Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet

DatoFOR-2004-02-13-406
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 4 (Vedlegg)
Ikrafttredelse13.02.2004
Sist endretFOR-2016-12-19-1709 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2003-04-30-559
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2004-01-28-221-§13, FOR-2004-01-28-221-§14, FOR-2004-01-28-221-§15, LOV-2003-12-19-124-§21, FOR-2003-12-19-1790, LOV-2009-06-19-97-§29, FOR-2010-06-11-814, LOV-2001-06-15-75-§37a, FOR-2004-01-23-190, LOV-1992-12-04-130-§6a, FOR-2004-01-23-191, FOR-2004-05-05-884, FOR-2004-01-28-221-§13, Stortingets budsjettvedtak
Kunngjort27.02.2004
Rettet03.03.2008 (vedlegg I kap. I og II)
KorttittelForskrift om gebyrer til Mattilsynet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet - Hovedkontoret 13. februar 2004 med hjemmel i forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 13, § 14 og § 15, jf. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 29, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 37a, jf. delegeringsvedtak 23. januar 2004 nr. 190, og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 6a, jf. delegeringsvedtak 23. januar 2004 nr. 191 og Stortingets budsjettvedtak.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884, forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 13.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 85/73/EØF og direktiv 96/43/EF), vedlegg II kap. XV (forordning (EF) nr. 1107/2009) og vedlegg XX kap. I (direktiv 2009/128/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 2004 nr. 1802, 27 juni 2006 nr. 955, 9 nov 2006 nr. 1225, 21 des 2006 nr. 1636, 18 des 2007 nr. 1585, 18 des 2008 nr. 1433, 22 des 2008 nr. 1530, 30 okt 2009 nr. 1329, 22 des 2009 nr. 1771, 6 aug 2010 nr. 1147, 7 des 2010 nr. 1553, 15 des 2011 nr. 1391, 14 des 2012 nr. 1323, 7 feb 2013 nr. 176, 16 des 2013 nr. 1632, 10 feb 2014 nr. 110, 23 juni 2014 nr. 843, 15 des 2014 nr. 1675, 6 mai 2015 nr. 462, 17 juli 2015 nr. 909, 15 des 2015 nr. 1683, 18 des 2015 nr. 1800, 19 des 2016 nr. 1709.
Rettelser: 11.01.2005 (vedlegg 1 kap. 2), 11.01.2008 (vedlegg I sertifisering settepoteter), 03.03.2008 (vedlegg I kap. I og II).

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å fastsette gebyr for ulike typer særskilte ytelser fra Mattilsynet.

§ 2.Virkeområde

Denne forskrift fastsetter gebyr for særskilte ytelser i henhold til matloven, dyrevelferdsloven, dyrehelsepersonelloven og husdyravlsloven og forskrifter gitt med hjemmel i disse lovene.

0Endret ved forskrifter 22 des 2004 nr. 1802 (i kraft 1 jan 2005), 6 aug 2010 nr. 1147.
§ 3.Definisjon

Med særskilte ytelser menes i denne forskriften behandling av de søknader om godkjenning, utstedelse av attester, tildeling av merke- og eierrettigheter, avgiftsrettigheter og lignende som fremgår av vedlegg I til forskriften.

0Endret ved forskrift 22 des 2004 nr. 1802 (i kraft 1 jan 2005).
§ 4.Fast gebyr

Forskriften fastsetter i vedlegg I, kapittel I, til denne forskriften hvilket gebyr som skal betales for den enkelte særskilte ytelse i gebyrklasse a og b og for de gebyr som er fastsatt uten bruk av gebyrklasse.

0Endret ved forskrift 22 des 2004 nr. 1802 (i kraft 1 jan 2005).
§ 5.Fastsettelse av gebyr

Mattilsynet skal fastsette gebyr for særskilte ytelser etter vedlegg I kapittel II til denne forskriften i henhold til faktisk ressursbruk, dog slik at gebyret enten settes til det angitte beløp i den gebyrklassen ytelsen er benevnt eller til det angitte beløp i lavere gebyrklasse.

Vedtaket kan påklages.

