Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr)

DatoFOR-2004-02-20-464
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 4
Ikrafttredelse20.02.2004
Sist endretFOR-2016-05-19-543 fra 01.06.2016
EndrerFOR-1998-12-31-1478
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884, LOV-2009-06-19-97-§11, LOV-2009-06-19-97-§19, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort09.03.2004
Rettet07.02.2013 (EØS-henvisninger)
KorttittelForskrift om handel med dyr

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 20. februar 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 12, § 14, § 15, § 19, § 23 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884. Lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 11 og § 19, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (forordning (EU) nr. 139/2013, beslutning 2013/519/EU og beslutning 2013/520/EU), del 3.2 nr. 39 (beslutning 2007/598/EF) og del 4.1 nr. 9 og del 8.1 nr. 15 (direktiv 92/65/EØF som endret ved vedtak 95/176/EF, vedtak 2001/298/EF, forordning (EF) nr. 1282/2002 (som endret ved forordning (EF) nr. 1802/2002), forordning (EF) nr. 1398/2003, direktiv 2004/68/EF, vedtak 2007/265/EF, direktiv 2008/73/EF (som endret ved vedtak 2009/436/EF), beslutning 2010/270/EU, beslutning 2010/684/EU, beslutning 2012/112/EU, direktiv 2013/31/EU og beslutning 2013/518/EU).
Forskriftens § 6 annet ledd, § 16 og § 19 er meldt til EFTAs overvåkingsorgan i henhold til kravene i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) og EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 19 april 2005 nr. 359, 26 aug 2005 nr. 928, 26 jan 2006 nr. 97, 4 juli 2006 nr. 921, 10 aug 2007 nr. 956, 21 mai 2008 nr. 476, 19 des 2008 nr. 1523, 23 jan 2009 nr. 230, 11 mars 2009 nr. 341, 28 april 2009 nr. 459, 1 april 2009 nr. 517, 1 juli 2009 nr. 966, 10 des 2009 nr. 1715, 12 juli 2010 nr. 1091, 9 juli 2010 nr. 1132, 25 okt 2010 nr. 1374, 10 mai 2011 nr. 483, 13 des 2011 nr. 1330, 30 mars 2012 nr. 297, 9 mai 2012 nr. 410, 12 mars 2013 nr. 313, 25 feb 2013 nr. 230, 12 mars 2013 nr. 279, 20 des 2013 nr. 1664, 19 mai 2016 nr. 543.
Endres ved forskrift 23 jan 2017 nr. 59 (i kraft 1 juni 2017).

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forebygge spredning av smittsomme sjukdommer i forbindelse med import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo.

0Endret ved forskrifter 19 april 2005 nr. 359 (i kraft 5 mai 2005), 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 2.Virkeområde

Forskriften fastsetter de dyrehelsemessige vilkårene for import og eksport mellom Norge og andre EØS-stater og import til Norge fra tredjestater av dyr, sæd, egg og embryo.

Forskriften fastsetter likevel ikke de dyrehelsemessige vilkårene for import eller eksport av dyr, sæd, egg eller embryo som omfattes av følgende forskrifter:

1)Forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin.
2)Forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe.
3)Forskrift 6. oktober 2003 nr. 1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd.
4)Forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe.
5)Forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.
6)Forskrift 17. juli 2003 nr. 972 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesæd.
7)Forskrift 28. desember 2001 nr. 1616 om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS.
8)Forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.
9)Forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr.
10)Forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe.
11)Forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.
12)Forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter.
13)Forskrift 14. juli 2004 nr. 1123 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel av hundesæd til Norge.
14)Forskrift 10. august 2007 nr. 955 om krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr innenfor EØS.
15)Forskrift 19. mai 2016 nr. 542 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr.
0Endret ved forskrifter 19 april 2005 nr. 359 (i kraft 5 mai 2005), 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006), 4 juli 2006 nr. 921, 10 aug 2007 nr. 956, 25 okt 2010 nr. 1374, 20 des 2013 nr. 1664, 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 3.Definisjoner
1)Godkjent organ, institutt eller stasjon: Enhver permanent, geografisk avgrenset virksomhet som er godkjent etter denne forskriften eller tilsvarende regelverk som gjennomfører direktiv 92/65/EØF i nasjonal rett, der én eller flere dyrearter vanligvis holdes eller oppdrettes, i kommersielt øyemed eller ikke, og utelukkende for ett eller flere av følgende formål:
a)utstilling av dyr eller opplysningsformål,
b)bevaring av artene
c)grunnleggende eller anvendt vitenskapelig forskning eller oppdrett av dyr i forbindelse med slik forskning.
2)Meldepliktige sjukdommer: Sjukdommer som er ført opp i vedlegg A.
3)Besetning: Alle dyr som holdes på en virksomhet, der kontakten mellom dyrene er av en slik art at smitte kan overføres.
4)Offentlig veterinær: Veterinær gitt offentlig myndighet av kompetent, sentral myndighet i det aktuelle landet.
5)Offentlig godkjent laboratorium: Laboratorium utpekt av sentral, kompetent myndighet i det aktuelle landet til å utføre de diagnostiske tester som kreves i denne forskrift. I Norge: Veterinærinstituttet.
6)Tredjestat: Land som verken er medlem av Den europeiske union (EU) eller som gjennom EØS-avtalen har inngått avtale med EU om handel med levende dyr som er omfattet av denne forskriften.
0Endret ved forskrifter 19 april 2005 nr. 359 (i kraft 5 mai 2005), 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006), 4 juli 2006 nr. 921, 19 des 2008 nr. 1523 (i kraft 1 jan 2009), 25 okt 2010 nr. 1374, 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).

Kapittel II. Import og eksport av levende dyr mellom Norge og andre EØS-stater

0Tittelen endret ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 4.Generelle vilkår for import og eksport av visse arter

I tillegg til å oppfylle de spesielle vilkårene i § 6 til § 12 skal aper, hov- og klovdyr, fugler, bier, humler, haredyr, mink, rev, hunder, katter og ildere komme fra virksomheter som:

1)er registrert og underlagt regelmessig kontroll av avsenderlandets kompetente myndighet,1
2)overholder avsenderlandets bestemmelser om varslingsplikt for sjukdommene som er oppført i vedlegg A og B,
3)overholder avsenderlandets bestemmelser om bekjempelse av sjukdommene som er oppført i vedlegg A og B,
4)overholder avsenderlandets bestemmelser om dyrevern, og
5)kun eksporterer dyr som ikke viser noe tegn på sjukdom.

Dyrene skal i tillegg komme fra virksomheter eller områder som ikke er omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner.

Dyrene skal følges av en skriftlig erklæring fra lederen ved virksomheten om at de ved avsendelse ikke viser noe tegn på sjukdom og at vedkommendes virksomhet ikke er omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner. Kravet om medfølgende erklæring gjelder likevel ikke dyr som i henhold til § 5 skal følges av helsesertifikat eller handelsdokument.

