Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 16. februar 2004 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-4, § 2-1, § 2-2, § 2-3, § 2-4, § 2-4a, § 2-5, § 2-6, § 2-7, § 2-7b, § 2-8, § 2-9, § 2-10, § 2-11, § 2-12, § 2-14, § 2-15, § 2-16, § 3-1, § 4-1, § 4-3, § 4-5, § 4-6, § 4-9a, § 4-14, § 5-1, § 5-2, § 6-2a, § 7-1, § 7-3, § 7-4, § 8-1, § 10-3 og § 11-5, jf. Kronprinsreg.res. av 4. juli 2003 nr. 881.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 14. juni 2013 nr. 619.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIV nr. 13a (direktiv 2002/77/EF), vedlegg XI nr. 5cf (vedtak nr. 676/2002/EF), nr. 5cg (direktiv 2002/77/EF), nr. 5cj (direktiv 2002/19/EF, direktiv 2002/21/EF), nr. 5ck (direktiv 2002/20/EF), nr. 5cm (direktiv 2002/22/EF), nr. 5ha (direktiv 2002/58/EF), nr. 5cu (forordning (EF) nr. 717/2007, forordning (EU) nr. 531/2012, som endret ved forordning (EU) nr. 2015/2120), nr. 5cua (forordning (EU) nr. 1203/2012), nr. 5cub (forordning (EU) 2015/2352), nr. 5cp (forordning (EF) nr. 526/2013), nr. 5oa (forordning (EF) nr. 733/2002) og nr. 5oab (forordning (EF) nr. 874/2004 endret ved forordning (EF) nr. 1654/2005, forordning (EF) nr. 1255/2007(EU), forordning (EF) nr. 560/2009 og forordning (EU) 2015/516), vedlegg XIX (direktiv 2013/11/EU og forordning (EU) nr. 524/2013).
Endringer: Endret ved forskrifter 22 juli 2004 nr. 1136, 14 jan 2008 nr. 40, 18 des 2009 nr. 1667 som endret ved forskrift 15 mars 2010 nr. 391, 2 juli 2012 nr. 728, 29 nov 2012 nr. 1112, 7 des 2012 nr. 1163, 16 mai 2013 nr. 487, 20 juni 2013 nr. 740, 3 juli 2014 nr. 946, 21 april 2015 nr. 389, 3 des 2015 nr. 1386, 27 mai 2016 nr. 540, 9 des 2016 nr. 1461, 9 feb 2017 nr. 170, 20 mars 2017 nr. 358.
Rettelser: 01.08.2013 (§ 10-3a), 10.11.2015 (§ 2-7).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde

Forskriften gjelder rettigheter og plikter for tilgang for tilbydere og andre brukere til elektronisk kommunikasjonsnett og tilbud av elektronisk kommunikasjonstjeneste.

§ 1-2.Registreringsplikt

Anlegg, drift og tilbud om tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes for tilbud av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste, tilbud av offentlig telefontjeneste og tilbud av overføringskapasitet, skal meldes til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Dette gjelder også slike nett som anvendes til kringkastingsformål.

I meldingen skal det skriftlig opplyses om:

1.tilbyders navn, norsk organisasjonsnummer og adresse, kontaktperson, eventuelt samarbeidspartnere ved utbygging og levering av offentlig telefontjeneste mv.
2.det elektroniske kommunikasjonsnettets geografiske utstrekning og plassering, inkludert forbindelser til utlandet
3.spesifikasjoner for de tekniske grensesnitt til elektronisk kommunikasjonsnett
4.det tilbys tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett, fast eller mobil offentlig telefontjeneste eller overføringskapasitet.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan utarbeide nærmere krav til de opplysninger som skal gis ved registreringen, herunder utarbeide standardskjema som skal nyttes for tilbud etter første ledd. Hvis kontrollhensyn eller viktige statistikkformål tilsier det, kan Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjøre endringer med hensyn til hvilke opplysninger som skal gis ved registrering.

Tilbud etter første ledd kan settes i gang når registrering er sendt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Endringer i opplysningene skal snarest mulig meldes til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

0Endret ved forskrifter 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013), 9 des 2016 nr. 1461.
§ 1-3.Krav til bygging av nett

Elektronisk kommunikasjonsnett skal bygges slik at sluttbruker ikke kan påvirke andre sluttbrukeres elektroniske kommunikasjon med den følge at det forårsakes fare for redusert tjenestekvalitet eller mulighet for avlytting. Kravet gjelder så langt det passer for elektronisk kommunikasjonsnett til bruk for mobilkommunikasjon.

Ved anlegg av koaksialkabelbasert nett skal nettdelen som sluttbrukere tilkoples, legges i stjernestruktur. Det er ikke tillatt å sette inn mottakertilkoplinger i forbindelsen mellom stjernepunkter.

Elektronisk kommunikasjonsnett som ikke tilfredsstiller kravet etter første og annet ledd, kan ikke nyttes for formidling av toveis elektronisk kommunikasjonstjeneste.

Netteier plikter å dokumentere hvordan nettet er bygget og skal oppbevare dokumentasjon utarbeidet av virksomhet som installerer eller vedlikeholder nett, med unntak av nett som bare omfatter en husstand, jf. forskrift 4. mars 2005 nr. 200 om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr (autorisasjonsforskriften) § 9, slik at den er tilgjengelig ved kontroll så lenge anlegget er i drift, jf. § 10-4.

0Endret ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008).
§ 1-4.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008).
§ 1-5.Krav til offentliggjøring av grensesnittspesifikasjon

Tilbyder av tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes for tilbud av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste og tilbyder av slik tjeneste, skal offentliggjøre tekniske spesifikasjoner for tilbudt grensesnitt. Offentliggjøring skal skje før tjenesten som leveres over grensesnittet blir gjort offentlig tilgjengelig. Kravet til offentliggjøring gjelder også for oppdatering og modifisering av grensesnitt.

Spesifikasjonene etter første ledd skal være tilstrekkelig detaljerte til at de kan brukes for konstruksjon av terminalutstyr, slik at utstyret kan nyttes for alle elektroniske kommunikasjonstjenester som leveres over tilbudt grensesnitt. Spesifikasjonene skal inkludere all informasjon som er nødvendig for at produsent, etter eget valg, skal kunne utføre relevante tester mot de aktuelle krav som følger av ekomloven § 8-1.

§ 1-6.Kvalitet

Tilbyder med leveringsplikt etter ekomloven § 5-1 første ledd skal måle og informere om kvaliteten på leveringspliktige tjenester i samsvar med kriterier, definisjoner og målemetoder i ETSI EG 202 057 så langt kriteriene er aktuelle for tjenesten. Informasjon om målt kvalitet skal sendes myndigheten på fastsatt skjema hvert halvår til fastsatt tid, og offentliggjøres av tilbyder. Myndigheten kan gi pålegg om offentliggjøringen.

Tilbyder etter første ledd kan pålegges å måle og informere utover det som følger av ETSI EG 202 057.

0Endret ved forskrifter 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008), 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013).
§ 1-7.Leveringsvilkår

Tilbyder av offentlig telefontjeneste skal offentliggjøre oversiktlig og oppdatert informasjon om leveringsvilkår.

Informasjonen skal blant annet inneholde opplysninger om

1.tilbyders navn og adresse
2.hva offentlig telefontjeneste omfatter, herunder tilleggstjenester
3.priser for tilgang, bruk og vedlikehold, herunder faste og variable priser samt rabatter og særlige prisplaner
4.kompensasjons- og refusjonsordninger
5.reservasjonsordninger for nummeropplysning og fellesfakturert tjeneste
6.vedlikeholdstjenester
7.standard leveringsvilkår, herunder eventuelle vilkår om varighet
8.klageordninger.

Dersom tilbyder tilbyr leveringspliktige tjenester skal informasjonen også inneholde opplysninger om de leveringspliktige tjenestene og hvilke rettigheter slike tjenester gir sluttbruker.

0Endret ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013).
§ 1-8.Avtale

Tilbyder av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste skal tilby sluttbruker avtale for abonnementstjenester, herunder kontantkorttjenester. Avtalen skal blant annet omfatte opplysninger om:

1.tilbyders navn og adresse
2.avtalens omfang, herunder relevante opplysninger om nett og tjenester, kvalitetsparametre, vedlikeholdsvilkår og tidspunkt for tilknytning
3.pris samt hvor man får tilgang til oppdatert informasjon om pris
4.avtalens varighet og vilkår for fornyelse og opphør
5.sted for lagring av lagringspliktig data i medhold av ekomloven § 2-7a
6.kompensasjons- og refusjonsordninger ved kvalitetsavvik eller ved manglende levering
7.kompensasjonsordning ved forsinket tilbyderportering eller ved misbruk av portering, jf. ekomloven § 7-3 annet ledd
8.reservasjonsordninger for nummeropplysning og fellesfakturert tjeneste
9.prosedyre for klagebehandling.