0Endret ved forskrift 22 des 2004 nr. 1802 (i kraft 1 jan 2005).
§ 5a.Fastsettelse av gebyr for godkjenning av plantevernmidler mv.

Den som søker om godkjenning av aktive stoffer og plantevernmidler etter plantevernmiddelforskriften, skal betale gebyr.

Mattilsynet fastsetter gebyret i henhold til tabellen i vedlegg I, kapittel III.

Vedtaket kan påklages.

0Tilføyd ved forskrift 6 mai 2015 nr. 462 (i kraft 1 juni 2015).
§ 6.Ekstraordinære utgifter

Dersom behandling av en særskilt ytelse medfører ekstraordinære kostnader, så som ekstraordinære analysekostnader, eksterne rapporter mv., kan Mattilsynet kreve kostnadene dekket gjennom et tillegg i gebyret som skal fastsettes til summen av de påløpte ekstraordinære kostnader.

0Endret ved forskrifter 22 des 2004 nr. 1802 (i kraft 1 jan 2005), 6 mai 2015 nr. 462 (i kraft 1 juni 2015).
§ 7.Innbetaling av gebyr mv.

Gebyret skal innbetales etterskuddsvis og forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Gebyret skal innbetales til Mattilsynet, eller annen instans bemyndiget av Mattilsynet.

For hver faktura skal det i tillegg innbetales et administrasjonsgebyr på kr 100,-.

0Endret ved forskrift 22 des 2004 nr. 1802 (i kraft 1 jan 2005).
§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 30. april 2003 nr. 559 om gebyr for utstedelse av ATP-sertifikat.

Vedlegg 1

Kapittel I. Gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. § 4

Særskilte ytelser:GebyrGebyrklasse
Behandling av søknad om autorisasjon/godkjenning av transportenheter, fartøy, anlegg, virksomheter og områder:
Godkjenning av økologisk produksjon/foredling/import – innmelding i kontrollordning11 505b
Godkjenning av virksomhet som produserer treemballasje eller leverer trevirke til slik produksjon for bruk av ISPM 15-merket1 505b
Endringsgodkjenning av dyrebutikker/dyrepensjonat/hestesenter1 505b
Godkjenning av import, levende dyr755a
Godkjenning av isolat/karantenestasjon for import, levende dyr1 505b
Godkjenning av endring av dyreforsøk1 505b
Godkjenning av ATP-materiell1 505b
Behandling av søknad om godkjenning av produkter:
Godkjenning av desinfeksjonsmidler, rengjøringsmidler og lignende1 505b
Godkjenning av berikning – tilsvarende produkter godkjent tidligere1 505b
Utstedelse av sertifikater/attester/erklæringer:2
Utstedelse av hygienesertifikat755a
Utstedelse av sunnhetsattest, fisk (inkl. tilhørende erklæringer)325-
Utstedelse av erklæringer, fisk (der denne blir gitt alene)325-
Utstedelse av transportdokument for levende akvatiske dyr425-
Utstedelse av bransjestandardattest/inspeksjonsattest, fisk1 505b
Utstedelse av helsesertifikat for eksport av fiskeavfall/animalske biprodukter425-
Utstedelse av re-/eksportsertifikat for planteprodukter/planter og smittebærende emner425-
Utstedelse av eksportsertifikat for levende dyr425-
Utstedelse av eksportsertifikat for ull425-
Sertifisering av settepoteter1 505b
Sertifisering av såvarer755a
Sertifisering av bigård (bigård under 20 kuber)425-
Sertifisering av bigård (bigård 20 kuber og mer)755a
Utstedelse av attest for brønnbåter ved spesielle oppdrag1 505b
Utstedelse av verifikasjon for beskyttede betegnelser1 505b
Tilleggsgebyr ved reise ved utstedelse av attester og sertifikater, ekskl. reise ved stikkprøvekontroll755a
Andre særskilte ytelser:
Avvikling av eksamen/utstedelse av autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler3 Kurs i regi av Fylkesmann/kommune185-
Gjennomføring av nettbasert autorisasjonskurs, nettbasert eksamen og utstedelse av autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler755a
Utstedelse av duplikater755a
Brukstillatelse for vaksiner1 505b
Godkjenning av plantesorter uten verdiprøving1 505b
1Ytelsen utføres av DEBIO etter fullmakt fra Mattilsynet. DEBIO krever også inn gebyret.
2Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Mattilsynet adgang til å benytte inntil dobbel timeverksats (kr 1505,–) for ytelser av hastekarakter som bruker ønsker gjennomført utenom normal arbeidstid, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om gebyr i matforvaltningen § 13 tredje ledd.
3Gebyret kreves inn av Fylkesmannen.
 
