved forhåndsvikelser oppgis panthavers navn, pantekravets størrelse og at det vikes prioritet på forhånd. For forhåndsvikelser bortfaller virkningen av registreringen dersom panteretten det vikes prioritet for ikke er dagbokført innen tre år etter registrering av prioritetsvikelsen.

§ 26.Samtykke fra rettighetshaver til visse disposisjoner

Når samtykke fra rettighetshaver kreves for at en rettighet skal kunne registreres, skal samtykket være bekreftet i samsvar med § 20. Utledes retten fra et negotiabelt pantedokument, jf. lov av 17. februar 1939 nr. 1 om gjeldsbrev § 11, skal samtykket gis ved påtegning på originalobligasjonen, som så sendes registreringsmyndigheten.

Kapittel 5. Sletting av heftelser og luftfartøy

§ 27.Sletting av heftelser
(1) En heftelse kan slettes når det begjæres av rettighetshaver. Er heftelsen et negotiabelt pantedokument, jf. lov av 17. februar 1939 nr. 1 om gjeldsbrev § 11, skal begjæringen om sletting gis ved påtegning på originalobligasjonen. I slike tilfeller må originalobligasjonen sendes registreringsmyndigheten.
(2) Er rettighetshaver norsk, skal underskrift på begjæringen dokumenteres ved firmaattest eller kopi av offentlig godkjent legitimasjon. Dette gjelder ikke begjæringer utstedt av kredittinstitusjon under offentlig tilsyn, offentlig bank, offentlig fond eller praktiserende advokat. Er rettighetshaver utenlandsk skal underskriften bekreftes etter § 20.
(3) Når et dokument slettes, påføres attest om sletting ved stempel som tydelig viser dette. Gjenparten påføres tilsvarende stempel.
(4) Når et dokument er slettet, fjernes det fra databasen for registrerte rettsstiftelser, og overføres til en særskilt database (historisk register).
§ 28.Samtykke fra rettighetshaver til sletting av fartøyet
(1) Når samtykke fra rettighetshaver kreves for at fartøy skal kunne slettes, gjelder § 26 tilsvarende.
(2) Når en rettighetshaver samtykker til sletting av luftfartøy, skal det fremgå av slettelsesattesten, jf. § 29 fjerde ledd, at heftelsen var registrert på fartøyet på slettelsestidspunktet og at slikt samtykke er gitt.
(3) Ved eventuell senere gjeninnføring av luftfartøyet innføres samtidig de heftelser som fremgår av slettelsesattesten. Slike heftelser tildeles nye dagboknummer, men beholder den innbyrdes prioritet som fremgår av slettelsesattesten.
§ 29.Sletting av luftfartøy
(1) Begjæring om sletting av luftfartøy etter luftfartsloven § 3-7 første ledd nr. 1, skal være bekreftet i samsvar med reglene i § 20.
(2) Sletting av luftfartøy etter luftfartsloven § 3-7 første ledd nr. 2 skal ikke foretas før 3 måneder etter at eier er varslet i rekommandert brev om at fartøyet vil bli slettet.
(3) Sletting av luftfartøy etter luftfartsloven § 3-7 første ledd nr. 3 til 5 skal ikke foretas før 3 uker etter at eier er varslet i rekommandert brev om at fartøyet vil bli slettet.
(4) Når fartøyet er slettet, utsteder Norges luftfartøyregister en slettelsesattest som bekrefter at fartøyet er slettet, hvem som var sist registrerte eier og om eventuelle heftelser på slettelsestidspunktet.

Kapittel 6. Registreringsnekting, klagebehandling

§ 30.Nekting av dagbokføring

Når et dokument nektes dagbokført etter luftfartsloven § 3-17 tredje ledd, returneres dokumentet til rekvirent i rekommandert brev.