Avtalen kan endres eller opphøre i henhold til ekomloven § 2-4, herunder skal sluttbruker ved flytting av lagringssted for lagringspliktige data til annen stat varsles minst en måned før endringen trer i kraft.

0Endret ved forskrifter 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013), 20 mars 2017 nr. 358.
§ 1-9.Faktura

Med mindre annet er avtalt skal tilbyder av elektronisk kommunikasjonstjeneste tilby abonnenter uspesifisert faktura.

Tilbyder skal på anmodning fra abonnent spesifisere fakturaen slik at fakturaen kan kontrolleres mot faktisk forbruk. Tilbyder kan ta kostnadsorientert pris for slik spesifisering.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan fastsette nærmere retningslinjer for spesifisering av faktura, herunder om minstenivå som skal tilbys uten ekstra omkostninger.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1461.
§ 1-10.Krav til skriftlig fullmakt

Tilbyder som mottar sluttbruker skal ved videresalg av abonnement for elektronisk kommunikasjon og ved annet avtaleinngåelse om levering av telefontjeneste eller internettilgang, innhente skriftlig fullmakt fra sluttbruker før skifte av tilbyder.

Forvalgt tilbyder skal før etablering av fast forvalg, innhente skriftlig fullmakt fra sluttbruker. Plikt til å innhente skriftlig fullmakt gjelder tilsvarende ved bytte av forvalgt tilbyder eller ved opphør av fast forvalg.

Tilbyder som mottar sluttbruker skal ved bruk av tilbyderportabilitet, jf. § 3-5, innhente skriftlig fullmakt fra sluttbruker før flytting.

Som skriftlig fullmakt anses også fullmakt avgitt pr. e-post, SMS eller telefaks. Fullmakten skal inneholde positivt samtykke og entydig identifisering av sluttbruker. Fullmakten skal dokumenteres på forespørsel.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan fastsette nærmere krav til fullmakten, herunder fastsette vilkår for bruk av e-post og SMS.

0Tilføyd ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008), endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1461.
§ 1-11.Tiltak ved uteblitt betaling

Tiltak rettet mot sluttbruker ved manglende betaling skal være forholdsmessige og ikke-diskriminerende. Tilbyder skal gi sluttbruker minst én betalingsoppfordring før det iverksettes stenging eller annen bruksbegrensning. Stenging eller annen bruksbegrensning kan tidligst iverksettes én måned etter at det er gitt betalingsoppfordring og forhåndsvarsling om tiltak er meddelt sluttbruker. Så langt det er teknisk mulig skal bare den berørte tjenesten stenges. Sluttbruker skal kunne anrope nødetatene selv om det er stengt for utgående samtaler, jf. ekomloven § 2-6.

0Tilføyd ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013).
§ 1-12.Nettnøytralitet

EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5cu (europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2015/2120), om nettnøytralitet gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XI, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 20 mars 2017 nr. 358.

Kapittel 2. Tilgang, samtrafikk mv.

§ 2-1.Produkt- og tjenestemarked

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal på sin hjemmeside offentliggjøre oppdatert liste over relevante produkt- og tjenestemarkeder etter ekomloven § 3-2, jf. § 3-1.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1461.
§ 2-2.Tilgang

Pålegg etter ekomloven § 4-1 om å imøtekomme enhver rimelig anmodning om å gi tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste, kan blant annet omfatte:

1.tilgang til fast aksessnett, herunder bitstrømstilgang
2.tilgang til mobilnett for virtuelle tilbydere
3.tilgang til mobilnett i områder der anmodende tilbyder ikke selv har dekning
4.videresalg av abonnement.

Plikt til samtrafikk følger av ekomloven § 4-2. Plikt til annen tilgang følger av ekomloven § 4-3 til § 4-5.

0Endret ved forskrifter 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008), 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2-3.(Opphevet 1 juli 2013 ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740.)
§ 2-4.Tilgang til informasjons- og støttesystemer

Plikt etter ekomloven § 4-5 første ledd til å imøtekomme enhver rimelig anmodning om å gi tilgang til informasjons- og støttesystemer, dersom slik tilgang er nødvendig for at anmoder skal kunne levere konkurrerende tjenester, kan blant annet omfatte tilgang til systemer for:

1.driftsstøtte
2.databaser for innhenting av opplysninger før bestilling
3.levering
4.ordre
5.vedlikehold
6.feilbehandling
7.fakturering.
§ 2-5.Standardtilbud om tilgang til fast aksessnett og offentliggjøring

Tilbyder med sterk markedsstilling i markedene for full og delt tilgang til fast aksessnett etter ekomloven § 4-6 tredje ledd, skal offentliggjøre standardtilbud som skal omfatte:

1.opplysninger om infrastruktur og tilhørende fasiliteter som det er relevant å tilby tilgang til
2.informasjon om lokalisering hvor tilgang etter nr. 1 kan tilbys
3.tekniske vilkår for tilgang til og bruk av fast aksessnett
4.prosedyrer for ordre og effektuering
5.informasjon om bruksrestriksjoner
6.leveringsvilkår for full og delt tilgang til fast aksessnett, herunder:
a)leveringstid
b)kompensasjon ved avvik fra avtalt leveringstid
c)servicenivå
d)feilbehandlingsrutiner
e)kvalitetsparametre
f)standard kontraktsvilkår
g)priser for hver tjeneste, funksjon, infrastruktur og øvrige forhold som omfattes av tilbudet.

Tilbyder med sterk markedsstilling i markedene for full og delt tilgang til fast aksessnett etter ekomloven § 4-5 annet ledd, skal offentliggjøre informasjon om vilkår for tilgang etter § 2-4.

0Endret ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2-6.Samlokalisering og offentliggjøring

Tilbyder med sterk markedsstilling i markedene for full og delt tilgang til fast aksessnett etter ekomloven § 4-4 femte ledd eller tilbyder som pålegges samlokalisering etter ekomloven § 4-4 fjerde ledd, skal for tilbud om samlokalisering også offentliggjøre informasjon om:

1.hvor samlokalisering kan tilbys og om praktisk mulig om ledig kapasitet
2.hvilken form for samlokalisering som kan tilbys herunder:
a.fysisk samlokalisering
b.samlokalisering i nærliggende bygg
c.virtuell samlokalisering
3.eventuelle restriksjoner på utstyr som kan samlokaliseres
4.sikringsrutiner
5.adgangskontrollrutiner for representanter fra konkurrerende tilbydere
6.sikkerhetsstandarder
7.retningslinjer for fordeling av plass, dersom plass er et begrenset gode
8.betingelser for avtalepartens rett til å besiktige lokaler, dersom det er anmodet om samlokalisering.

Opplysninger etter nr. 1 og 2 gjelder også planlagte utvidelser og andre endringer.

Opplysninger etter nr. 1 kan begrenses til de berørte parter av hensyn til den offentlige sikkerhet.

0Endret ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2-6a.Funksjonelt skille

Pålegg om funksjonelt skille skal inneholde:

1.informasjon om skillets art og grad, herunder den atskilte forretningsenhetens rettslige status
2.beskrivelse av den atskilte forretningsenhetens aktiva og de produkter eller tjenester den atskilte enheten skal tilby
3.organisatoriske tiltak som skal gjennomføres for å sikre uavhengigheten mellom de atskilte forretningsenhetene
4.regler som skal sikre at forpliktelsene overholdes
5.regler som skal sikre transparens knyttet til driften, særlig overfor andre interessenter
6.et system for tilsyn for å sikre at forpliktelsen overholdes, herunder offentliggjøring av en årlig rapport.

Pålegget skal følge prosedyrene i ekomloven § 9-2 og § 9-3.

0Tilføyd ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2-7.Internasjonal gjesting i mobilnett

EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5cu (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012, som endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2120), nr. 5cua (kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1203/2012) og nr. 5cub (kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352) om internasjonal gjesting gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XI, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008). Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1667 som endret ved forskrift 15 mars 2010 nr. 391 (i kraft 1 april 2010). Endret ved forskrifter 2 juli 2012 nr. 728 (opphevelse av tidligere ordlyd i kraft 1 juli 2012, ny ordlyd i kraft 7 des 2012 jf. forskrift 7 des 2012 nr. 1163), 21 april 2015 nr. 389, 27 mai 2016 nr. 540 (i kraft 1 juni 2016).

Kapittel 3. Forvalg og tilbyderportabilitet

§ 3-1.Valg av alternativ tilbyder av offentlig telefontjeneste

Tilbyder med sterk markedsstilling i markedet for tilgang til offentlig telefontjeneste i fastnett kan pålegges å tilby forvalg ved bruk av prefiks for enkeltsamtaler. Med forvalg menes teknisk løsning der sluttbruker som har inngått avtale med annen tilbyder av offentlig telefontjeneste kan velge denne for videreformidling av samtale ved å slå et prefiks foran ønsket nummer. Med prefiks menes firesifret nummer i nummerserien 15xx.