0Vedlegget endret ved forskrifter 22 des 2009 nr. 1771, 7 des 2010 nr. 1553 (i kraft 1 jan 2011), 15 des 2011 nr. 1391 (i kraft 1 jan 2012), 14 des 2012 nr. 1323 (i kraft 1 jan 2013), 7 feb 2013 nr. 176 (i kraft 1 juli 2013), 16 des 2013 nr. 1632 (i kraft 1 jan 2014), 10 feb 2014 nr. 110, 23 juni 2014 nr. 843 (i kraft 1 juli 2014), 15 des 2014 nr. 1675 (i kraft 1 jan 2015), 6 mai 2015 nr. 462 (i kraft 1 juni 2015), 17 juli 2015 nr. 909, 15 des 2015 nr. 1683 (i kraft 1 jan 2016), 18 des 2015 nr. 1800 (i kraft 1 jan 2016), 19 des 2016 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel II. Gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. § 5

Særskilte ytelser:GebyrGebyrklasse
Behandling av søknad om autorisasjon/godkjenning av transportenheter, fartøy, anlegg, virksomheter og områder:
Godkjenning av anlegg fôrproduksjon12 045e
Godkjenning av avlsorganisasjoner6 020d
Godkjenning av virksomhet som varmebehandler treemballasje eller trevirke for bruk av ISPM 15-merket6 020d
Godkjenning av virksomhet som varmebehandler trevirke med ovnstørking for bruk av Mattilsynets KD 56/30-merke12 045e
Godkjenning av dyrebutikker/dyrepensjonat/hestesenter6 020d
Godkjenning av eksportvirksomheter, levende dyr6 020d
Godkjenning av avlsstasjoner6 020d
Godkjenning av dyreforsøk6 020d
Godkjenning av pilotforsøk (dyreforsøk)3 765c
Godkjenning av oppdrettere, formidlere, brukere, lokaler i forbindelse med dyreforsøk6 020d
Godkjenning av anlegg som behandler animalske biprodukter12 045e
Godkjenning av slakteri/tilvirkningsanlegg for akvatiske dyr fra akvakulturanlegg12 045e
Godkjenning av akvakulturanlegg i ikke-godkjent sone60 220g
Godkjenning av transportenheter, akvakulturdyr og fangstbasert havbruk3 765c
Godkjenning av fabrikkskip6 020d
Godkjenning av gjenutleggingsområder for skjell6 020d
Godkjenning av produksjonsområder6 020d
Godkjenning av ekspedisjonssentraler for skjell30 115f
Godkjenning av rensesentraler skjell12 045e
Godkjenning av fangstfartøy – sjøpattedyr3 765c
Godkjenning av virksomhet som mottakssted for kjøtt fra sjøpattedyr6 020d
Godkjenning av kontrollsted for selkjøtt3 765c
Godkjenning av lokaler på land hvor fiskevarer tilvirkes12 045e
Autorisasjon/godkjenning, slakting landdyr – moderat12 045e
Autorisasjon/godkjenning, slakting landdyr – omfattende30 115f
Autorisasjon/godkjenning, produksjon/pakking/omsetning12 045e
Godkjenning av frittstående lager6 020d
Godkjenning av vannforsyningssystem – enkel12 045e
Godkjenning av vannforsyningssystem – omfattende60 220g
Endringsgodkjenning av vannforsyningssystem – enkel12 045e
Endringsgodkjenning av vannforsyningssystem – omfattende30 115f
Godkjenning av vannkilde/utvinning av vann/tapping av vann på flaske30 115f
Behandling av søknad om godkjenning av produkter:
Godkjenning av vannbehandlingsprodukter12 045e
Godkjenning av berikning – tilsvarende produkter ikke godkjent tidligere12 045e
Godkjenning av ny mat – forenklet søknad12 045e
Godkjenning av ny mat – full risikovurdering30 115f
Godkjenning av ny mat – full risikovurdering med stort omfang60 220g
Godkjenning av GM – mat og fôr som ikke er godkjenningspliktig etter genteknologiloven – forenklet søknad12 045e
Godkjenning av GM – mat og fôr som ikke er godkjenningspliktig etter genteknologiloven – full risikovurdering30 115f
Godkjenning av GM – mat og fôr som ikke er godkjenningspliktig etter genteknologiloven – full risikovurdering med stort omfang60 220g
Utstedelse av sertifikater/attester/erklæringer:1
Utstedelse av sertifikat/helseattest for flytting av levende akvatiske dyr3 920c
Andre særskilte ytelser:
Prøving og godkjenning av plantesorter, pr. år213 910g
Kopi av DUS-test bestilt fra utenlandsk prøveinstitusjon32 905-
DUS-test gjennomført i utlandet60 220g
1Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Mattilsynet adgang til å benytte inntil dobbel timeverksats (kr 1505,–) for ytelser av hastekarakter som bruker ønsker gjennomført utenom normal arbeidstid, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om gebyr i matforvaltningen § 13 tredje ledd.
2Landbruks- og matdepartementet har fastsatt timesats på kr 170,– jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om gebyr i matforvaltningen § 13 tredje ledd.
3Gebyret er fastsatt iht. internasjonale avtaler og etter forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om gebyr i matforvaltningen § 18.
 