0Endret ved forskrifter 26 aug 2005 nr. 928, 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006), 21 mai 2008 nr. 476, 13 des 2011 nr. 1330, 12 mars 2013 nr. 279 (i kraft 1 mai 2013), 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
1Jf. forskrift 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS, § 4 og § 6.
§ 5.Helsesertifikat eller handelsdokument

Hov- og klovdyr, fugler omhandlet i § 8 tredje ledd, bier, humler, hunder, katter og ildere skal ved import og eksport mellom Norge og andre EØS-stater følges av et helsesertifikat i samsvar med de respektive modellene vist i vedlegg D del 1 og del 2. Det samme gjelder ved import av haredyr til Norge fra en annen EØS-stat og ved eksport fra Norge til en annen EØS-stat som har krav om at dyrene skal følges av helsesertifikat.

Fugler av papegøyefamilien omhandlet i § 8 annet ledd skal ved import og eksport mellom Norge og andre EØS-stater følges av et handelsdokument.

Helsesertifikat eller handelsdokument skal være utstedt av en offentlig veterinær i avsenderlandet. Alternativt kan helsesertifikat for bier eller humler være utstedt av en annen offentlig tjenestemann. Handelsdokument for fugler av papegøyefamilien og helsesertifikat for haredyr, unntatt haredyr fra industrielt oppdrett, kan alternativt være utstedt av ansvarshavende veterinær ved opprinnelsesvirksomheten dersom veterinæren er gitt myndighet til dette av avsenderlandets myndigheter.

Helsesertifikat for klovdyr, fugler, haredyr, hunder, katter eller ildere er gyldig i 10 dager fra utstedelsesdatoen.

0Endret ved forskrifter 26 aug 2005 nr. 928, 21 mai 2008 nr. 476, 13 des 2011 nr. 1330, 12 mars 2013 nr. 279 (i kraft 1 mai 2013), 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 6.Vilkår for aper

Import og eksport av aper (Simiae og Prosimiae) er kun tillatt dersom dyrene kommer fra og skal til godkjente organer, institutter eller stasjoner, jf. kapittel III.

Som unntak fra første ledd kan godkjente organer, institutter eller stasjoner anskaffe aper fra privatpersoner dersom dyrene gjennomgår karantene, jf. § 16 og vedlegg C nr. 3.

0Endret ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 7.Vilkår for hov- og klovdyr

Hov- og klovdyr (Artiodactyla, Perissodactyla og Proboscidae) skal:

1)være merket i henhold til gjeldende bestemmelser,
2)ikke være pålagt slaktet som ledd i et program for å utrydde en smittsom sjukdom,
3)ikke være vaksinert mot munn- og klauvsjuke, og
4)komme fra en virksomhet som ikke er omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner som gjelder hov- og klovdyr og ha oppholdt seg på denne virksomheten de siste 30 dager før avsendelsen eller siden fødselen.

I tillegg skal drøvtyggere (Ruminantia og Camelidae):

1)komme fra en besetning som er offisielt fri for tuberkulose og offisielt fri for brucellose i henhold til direktiv 64/432/EØF eller direktiv 91/68/EØF, eller
2)komme fra en virksomhet hvor det ikke er registrert noe tilfelle av tuberkulose eller brucellose i løpet av de siste 42 dager før avsendelsen og hvor de i løpet av de siste 30 dager før avsendelsen har gjennomgått følgende tester med negativt resultat:
a)en test med henblikk på tuberkulose, og
b)en test med henblikk på antistoffer mot brucellose.

I tillegg skal dyr av svinefamilien (Suidae):

1)komme fra et område som ikke er omfattet av restriksjoner på grunn av forekomst av afrikansk svinepest,
2)komme fra en virksomhet som ikke er omfattet av restriksjoner på grunn av klassisk svinepest, og
3)komme fra en besetning som er fri for brucellose i henhold til direktiv 64/432/EØF, eller
4)i løpet av de siste 30 dager før avsendelsen ha gjennomgått en test med henblikk på antistoffer mot brucellose med negativt resultat.
0Endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006), 21 mai 2008 nr. 476, 9 juli 2010 nr. 1132, 10 mai 2011 nr. 483 (i kraft 1 juni 2011), 12 mars 2013 nr. 279 (i kraft 1 mai 2013), 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 8.Vilkår for fugler

Fugler (Aves) skal oppfylle følgende vilkår:

1)Komme fra en virksomhet hvor det ikke er påvist aviær influensa i løpet av de siste 30 døgn før avsendelse.
2)Komme fra en virksomhet eller et område som ikke er omfattet av restriksjoner som ledd i bekjempelse av Newcastle disease.
3)Ha stått i karantene på den virksomheten de ble brakt til etter importen, dersom de opprinnelig er importert fra en tredjestat.

I tillegg skal fugler av papegøyefamilien (Psitticidae):

1)Ikke komme fra eller ha vært i kontakt med dyr fra en virksomhet hvor det er påvist psittakose (Clamydia psittaci). Det skal være minst 2 måneder siden veterinærbehandling av det siste registrerte tilfellet ble sluttført.
2)Være merket i henhold til gjeldende bestemmelser.

Fugler som holdes i zoologiske hager der det i løpet av de siste 12 måneder er foretatt vaksinasjon mot aviær influensa, kan kun importeres eller eksporteres innenfor EØS etter tillatelse fra vedkommende myndighet i mottakerlandet og dersom fuglene, i tillegg til å oppfylle vilkårene i første og annet ledd, er vaksinert mot aviær influensa i henhold til en vaksinasjonsplan som er godkjent og offentliggjort av Europakommisjonen eller EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i henhold til vedtak 2007/598/EF.

0Endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006), 21 mai 2008 nr. 476, 19 des 2008 nr. 1523 (i kraft 1 jan 2009), 12 mars 2013 nr. 279 (i kraft 1 mai 2013).
§ 9.Vilkår for bier og humler

Bier (Apis mellifera) og humler (Bombus spp.) skal:

1)komme fra et område som ikke omfattes av et forbud i forbindelse med forekomst av lukket yngelråte (forbudet skal ha vart i minst 30 dager etter det seneste registrerte tilfellet og etter den datoen da alle bikuber innenfor en radius på tre kilometer var kontrollert av vedkommende myndighet og alle infiserte bikuber var brent eller behandlet og kontrollert til nevnte myndighets tilfredshet), eller
2)når det gjelder humler, kan disse også komme fra et anlegg som er isolert fra det omgivende miljøet, som er anerkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet, som er fritt for lukket yngelråte og som ble inspisert umiddelbart før avsendelsen, og verken humler eller yngel viste kliniske tegn på eller antydning til sykdommen
3)komme fra et område med en radius på minst 100 km, som ikke er omfattet av restriksjoner i forbindelse med mistanke om eller bekreftet forekomst av liten kubebille (Aethina tumida) eller Tropilaelaps-midd (Tropilaelaps spp.), og der det ikke forekommer angrep av disse.
4)i likhet med emballasjen de sendes i, ha gjennomgått en visuell undersøkelse for å påvise forekomst av liten kubebille (Aethina tumida) eller dennes egg og larver, eller andre skadedyr, særlig Tropilaelaps-midd (Tropilaelaps spp.), som angriper bier

Uansett bestemmelsene i første ledd er det likevel ikke tillatt å drive vandrebirøkt over riksgrensen.