Tilbyder med sterk markedsstilling i markedet for tilgang til offentlig telefontjeneste i fastnett kan pålegges å tilby fast forvalg. Med fast forvalg menes forvalg der sluttbruker har inngått avtale med annen tilbyder av offentlig telefontjeneste om automatisk videreformidling av samtale uten bruk av prefiks for hver samtale. Bruk av prefiks for enkeltsamtaler skal, når slik tjeneste er tilgjengelig for sluttbruker, overstyre fast forvalg.

0Endret ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013).
§ 3-2.Krav til tilbud om fast forvalg

Tilbyder som pålegges å tilby fast forvalg etter § 3-1 annet ledd skal tilby:

1.Fast forvalg som omfatter all trafikk til alle nummer i nasjonal nummerplan med unntak av trafikk til standardiserte spesialnummer. Unntaket for standardiserte spesialnummer gjelder ikke nummer til nummeropplysningstjenester i nummerserie 18xx og landsomfattende informasjonstjenester i nummerserie 17x.
2.Fast forvalg som omfatter all trafikk til utlandet.

Tilbud om andre elektroniske kommunikasjonstjenester skal ikke medføre unødvendige begrensninger av retten til fast forvalg.

0Endret ved forskrifter 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008), 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013).
§ 3-3.Gjennomføring av fast forvalg

Fast forvalg skal etableres eller endres innen fem virkedager etter at korrekt anmodning er mottatt. Avgivende tilbyder skal gi forvalgt tilbyder melding om at flyttingen er gjennomført, senest første virkedag etter gjennomføringen. Tilbyderne kan avtale lengre gjennomføringstid.

Opplysninger om kundeforhold som gis mellom tilbydere i forbindelse med fast forvalg skal ikke tilflyte andre enn de som har behov for opplysningene eller brukes i salgs- og markedsføringsøyemed, uten at sluttbrukeren har gitt samtykke til dette i henhold til personopplysningsloven.

0Endret ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008).
§ 3-4.Ansvar for kostnader ved fast forvalg

Tilbyder av offentlig telefontjeneste skal dekke egne kostnader ved oppgradering av sentraler og støttesystemer og ved testing og opplæring av personell i tilknytning til fast forvalg.

Tilbyder etter § 3-1 annet ledd kan kreve kostnader i forbindelse med etablering eller endring av fast forvalg dekket av forvalgt tilbyder. Sluttbruker skal ikke faktureres særskilt for dette, jf. ekomloven § 4-11.

§ 3-5.Plikt til tilbyderportabilitet

Med tilbyderportabilitet menes sluttbrukers rett til å beholde nummer i E.164-serien ved bytte av tilbyder av elektronisk kommunikasjonstjeneste. Tilbyder som nytter nummer i E.164-serien, jf. nummerforskriften § 16, skal avgi nummer til annen tilbyder som sluttbruker krever nummeret flyttet til. Avgivende tilbyder kan ikke hindre eller forsinke en porteringsprosess som følge av et økonomisk krav mot sluttbruker.

Plikt til tilbyderportabilitet omfatter ikke nummerseriene avsatt til GSM-R og nødnettet (TETRA).

0Endret ved forskrifter 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008), 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013), 20 mars 2017 nr. 358.
§ 3-6.Gjennomføring av tilbyderportabilitet

Mottakende tilbyder etter § 3-5 skal innhente skriftlig fullmakt fra sluttbruker før portering, jf. § 1-10.

Portering skal gjennomføres på kortest mulig tid. Tilbyderne skal, så langt det er teknisk mulig, gjennomføre portering innen fem virkedager etter at sluttbruker har inngått avtale om portering med mottakende tilbyder. Avgivende tilbyder skal gjennomføre portering av nummer for sluttbruker senest ved utgangen av etterfølgende virkedag etter at avgivende tilbyder har mottatt korrekt porteringsbestilling fra mottakende tilbyder. Avgivende tilbyder skal gi mottakende tilbyder melding om at porteringen er gjennomført senest første virkedag etter gjennomføringen.

Sluttbruker kan avtale lengre gjennomføringstid med mottakende tilbyder. Mottakende tilbyder skal opplyse sluttbruker om praktiske forhold, herunder postforsendelse, som medfører at sluttbruker kan avtale lengre gjennomføringstid.

Avgivende og mottakende tilbyder skal sikre at bortfall av tjeneste i forbindelse med portering ikke skal overskride én virkedag. Tilbyderne skal sikre at anrop til portert nummer terminerer i riktig nett, uten at kvaliteten forringes i vesentlig grad.

Avgivende tilbyder skal ikke bruke porteringsinformasjon i egen markedsføring rettet mot sluttbruker som porteres. Forbudet mot markedsføring gjelder i porteringsperioden og 14 dager etter at porteringen er gjennomført. Porteringsinformasjon er informasjon som mottas gjennom meldinger i porteringsprosessen. Porteringsperioden er perioden fra porteringsbestilling er inngitt frem til portering er gjennomført og tjenesten kan tas i bruk hos mottakende tilbyder.

Avgivende tilbyder kan ikke hindre eller forsinke en porteringsprosess som følge av et økonomisk krav mot sluttbruker.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan fastsette nærmere retningslinjer for portering og gjøre unntak fra § 3-5 og § 3-6, herunder unntak for nummerkategorier som ikke skal kunne porteres.

0Endret ved forskrifter 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013), 9 des 2016 nr. 1461.
§ 3-7.Ansvar for kostnader ved tilbyderportabilitet

Enhver tilbyder skal dekke egne kostnader for håndtering av tilbyderportabilitet, for eksempel ved oppgradering av sentraler og støttesystemer og ved testing og opplæring av personell. Avgivende tilbyder kan kreve dekket kostnader for overflytting av nummer fra mottakende tilbyder. Sluttbruker skal ikke faktureres særskilt for dette.

Kapittel 4. Tilgang til radio og fjernsyn

§ 4-1.Krav til tilbyder av adgangskontrolltjeneste mv.

Tilbyder av adgangskontrolltjeneste for digital radio og fjernsyn skal uavhengig av overføringsmetode og i samsvar med ekomloven § 4-3 første ledd og § 4-8 annet ledd tilby alle innholdsleverandører tekniske tjenester, med slik funksjonalitet at innholdsleverandørens digitalt overførte tjenester kan mottas av autoriserte seere eller lyttere med brukerutstyr for digital radio eller fjernsyn administrert av tilbyder.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan pålegge tilbyder av andre tilgangsbegrensende funksjoner for digital radio og fjernsyn å bruke åpne programvaregrensesnitt i samsvar med relevante standarder eller spesifikasjoner. Med programvaregrensesnitt menes kommunikasjonsprogram mellom nytteprogram og operativsystem, herunder Application Program Interface (API), som benyttes av innholds- og tjenestetilbydere for å kunne levere digitale radio- og fjernsynstjenester.

0Endret ved forskrifter 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008), 9 des 2016 nr. 1461.
§ 4-2.Krav til innehaver av immaterielle rettigheter til adgangskontrollprodukter og adgangskontrolltjeneste

Når innehaver av immaterielle rettigheter til adgangskontrollprodukter og adgangskontrolltjeneste gir lisens til produsent av forbrukerutstyr, skal det skje på objektive, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. Rettighetsinnehaver kan ikke sette tekniske eller kommersielle vilkår for lisensieringen som forbyr eller på annen måte forhindrer at selve produktet utstyres med:

1.et standardisert grensesnitt som gjør det mulig å kople til andre adgangskontrolltjenester eller
2.utstyr og programvare til en annen adgangskontrolltjeneste, forutsatt at lisenstakeren oppfyller relevante og rimelige vilkår som for lisenstakeren ivaretar sikkerheten for de transaksjoner som utføres av tilbyder av adgangskontrolltjeneste.
§ 4-3.Tekniske krav til adgangskontrolltjeneste

Adgangskontrolltjeneste skal uavhengig av overføringsmetode ha en teknisk utforming som muliggjør kostnadseffektiv overgang til en annen adgangskontrolltjeneste, slik at tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett kan få full kontroll over de tjenester som benytter slike adgangskontrolltjenester.

§ 4-4.Krav til fremføring og videresending av offentlig digital fjernsynstjeneste i bredskjermsformat

Elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste for overføring av offentlig digital fjernsynstjeneste, skal kunne anvendes til fremføring og videresending av offentlig digital fjernsynstjeneste i bredskjermsformat. Tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett som mottar og videresender offentlig digital fjernsynstjeneste i bredskjermsformat skal ikke foreta endringer i formatet.

§ 4-5.Krav til brukerutstyr for digital radio og fjernsyn

Brukerutstyr for digital radio og fjernsyn, som tilbys for salg, utleie eller på annen måte gjøres tilgjengelig, skal kunne:

1.dekode digitale radio- og fjernsynssignaler i samsvar med den europeiske krypteringsalgoritmen, jf. DVB Common Scrambling Algorithm referert i ETSI Technical Report 289 October 1996, og
2.gjengi signaler som er overført ukodet, under forutsetning av at leietaker, der brukerutstyret er leid, overholder gjeldende leieavtale.
§ 4-6.Krav til fjernsynsapparater

Analogt fjernsynsapparat med innebygd skjerm som målt diagonalt er større enn 42 cm, og som tilbys for salg eller utleie, skal være utstyrt med minst ett åpent tilkoplingspunkt med tilhørende grensesnitt som følger standarder fra et anerkjent europeisk standardiseringsorgan. Tilkoplingspunktet skal sikre enkel tilkopling av tilleggsutstyr, herunder dekodere, digitale mottakere og annet utstyr som er spesifikke for digitale radio- og fjernsynstjenester.

