Forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (nummerforskriften)

DatoFOR-2004-02-16-426
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 4
Ikrafttredelse16.02.2004
Sist endretFOR-2015-05-06-484
EndrerFOR-1997-06-02-560
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§7-1, LOV-2003-07-04-83-§7-2, LOV-2003-07-04-83-§7-3, LOV-2003-07-04-83-§10-3, FOR-2003-07-04-881, FOR-2004-02-16-427, FOR-2013-06-14-619
Kunngjort02.03.2004
Rettet01.02.2009 (§ 22a første ledd)
KorttittelNummerforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Post- og teletilsynet (nå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) 16. februar 2004 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 7-1, § 7-2, § 7-3 og § 10-3, jf. Kronprinsreg.res. 4. juli 2003 nr. 881 og delegeringsvedtak 16. februar 2004 nr. 427.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 14. juni 2013 nr. 619.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5ck (direktiv 2002/20/EF), nr. 5cl (direktiv 2002/21/EF), nr. 5cm (direktiv 2002/22/EF), nr. 5cx (vedtak 2007/116/EF sist endret ved vedtak 2007/698/EF) og vedlegg XIV (direktiv 2002/77/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 25 nov 2008 nr. 1266, 19 feb 2013 nr. 213, 20 des 2013 nr. 1651, 6 mai 2015 nr. 484.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er:

a)å sikre en effektiv og ressursbesparende forvaltning av nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
b)å gi tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester nødvendig og lik tilgang til nummerressurser for levering av elektroniske kommunikasjonstjenester.
§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder forvaltning, tillatelse til bruk og bruken av nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester.

§ 3.Definisjoner og forkortelser

I denne forskrift menes med:

a)nummerressurs: fellesbetegnelse for nummer, nummerserier, navn og adresser, som fastsatt i kapitlene III, IV, V, VI og VII
b)nummerserie: sammenhengende sekvens av enkeltnummer av en bestemt lengde
c)nummerplan: struktur for og disponering av nummerressurser
d)frivillig nummerplan: nummerplan som anbefales fulgt dersom man benytter nummerressurs fra slik nummerplan for å tilby tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste
e)geografisk nummer: nummer fra nasjonal nummerplan hvor en del av tallstrukturen inneholder informasjon som kan brukes til å dirigere anrop til nettermineringspunktets fysiske plassering
f)stedsuavhengig nummer: nummer fra nasjonal nummerplan som ikke er geografiske nummer
g)nummer for landmobile tjenester: stedsuavhengig nummer fra nasjonal nummerplan som brukes til mobiltelefontjeneste med tilleggstjenester
h)nummer for maskin-til-maskin kommunikasjon: stedsuavhengig nummer fra nasjonal nummerplan som brukes til automatiserte eller delautomatiserte kommunikasjonstjenester for tale eller datatrafikk der nummeret ikke har selvstendig betydning for brukeren
i)ITU: Den internasjonale teleunion
j)ITU-T: Den internasjonale teleunion - standardiseringssektoren
k)ISO: Den internasjonale standardiseringsorganisasjon
l)IEC: Den internasjonale elektrotekniske komité
m)X.121 internasjonalt datanummer: globalt entydig adresseinformasjon for en terminal i et datanett, bestående av en identifikasjon av datanettet og et terminalnummer i dette datanettet, maksimalt 14 siffer, i henhold til ITU-T rekommandasjon X.121
n)terminalnummer (Network Terminal Number, NTN): identifikasjon av en terminal innenfor et bestemt datanett, maksimalt 10 siffer, i henhold til ITU-T rekommandasjon X.121
o)DNIC (Data Network Identification Code): de første fire siffer i et X.121 internasjonalt datanummer, identifiserer ett eller flere datanett
p)PNIC (Private Network Identification Code): en kode bestående av maksimalt seks siffer, som etterfølger en bestemt DNIC i et X.121 internasjonalt datanummer
q)Nkom: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
0Endret ved forskrifter 19 feb 2013 nr. 213 (i kraft 1 mars 2013), 6 mai 2015 nr. 484.