0Endret ved forskrifter 21 mai 2008 nr. 476, 13 des 2011 nr. 1330.
§ 10.Vilkår for haredyr

Haredyr (Lagomorpha) skal:

1)ikke komme fra eller ha vært i kontakt med dyr fra en virksomhet hvor det har vært utbrudd av eller mistanke om rabies i løpet av den siste måneden, og
2)komme fra en virksomhet hvor ingen dyr viser kliniske tegn på myxomatose.
0Endret ved forskrift 21 mai 2008 nr. 476.
§ 11.Vilkår for mink og rev

Mink (Mustela vison) og rev (Vulpes vulpes og Alopex lagopus) skal ikke komme fra, eller ha vært i kontakt med dyr fra en virksomhet hvor det har vært mistanke om, eller forekommet rabies i løpet av de siste 6 måneder. Dette gjelder likevel ikke når dyrene er underkastet et systematisk vaksinasjonsprogram.

0Endret ved forskrifter 26 aug 2005 nr. 928, 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 12.Vilkår for hunder, katter og ildere

Hunder, katter og ildere skal:

1)oppfylle kravene til identifikasjon, identifikasjonsdokument (pass), rabiesvaksinasjon og behandling mot revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis) som gjelder for ikke-kommersiell forflytning av disse dyreartene mellom Norge og vedkommende EØS-stat, jf. forskrift 19. mai 2016 nr. 542 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr,
2)i løpet av de siste 48 timene før avsendelse gjennomgå en klinisk helseundersøkelse av en veterinær som er autorisert av vedkommende myndighet, og
3)følges av et helsesertifikat, jf. § 5, der den offentlige veterinæren attesterer at den autoriserte veterinæren i det relevante avsnittet i dyrets identifikasjonsdokument har godtgjort at den kliniske helseundersøkelsen viste at dyret på undersøkelsestidspunktet var i stand til å bli transportert som planlagt i henhold til forskrift 8. februar 2012 nr. 139 om næringsmessig transport av dyr (forordning (EU) nr. 1/2005).

Unntatt fra kravene til rabiesvaksinasjon og behandling mot revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis) er hunder, katter og ildere som skal til godkjente organer, institutter eller stasjoner.

0Endret ved forskrifter 26 aug 2005 nr. 928, 21 mai 2008 nr. 476, 13 des 2011 nr. 1330, 12 mars 2013 nr. 279 (i kraft 1 mai 2013), 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 13.Karantene for dyr som er mottakelige for rabies

Alle rovdyr (Carnivora) og flaggermus (Chiroptera) som importeres skal transporteres direkte til et forhåndsgodkjent karantenested. Mattilsynet er godkjenningsinstans og kan fastsette nærmere vilkår for hvordan karanteneringen skal foregå.

Rovdyr skal holdes på det godkjente karantenestedet i 6 måneder. Flaggermus skal holdes på det godkjente karantenestedet så lenge de lever.

Unntatt fra karantenebestemmelsene i første ledd er:

1)rovdyr som importeres fra Sverige, Irland eller Det forente kongerike, og
2)hunder, katter og ildrer som oppfyller vilkårene i dette kapittelet.
0Endret ved forskrifter 26 aug 2005 nr. 928, 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006, tidligere § 15).

Kapittel III. Import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryoer mellom godkjente organer, institutter og stasjoner i Norge og andre EØS-stater

0Tilføyd ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 14.Helsesertifikat

Ved import og eksport mellom godkjente organer, institutter og stasjoner i Norge og andre EØS-stater av dyr av arter som er mottakelige for meldepliktige sjukdommer, eller sjukdommer oppført i vedlegg B dersom mottakerlandet har tilleggsgarantier for disse, og sæd, egg eller embryoer fra slike dyr, skal det følge med et helsesertifikat i samsvar med modellen vist i vedlegg D del 3.

Dersom helsesertifikatet gjelder aper skal det være utstedt av den den offentlige veterinæren som fører tilsyn med opprinnelsesorganet, -instituttet eller -stasjonen. Dersom sertifikatet gjelder andre dyr eller sæd, egg eller embryoer skal det være utfylt av den ansvarshavende veterinæren ved opprinnelsesorganet, -instituttet eller -stasjonen.

Av helsesertifikatet skal det gå fram at dyrene, sæden, eggene eller embryoene kommer fra et organ, et institutt eller en stasjon som er godkjent.

0Tilføyd ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 15.Godkjenning av organer, institutter og stasjoner

For å kunne godkjennes må norske organer, institutter og stasjoner med hensyn til meldepliktige sjukdommer, forelegge Mattilsynet nødvendig dokumentasjon på at virksomheten oppfyller vilkårene i vedlegg C.

Godkjente organer, institutter og stasjoner skal være registrert og tildelt et godkjenningsnummer av myndighetene i vedkommende EØS-stat. Virksomhetene og godkjenningsnumrene deres skal i tillegg være oppført på en liste som er utarbeidet av og gjort tilgjengelig for allmenheten av vedkommende myndighet.

0Tilføyd ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 16.Karantene ved mottak av dyr som ikke kommer fra godkjente anlegg

Dersom godkjente organer, institutter eller stasjoner mottar dyr som ikke kommer fra andre godkjente organer, institutter eller stasjoner, skal karanteneperioden som kreves i vedlegg C nr. 3 gjennomføres på et sted som på forhånd er godkjent av Mattilsynet. Godkjenningen av stedet kan knyttes til dyr av bestemte arter. Mattilsynet skal varsles når dyrene ankommer det godkjente karantenestedet. Karanteneperioden skal være gjennomført før dyrene kan settes sammen med andre dyr i det godkjente organet, instituttet eller senteret.

Mattilsynet kan stille krav til gjennomføring av karanteneperioden ut over de som følger av vedlegg C nr. 3.

0Tilføyd ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).

Kapittel IV Forbud mot import av levende dyr fra tredjestater

0Overskriften endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006), 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 17.Forbud

Med mindre annet er bestemt er det forbudt å importere levende pattedyr, reptiler og amfibier fra tredjestater og Svalbard.

0Endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006, tidligere § 16), 4 juli 2006 nr. 921, 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016, tidligere § 14).

Kapittel V. Import av visse fugler fra tredjestater

0Overskriften endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006), 4 juli 2006 nr. 921 (tidligere kapittel IV), 19 des 2008 nr. 1523 (i kraft 1 jan 2009).
§ 18.Vilkår for import av visse fugler

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I innledende del nr. 7 (forordning (EU) nr. 139/2013) om fastsettelse av krav til dyrehelse ved import av visse fugler til Fellesskapet og karantenevilkår for disse gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006, tidligere § 17), 4 juli 2006 nr. 921 (tidligere § 15), 19 des 2008 nr. 1523 (i kraft 1 jan 2009), 23 jan 2009 nr. 230, 1 april 2009 nr. 517 (i kraft 6 april 2009), 1 juli 2009 nr. 966 (i kraft 16 juli 2009), 10 des 2009 nr. 1715 (i kraft 11 des 2009), 12 juli 2010 nr. 1091, 30 mars 2012 nr. 297, 9 mai 2012 nr. 410, 12 mars 2013 nr. 313, 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013, tidligere § 20), 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016, tidligere § 19).
§ 19.Vilkår for import av visse fugler som ikke omfattes av § 18

Vilkårene i § 4, § 5 og § 8 for import av fugler fra EØS-stater gjelder tilsvarende for import av fugler fra Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Sveits og Vatikanstaten.

Følgende er bare tillatt på de vilkår Mattilsynet fastsetter i det enkelte tilfellet:

1.Import av fugler til godkjente bevaringsprogram eller zoologiske hager, sirkus, fornøyelsesparker eller forsøk.
2.Import fra tredjestater som grenser til EØS av brevduer som umiddelbart etterpå skal settes fri for å fly hjem igjen til den aktuelle tredjestaten.
0Tilføyd ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).

Kapittel VI. Import av hunder, katter og ildere fra tredjestater

0Kapittel VI opphevet ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1374, tilføy ved forskrift 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013), endret ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 20.Godkjente tredjestater

Import av hunder, katter og ildere er bare tillatt dersom områdene eller tredjestatene dyrene kommer fra og ethvert område eller tredjestat de transitteres gjennom er ført opp på en av listene i:

1)forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien vedlegg A,
2)forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr § 1, jf. forordning (EU) nr. 206/2010 vedlegg II del 1, eller
3)forskrift 19. mai 2016 nr. 542 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr § 3, jf. forordning (EU) nr. 577/2013 vedlegg II.

Import av hunder, katter og ildere til godkjente organer, institutter eller stasjoner er likevel bare tillatt dersom områdene eller tredjestatene dyrene kommer fra og ethvert område eller tredjestat de transitteres gjennom er ført opp på listen nevnt i første ledd bokstav c.

0Tilføyd ved forskrift 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013), endret ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 21.Helsesertifikat mv.

Hunder, katter og ildere som importeres fra tredjestater skal:

1)følges av et helsesertifikat som er utstedt i overensstemmelse med modellen vist i vedlegg E del 1 av en offentlig veterinær i henhold til merknadene i vedlegg E del 2.
2)oppfylle kravene som fremgår av helsesertifikatet alt etter hvilke tredjestater eller områder de kommer fra eller transitteres gjennom og om de skal til godkjente organer, institutter eller stasjoner eller ikke.

Helsertifikatet er gyldig i 10 dager etter utstedelse, eller så lenge reisen varer dersom den varer i mer enn 10 dager og foregår til sjøs.

0Tilføyd ved forskrift 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013), endret ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 21a.Overgangsbestemmelse
0Tilføyes ved forskrift 23 jan 2017 nr. 59 (i kraft 1 juni 2017).

Kapittel VII. Administrative bestemmelser

0Overskriften endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006, tidligere kapittel VI), 4 juli 2006 nr. 921 (tidligere kapittel VII), 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013, tidligere kapittel VIII), 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 22.Dispensasjon

Mattilsynet kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift og sette vilkår for dispensasjonen, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006, tidligere § 29), 4 juli 2006 nr. 921 (tidligere § 31), 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013, tidligere § 36).
§ 23.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23 og dyrevelferdsloven § 30, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til 26 og dyrevelferdsloven § 32 og § 35.

0Endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006, tidligere § 30), 4 juli 2006 nr. 921 (tidligere § 32), 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013, tidligere § 37), 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 24.Sikkerhetsvedtak

Mattilsynet kan på kort varsel, og uten erstatning for avsender eller mottaker, stoppe import eller eksport av levende dyr som omfattes av denne forskriften dersom spesielle forhold ved avsenderlandets dyrehelsesituasjon eller andre forhold skulle gjøre dette nødvendig.

0Endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006, tidligere § 31), 4 juli 2006 nr. 921 (tidligere § 33), 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013, tidligere § 38).
§ 25.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28 og dyrevelferdsloven § 37.

0Endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006, tidligere § 32), 4 juli 2006 nr. 921 (tidligere § 34), 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013, tidligere § 39), 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 26.Videreføring av godkjenning

Institusjoner, institutter og sentra som er godkjent etter forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg er godkjente organer, institutter og stasjoner etter denne forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 27.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 31. desember 1998 nr. 1478 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av visse dyrearter.

0Endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006, tidligere § 33), 4 juli 2006 nr. 921 (tidligere § 35), 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013, tidligere § 40), 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016, tidligere § 26).

Vedlegg A. Liste over meldepliktige sjukdommer, jf. forordning (EF) nr. 1398/2003

0Vedleggets tittel endret ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
SjukdomMottakelige ordener, familier, slekter og arter
Afrikansk hestepestEquidae
Afrikansk svinepestSuidae og Tayassuidae
Aviær influensaAves
Lukket yngelråteApis
MiltbrannBovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae, Equidae og Hippopotamidae
BluetongueAntilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae og Rhinocerotidae
Brucella abortusAntilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae og Tragulidae
Brucella melitensisAntilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae og Tragulidae
Brucella ovisAntilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae og Tragulidae
Brucella suisCervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae og Tayassuidae
Klassisk svinepest,Suidae og Tayassuidae
Ondartet lungesjuke hos storfeStorfe (inkludert zebu, bøffel, bison og yak)
EbolaPrimater, unntatt mennesker
Munn- og klauvsjukeArtiodactyla og indisk elefant
Infeksiøs hematopoietisk nekroseSalmonidae
Lumpy skin diseaseBovidae og Giraffidae
ApekopperRodentia og primater, unntatt mennesker
Mycobacterium bovisMammalia, spesielt Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae og Tragulidae
Newcastle disease,Aves
Peste des petits ruminantsBovidae og Suidae
Ondartet smittsom griselammelseSuidae
PsittacosePsittaciformes
RabiesCarnivora og Chiroptera
Rift valley feverBovidae, Camelus arter og Rhinocerotidae
KvegpestArtiodactyla
Liten kubebille (Aethina tumida)Apis og Bombus
Saue- og geitekopperBovidae
Smittsomt blæreutslett hos grisSuidae og Tayassuidae
Tropilaelaps-midd (Tropilalaps spp.)Apis
Vesikulær stomatittArtiodactyla og Equidae
TSEBovidae, Cervidae, Felidae og Mustelidae
0Endret ved forskrift 19 april 2005 nr. 359 (i kraft 5 mai 2005).