Digitalt fjernsynsapparat med innebygd skjerm som målt diagonalt er større enn 30 cm, og som tilbys for salg eller utleie, skal ha minst ett åpent tilkoplingspunkt med tilhørende grensesnitt som enten følger standarder fra et anerkjent europeisk standardiseringsorgan eller som samsvarer med en innarbeidet industristandard. Tilkoplingspunktet skal sikre enkel tilkopling av tilleggsutstyr slik at samtlige deler av et digitalt radio- og fjernsynssignal overføres, herunder informasjon relatert til interaktive tjenester og adgangskontrolltjenester.

Kapittel 5. Leveringspliktige tjenester

§ 5-1.Tilgang til offentlig telefontjeneste og digitalt elektronisk kommunikasjonsnett

Tilbyder med leveringsplikt etter ekomloven § 5-1 første ledd nr. 1, skal tilby offentlig telefontjeneste og tilgang til digitalt elektronisk kommunikasjonsnett til ethvert sted med fast helårlig bosetting eller næringsvirksomhet.

Ved tilknytning utenfor normalt leveringsområde kan tilbyder kreve kunden for ekstrakostnaden for tilknytningen. Med normalt leveringsområde menes sted med helårlig næringsvirksomhet og fast helårlig bosetting knyttet til dette. Status som normalt leveringsområde endres ikke ved bortfall av næringsvirksomhet, der etablert infrastruktur ligger til rette for fortsatt levering. I slike tilfeller skal det leveres relevante tjenester som var etablert på tidspunkt for bortfall av næringsvirksomhet.

Sluttbrukers kostnader ved at tilbyder eventuelt oppfyller leveringsplikten med trådløs tilknytning skal ikke overstige sluttbrukers kostnader ved tilknytning til fastnett.

For leveringspliktig tilbyder gjelder leveringsplikten frem til koplingspunktet mot privat elektronisk kommunikasjonsnett når netteier har valgt annen tilbyder som tilbyr tjeneste i det private elektroniske kommunikasjonsnettet.

0Endret ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008).
§ 5-2.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 20 mars 2017 nr. 358.
§ 5-3.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 20 mars 2017 nr. 358.
§ 5-4.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1667 (i kraft 1 jan 2010), opphevet ved forskrift 20 mars 2017 nr. 358.
§ 5-5.Ytelser til funksjonshemmede og sluttbrukere med spesielle behov

Tilbyder med leveringsplikt etter ekomloven § 5-1 første ledd nr. 5 skal tilby tjenester til funksjonshemmede og andre sluttbrukere med spesielle behov. Tilbyder med leveringsplikt skal påse at forskning og utvikling knyttet til slike tjenester videreføres.

Slike tjenester kan blant annet omfatte tilgang til tilpasset terminalutstyr og tjenester som sidestiller disse sluttbrukerne med andre sluttbrukere, herunder:

1.tilgang til alternative telefonløsninger for tale- og hørselshemmede. Slik tilgang kan omfatte teksttelefontjeneste og rabatt- eller refusjonsordninger ved bruk av slik tjeneste. Ved bruk av bildetelefon eller talemaskin kan rabatt- og refusjonsordninger for slik tjeneste komme i stedet for rabatt- eller refusjonsordninger for bruk av teksttelefontjeneste.
2.rabatt- eller refusjonsordning for blinde og svaksynte for bruk av nummeropplysningstjeneste.
3.oversikt over terminalutstyr og tjenester for funksjonshemmede.
§ 5-6.Oversikt og kontroll med sluttbrukers utgifter mv.

Tilbyder med leveringsplikt etter ekomloven § 5-1 skal uten ekstra kostnader for sluttbruker tilby:

1.begrensing av anropsadgangen til et forhåndsdefinert utvalg av nummer etter anmodning fra sluttbruker
2.sperring av bestemte typer innkommende eller utgående anrop eller nummer etter anmodning fra sluttbruker
3.delbetaling av tilknytningsavgift.

Myndigheten kan pålegge tilbyder med leveringsplikt etter ekomloven § 5-1 å tilby forhåndsbetalt abonnement.

Sluttbruker skal gis anledning til å fastsette en øvre grense for variable kostnader for den aktuelle faktureringsperiode. Dersom kostnadene overskrider den fastsatte grense, skal tilbyder sperre for utgående anrop uten ugrunnet opphold, med mindre sluttbruker samtykker til annet.

0Endret ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5-7.Beregning av kostnader ved leveringspliktige tjenester

Dersom tilbyder med leveringsplikt etter ekomloven § 5-1 anmoder om kostnadsdekning etter ekomloven § 5-2, skal tilbyder dokumentere nettokostnad ved levering. Nettokostnad beregnes som forskjellen mellom netto driftskostnad tilbyder har med slik leveringsplikt, og netto driftskostnad tilbyder ville hatt uten leveringsplikt. Ved beregning skal fordeler ved immaterielle rettigheter, herunder merkevare, tas med. Nettokostnad skal beregnes særskilt for hver leveringspliktig tjeneste.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet avgjør hva som skal regnes som nettokostnad ved levering, og tar stilling til om dette utgjør en urimelig byrde. Departementet avgjør om finansieringsordning skal innføres. Regnskap som ligger til grunn for beregningen av nettokostnad skal godkjennes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet eller av en uavhengig instans utpekt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Beregning av nettokostnad skal være offentlig.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1461.
§ 5-8.Finansiering av leveringspliktige tjenester

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan pålegge tilbyder å bidra til å finansiere leveringspliktige tjenester. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan unnta tilbyder med liten markedsandel, som har tilbudt tjenester i kort tid eller har omsetning under en fastsatt grense, fra å omfattes av finansieringsordningen.

Den enkelte leveringspliktige tjeneste skal finansieres for seg, og det kan fastsettes forskjellige finansieringsordninger for hver tjeneste. Kostnadene deles mellom tilbydere etter markedsandel, tjenestetilbud mv. Tilbyder som skal delta i finansieringsordningen skal motta informasjon om finansieringsbeløpets størrelse, herunder om egenandel.

Finansieringsordningen skal forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet eller en uavhengig instans utpekt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1461.
§ 5-9.Rapportering

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan kreve årlig rapportering om leveringspliktige tjenester jf. ekomloven § 5-1 annet ledd.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1461.
§ 5-10.Begrensning av koplingssalg

Tilbyder med leveringsplikt etter ekomloven § 5-1 skal tilby leveringspliktige tjenester på slike vilkår og betingelser at sluttbruker ikke betaler for tjenester, funksjoner eller ytelser som er unødvendige for tjenesten det er anmodet om. Vilkår og betingelser skal være ikke-diskriminerende, oversiktlige og offentlig tilgjengelige.

Kapittel 5a. Fellesfakturert tjeneste

0Kapittel 5a tilføyd ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 1 juli 2008).
§ 5a-1.Fellesfakturert telefontjeneste

Fellesfakturert telefontjeneste kan bare tilbys over særskilte nummerserier fastsatt av myndigheten jf. ekomloven § 7-1.

0Tilføyd ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 1 juli 2008).
§ 5a-2.Kostnadskontroll

Tilbyder skal vederlagsfritt tilby sluttbruker å kunne begrense tilgangen til fellesfakturert tjeneste. Sluttbruker skal kunne sperre for:

1.all tilgang til fellesfakturert tjeneste
2.et forhåndsdefinert utvalg av nummer
3.bruk av fellesfakturert tjeneste i Norge over et gitt beløp per måned.

Nederste beløpsgrense per abonnement skal ikke være høyere enn kr 250,-. Tilbyder skal informere sluttbruker om at fastsatt beløpsgrense er nådd, og tilbyder skal så langt mulig sikre at videre bruk av fellesfakturerte tjenester blir sperret. Dersom tilbyder ikke kan tilby slike beløpsgrenser, kan andre fellesfakturerte tjenester enn nummeropplysningstjenester kun tilbys etter avtale med sluttbruker.

Tilbyder skal sikre at sluttbruker, eventuelt bruker dersom denne er en annen enn sluttbruker, vederlagsfritt og på en enkel måte kan stoppe løpende avtaler om levering av fellesfakturert tjeneste. Løpende fellesfakturert sms-tjeneste skal kunne stoppes ved å sende meldingen STOPP.