Kapittel II. Generelle bestemmelser

§ 4.Ansvar for forvaltningen av nummerressurser

Nkom fastsetter og forvalter nasjonale nummerplaner for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 5.Tillatelse og bruk av nummerressurser fra obligatoriske nummerplaner

Bruk av nummerressurser fra obligatoriske nummerplaner, jf. kapitlene III, IV, V og VI, krever tillatelse fra Nkom. Tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste, eller sluttbruker kan få slik tillatelse. Obligatoriske nummerplaner skal følges dersom man benytter nummerressurser fra disse for å tilby tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste.

Nummerressursene skal brukes på en effektiv og ressursbesparende måte.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 6.Krav til opplysninger fra søkere

Nkom kan stille krav til hvilke opplysninger en søknad om nummerressurser skal inneholde. Slike opplysninger kan bl.a. være:

a)søkerens navn, adresse, norsk organisasjonsnummer, samt navn, telefonnummer og e-postadresser til kontaktperson
b)ønsket nummerressurs
c)beskrivelse av tjenesten nummerressursen skal brukes til
d)dokumentasjon av ressursbehov
e)planlagt dato for igangsettelse av tjenesten
f)tilbyderkode den ønskede nummerressursen skal tilordnes.
0Endret ved forskrifter 19 feb 2013 nr. 213 (i kraft 1 mars 2013), 6 mai 2015 nr. 484.
§ 7.Saksbehandlingstid for tillatelse til bruk av nummer fra obligatoriske nummerplaner

Nkom skal treffe og offentliggjøre vedtak om tillatelse til bruk av nummer som allerede er avsatt i nummerplanen til særlige formål, så raskt som mulig, og senest tre uker, etter at korrekt og fullstendig søknad er mottatt. Saksbehandlingstiden for tillatelse til bruk av numre som avgjøres ved auksjoner eller andre lignende metoder kan utvides med ytterligere tre uker.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 8.Hensyn ved tillatelse til bruk av nummerressurser

Ved behandling av søknad om tillatelse til bruk av nummerressurser kan Nkom bl.a. ta hensyn til følgende forhold:

a)effektiv og ressursbesparende bruk av nummerressursene
b)behovet for å ha tilstrekkelige nummerressurser tilgjengelig på kort og lang sikt
c)søkerens, sluttbrukernes og andre berørtes behov og ønsker
d)eventuelle kostnader for søkeren, andre tilbydere av elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste, sluttbrukere og andre berørte
e)utnyttelsesgraden for nummerressurser søkeren tidligere har fått tillatelse til å bruke for tilsvarende formål
f)søkerens oppfyllelse av vilkår som er satt av Nkom ved tidligere tillatelser til bruk av nummerressurser
g)relevante rekommandasjoner, standarder eller avtaler.
0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 9.Fastsettelse av vilkår ved tillatelse til bruk av nummerressurser fra obligatoriske nummerplaner

For tillatelse til bruk av nummer kan det bare fastsettes følgende vilkår:

a)tidsbegrensning for tillatelsen. Varigheten kan likevel innskrenkes hvis nummerplanen endres
b)krav til hvilken tjeneste nummeret og nummerserien skal brukes til, herunder krav til tilbudet av tjenesten
c)krav til takstprinsipper og anvendelse av maksimalpriser for den enkelte nummerserie i den hensikt å beskytte forbruker
d)forpliktende tilbud avgitt av tilbyder under konkurransepreget eller sammenlignende utvelgelsesprosedyre
e)forpliktelser i samsvar med relevante internasjonale avtaler om bruk av nummer
f)krav til faktisk og effektiv anvendelse av nummer og nummerserier, herunder frist for når nummer eller nummerserien skal være tatt i bruk
g)hvilken tilbyderkode som skal brukes sammen med nummer i nummerplanen for telefon m.m. (E.164)
h)forpliktelser vedrørende nummerportabilitet
i)forpliktelser til å betale gebyr og avgift
j)forpliktelser vedrørende utlevering av nummeropplysningsinformasjon.
0Endret ved forskrift 19 feb 2013 nr. 213 (i kraft 1 mars 2013).
§ 10.Overdragelse og tilbakelevering av nummerressurser

Overdragelse av nummerressurser fra obligatoriske nummerplaner krever tillatelse fra Nkom. Nkom kan fastsette vilkår for slike overdragelser.