Vedlegg B. Liste over sjukdommer det kan gis tilleggsgarantier for 

Mottakelige dyrearterSjukdom
MinkVirusenteritt hos mink
Aleutian disease
BierÅpen yngelråte
Trakémiddinfeksjon
Varroainfeksjon
Aper og kattedyr (Felidae)Tuberkulose
DrøvtyggereTuberkulose
Haredyr (Lagomorpha)Myxomatose
Viral hemorrhagisk sjukdom hos kanin
Tularemi

Vedlegg C. Vilkår for å godkjenne organer, institutter og stasjoner, forordning (EF) nr. 1282/2002 som endret ved forordning (EF) nr. 1802/2002

1.For å bli offentlig godkjent i henhold til artikkel 13 nr. 2 i direktiv 92/65/EØF, må et organ, et institutt eller en stasjon som definert i direktivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c)
a)være klart avgrenset og atskilt fra sine omgivelser eller de innestengte dyrene, og ligge i rimelig avstand fra driftsenheter i landbruket hvis helsestatus kan trues av at det befinner seg et godkjent organ eller institutt eller en godkjent stasjon i nærheten,
b)ha tilstrekkelige midler til å fange inn, sperre inne og isolere dyr, og ha tilstrekkelige karanteneanlegg og godkjente framgangsmåter for dyr som kommer fra driftsenheter som ikke er godkjent,
c)være fri for sykdommene oppført i vedlegg A og, med hensyn til sykdommer som i den berørte staten omfattes av et program i henhold til artikkel 14 i direktiv 92/65/EØF, sykdommene oppført i vedlegg B. For at et organ, et institutt eller en stasjon skal anses som fri for sykdommene, skal vedkommende myndigheter vurdere fortegnelsene over dyrehelsestatus som er registrert i minst de tre siste årene, og resultatene av kliniske undersøkelser og laboratorieundersøkelser som er gjennomført på dyrene i organet, instituttet eller stasjonen. Som unntak fra dette kravet kan nye virksomheter godkjennes dersom dyrene som holdes der, kommer fra godkjente virksomheter,
d)føre ajourførte fortegnelser over
i)antall dyr av hver art som finnes i virksomheten, med angivelse av alder, kjønn, art og individuell identifikasjon dersom det er mulig,
ii)antall dyr som ankommer eller forlater virksomheten, med angivelse av alder, kjønn, art og individuell identifikasjon dersom det er mulig, samt opplysninger om opprinnelsessted eller bestemmelsessted, transport fra eller til virksomheten og dyrenes helsetilstand,
iii)resultatene av blodprøver eller andre diagnostiske metoder,
iv)tilfeller av sykdom og eventuelt den behandling som er gitt,
v)resultatene av kontroller post mortem av alle dyr som dør i virksomheten, herunder dødfødte dyr,
vi)observasjoner gjort i forbindelse med isolasjons- eller karanteneperioder,
e)enten ha en avtale med et godkjent laboratorium for gjennomføring av kontroller post mortem eller ha ett eller flere egnede lokaler der slike kontroller kan foretas av en kvalifisert person under tilsyn av en godkjent veterinær,
f)enten ha ordninger eller innretninger for hensiktsmessig fjerning av dyr som er døde av sykdom eller avlivet,
g)ved kontrakt eller ved et rettslig dokument sikre seg tjenestene til en veterinær som er godkjent og underlagt kontroll av vedkommende myndighet, og som
i)oppfyller tilsvarende krav i artikkel 14 nr. 3 bokstav b) i direktiv 64/432/EØF,
ii)sikrer at den nødvendige sykdomsovervåkingen og de nødvendige kontrolltiltakene i forbindelse med sykdomssituasjonen i det aktuelle landet er godkjent av vedkommende myndighet og anvendt i organet, instituttet eller stasjonen. Disse tiltakene skal omfatte
-en årlig plan for overvåking av sykdommer som omfatter kontroll av dyrene for zoonoser,
-kliniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser og kontroller post mortem av dyr som kan være angrepet av overførbare sykdommer,
-eventuell vaksinasjon av mottakelige dyr mot smittsomme sykdommer bare i samsvar med EØS-regelverket,
iii)sikrer at ethvert mistenkelig dødsfall eller forekomst av andre symptomer som tyder på at dyrene er smittet av én eller flere av sykdommene nevnt i vedlegg A og B, umiddelbart meldes til vedkommende myndighet dersom sykdommen er meldepliktig i den aktuelle EØS-staten,
iv)sikrer at dyr som bringes inn i virksomheten, har vært isolert etter behov og i samsvar med kravene i dette direktiv og eventuelle instrukser gitt av vedkommende myndighet,
v)har ansvar for at dyrehelsekravene i direktiv 92/65/EØF og i EØS-regelverket blir overholdt i den daglige driften ved transport og disponering av avfall fra dyr,
h)dersom det holder dyr beregnet på forsøkslaboratorier, oppfylle bestemmelsene i artikkel 5 i direktiv 86/609/EØF.
2.Godkjenningen skal opprettholdes når følgende krav er oppfylt:
a)virksomheten er under tilsyn av en offentlig veterinær fra vedkommende myndighet, som
i)besøker organet, instituttet eller stasjonen minst én gang i året,
ii)kontrollerer den godkjente veterinærens virksomhet og gjennomføringen av den årlige planen for overvåking av sykdommer,
iii)sikrer at bestemmelsene i direktiv 92/65/EØF overholdes,
b)dyr som bringes inn i virksomheten, må komme fra andre godkjente stasjoner, institutter eller organer, i samsvar med bestemmelsene i direktiv 92/65/EØF,
c)den offentlige veterinæren bekrefter at
i)bestemmelsene i direktiv 92/65/EØF er oppfylt,
ii)resultatene av de kliniske undersøkelsene, kontrollene post mortem og laboratorieundersøkelsene ikke viser noen forekomst av sykdommene nevnt i vedlegg A og B,
d)organet, instituttet eller stasjonen skal oppbevare fortegnelsene nevnt i nr. 1 bokstav d) i minst ti år etter godkjenning.
3.Som unntak fra artikkel 5 nr. 1 i direktiv 92/65/EØF og nr. 2 bokstav b) i dette vedlegg kan dyr, herunder aper (simiae og prosimiae), som kommer fra organer, institutter og stasjoner som ikke er godkjent, bringes inn til et organ, et institutt eller en stasjon dersom dyrene gjennomgår en karanteneperiode under offentlig tilsyn og i samsvar med instrukser gitt av vedkommende myndighet før de bringes inn i virksomheten.