§ 31.Nekting av registrering
(1) Dokumenter som er dagbokført kan nektes registrert etter luftfartsloven § 3-19 inntil registreringsattest er påført. På gjeldende dagbokføring skal det anmerkes at dokumentet er nektet registrert.
(2) Rekvirenten skal underrettes om vedtaket i rekommandert brev.
§ 32.Klagebehandling
(1) Registreringsmyndigheten forbereder klage som er innkommet etter luftfartsloven § 3-21 annet ledd. Klagen og sakens dokumenter sendes til Justisdepartementet om ikke registreringsmyndigheten selv opphever eller endrer sitt tidligere vedtak. Det skal opplyses om når dokumentet ble dagbokført og når klagen kom inn. Klageren og eventuelle andre parter med kjent adresse skal sendes kopi av oversendelsesbrevet.
(2) Når motpart skal varsles etter forvaltningslovens § 33, skal dette skje senest ved oversendelse av klage til departementet.
(3) Opphever registreringsmyndigheten sitt vedtak eller tas klagen til følge av klageinstansen, slettes anmerkningen om nektet registrering. Når anmerkningen slettes anses dokumentet som registrert med virkning fra dagbokdato.

Kapittel 7. Andre bestemmelser

§ 33.Registreringsattest
(1) Anmerkning på pantedokument etter luftfartsloven § 3-20 annet ledd gis i form av attestert registerutskrift.
(2) Hvis saksøkte ved registrering av tvangsforretning ikke er hjemmelshaver eller har hjemmel til mindre enn det tvangsforretningen omfatter, skal det anmerkes hvem som er hjemmelshaver. Attestert registerutskrift kan tre istedenfor anmerkning.
§ 34.Attestert registerutskrift
(1) En attestert registerutskrift, jf. luftfartsloven § 3-20 tredje ledd er en utskrift som viser registrert eier av og registrerte heftelser i luftfartøyet i Norges luftfartøyregister.
(2) For attestert registerutskrift skal det betales gebyr i samsvar med forskrift om gebyr for luftfartens offentlige forretninger § 2. Tilsvarende gjelder for attestert kopi av registrert dokument, gjenpart og hjelpedokument.
0Endret ved forskrift 21 feb 2006 nr. 236.
§ 35.Retur av registrerte dokumenter
(1) Dersom ikke ønsket returadresse er oppgitt, returneres registrerte dokumenter til rekvirenten.
(2) Er det uklart hvem som er rekvirent, returneres dokumenter vedrørende eiendomsoverdragelser til ny eier og dokumenter vedrørende heftelser returneres til rettighetshaver.
§ 36.Kunngjøring etter luftfartsloven § 3-4 annet ledd
(1) Kunngjøring etter luftfartsloven § 3-4 annet ledd trykkes én gang i Norsk lysingsblad, i en riksdekkende avis og en avis som er alminnelig lest på stedet.
(2) Rekvirenten betaler utgiftene ved kunngjøring forskuddsvis. Utgiftene skal dekkes av registreringsmyndigheten når den kan lastes for at kunngjøring må foretas.
(3) Registreringsmyndigheten kan foreta kunngjøring etter luftfartsloven § 3-4 av eget tiltak, jf. luftfartsloven § 3-21.
(4) Registrert hjemmelshaver som har kjent adresse skal varsles i rekommandert brev om kunngjøringen.
§ 37.Arkivering og kassasjon
(1) Gjenpart av alle registrerte dokumenter, samt hjelpedokument, skal oppbevares på papir eller i elektronisk form. Dette gjelder ikke hjelpedokumenter som er utskrift av offentlig protokoll.
(2) Pantedokument kan makuleres 5 år etter utgangen av det år det er slettet i Norges luftfartøyregister. Hjelpedokument kan kasseres samtidig med det dokument det har tjent som hjelpedokument til, eller etter 10 års oppbevaring.
§ 38.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. mars 2004 med unntak av § 14 nr. 2 tredje punktum som trer i kraft 1. juli 2005.

Fra samme dag oppheves forskrift av 29. januar 1999 nr. 153 om registrering av luftfartøy m.m. med ikrafttredelse 1. mars 1999.