Ved opphør av virksomhet skal nummerressurser tilbakeleveres til Nkom, med mindre pålegg gis i samsvar med § 24.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 11.Endringer i opplysninger om tilbyderen eller sluttbrukeren

Endring i opplysninger om tilbyder eller sluttbruker gitt i søknad eller senere, skal snarest mulig meldes til Nkom.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 12.Tilbaketrekking av eksklusive nummerressurser

Nkom kan trekke tilbake nummerressurser, hvis disse er eksklusive for tilbyder eller sluttbruker. En nummerressurs er eksklusiv hvis andre ikke har lik tilgang til tilsvarende nummerressurser.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 13.Rapportering til Nkom

Tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste som har fått tillatelse til bruk av nummerressurser fra obligatoriske nummerplaner, kan pålegges å avgi en årlig rapport til Nkom som viser bruken av nummerressursene. Dersom spesielle hensyn tilsier det, kan Nkom pålegge tilbyder å avgi hyppigere rapporter.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 14.Offentlig tilgjengelig informasjon

Nkom skal offentliggjøre nummerplaner, tillatelser og endringer i tillatelser på en hensiktsmessig måte.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 15.Endring av nummerplan

Finner Nkom det nødvendig å endre en nummerplan, skal alle tilbydere som har tillatelse til bruk av nummerressurser fra nummerplanen, gjøre de nødvendige endringer i sine systemer innen en rimelig frist. Endring av nummerplan kan bl.a. gjøres for å:

a)ha tilstrekkelige nummerressurser tilgjengelig på kort og lang sikt
b)reservere nummerressurser til andre formål
c)omdisponere nummerressurser.

Tilbyder skal gi nødvendig informasjon og legge til rette for at overgangen blir minst mulig belastende for sine sluttbrukere.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.

Kapittel III. Nummerplan for telefon m.m. (E.164)

§ 16.Overordnet nummerplan

Nkom fastsetter og forvalter obligatorisk nasjonal nummerplan for telefon m.m. (E.164) i samsvar med ITU-T rekommandasjon E.164. Nkom kan gi tillatelse til bruk av nummerserier og enkeltnummer under landskode 47 tildelt fra ITU.

Hovedkategoriene i nasjonal nummerplan for telefon m.m. (E.164) er følgende:

00: Internasjonalt prefiks

01: Reservert for fremtidige endringer i nummerplanen

02000–09999: 5-sifrede stedsuavhengige nummer

100–115: Standardiserte spesialnummer

116 000–116 999: 6-sifrede EØS-harmoniserte nummer

117–179: Standardiserte spesialnummer

1800–1899: 4-sifrede nummer for nummeropplysningstjenester

190–199: Tilbyderspesifikke spesialnummer

20 00 00 00–39 99 99 99: 8-sifrede geografiske nummer

400 00 000–499 99 999: 8-sifrede nummer for landmobile tjenester

50 00 00 00–57 99 99 99: 8-sifrede geografiske nummer

58 00 00 00 00 00–58 99 99 99 99 99: 12-sifrede nummer for maskin-til-maskin kommunikasjon

59 00 00 00–59 99 99 99: 8-sifrede nummer for maskin-til-maskin kommunikasjon

60 00 00 00–79 99 99 99: 8-sifrede geografiske nummer

800 00 000–899 99 999: 8-sifrede stedsuavhengige nummer

900 00 000–999 99 999: 8-sifrede nummer for landmobile tjenester.