For aper (simiae og prosimiae) skal karantenekravene i OIEs dyrehelseregelverk (kapittel 2.10.1 og vedlegg 3.5.1) overholdes.

For andre dyr som holdes i karantene i samsvar med nr. 2 bokstav b) i dette vedlegg, skal karanteneperioden være minst 30 dager når det gjelder sykdommene som er oppført i listen i vedlegg A.

4.Dyr som holdes i godkjente organer, institutter eller stasjoner, kan forlate virksomheten bare dersom de skal til andre godkjente organer, institutter eller stasjoner i samme EØS-stat eller en annen EØS-stat. Dersom de ikke skal til et godkjent organ eller institutt eller til en godkjent stasjon, skal de forlate virksomheten bare i samsvar med kravene fastsatt av vedkommende myndighet for å sikre at det ikke er noen fare for spredning av sykdommer.
5.En EØS-stat som har krav på tilleggsgarantier i henhold til EØS-regelverket, kan framsette tilleggskrav og krav om sertifisering for mottakelige arter som skal bringes inn i godkjente organer, institutter eller stasjoner.
6.Godkjenningen kan helt eller delvis oppheves midlertidig, trekkes tilbake eller gjenopprettes på følgende vilkår:
a)dersom vedkommende myndighet finner at kravene i nr. 2 ikke er oppfylt, eller bruken er endret og ikke lenger omfattes av artikkel 2 i direktiv 92/65/EØF, skal godkjenningen oppheves eller trekkes tilbake,
b)når vedkommende myndighet er blitt underrettet om at det foreligger mistanke om en av sykdommene nevnt i vedlegg A og B, skal den oppheve godkjenningen av organet, instituttet eller stasjonen til mistanken er offisielt avkreftet. Avhengig av hvilken sykdom det dreier seg om og risikoen for smitteoverføring, kan opphevingen gjelde hele virksomheten eller bare visse kategorier av dyr som er mottakelige for den aktuelle sykdommen. Vedkommende myndigheter skal sikre at det treffes nødvendige tiltak for å bekrefte eller avkrefte mistanken og unngå all fare for spredning av sykdommen i samsvar med EØS-regelverket om tiltak mot den aktuelle sykdommen og om handel med dyr,
c)når den mistenkte sykdommen er bekreftet, skal organet, instituttet eller stasjonen godkjennes på nytt først etter at sykdommen og smittekildene er utryddet, herunder tilstrekkelig desinfisering og rengjøring, bare dersom vilkårene fastsatt i nr. 1 i dette vedlegg, med unntak av nr. 1 bokstav c), igjen er oppfylt,
d)vedkommende myndighet skal underrette Kommisjonen/Eftas overvåkningsorgan når en godkjenning oppheves midlertidig, trekkes tilbake eller gjenopprettes for et organ, et institutt eller en stasjon.
0Vedlegg C endret ved forskrifter 26 aug 2005 nr. 928, 4 juli 2006 nr. 921, 21 mai 2008 nr. 476, 13 des 2011 nr. 1330, 12 mars 2013 nr. 279 (i kraft 1 mai 2013). Opphevet og tilføyd igjen ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).

Vedlegg D. Helsesertifikatmodeller for import og eksport av dyr innenfor EØS

0Vedlegg D Opphevet ved forskrift 19 des 2008 nr. 1523 (i kraft 1 jan 2009), tilføyd ved forskrift 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013). Opphevet og tilføyd igjen ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).

Del 1 - Helsesertifikat for dyr fra driftsenheter (hov- og klovdyr, fugler som er vaksinert mot aviær influensa, haredyr, hunder, katter og ildere) 

Trykk her for å lese vedlegget: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).

Del 2 - Helsesertifikat for bier og humler 

Trykk her for å lese vedlegget: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).

Del 3 - Helsesertifikat for dyr, sæd, egg og embryo fra godkjente organer, institutter og stasjoner 

Trykk her for å lese vedlegget: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).

Vedlegg E. Helsesertifikatmodell for import av hunder, katter og ildere fra tredjestater 

Trykk her for å lese vedlegget: pdf.gif

0Vedlegg E opphevet ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1374, tilføyd igjen ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016). Endres ved forskrift 23 jan 2017 nr. 59 (i kraft 1 juni 2017).

Vedlegg F - J. (Opphevet)

0Vedlegg F opphevet ved forskrift 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013), vedleggene G - J opphevet ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1374.

Forordninger

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I innledende del nr. 7 (forordning (EU) nr. 139/2013).

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr. 1523 (i kraft 1 jan 2009), endret ved forskrifter 23 jan 2009 nr. 230, 1 april 2009 nr. 517 (i kraft 6 april 2009), 1 juli 2009 nr. 966 (i kraft 16 juli 2009), 10 des 2009 nr. 1715 (i kraft 11 des 2009), 12 juli 2010 nr. 1091, 30 mars 2012 nr. 297, 9 mai 2012 nr. 410, 12 mars 2013 nr. 313.
 

Forordning (EU) nr. 139/2013

0Tilføyd ved forskrift 12 mars 2013 nr. 313.

Dansk versjon 

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 139/2013
af 7. januar 2013
om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen samt
karantænebetingelser herfor
(kodifikation)
(EØS-relevant tekst) 

EUROPA KOMMISSIONEN HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredje lande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF,1 særlig artikel 10, stk. 3, andet afsnit, og artikel 10, stk. 4, andet afsnit, litra b),

