Forskrift om samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av helsepersonell med båt.

DatoFOR-2004-02-17-408
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 4 (Merknader)
Ikrafttredelse01.03.2004
Sist endretFOR-2013-01-17-61
EndrerFOR-2000-12-20-1553
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2011-06-24-30-§11-1, LOV-1999-07-02-61-§2-1a, LOV-1999-07-02-63-§2-6
Kunngjort27.02.2004
Rettet10.05.2013 (Merknader)
KorttittelForskrift om ambulansebåttjenesten

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 17. februar 2004 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 11-1 fjerde ledd, lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-1a fjerde ledd og lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-6 siste ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 17 jan 2013 nr. 61.

§ 1.Formål og omfang

Forskriften skal sikre at regionale helseforetak og kommuner samordner ambulansebåttjenesten, syketransport og transport av helsepersonell med båt, slik at tjenesten blir en driftsmessig og ressursmessig tilfredsstillende tjeneste.

Forskriften omfatter bruken av båter som inngår i de regionale helseforetakenes ambulansebåttjeneste og som også benyttes ved syketransport og transport av helsepersonell, jf. lov om spesialisthelsetjenesten § 2-1a første ledd og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-1 og § 11-1 fjerde ledd.

0Endret ved forskrift 17 jan 2013 nr. 61.
§ 2.Planlegging

De regionale helseforetakene skal planlegge ambulansebåttjenesten, slik at ambulansebåttjenesten også kan dekke behov for syketransport med båt og transport av helsepersonell med båt.

De regionale helseforetakene og kommunene skal samarbeide om planleggingen av behovet for båttransport av kommunehelsetjenestens og familievernets personell, jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-1 og § 11-1 fjerde ledd.

0Endret ved forskrift 17 jan 2013 nr. 61.
§ 3.Avtaler og oppgjør

Regionale helseforetak inngår avtale med båteier i forhold til fastsatt plan jf. § 2. Regionale helseforetak forestår det økonomiske oppgjøret overfor båteierne. Godtgjørelsen til båteier fastsettes i avtalen.

Regionale helseforetak og kommunene inngår avtale om bruk av, og betaling for, transport av helsepersonell som kommunene har ansvar for. Kommunenes betaling for transport av helsepersonell skal dekke alle kostnader ved bruk av båten, herunder beredskapskostnader.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. mars 2004.

På samme tidspunkt oppheves forskrift 20. desember 2000 nr. 1553 om organisering og finansiering av ambulansebåttjenesten og skyssbåttjenesten for helsepersonell.

Merknader til enkelte paragrafer:

Til § 1:

«Transport av helsepersonell med båt» omfatter også tilfeller hvor kommunens leger har ambulerende legekontor i båt.

Til § 2:

Forskriften regulerer kun forholdet mellom ambulansebåttjenesten, syketransport og transport av helsepersonell i båt, i henhold til spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Forskriften er imidlertid ikke ment å være til hinder for at det inngås avtaler om å benytte de aktuelle båtene til flere typer oppdrag. Mange av båtene har kombinerte funksjoner som såkalte «samfunnsbåter». Det må imidlertid påses at det ikke inngås avtaler om ulike typer bruk som er i innbyrdes konflikt, for eksempel slik at ambulanseberedskapen på denne måten blir svekket.

Til § 3:

I de tilfeller hvor kommunene er eier av båtene, forutsetter departementet at det inngås særskilte oppgjørsavtaler. 

0Merknadene endret i forbindelse med endringsforskrift 17. januar 2013 nr. 61.