Gebyrklasser:Gebyr
a: 1 timeverk opp til 2 timeverk755
b: 2 timeverk opp til 5 timeverk1 505
c: 5 timeverk opp til 1 dagsverk3 765
d: 1 dagsverk opp til 2 dagsverk6 020
e: 2 dagsverk opp til 1 ukeverk12 045
f: 1 ukeverk opp til 2 ukeverk30 115
g: 2 ukeverk opp til 5 ukeverk60 220
h: 5 ukeverk og oppover150 555
 
0Vedlegget endret ved forskrifter 22 des 2004 nr. 1802 (i kraft 1 jan 2005), 27 juni 2006 nr. 955 (i kraft 1 aug 2006), 9 nov 2006 nr. 1225, 21 des 2006 nr. 1636 (i kraft 1 jan 2007), 18 des 2007 nr. 1585 (i kraft 1 jan 2008), 18 des 2008 nr. 1433 (i kraft 1 jan 2009), 22 des 2008 nr. 1530 (i kraft 1 feb 2009), 30 okt 2009 nr. 1329 (i kraft 1 jan 2010), 7 des 2010 nr. 1553 (i kraft 1 jan 2011), 15 des 2011 nr. 1391 (i kraft 1 jan 2012), 14 des 2012 nr. 1323 (i kraft 1 jan 2013), 7 feb 2013 nr. 176 (i kraft 1 juli 2013), 16 des 2013 nr. 1632 (i kraft 1 jan 2014), 10 feb 2014 nr. 110, 23 juni 2014 nr. 843 (i kraft 1 juli 2014), 15 des 2014 nr. 1675 (i kraft 1 jan 2015), 6 mai 2015 nr. 462 (i kraft 1 juni 2015), 15 des 2015 nr. 1683 (i kraft 1 jan 2016), 18 des 2015 nr. 1800 (i kraft 1 jan 2016), 19 des 2016 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel III. Gebyrer for godkjenning av aktive stoffer og plantevernmidler, jf. § 5a

Del A: Aktive stoffer

TjenesteBeskrivelseGebyr
Godkjenning av aktivt stoffSøknad er sendt inn av flere søkere som samarbeider om nødvendig dokumentasjon7 050 205
Søknad er sendt inn av én søker4 700 140
Søknad om endring i godkjenning208 895
Medrapportør aktivt stoffSøknad er sendt inn av flere søkere som samarbeider om nødvendig dokumentasjon3 525 105
(Maksimale satser, må avregnes ift. arbeidsfordeling mellom rapportør og medrapportør)Søknad er sendt inn av én søker2 350 070
Medrapportering som påbegynnes etter at rapporterende lands vurdering er oversendt EFSA731 135