Tildelte nummer kan ikke tilbys for permanent bruk utenfor Norge uten tillatelse fra Nkom.

0Endret ved forskrifter 25 nov 2008 nr. 1266 (i kraft 1 jan 2009 og 1 jan 2010), 19 feb 2013 nr. 213 (i kraft 1 mars 2013), 6 mai 2015 nr. 484.
§ 17.Internasjonale anrop

Anrop til utenlandske nett og tjenester med landskode tildelt av ITU, skal kunne gjennomføres ved bruk av internasjonalt prefiks 00.

0Endret ved forskrift 20 des 2013 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2014).
§ 18.Nødnumre

Alle tilbydere skal sikre at anrop til nødmeldetjenestene kan gjennomføres ved bruk av spesialnumrene 110, 112, 113. Det samme gjelder anrop til spesialnummer 1412, nødnummer for teksttelefonbrukere.

Nkom kan fastsette andre nummer som skal kunne brukes for samtaler til ulike typer nødmeldetjenester.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 19.Tillatelse og bruk av 8-sifrede nummer

Nkom kan gi tillatelse til bruk av 8-sifrede nummerserier til tilbyder av offentlig elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste etter søknad. Tilbyder tildeler 8-sifrede nummer videre til sluttbrukere og andre tilbydere.

Tilbyder av offentlig elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste kan ikke uten særskilt grunn trekke tilbake et nummer som disponeres av en sluttbruker. Slik grunn kan f.eks. være:

a)leveranse av den aktuelle tjenesten til sluttbrukeren opphører
b)endringer i tilbyderens interne nummerplan er påkrevd
c)lov- eller forskriftsendringer eller pålegg gitt av Nkom som medfører at tilbaketrekking er nødvendig
d)endringer i E.164.
0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 20.Tillatelse og bruk av standardiserte spesialnummer (100-189)

Nkom kan gi tillatelse til bruk av standardiserte spesialnummer til spesielle formål etter søknad.

De standardiserte spesialnumrene skal i hovedsak brukes til to formål:

a)landsomfattende tjenester av stor samfunnsmessig betydning
b)tjenester som er nært knyttet til den offentlige telefontjenesten og som er med på å forbedre og utvikle denne til beste for sluttbrukerne.
0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 20a.EØS-harmoniserte nummer

Numre som begynner med 116 er avsatt til bruk for EØS-harmoniserte tjenester av samfunnsmessig verdi. 116 112 er unntatt fra tildeling. Nummer, tjenestebeskrivelser og spesielle vilkår knyttet til bruken av numrene kunngjøres av Nkom.

0Tilføyd ved forskrift 25 nov 2008 nr. 1266 (i kraft 1 jan 2009), endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 20b.Generelle krav til tjenester på EØS-harmoniserte nummer

Tjenestene skal:

a)tilby informasjon, hjelp eller fungere som en rapporteringskanal for brukerne eller en kombinasjon av disse
b)være åpen for alle brukere, uten krav om forhåndsregistrering
c)ikke være tidsbegrenset til kampanjeperioder
d)ikke medføre noen form for betaling eller betalingsforpliktelse som en forutsetning før en kan benytte seg av tjenesten
e)ikke ha reklame, underholdning, markedsføring eller salg under en samtale eller så lenge linjen er oppkoblet
f)ikke bruke samtaleinformasjon for fremtidig salg av kommersielle tjenester.
0Tilføyd ved forskrift 25 nov 2008 nr. 1266 (i kraft 1 jan 2009).
§ 20c.Kostnad ved å ringe 116-nummer

Tjenestene skal være gratis å ringe fra fastnett og mobilnett.

Nkom kan gjøre unntak fra plikten til kostnadsfrihet fra mobilnett.

0Tilføyd ved forskrift 25 nov 2008 nr. 1266 (i kraft 1 jan 2009), endret ved forskrifter 19 feb 2013 nr. 213 (i kraft 1 mars 2013), 6 mai 2015 nr. 484.
§ 20d.Prosedyrer for utvelgelse og krav til søknad mv.