0Tilføyd ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 1 juli 2008), endret ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5a-3.Informasjonsplikt

Tilbyder skal vederlagsfritt informere sluttbruker om adgangen til å sperre for bruk av fellesfakturert tjeneste og om de ulike beløpsgrenser for sperring jf. § 5a-2. Tilbyder skal sikre at bruker vederlagsfritt informeres om prisen for tjenesten. Prisinformasjon skal gis på en hensiktsmessig måte for bruker før fellesfakturert tjeneste leveres, med unntak for nummeropplysningstjeneste der prisinformasjon kan gis i etterkant.

0Tilføyd ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 1 juli 2008).
§ 5a-4.Innsamlingsaksjoner

Tilbyder skal sikre at innsamlingsaksjoner levert som fellesfakturert tjeneste er registrert i Frivillighetsregisteret i Norge, eller at det foreligger uttalelse fra ekstern revisor om tilfredsstillende regnskaps- og kontrollfunksjoner.

0Tilføyd ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 1 juli 2008), endret ved forskrift 20 mars 2017 nr. 358.
§ 5a-5.Innholdsmessige krav til tjenesten mv.

Innhold som leveres som fellesfakturert tjeneste må være lovlig, herunder skal tjenesten ikke inneholde ulovlig pornografisk innhold, ærekrenkende ytringer eller stride mot regler om markedsføring, lotteri, personvern, immaterielle rettigheter med videre.

Tilbyder skal særlig sikre at barn og unge under 18 år ikke tilbys fellesfakturert tjeneste med grove voldsskildringer eller pornografisk innhold. Tilbyder som tilbyr tjenester til barn og unge under 18 år skal ha avtale med innholdsleverandør med særlige krav til slike tjenester. Tilbyder skal tilby sluttbruker å registrere fødselsdato på bruker av mobiltelefon.

0Tilføyd ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 1 juli 2008).
§ 5a-6.Klageordning

Tilbyder skal ha en tilfredsstillende ordning for behandling av klager på fellesfakturert tjeneste.

Behandling av klager på fellesfakturert tjeneste skal følge klageordningen i § 10-1. Ved klager på innholdsmessige krav til fellesfakturert tjeneste, jf. § 5a-5 annet ledd, kan Medietilsynet konsulteres. Klager på fellesfakturerte tjenesters lovlighet etter § 5a-5, første ledd omfattes ikke av klageordningen i § 10-1.

Klageordningen skal finansieres av de tilbyderne som tilbyr eller videreformidler fellesfakturerte tjenester og som fakturerer sluttbruker. Informasjon om klageordning skal offentliggjøres jevnlig og på en hensiktsmessig måte.

0Tilføyd ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 1 juli 2008).

Kapittel 6. Nummer, navn og adresser

0Endret ved forskrift 16 mai 2013 nr. 487.
§ 6-1.Nummervisning

Tilbyder av offentlig telefontjeneste skal tilby nummervisning så langt det er teknisk mulig, økonomisk forsvarlig og ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av personopplysningsloven.

Anropende sluttbruker skal kunne reservere seg mot visning av eget nummer, dvs. A-nummer, både generelt og for enkeltsamtaler. Sluttbruker skal på forhånd kunne bestille avvisning av anrop hvor anropende sluttbruker har reservert seg mot visning av A-nummer.

Tilbyder av offentlig telefontjeneste skal, så langt det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig, sperre for anrop hvor anropende sluttbruker ikke har bruksrett til A-nummeret eller hvor A-nummeret ikke lar seg dirigere.

Anropt sluttbruker skal kunne hindre visning av nummeret hvor anropet blir terminert, dvs. B-nummeret, herunder ved viderekobling.

Tilbyder av offentlig telefontjeneste skal så langt mulig gjøre data og signaler tilgjengelig for å sikre nummervisning via samtrafikk med andre tilbydere.

Reservasjonsretten etter annet ledd første punktum gjelder ikke for anrop til nødmeldingstjeneste, jf. ekomloven § 2-6. Reservasjonsretten kan innskrenkes midlertidig etter anmodning fra sluttbruker som anser seg utsatt for telefonsjikane. Tilbyder skal lagre anropende sluttbrukers identifikasjonsopplysninger og stille disse til rådighet for politiet i etterforskningsøyemed når vilkår for tilgang til slike data foreligger.

Tilbyder skal informere sluttbruker om rettigheter og plikter etter første, annet, tredje, femte og sjette ledd.

0Endret ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6-2.Informasjon om sluttbrukere

Tilbyder av offentlig telefontjeneste skal føre oversikt over enhver sluttbrukers navn, adresse og nummer/adresse for tjeneste. Oversikten skal inneholde opplysninger som muliggjør entydig identifisering av de registrerte og opplysninger som muliggjør geografisk lokalisering av de registrerte i forbindelse med nødanrop, jf. § 6-3 annet ledd og ekomloven § 2-6. Informasjon om offentlig betalingstelefon skal omfatte adresse.

Tilbyder av offentlig telefontjeneste skal vederlagsfritt og før oppføring skjer, gi sluttbruker informasjon om formålet med offentlig tilgjengelig trykt eller elektronisk opplysningssystem der opplysninger om sluttbrukeren vil fremgå, og om mulig bruk av opplysningene som følge av søkemuligheter i elektroniske opplysningssystem.

Sluttbruker skal vederlagsfritt kunne kontrollere, rette og trekke tilbake registrerte opplysninger. Sluttbrukere kan reservere seg helt eller delvis mot at informasjon om egne nummer, navn eller adresse utleveres til allmennheten. Tilbyder av offentlig telefontjeneste skal opplyse sluttbruker om at reservasjon mot oppføring i opplysningssystem kan gjøres vederlagsfritt.

Tilbyder av opplysningssystem skal slette opplysninger om sluttbruker som disponerer hemmelig nummer eller har reservert seg mot offentliggjøring etter tredje ledd fra offentlig tilgjengelig trykt eller elektronisk opplysningssystem ved første oppdatering.

Uten forhåndssamtykke fra den registrerte kan opplysningssystem bare benyttes til søk etter informasjon på grunnlag av brukerens navn, adresse, nummer/adresse for tjeneste.

Tilbyder av opplysningstjeneste skal sikre at opplysningssystemet er i overensstemmelse med personopplysningsloven og at det ikke gis opplysninger i strid med taushetsplikt.

0Endret ved forskrifter 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008), 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6-2a.Krav til opplysninger ved nødanrop og tilbyderkode

Opplysninger for geografisk lokalisering av nødanrop skal som et minimum innholde:

1.telefonnummer
2.sluttbrukers, eventuelt registrert brukers, etternavn, fornavn, mellomnavn eller firmanavn
3.registrert adresse.

For anrop fra mobiltelefon skal i tillegg til opplysningene i første ledd også informasjon om mobilterminalens lokalisering overføres til nødetatene. Nøyaktigheten skal minst tilsvare den som oppnås ved å kombinere basestasjonens beregnede dekningsområde, sektorangivelse og beregning av terminalens avstand fra basestasjonen, dvs. såkalt timing advance. Opplysninger om basestasjoners faktiske dekning på bakgrunn av målinger eller beregninger skal oversendes til nødetatene.

For anrop fra IP-telefon skal det i tillegg til opplysningene i første ledd opplyses at overført adresse, jf. første ledd nr. 3, kan avvike fra faktisk lokasjon.

Ved overføring av opprinnelsesmarkering til nødetatene skal videreselgere benytte egen tilbyderkode eller identifiseres sammen med selger av tilgang. Videreselgere har et selvstendig ansvar for at korrekt informasjon overføres til nødetatene.

0Tilføyd ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013), endret ved forskrift 20 mars 2017 nr. 358.
§ 6-3.Plikt til å utveksle nummeropplysningsinformasjon

Tilbyder av offentlig telefontjeneste plikter på en objektiv, ikke-diskriminerende måte og til kostnadsorienterte priser å stille nummeropplysningsinformasjon etter § 6-2 til rådighet på forespørsel fra tilbydere av opplysningstjeneste, når informasjonen skal nyttes i nummeropplysningsvirksomhet. Nummeropplysningsvirksomhet omfatter ikke verdiøkende virksomhet i egen eller andres salgs- og markedsføringsøyemed til annen bruk enn nummeropplysning.

Nummeropplysningsinformasjon som skal overføres etter første ledd er:

1.Unik ID; fødselsdato eller organisasjonsnummer
2.brukers etternavn, fornavn og mellomnavn for personlige brukere eller firmanavn. Når juridisk eier av abonnement og bruker ikke er den samme, skal bare brukers navn overføres
3.gatenavn eller postadresse
4.husnummer
5.postnummer
6.poststed
7.telefonnummer, herunder angivelse av hovednummer når dette er registrert eller meldt av sluttbruker
8.brukstype, det vil si om nummeret brukes til fasttelefon, mobiltelefon eller telefaks.

Nummeropplysningsinformasjon om sluttbrukere som har reservert seg mot at informasjon om egne nummer, navn eller adresser utleveres til allmennheten etter § 6-2 tredje ledd, skal ikke overføres.