Del B: Preparater

TjenesteBeskrivelseGebyr
Godkjenning av preparaterNorge er saksbehandlende land i sonen407 345
(Førstegangsvurderinger og revurderinger)
tillegg for flere aktive stoffer: 52 225
tillegg for ekvivalensbedømming: 12 535
tillegg for preparat som inneholder GM-mikroorganismer 62 670
Nasjonal godkjenning
(Norge er berørt land i sonen – saken behandles av annet land)
188 005
tillegg for preparat som inneholder GM-mikroorganismer 62 670
Norge er saksbehandlende land for preparat som vurderes for hele EØS-området (preparater for bruk i veksthus, beisemiddel m.m.)459 570
tillegg for flere aktive stoffer: 52 225
tillegg for ekvivalensbedømming: 12 535
Norge er saksbehandlende land for lavrisikopreparat60 580
tillegg for flere aktive stoffer: 52 225
tillegg for ekvivalensbedømming: 12 535
Nasjonal godkjenning klebemiddel60 580
Nasjonal godkjenning av lavrisikopreparat (Norge er berørt land)8 875
Norge er saksbehandlende land når dyrkingsareal er under 30 000 dekar i sonen60 580
Nasjonal godkjenning når dyrkingsareal er under 30 000 dekar i sonen (Norge er berørt land)8 875
Gjensidig godkjenning – preparatet er godkjent i samme sone og aktivt stoff er tidligere godkjent i Norge188 005
Gjensidig godkjenning – preparatet er godkjent i annen sone og aktivt stoff er tidligere godkjent i Norge208 895
Gjensidig godkjenning – preparatet er kun vurdert etter direktiv 91/414/EØF og aktivt stoff er tidligere godkjent i Norge208 895
Gjensidig godkjenning – tilleggsgebyr når aktivt stoff ikke tidligere er godkjent i Norge52 225
Gjensidig godkjenning – lavrisikopreparat8 875
Gjensidig godkjenning – preparat til små arealer (mindre enn 10 000 dekar dyrkingsareal i Norge)8 875
Endring av preparatgodkjenningNorge er saksbehandlende land – endringen dekkes ikke av tidligere risikovurdering177 560
Nasjonal godkjenning (Norge er berørt land i sonen – endringen gjøres etter saksbehandlende lands konklusjon) – endringen dekkes ikke av tidligere risikovurdering114 890
Endringen dekkes av tidligere risikovurdering og medfører merarbeid for Norge94 005
Endringer for lavrisikopreparat som medfører merarbeid for Norge8 875
Endringer for preparat til dyrkingsareal under 30 000 dekar i sonen som medfører merarbeid for Norge.8 875
Endring av tilvirkningsprosess eller plass o.l. (ekvivalensbedømming) som medfører merarbeid for Norge.20 890
Endring av preparatsammensetning som medfører merarbeid for Norge20 890
Andre endringer av administrativ art (f.eks. produktnavn) som medfører merarbeid for Norge8 355
DispensasjonerNødssituasjon som gjelder plantehelse2 090
Forskning og utvikling2 090
Godkjenning av parallellhandelPreparatet er godkjent i et annet land i EØS-området og er identisk med et som alt er på markedet i Norge20 890
Utvidet preparatgodkjenningUtvidelse av allerede godkjent preparat til bruk på vekst som dyrkes på lite areal eller til bruk ved et eksepsjonelt behov i vekst som dyrkes i større omfang.8 875
Endring av pågående søknadTillegg for endring av en pågående søknad, når endringen krever ny vurdering av de ensartede prinsippene (f.eks. bruksutvidelse, endret dose eller påføringsmetode).52 255
Godkjenning av makroorganismeNasjonal godkjenning etter nasjonale regler5 805
 
0Tilføyd ved forskrift 6 mai 2015 nr. 462 (i kraft 1 juni 2015), endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1800 (i kraft 1 jan 2016), 19 des 2016 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2017).