Nkom kunngjør de EØS-harmoniserte numre, tjenestebeskrivelser og vilkår mv. og inviterer til innsending av søknader.

Søknader om nummer sendes Nkom som kan be om uttalelse til søknadene fra relevant fagdepartement og/eller annen relevant faginstans, utpekt av Samferdselsdepartementet. Numrene kan tildeles både private og offentlige søkere.

Nkom fører et offentlig tilgjengelig register oppdatert for alle tildelte nummer.

0Tilføyd ved forskrift 25 nov 2008 nr. 1266 (i kraft 1 jan 2009), endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 20e.Bortfall av bruksrett ved manglende bruk

Bruksretten til nummeret bortfaller dersom nummeret ikke tas i bruk innen seks måneder etter tildelingen, eller den senere over en periode på minst ett år ikke har vært i vedvarende bruk.

Nkom kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra første ledd.

0Tilføyd ved forskrift 25 nov 2008 nr. 1266 (i kraft 1 jan 2009), endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 21.Tilbyderspesifikke spesialnummer

Nummerserien 190-199 er avsatt til bruk for tilbyderspesifikke spesialnummer. Tilbyder av offentlig telefontjeneste kan benytte denne nummerserien for egendefinerte tjenester. Sluttbrukere kan ikke få tillatelse til bruk av slike numre. Tilbyderspesifikke spesialnummer kan ha ulik lengde.

§ 22.Tillatelse og bruk av 5-sifrede stedsuavhengige nummer (02000-09999)

Nkom kan gi tillatelse til bruk av slike nummer til sluttbrukere etter søknad. Nummerserien er delt opp i to hovedkategorier:

a)5-sifrede nummer for ikke-kommersielle formål av samfunnsnyttig karakter
b)5-sifrede nummer for andre formål.

Som ikke-kommersielle formål av samfunnsnyttig karakter regnes blant annet:

a)landsomfattende krise- og kontakttelefoner
b)landsomfattende offentlige tjenester
c)landsomfattende nummer for humanitære/ideelle organisasjoner
d)felles landsomfattende nummer for offentlig legevakt, sykehus, politi eller lignende for bruk ved ikke-nødsituasjoner.

Tillatelse til bruk av 5-sifrede nummer for ikke-kommersielle formål av samfunnsnyttig karakter skal kun foretas fra nummer i laveste priskategori. Hver sluttbruker eller gruppering kan maksimalt disponere tre slike nummer.

0Endret ved forskrifter 25 nov 2008 nr. 1266 (i kraft 1 jan 2009), 6 mai 2015 nr. 484.
§ 22a.Årlig avgift for tillatelse til bruk av 5-sifret nummer

Den som får tillatelse til bruk av 5-sifret nummer, skal betale årlig avgift til staten etter antatt markedsverdi:

a)for kategori A nummer 121 700 kroner
b)for kategori B nummer 86 700 kroner
c)for kategori C nummer 66 700 kroner
d)for kategori D nummer 46 700 kroner
e)for kategori E nummer 21 700 kroner
f)for kategori F nummer 2 700 kroner.

I tillegg betales gebyr til Nkom jf. forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet. For 5-sifret nummer for ikke-kommersielle formål av samfunnsnyttig karakter betales det kun gebyr og ikke avgift.

Dersom oppsigelse av 5-sifret nummer er sendt Nkom innen starten av et kalenderår, skal det ikke betales avgift eller gebyr for det påfølgende året. Avgiften bortfaller hvis oppsigelsen er sendt innen 1. april eller søknad om nytt nummer er sendt 1. oktober eller senere.

0Tilføyd ved forskrift 25 nov 2008 nr. 1266 (i kraft 1 jan 2009), endret ved forskrifter 19 feb 2013 nr. 213 (i kraft 1 mars 2013), 6 mai 2015 nr. 484.
§ 23.Rapportering til Nkom

Tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste som har fått tillatelse til bruk av 8- og 12-sifrede nummerserier av Nkom skal innen 1. februar hvert år avgi rapport til Nkom med oversikt over bruken av nummerseriene.