Ved overføring av opplysninger skal det opplyses om nyoppføring, endring i eksisterende opplysninger og sletting av registrering. Sletting angis som endring av tidligere overførte opplysninger. Der unik identitet har flere nummer angis endring av nummer som sletting av eksisterende oppføring og ny oppføring.

Avgiver og mottaker dekker egne kostnader ved tilrettelegging for overføring av opplysninger. Mottaker skal dekke kostnadene ved selve overføringen.

Avgiver og mottaker skal sikre personopplysningenes kvalitet i forhold til behandlingsformålet. Dersom annet ikke er avtalt, skal oppdatert nummeropplysningsinformasjon utleveres en gang per virkedag i elektronisk form som masseopplysninger og være i samsvar med standardformatet ISO 8859-1.

Plikter etter denne bestemmelsen innskrenker ikke sluttbrukers rettigheter fastsatt i eller i medhold av personopplysningsloven.

0Endret ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008).
§ 6-4.Tilleggsfunksjoner knyttet til offentlig telefontjeneste

Tilbyder av offentlig telefontjeneste skal tilby mulighet for sperring av utgående samtaler, direkte innvalgsfunksjoner og viderekobling av samtaler.

Tilbyder av offentlig telefontjeneste skal vederlagsfritt gjøre det mulig for sluttbruker å hindre viderekobling av samtaler fra tredjepart til sluttbrukers terminalutstyr.

Tilbyder av offentlig telefontjeneste skal tilby bruk av tonesignalering i den utstrekning det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. I det omfang det er mulig skal tilbyder stille data og signaler til rådighet for å gjøre det lettere å tilby tonesignalering via samtrafikk med andre tilbydere og for ende-til-ende-signalering mellom terminalutstyr.

§ 6-5.Implementering av nummerserier

Tilbydere av offentlig telefontjeneste skal gjensidig implementere hverandres nummerserier vederlagsfritt slik at alle-til-alle-kommunikasjon blir mulig.

0Tilføyd ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008).
§ 6-6.Hemmelig nummer

Tilbyder av offentlig telefontjeneste som tilbyr sluttbruker tjenesten hemmelig nummer, skal sikre at tjenesten som minimum inneholder:

1.full reservasjon mot at informasjon om sluttbrukers nummer, navn og adresse utleveres til allmennheten, jf. § 6-2 tredje ledd
2.reservasjon mot visning av eget nummer (skjult A-nummervisning), jf. § 6-1 annet ledd.

Tilbyder kan i tillegg tilby skjult nummer på faktura, avgrensing av tilgang til abonnementsinformasjon i tilbyders organisasjon, mv.

Sluttbruker med hemmelig nummer skal ved ønske om endringer av egne abonnementsopplysninger hos tilbyder fremlegge entydig identifikasjon.

Ved portering av hemmelig nummer skal avgivende tilbyder informere mottakende tilbyder om at nummeret har status som hemmelig, jf. § 3-5. Funksjoner etter første ledd skal videreføres av mottakende tilbyder.

Ved etablering, endring og portering av hemmelig nummer skal sluttbruker informeres skriftlig om tjenestens innhold. Ved oppsigelse av tjenesten skal informasjon om dette sendes skriftlig til sluttbruker før iverksettelse.

0Tilføyd ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6-7.Gjennomføring av forordninger om toppnivådomenet .eu

EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5oa (forordning (EF) nr. 733/2002 av 22. april 2002) og EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5oab (forordning (EF) nr. 874/2004 av 28. april 2004 endret ved forordning (EF) nr. 1654/2005 av 10. oktober 2005, forordning (EF) nr. 1255/2007 av 25. oktober 2007, forordning (EF) nr. 560/2009 av 26. juni 2009 og forordning (EU) 2015/516), gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XI, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 16 mai 2013 nr. 487, endret ved forskrifter 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013, tidligere § 6-6), 21 april 2015 nr. 389, 3 des 2015 nr. 1386.

Kapittel 7. Kommunikasjonsvern mv.

§ 7-1.Behandling av trafikkdata

Tilbyder skal bevare taushet om trafikkdata etter ekomloven § 2-9, og skal slette eller anonymisere trafikkdata etter ekomloven § 2-7 tredje ledd. Med trafikkdata menes data som er nødvendig for å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett eller for fakturering av slik overføring.

Lokaliseringsdata er trafikkdata når dataene fremkommer ved bruk av elektronisk kommunikasjonsnett eller -tjeneste og angir den geografiske plasseringen av terminalutstyr. Lokaliseringsdata kan være både trafikkdata og signaleringsdata, jf. § 7-2. Med lokaliseringsdata menes data som angir den geografiske plasseringen av terminalutstyr.

Behandling av trafikkdata hos tilbyder kan bare foretas av personer som arbeider med fakturering, trafikkstyring, kundeforespørsler, markedsføring av elektronisk kommunikasjonstjeneste eller avsløring av urettmessig bruk av elektronisk kommunikasjon. Nevnte personer må ha fullmakt for utførelsen av arbeidet fra tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett eller -tjeneste. Behandlingen skal begrenses til det som er nødvendig for utførelsen av nevnte arbeidsoppgaver.

Annen behandling av trafikkdata enn den som er nevnt i ekomloven § 2-7 tredje ledd første punktum, herunder behandling til markedsføringsformål, krever samtykke fra bruker, jf. ekomloven § 2-7 tredje ledd annet punktum.

0Endret ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7-2.Behandling av signaleringsdata

Tilbyder skal bevare taushet om signaleringsdata etter ekomloven § 2-9 og skal slette eller anonymisere slike data etter ekomloven § 2-7 tredje ledd. Med signaleringsdata menes data som genereres mellom terminalen og tilgjengelig basestasjon og angir terminalens geografiske plassering når den er slått på, uten at trafikkdata formidles.

Behandling av signaleringsdata hos tilbyder kan bare foretas av personer med fullmakt fra tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett eller -tjeneste. Behandlingen skal begrenses til det som er nødvendig for levering av den tjeneste som bruker har samtykket til.

0Endret ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7-3.(Opphevet 1 juli 2013 ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740.)
§ 7-4.Samtykke

Med samtykke etter § 7-1 og § 7-2 menes samtykke slik de er anvendt i personopplysningsloven. Ved innhenting av samtykke skal tilbyder informere bruker om hvilken type trafikk- eller lokaliseringsdata behandlingen gjelder, om behandlingens varighet, om formålet med behandlingen og om lokaliseringsdata er ment å kunne utleveres til tilbyder av tjeneste etter § 7-2, annet ledd. Bruker skal ved hjelp av en enkel og vederlagsfri ordning til enhver tid kunne trekke samtykket tilbake.

Samtykke etter § 7-2 skal også kunne trekkes tilbake midlertidig for hver enkelt oppkobling til det elektroniske kommunikasjonsnett eller ved hver enkelt bruk av tjenesten.

0Endret ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7-5.Informasjon til abonnent eller bruker om ruting av nasjonal trafikk

Tilbyders taushetsplikt etter ekomloven § 2-9 er ikke til hinder for at tilbyder produserer eller formidler nasjonal elektronisk kommunikasjon ved å benytte elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste eller tilhørende fasiliteter utenfor Norges grenser, men innenfor EFTA/EØS-området, dersom abonnent eller bruker informeres om dette. Informasjonen skal angi i hvilket land tilbyders produksjon eller formidling skal foregå.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan ved enkeltvedtak gi tillatelse til at bestemmelsen skal gjelde tilsvarende utenfor EFTA/EØS-området. Krav til tillatelse gjelder også planlagt omruting utenfor EFTA/EØS-området ved transmisjonsbrudd i de regulære forbindelsene. Krav til tillatelse gjelder ikke ved kortvarig omruting utenfor EFTA/EØS-området ved uforutsette transmisjonsbrudd i de regulære forbindelsene.

Tilbyder skal informere Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om forhold som nevnt i første og annet ledd.

Satellittelefontjeneste omfattes ikke av bestemmelsen.

0Endret ved forskrifter 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013), 9 des 2016 nr. 1461.

Kapittel 8. Sikkerhet og beredskap

§ 8-1.(Opphevet 1 juli 2013 ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740.)
§ 8-2.Beredskapsplaner og øvelser m.m.

Tilbyder skal utarbeide og vedlikeholde planer og gjennomføre tiltak for å opprettholde forsvarlig sikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett for å:

1.sikre tilfredsstillende tjenestetilbud og utførelse av egne beredskapsoppgaver,
2.utførelse av pliktene som følger av § 8-4 første ledd.

Tilbyder skal på forespørsel fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet utlevere planer etter første ledd, samt risiko- og sårbarhetsvurderinger som ligger til grunn for planer og tiltak. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fører tilsyn med planene og kan sette krav til form og innhold.

Tilbyder skal på forespørsel delta i beredskapsøvelser arrangert av myndigheten.

0Endret ved forskrifter 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013), 9 des 2016 nr. 1461.
§ 8-3.Nasjonal autonomi

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan i krise- og beredskapssituasjon pålegge tilbyder å utføre drift og vedlikehold av tjenestetilbudet med personell og tekniske løsninger som er lokalisert på norsk territorium.