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF,2 særlig artikel 17, stk. 2, litra b), artikel 17, stk. 3, og artikel 18, stk. 1, første og fjerde led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007 af 23. marts 2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor3 er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder.4 Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.
(2)Som reaktion på udbruddene af den højpatogene asiatiske aviær influenza-virusstamme i Sydøstasien i 2004 vedtog Kommissionen en række beslutninger, som forbød import af blandt andet fugle, bortset fra fjerkræ, fra sygdomsramte tredjelande.
(3)Med henblik på at få opstillet en oversigt over risikoen ved import af fugle i fangenskab anmodede Kommissionen den 13. april 2005 Den Europæiske Fødevaresik kerhedsautoritet (EFSA) om at afgive en videnskabelig udtalelse om risikoen ved import af fugle indfanget i naturen og fugle avlet i fangenskab fra tredjelande.
(4)Som svar på denne anmodning afgav 'EFSA's Ekspert panel for Dyrs Sundhed og Velfærd på sit møde den 26. og 27. oktober 2006 en videnskabelig udtalelse om dyresundheds- og dyrevelfærdsrisici i forbindelse med import af vilde fugle, bortset fra fjerkræ, til Unionen. I denne videnskabelige udtalelse beskrives mulige redskaber og løsningsmodeller til nedbringelse af påviste dyresundhedsrisici ved import af fugle, bortset fra fjerkræ.
(5)En af anbefalingerne i 'EFSA's videnskabelige udtalelse vedrører kontrol i de tredjelande, der eksporterer fugle, bortset fra fjerkræ, til Unionen. Forbedringer på eksportstedet burde have den største effekt med hensyn til at reducere sandsynligheden for, at inficerede fugle forevises med henblik på indførsel i Unionen. Af samme grund bør der ved denne forordning fastsættes importbetingelser, der indebærer, at de pågældende fugle kun kan importeres fra tredjelande, der er godkendt til import heraf til Unionen.
(6)En anden af EFSA's anbefalinger vedrører import af fugle indfanget i naturen. I den videnskabelige udtalelse beskrives risikoen ved sådanne fugle, der kan være inficeret ved lateral spredning fra andre, inficerede vilde fugle og fra det kontaminerede miljø samt spredning fra inficeret fjerkræ. I betragtning af, i hvilket omfang vilde trækfugle var med til at sprede aviær influenza fra Asien til Europa i 2005 og 2006, bør importen af fugle, bo fra fjerkræ, begrænses til fugle avlet i fangenskab.
(7)Det er sjældent muligt at skelne med sikkerhed mellem fugle, der er indfanget i naturen, og fugle avlet i fangenskab. Der kan anvendes mærkningsmetoder for begge typer fugle, som ikke gør det muligt at skelne disse fra hinanden. Importen af fugle, bortset fra fjerkræ, bør derfor begrænses til kun at omfatte avls- og formeringsvirksomheder, der er godkendt af det eksporterende tredjelands kompetente myndighed, ligesom der bør fast sættes visse minimumsbetingelser for en sådan godkendelse.
(8)De importerede fugle skal transporteres direkte til en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter i en medlemsstat, hvor de skal forblive, indtil infektion med aviær influenza eller Newcastle disease kan udelukkes.
(9)For at udelukke andre årsager til sygdomssymptomer bør man, ved mistanke om aviær influenza eller Newcastle disease i en godkendt karantænefacilitet eller i en enhed i et godkendt karantænecenter, vente med at påbegynde aflivning og destruktion af fuglene de pågældende steder, indtil mistanken er bekræftet.
(10)Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF5 blev vedtaget for at udnytte erfaringerne med bekæmpelse af aviær influenza. På grundlag af dette direktiv vedtog Kommissionen beslutning 2006/437/EF af 4. august 2006 om godkendelse af en diagnosticeringsmanual for aviær influenza, jf. Rådets direktiv 2005/94/EF,6 (diagnosticeringsmanualen), idet der ved beslutningen fast sættes diagnosticeringsprocedurer, prøveudtagningsmetoder og kriterier for evaluering af resultaterne af laboratorieundersøgelser til bekræftelse af udbrud af aviær influenza på EU-plan. Der bør tages hensyn til nævnte beslutning for så vidt angår ordninger for aviær influenza-analyser i godkendte karantænefaciliteter og -centre.
(11)Der bør fastlægges supplerende importprocedurer for transporten fra grænsekontrolstedet til de godkendte karantænefaciliteter eller -centre efter indførslen i Unionen, så det sikres, at de importerede fugle ankommer til den eller det udpegede godkendte karantænefacilitet eller -center inden for et rimeligt tidsrum.
(12)Godkendte karantænefaciliteter og -centre, som medlemsstaterne skal offentliggøre en liste over, bør opfylde visse minimumsbetingelser.
(13)Visse former for import af fugle er omfattet af anden EU-lovgivning. De bør derfor ikke være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.
(14)Dyresundhedsrisikoen ved brevduer, der føres ind i Unionen og sættes fri, så de kan flyve tilbage til deres oprindelsessted, ligger på et niveau, der gør, at disse ikke bør være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.
(15)Dertil kommer, at de dyresundhedsmæssige forhold i visse tredjelande er på højde med, hvad der kræves i EU-lovgivningen. Import af fugle fra de pågældende lande bør derfor ikke være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.
(16)Der bør også overvejes visse dispensationsmuligheder for fugle, hos hvilke der påvises infektion med lavpatogen aviær influenza og Newcastle disease i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter, og hvor forekomsten af sygdommen ikke udgør en risiko for Unionens dyresundhedsstatus.
(17)Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed –
1EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.
2EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.
3EUT L 84 af 24.3.2007, s. 7.
4Se bilag VI.
5EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.
6EUT L 237 af 31.8.2006, s. 1.
 

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1 Genstand

Ved denne forordning fastsættes der dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen fra de i bilag I omhandlede tredjelande og dele af tredjelande samt karantænebetingelser for sådan import.

Artikel 2 Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på dyr af fuglearter.

Den gælder dog ikke for:

a)fjerkræ
b)fugle, der importeres til bevaringsprogrammer godkendt af bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed
c)selskabsdyr, jf. artikel 1, stk. 3, i direktiv 92/65/EØF, der ledsager deres ejer
d)fugle bestemt til zoologiske haver, cirkusser, forlystelsesparker eller forsøg
e)fugle, der som bestemmelsessted har organer, institutter eller centre, der er godkendt i henhold til artikel 13 i direktiv 92/65/EØF
f)brevduer, der føres ind på Unionens område fra et tilgræn sende tredjeland, som er dyrenes normale opholdssted, og umiddelbart derefter sættes fri med den forventning, at de vil flyve tilbage til det pågældende tredjeland
g)fugle, der importeres fra Andorra, Lichtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.
Artikel 3 Definitioner

I denne forordning anvendes definitionerne i direktiv 2005/94/EF, undtagen definitionen af fjerkræ i direktivets artikel 2, stk. 4. I denne forordning forstås ved «fjerkræ» høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle (Ratitae), der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller udsætning som fjervildt.