Rapporten skal for hver nummerserie bl.a. inneholde følgende opplysninger:

a)fordeling av nummerserien på ulike tjenester, takster etc.
b)prosentvis andel av nummer som er i aktiv bruk
c)prosentvis andel av nummer som er reservert, men ikke i aktiv bruk
d)prosentvis andel av nummer som er portert til andre tilbydere
e)antall numre som er portert fra andre tilbydere
f)prosentvis andel av nummer som er ledige
g)eventuell videretildeling av nummerserier til andre tilbydere
h)prognose for utnyttelse av nummerserien for hvert av de neste tre år.
0Endret ved forskrifter 19 feb 2013 nr. 213 (i kraft 1 mars 2013), 6 mai 2015 nr. 484.
§ 24.Overdragelse og opphør

Dersom viktige hensyn tilsier det og mer enn 50 % av numrene i en nummerserie er utportert til andre tilbydere av offentlige elektroniske kommunikasjonstjenester, kan Nkom overføre nummerserien til den tilbyder som har flest innporterte nummer innenfor nummerserien.

Ved opphør av virksomhet skal ubrukte numre og nummerserier tilbakeleveres til Nkom. Ved opphør av virksomhet som disponerer nummerserier der nummer er utportert, kan Nkom pålegge andre tilbydere som har innportert numre å overta hele nummerserien.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.

Kapittel IV. Nummerplan for tilbyderkoder for tilbyderportabilitet

§ 25.Tilbyderkoder for tilbyderportabilitet

Nkom fastsetter og forvalter nummerplan for tilbyderkoder for tilbyderportabilitet. Tilbyder som disponerer numre i nummerplan for telefon m.m. (E.164) kan få tillatelse til bruk av tilbyderkoder.

Nummerplan for tilbyderkoder er obligatorisk og har følgende struktur:

000-899 Identifikasjon av angivende og mottagende tilbyder

900-999 Tilbyderspesifikke koder.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.

Kapittel V. Nummerplan for datanett (X.121)

§ 26.Tillatelse og bruk av DNIC og PNIC

Nkom fastsetter og forvalter nummerplan for datanett, i henhold til ITU-T rekommandasjon X.121. Nummerplanen er obligatorisk. Nkom kan gi tillatelse til bruk av DNIC og PNIC til tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste etter søknad.

Tillatelse til bruk av en DNIC kan gis tilbyder som har et datanett som bruker adresser i henhold til X.121 og som tilbyr en dataoverføringstjeneste til allmennheten. Nkom kan sette begrensninger på hvilke sifferkombinasjoner en tilbyder kan ta i bruk som de første sifrene i terminalnummer (NTN) under DNIC.

For å sikre effektiv utnyttelse av nasjonale X.121-ressurser, kan Nkom pålegge to eller flere tilbydere å dele en DNIC. De berørte tilbyderne skal i så fall gis minst seks måneders varsel.

Tillatelse til bruk av en PNIC kan gis tilbyder som har et datanett som bruker adresser i henhold til X.121 og som leverer en dataoverføringstjeneste til en mindre gruppe eller til egen virksomhet. En PNIC består normalt av to eller tre siffer i tillegg til den DNIC som Nkom avsetter for tillatelse til bruk av PNIC.

Tilbyder som har fått tillatelse til bruk av en DNIC eller PNIC foretar tildeling av terminalnummer til sine sluttbrukere under den DNIC eller PNIC tilbyderen har fått tillatelse til av Nkom, med de begrensninger Nkom eventuelt har satt på de første sifrene i terminalnummeret.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 27.Bruk av utenlandske DNIC og PNIC i Norge

Tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste kan i Norge benytte en DNIC eller PNIC som er tildelt av andre lands myndigheter eller av ITU.