I kraft når departementet bestemmer.

0Endret ved forskrifter 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013), 9 des 2016 nr. 1461.
§ 8-4.Prioritering av tjenestetilbud

Ved driftsstans skal tilbyder ved gjenoppretting prioritere hensynet til sluttbrukere med ansvar for borgernes liv og helse foran kommersielle hensyn.

Myndigheten kan i særlige tilfeller så langt det er nødvendig for å sikre offentlige interesser, pålegge tilbyder å gi prioritet til viktige samfunnsaktører ved gjenoppretting etter driftstans.

0Endret ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013).
§ 8-5.Varsel

Tilbyder skal varsle Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om hendelser som vesentlig kan redusere eller har redusert tilgjengeligheten til elektroniske kommunikasjonstjenester.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan fastsette nærmere prosedyrer for varsling.

0Endret ved forskrifter 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013), 9 des 2016 nr. 1461.
§ 8-6.Planer for konkursvern

Planer etter ekomloven § 2-11 for fortsatt levering av elektronisk kommunikasjon ved konkurs, åpning av gjeldsforhandling eller som følge av betalingsinnstilling skal minimum inneholde:

1.tilbyders navn, organisasjonsnummer, adresse, telefon, telefaks, e-postadresse og kontaktperson
2.konkretisering av tiltak for å sikre egne brukere i minimum to uker i situasjon som nevnt i ekomloven § 2-11 første ledd første punktum
3.rutiner for varsling av myndighetene ved begjæring om gjeldsforhandlinger eller konkurs
4.oversikt over elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester som inngår i egen infrastruktur, herunder innleid overføringskapasitet og
5.oversikt over egne brukere med ansvar for borgernes liv og helse.

I særlige tilfeller kan Nasjonal kommunikasjonsmyndighet frita fra plikten til å utarbeide planer.

0Tilføyd ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008), endret ved forskrifter 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013), 9 des 2016 nr. 1461.
§ 8-7.Gjennomføring av forordning om ENISA

EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5cp (forordning (EU) nr. 526/2013 av 21. mai 2013 om Den europeiske unions byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA)), gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XI, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008). Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1667 (i kraft 1 jan 2010), 29 nov 2012 nr. 1112, 3 juli 2014 nr. 946.

Kapittel 9. Private elektroniske kommunikasjonsnett

§ 9-1.Tilkoblingspunkt mot andre elektroniske kommunikasjonsnett

Sammenkobling av privat elektronisk kommunikasjonsnett, herunder private nett til bruk for bedrifter med stor geografisk utstrekning, med elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes for tilbud om offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste, skal så langt mulig, skje i ett fysisk tilkoblingspunkt. Med privat elektronisk kommunikasjonsnett menes elektronisk kommunikasjonsnett fra tilkoblingspunkt mot elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes for tilbud av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste frem til nettermineringspunkt, og der eier har nettet til eget bruk eller utlån og ikke tilbyr elektronisk kommunikasjonstjeneste til andre.

Tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes for tilbud om offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste skal så langt mulig informere private netteiere i det aktuelle lokale området om adgangen til å knytte seg til nettet i ett felles punkt. Med lokalt område menes for eksempel boligsammenslutning, næringspark og nabolag.

Tilkoblingspunktet skal utformes slik at det kan skiftes signalleverandør, og slik at mer enn ett elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes for tilbud om offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste, kan kobles til punktet. Elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes for tilbud av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste skal kobles til privat elektronisk kommunikasjonsnett slik at det ikke brukes mer kapasitet i privat elektronisk kommunikasjonsnett enn nødvendig for formidling av avtalte signaler og tjenester.

§ 9-2.Tilbyders mulighet for å tilby tjeneste til bruker i privat elektronisk kommunikasjonsnett

Privat elektronisk kommunikasjonsnett i det lokale området skal anlegges slik at tjenester fra ulike tilbydere skal kunne føres frem til den enkelte bruker.

Eier av privat elektronisk kommunikasjonsnett i boligsammenslutninger og næringsbygg, kontorlokaler mv. har ansvar for at tjenester formidles til den enkelte beboer og andre sluttbrukere med samme kvalitet som tilbyder av elektronisk kommunikasjonstjeneste leverer i grensesnittet mellom offentlig og privat nett. Eier har også ansvar for at den enkelte beboer og andre sluttbrukere får tilgang til leveringspliktige tjenester og funksjonalitet dersom de ønsker det, til minst like gode vilkår som det tilbyder med leveringsplikt tilbyr.

0Endret ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008).
§ 9-3.Levering av signaler til andre nett

Avtale om signalleveranse, signaltype og bruk for elektronisk kommunikasjonstjeneste skal angi frekvensområde og kapasitet som skal brukes for den enkelte tjeneste og signaltype.

Tilbyder skal ikke levere signaler som bruker frekvensområde eller kapasitet utover det som fremgår av avtale med netteier.

§ 9-4.Taushetsplikt og sikring

Eier av privat elektronisk kommunikasjonsnett plikter å bevare taushet om innholdet av elektronisk kommunikasjon og andres bruk av elektronisk kommunikasjon i samsvar med ekomloven § 2-9. Eier skal sikre nettet mot ulovlig avlytting og annen ulovlig tilgang til informasjon i nettet. Koblingspunkter og fordelere skal sikres mot at uvedkommende får tilgang.

§ 9-5.Kvalitetskrav

Privat elektronisk kommunikasjonsnett skal være fagmessig utført og ha tilfredsstillende kvalitet. Det skal tas hensyn til hvilke elektroniske kommunikasjonstjenester som skal formidles, hvilke nett som skal tilkobles og hvilke krav dette gir for overføringen i privat nett. Kravet er oppfylt dersom spesifikasjonene i relevante standarder eller tilsvarende kvalitet er oppfylt.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan gi veiledning om standarder og utforming av anlegg for signalreferansejord.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1461.
§ 9-6.Installasjon, drift og vedlikehold

Eier har ansvar for installasjon, drift og vedlikehold av privat elektronisk kommunikasjonsnett.

Eier skal nytte autorisert installatør ved installasjon, vedlikehold, sammenkobling av nett og tilkopling til elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes for tilbud av elektronisk kommunikasjonstjeneste, jf. ekomloven § 2-14 og autorisasjonsforskriften.

§ 9-7.(Opphevet 15 jan 2008, jf. forskrift 14 jan 2008 nr. 40.)

Kapittel 9a. Mobilregulert sone

0Tilføyd ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9a-1.Opprettelse av midlertidig mobilregulert sone for Forsvaret og politiet etter søknad

Etter ekomloven § 6-2a tredje ledd kan Forsvaret og politiet søke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om tillatelse til bruk av frekvenser tildelt andre for etablering av mobilregulert sone for øvingsformål. Søknad sendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet på et tidspunkt som gir Nasjonal kommunikasjonsmyndighet mulighet til å varsle berørte rettighetshavere i god tid.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan gi tillatelse til Forsvaret for permanente øvingsområder. Mobilregulert sone skal kun anvendes når øving pågår. Søknad fremmes for hvert enkelt øvingsområde og skal angi nærmere geografisk avgrensing, tidsrom for bruk og frekvensområde.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan gi tillatelse til politiet for øvingsvirksomhet på egnet område. Mobilregulert sone skal kun anvendes når øving pågår. Søknad skal angi nærmere geografisk avgrensing, tidsrom for bruk og frekvensområde.

Ved behandling av søknad om opprettelse av mobilregulert sone skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vurdere søkerens behov opp mot konsekvenser for elektronisk kommunikasjonsnett til bruk for offentlig mobilkommunikasjon. Det skal i vurderingen tas hensyn til sikkerhet, stabilitet, dekningsgrad og eventuelle begrensinger for nødanrop. Bruken skal medføre minst mulig skadelig interferens og påføre sluttbrukere så få og kortvarige kommunikasjonsavbrudd som mulig.

0Tilføyd ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013), endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1461.
§ 9a-2.Opprettelse av mobilregulert sone for Kriminalomsorgen etter søknad

Etter ekomloven § 6-2a fjerde ledd kan Kriminalomsorgen søke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om tillatelse til bruk av frekvenser tildelt andre. Slik tillatelse kan gis innenfor det geografiske dekningsområdet som tilsvarer Kriminalomsorgens fengsler med høyt sikkerhetsnivå. Søknad skal fremmes for hvert enkelt fengsel og inneholde en vurdering av muligheten for å anvende andre virkemidler enn mobilregulert sone.

Valg av teknisk løsning gjøres i samråd med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og berørte tilbydere. Mobilregulert sone skal etableres slik at den i minst mulig grad forårsaker skadelig interferens i tilbyders elektroniske kommunikasjonsnett til bruk for offentlig mobilkommunikasjon med påfølgende ulemper for sluttbruker utenfor angjeldende fengsler.

Regler for behandling av søknad som for § 9a-1 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

0Tilføyd ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013), endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1461.

Kapittel 10. Tilsyn, klage m.m.