Nkom kan avslå søknad om en norsk DNIC eller PNIC til tilbyder som har en DNIC eller PNIC tildelt av andre lands myndigheter eller av ITU.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 28.Samtrafikk

Tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste som får tillatelse til bruk av en DNIC fra Nkom, plikter innen seks måneder etter at tillatelsen er gitt å opprette avtalemessig regulert samtrafikk med minst én annen tilbyder med DNIC.

Tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste som får tillatelse til bruk av en PNIC fra Nkom, plikter innen seks måneder etter at tillatelsen er gitt å opprette avtalemessig regulert samtrafikk med minst én annen tilbyder med DNIC eller PNIC.

Dersom samtrafikk ikke er etablert innen seks måneder, kan Nkom trekke tilbake tilbyders rett til å bruke den aktuelle DNIC eller PNIC.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.

Kapittel VI. Andre obligatoriske nummerplaner

§ 29.Nummerplan for identifikasjon av utgivere av kredittkort knyttet til elektronisk kommunikasjonstjeneste (E.118)

Nkom fastsetter og forvalter nummerplan for identifikasjon av utgivere av kredittkort knyttet til elektronisk kommunikasjonstjeneste, i henhold til ITU-T rekommandasjon E.118.

Nkom kan gi tillatelse til bruk av kortutgiverkoder (Issuer Identifier Number, IIN) for kredittkort knyttet til elektronisk kommunikasjonstjeneste, i henhold til ITU-T rekommandasjon E.118.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 30.Nummerplan for ISDN-nett med ansvar for identifikasjon av lukkede brukergrupper (E.167)

Nkom fastsetter og forvalter nummerplan for ISDN-nett med ansvar for administrasjon av lukkede brukergrupper, i henhold til ITU-T rekommandasjon E.167.

Nkom kan gi tillatelse til bruk av ISDN-nettkoder (ISDN Network Identification Codes, INIC) til identifikasjon av nett der tilbyderen er ansvarlig for administrasjon av lukkede brukergrupper, i henhold til ITU-T rekommandasjon E.167.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 31.Nummerplaner for nettkoder knyttet til mobile nett og mobile tjenester (E.212 og E.214)

Nkom fastsetter og forvalter nummerplaner for nettkoder knyttet til mobile nett og mobile tjenester, i henhold til ITU-T rekommandasjonene E.212 og E.214.

Nkom kan gi tillatelse til bruk av mobile nettkoder (Mobile Network Code, MNC) for identifikasjon av mobile terminaler og mobile brukere, i henhold til ITU-T rekommandasjon E.212 og i samsvar med ETS 300 523. Videre kan Nkom gi tillatelse til bruk av nettkoder (Network Code, NC), i henhold til ITU-T rekommandasjon E.214.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 32.Nummerplan for identifikasjonssignaler for skip (E.210)

Telenor ASA fastsetter og forvalter nummerplan for identifikasjonssignaler for skip (Maritime Mobile Service Identities, MMSI-nummer) i henhold til ITUs radioreglement artikkel 25, appendix 43, samt ITU-T rekommandasjon E.210, etter fullmakt fra Nkom.

Telenor ASA tildeler MMSI-nummer beregnet på automatisk trafikkutveksling mellom stasjoner som deltar i den maritime mobile tjenesten.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 33.Tildeling av brukernummer for Inmarsatstasjoner i Norge

Telenor ASA tildeler brukernummer for maritime og landmobile Inmarsatstasjoner i Norge, i henhold til ITU-T rekommandasjon E.215, etter fullmakt fra Nkom.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 34.Nummerplaner for punktkoder for signalering (Q.704 og Q.708)

Nkom fastsetter og forvalter nummerplaner for punktkoder knyttet til signalering, i henhold til ITU-T rekommandasjonene Q.704 og Q.708.

Nkom kan gi tillatelse til bruk av punktkoder for internasjonal signalering (International Signalling Point Codes, ISPC), i henhold til ITU-T rekommandasjonene Q.704 og Q.708.

Nkom kan gi tillatelse til bruk av punktkoder for nasjonal signalering, i henhold til ITU-T rekommandasjon Q.704.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 35.T.35 nummerplan

Nkom fastsetter og forvalter nummerplan for identifikasjon av produsenter som implementerer ikke-standardiserte funksjoner i telekommunikasjonsprodukter, i henhold til ITU-T rekommandasjon T.35.

Nkom kan gi tillatelse til bruk av leverandørkoder (provider codes), i henhold til ITU-T rekommandasjon T.35.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 35a.Nummerplan for identifikasjon av radiokanaler

Nkom fastsetter og forvalter nummerplan for identifikasjon av radiokanaler, RDS PI-, SId- og EId- og andre koder relatert til analog og digital radio distribusjon i henhold til standardene IEC 62106 og ETSI EN 300 401.

RDS PI-, SId- og EId-koder kan ikke tas i bruk uten at det foreligger tillatelse fra Nkom. Bruken av kodene skal være i henhold til standardene IEC 62106 og ETSI EN 300 401.

Øvrige koder relatert til digital radio distribusjon tillates brukt i henhold til standarden ETSI EN 300 401.

Øvrige koder relatert til analog radio distribusjon tillates brukt i henhold til standarden IEC 62106.

0Tilføyd ved forskrift 19 feb 2013 nr. 213 (i kraft 1 mars 2013), endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.

Kapittel VII. Frivillige nummerplaner

§ 36.Registrering av X.400 ADMD og PRMD domenenavn

Nkom registrerer ADMD (Administration Management Domain) og PRMD (Private Management Domain) domenenavn for elektronisk post, i henhold til ITU-T rekommandasjonene X.400/F.400 og F.401.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 37.Tillatelse til bruk av identifikatorer for EDIFACT

Nkom kan gi tillatelse til bruk av identifikatorer for bruk i EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport), segmentene UNB og UNG, i henhold til ISO 9735.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 38.Tillatelse til bruk av ISO-DCC nettadresser

Nkom kan gi tillatelse til bruk av ISO-DCC (ISO Data Country Code) nettadresser, i henhold til ISO/IEC 8348/ITU-T rekommandasjon X.213.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 39.Tillatelse til bruk av objektidentifikatorer

Nkom kan gi tillatelse til bruk av objektidentifikatorer, i henhold til ISO/IEC 8824-1/ITU-T rekommandasjon X.680 og ISO/IEC 9834-1/ITU-T rekommandasjon X.660.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 40.Nkoms avgjørelser vedrørende frivillige nummerplaner

Nkoms avgjørelser etter dette kapittel er ikke enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2, og kan ikke påklages.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.

Kapittel VIII. Fellesbestemmelser

§ 41.Dispensasjon

Nkom kan dispensere fra bestemmelser i denne forskrift når særlige hensyn tilsier det.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 42.Klageinstans

Klage over enkeltvedtak fastsatt av Nkom avgjøres av Samferdselsdepartementet, men sendes til Nkom.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 484.
§ 43.Sanksjoner

Ved brudd på forskriften eller vedtak gitt i medhold av forskriften kan Nkom gjennomføre sanksjoner etter lov om elektronisk kommunikasjon kapittel 10. Brudd på forskriften straffes etter lov om elektronisk kommunikasjon § 12-4.

Myndigheten kan pålegge en fysisk person eller et foretak overtredelsesbot dersom personen, foretaket eller noen som handler på vegne av foretaket forsettlig eller uaktsomt overtrer nummerforskriften § 5, § 9, § 10, § 13, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 20b, § 20c, § 23, § 24 og § 35a.

0Endret ved forskrifter 19 feb 2013 nr. 213 (i kraft 1 mars 2013), 6 mai 2015 nr. 484.
§ 44.Ikrafttredelse mv.

Denne forskrift trer i kraft 16. februar 2004. Fra samme dato oppheves forskrift 2. juni 1997 nr. 560 om tildeling og bruk av nummer, nummerserier, navn og adresser for telenett og teletjenester (nummerforskriften).