§ 10-1.Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon

Brukerklagenemnda skal behandle klager fra sluttbruker vedrørende tvister med tilbyder knyttet til leveringspliktig tjeneste, avtale om kjøp av annen offentlig telefontjeneste, internettilgang og levering av TV-tjenester. Nemnda skal behandle slike klager både når avtale gjelder enkelttjenester og koblingssalg. Slike tvister kan blant annet gjelde inngåelse og oppfyllelse av abonnementsavtale, kvalitet, fakturering og erstatning. Nemnda skal ikke behandle tvister om grensene for leveringsplikt, klager vedrørende kringkastingsinnhold, sammensetting av kanalpakker eller levering av abonnementspakker over Internett.

Nye tilbydere plikter å melde fra til Brukerklagenemnda så snart de begynner å tilby tjenester som nevnt i første ledd.

Tilbyder skal skriftlig informere sluttbruker om klageadgangen til Brukerklagenemnda ved avslag på klage.

Klageadgangen er subsidiær, slik at sluttbruker først må rette klagen til tilbyder. Sluttbruker kan likevel bringe tvisten direkte inn for Brukerklagenemnda dersom:

1.Tilbyder ikke skriftlig har orientert klager om forventet behandlingstid innen to uker etter at tilbyder mottok klagen, eller
2.tilbyder ikke har gitt endelig svar på klagen innen rimelig tid.

Så lenge en tvist er til behandling i Brukerklagenemnda, kan den ikke bringes inn for de alminnelige domstolene.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan fastsette nærmere bestemmelser om nemndas organisering og saksbehandling.

Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon skal oppfylle krav etter lov 17. juni 2016 nr. 29 om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning (EU) nr. 524/2013).

0Endret ved forskrifter 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008), 9 des 2016 nr. 1461, 9 feb 2017 nr. 170 (i kraft 10 feb 2017).
§ 10-1a.Brukerklagenemndas finansiering

Brukerklagenemnda skal finansieres av tilbyderne som omfattes av § 10-1 første ledd gjennom:

1.En årlig grunnavgift på inntil 10 rettsgebyr
2.et klagegebyr fordelt på tilbyderne basert på en forholdsmessig andel av det antall skriftlige klager Brukerklagenemnda har mottatt vedrørende den aktuelle tilbyder.

Brukerklagenemndas styre kan fastsette et høyere beløp enn angitt i punkt 1 for tilbydere med høy relevant omsetning og kan differensiere avgiften for disse.

Brukerklagenemndas styre skal innen første desember hvert år utarbeide og vedta et budsjett for en forsvarlig drift det påfølgende kalenderåret. Budsjettet skal umiddelbart oversendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til orientering.

Klagegebyrene skal stå i forhold til de budsjetterte utgiftene. Gebyr for nye tilbydere beregnes ut fra snitt av innbetalte gebyrer i siste tertialbudsjett og avregnes i forhold til resterende måneder i budsjettperioden. Brukerklagenemndas styre kan, dersom det er nødvendig for å sikre forsvarlig drift, kreve tilleggsinnbetalinger i løpet av driftsåret. Beslutning om tilleggsinnbetaling skal umiddelbart oversendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til orientering.

0Tilføyd ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008), 9 des 2016 nr. 1461.
§ 10-2.Klageinstans

Klage over enkeltvedtak fattet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet avgjøres av departementet, jf. ekomloven § 11-6.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1461.
§ 10-3.Tilsyn og sanksjoner

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fører tilsyn med gjennomføringen av forskriften, med unntak av § 5a-5 annet ledd, og kan gjennomføre sanksjoner etter ekomloven kapittel 10.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan pålegge en fysisk person eller et foretak overtredelsesgebyr dersom personen, foretaket eller noen som handler på vegne av foretaket, forsettlig eller uaktsomt overtrer ekomforskriften § 1-2 første og fjerde ledd, § 1-6 til § 1-8, § 2-2 første ledd, § 2-4, § 2-5, § 2-6 første ledd, § 2-7, § 3-1 til § 3-6, § 4-1 første ledd, § 4-2 til § 4-4, § 5-1 første og fjerde ledd, § 5-3, § 5-4, § 5-5 første ledd, § 5-6, § 5-8 første ledd, § 5-10, § 5a-1 til § 5a-5, § 5a-6 første og tredje ledd, § 6-2, § 6-6 fjerde ledd, § 7-1, § 7-2 eller § 8-2 til § 8-4, § 8-5 første ledd.

0Endret ved forskrifter 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008), 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013), 9 des 2016 nr. 1461.
§ 10-3a.Utmåling av overtredelsesgebyrets størrelse

Ved utmåling av overtredelsesgebyr skal det legges særlig vekt på overtredelsens grovhet, overtredelsens varighet, utvist skyld og foretakets omsetning.

Ved vurdering av overtredelsens grovhet skal det særlig tas hensyn til:

1.Overtredelsens art
2.foretakets gevinst
3.dens faktiske innvirkning på markedet
4.størrelsen på det berørte markedet og
5.om overtrederen har hatt en ledende eller passiv rolle i overtredelsen.

Andre momenter som kan påvirke utmålingen av overtredelsesgebyret er blant annet:

1.Om avtaler eller tiltak er gjennomført
2.om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen
3.økonomien til det konsern foretaket er en del av og
4.om foretaket har bistått myndigheten i forbindelse med utredning av overtredelsen.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan ilegge overtredelsesgebyr på inntil 5 prosent av foretakets omsetning dersom foretak eller noen som handler på vegne av foretaket forsettlig eller uaktsomt begår overtredelser som nevnt i ekomloven § 10-13. Omsetning er foretakets samlede salgsinntekt for siste regnskapsår. Når en sammenslutning av foretak er overtreder og overtredelsen angår medlemsforetakenes aktiviteter, er omsetning den samlede salgsinntekten til de medlemmene som er aktive på de markeder som berøres av overtredelsen.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan ilegge fysisk person som forsettlig eller uaktsomt begår overtredelser som nevnt i ekomloven § 10-13 overtredelsesgebyr på inntil 30 rettsgebyr.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan i forskrift fastsette standardisert overtredelsesgebyr på inntil 30 rettsgebyr for foretak eller noen som handler på vegne av foretak, og for person som nevnt i fjerde ledd.

0Tilføyd ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008), endret ved forskrifter 20 juni 2013 nr. 740 (i kraft 1 juli 2013), 9 des 2016 nr. 1461.
§ 10-4.Dispensasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan i særlige tilfelle eller når anvendelse virker urimelig, gjøre unntak fra bestemmelser i denne forskrift.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1461.
§ 10-5.Prøvedrift

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan etter søknad gjøre tidsbegrenset unntak fra bestemmelser i denne forskrift, for tilbud om tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes for tilbud av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste og tilbud av slik tjeneste i utviklings- og utprøvingsøyemed. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan stille vilkår for unntak etter første punktum.

Søknaden skal inneholde teknisk beskrivelse, opplysninger om hvilke bestemmelser det søkes unntak fra, formålet med prøvedriften, vilkår og priser i prøveperioden, varighet av prøveprosjektet og opplysninger om eventuelle andre deltakere i prøvedriften. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan kreve ytterligere opplysninger til bruk ved behandlingen av søknaden. Tilbyder som har fått innvilget tillatelse til prøvedrift, skal ved prøveperiodens utgang innsende rapport til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om erfaringer med tjenesten under prøvedriften.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1461.
§ 10-6.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 16. februar 2004, med unntak av § 1-4, § 8-3 og kapittel 9 som trer i kraft når departementet bestemmer.1

Fra samme tid oppheves forskrift av 5. desember 1997 nr. 1259 om offentlig telenett og offentlig teletjeneste, forskrift av 14. februar 2001 nr. 163 om kabel-tv-nett, med unntak av § 13, og forskrift av 8. september 2000 nr. 900 om tvisteløsning ved strid om anvendelsen av lov om standarder ved overføring av fjernsynssignaler.

Forskrift 14 januar 2008 nr. 40 om endring i ekomforskriften trer i kraft 15. januar 2008, med unntak av kapittel 5a Fellesfakturert tjeneste som trer i kraft 1. juli 2008.

Fra 15. januar 2008 oppheves forskrift 14. februar 2001 nr. 163 om kabel-tv-nett.

Fra 15. januar 2008 oppheves forskrift 17. september 2001 nr. 1087 om auksjon av tillatelser til frekvenser i 900 og 1800 MHz båndene.

Fra 1. juli 2008 oppheves forskrift 3. mars 1994 nr. 190 om teletorgtjenester.

0Endret ved forskrift 14 jan 2008 nr. 40 (i kraft 15 jan 2008).
1Kapittel 9 i kraft 22 juli 2004, jf. forskrift 22 juli 2004 nr. 1136. § 1-4 opphevet 15 jan 2008, jf. forskrift 14 jan 2008 nr. 40.
§ 10-7.(Opphevet 1 juli 2013 ved forskrift 20 juni 2013 nr. 740.)