Endvidere forstås ved:

a)«fugle»: dyr af fuglearter bortset fra de i artikel 2, stk. 2 omhandlede
b)«godkendt avls- og formeringsvirksomhed»:
i)en virksomhed, der udelukkende beskæftiger sig med fugleavl og -formering, og
ii)som er blevet kontrolleret og godkendt af det eksporterende tredjelands kompetente myndighed i overensstemmelse med betingelserne i artikel 4 og bilag II
c)«fugle avlet i fangenskab»: fugle, der ikke er indfanget i naturen, men er født og opdrættet i fangenskab og kommer af forældre, der har parret sig eller på anden måde overført gameter i fangenskab
d)«sømløst lukket fodring»: en ring eller et bånd i en kontinuerlig cirkel uden afbrydelser eller sammenføjninger, som ikke på nogen måde er blevet ændret, af en sådan størrelse, at den ikke kan fjernes fra fuglen, når dens ben er fuldt udvokset, efter at være blevet anbragt en af de første dage af fuglens liv, og som er kommercielt fremstillet til dette formål
e)«godkendt karantænefacilitet»: lokaler, der ikke er karantænecentre, og:
i)hvor importerede fugle anbringes i karantæne
ii)som er blevet kontrolleret og godkendt af den kompetente myndighed i overensstemmelse med minimumsbetingelserne i artikel 6 og bilag IV
f)«godkendt karantænecenter»: lokaler:
i)hvor importerede fugle anbringes i karantæne
ii)som består af en række enheder, der operationelt og fysisk er adskilt fra hinanden, og hvor hver enhed kun indeholder fugle fra samme sending, som har samme sundhedsstatus og derfor udgør en epidemiologisk enhed
iii)som er blevet kontrolleret og godkendt af den kompetente myndighed i overensstemmelse med minimumsbetingelserne i artikel 6 og bilag IV
g)«kontrolfugle»: fjerkræ, der skal benyttes som et diagnostisk hjælpemiddel i karantæneperioden
h)«diagnosticeringsmanualen»: diagnosticeringsmanualen for aviær influenza i bilaget til beslutning 2006/437/EF.
Artikel 4 Godkendte avls- og formeringsvirksomheder

Godkendte avls- og formeringsvirksomheder skal opfylde følgende betingelser:

a)Avls- og formeringsvirksomheden skal være godkendt af den kompetente myndighed i overensstemmelse med betingelserne i bilag II og skal have fået tildelt et godkendelsesnummer.
b)Den kompetente myndighed skal have meddelt Kommissionen godkendelsesnummeret.
c)Avls- og formeringsvirksomhedens navn og godkendelses nummer skal figurere på en liste over avls- og formeringsvirksomheder opstillet af Kommissionen.
d)Den kompetente myndighed skal omgående tilbagekalde eller suspendere godkendelsen af avls- og formeringsvirksomheden, hvis betingelserne i bilag II ikke længere er opfyldt, og Kommissionen skal omgående oplyses herom.
Artikel 5 Importbetingelser

Import af fugle tillades kun, hvis fuglene opfylder følgende betingelser:

a)Fuglene skal være avlet i fangenskab.
b)Fuglene skal komme fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i bilag I.
c)Fuglene skal komme fra godkendte avls- og formeringsvirksomheder, der opfylder betingelserne i artikel 4.
d)Fuglene skal 7–14 dage inden afsendelsen være blevet underkastet en laboratorietest til påvisning af virus med negative resultater for aviær influenza- og Newcastle disease-virus.
e)Fuglene må ikke være blevet vaccineret mod aviær influenza.
f)Fuglene skal ledsages af et dyresundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med modellen i bilag III (herefter benævnt «dyresundhedscertifikatet»).
g)Fuglene skal være identificeret med et individuelt identifikationsnummer ved hjælp af en entydigt mærket sømløst lukket fodring eller en mikrochip, jf. artikel 66, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006.1
h)Det i litra g) omhandlede individuelle identifikationsnummer i fodringe eller mikrochips skal som et minimum indeholde følgende:
-ISO-koden for det eksporterende tredjeland, der foretager identifikationen
-et entydigt løbenummer.
i)Det i litra g) omhandlede individuelle identifikationsnummer skal være registreret i dyresundhedscertifikatet.
j)Fuglene skal transporteres i nye beholdere, som udenpå er individuelt identificeret med et identifikationsnummer svarende til det, der er angivet i dyresundhedscertifikatet.
1EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1.
Artikel 6 Godkendte karantænefaciliteter og -centre

Godkendte karantænefaciliteter og -centre skal opfylde minimumsbetingelserne i bilag IV.

Hver medlemsstat udarbejder og ajourfører en liste over godkendte karantænefaciliteter og -centre og deres godkendelsesnumre og gør listen tilgængelig for Kommissionen, for de øvrige medlemsstater og for offentligheden.

Artikel 7 Direkte transport af fugle til godkendte karantænefaciliteter eller -centre

Fugle skal transporteres direkte fra grænsekontrolstedet til en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter i bure eller kasser.

Transporten fra grænsekontrolstedet til karantænefaciliteten eller -centret må under normale omstændigheder ikke vare mere end ni timer i alt.

Anvendes der køretøjer til transporten, skal disse være forseglet af de kompetente myndigheder med garantiforsegling.

Artikel 8 Erklæring

Importører eller disses agenter skal afgive en skriftlig erklæring udfærdiget på et i indgangsmedlemsstaten officielt sprog og underskrevet af den ansvarlige for karantænefaciliteten eller -centret, hvori det attesteres, at fuglene vil blive accepteret til karantæne.

Erklæringen skal:

a)indeholde en tydelig angivelse af karantænefacilitetens eller -centrets navn, adresse og godkendelsesnummer
b)være grænsekontrolstedet i hænde pr. e-mail eller fax, inden sendingen ankommer til grænsekontrolstedet, eller forelægges af importøren eller dennes agent, inden fuglene forlader grænsekontrolstedet.
Artikel 9 Transit af fugle i Unionen

Såfremt fugle føres ind i Unionen via en anden medlemsstat end bestemmelsesmedlemsstaten, træffes alle foranstaltninger for at sikre, at sendingen når frem til bestemmelsesmedlemsstaten.

Artikel 10 Overvågning af transporten af fugle
1. I den udstrækning EU-lovgivningen indeholder bestemmelser om overvågning af fugle fra grænsekontrolstedet til den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter på bestemmelsesstedet, udveksles følgende oplysninger:
a)Den ansvarlige embedsdyrlæge på grænsekontrolstedet oplyser via Traces den kompetente myndighed, der er ansvarlig for den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter på sendingens bestemmelsessted, om fuglenes oprindelses- og bestemmelsessted.
b)Den ansvarlige for den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter på bestemmelsesstedet meddeler senest én arbejdsdag efter sendingens ankomst til karantænefaciliteten eller -centret pr. e-mail eller fax den ansvarlige embedsdyrlæge på den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter på bestemmelsesstedet, at sendingen er ankommet til bestemmelsesstedet.
c)Den ansvarlige embedsdyrlæge på den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter på sendingens bestemmelsessted meddeler via Traces senest tre arbejdsdage efter sendingens ankomst til karantænefaciliteten eller -centret den ansvarlige embedsdyrlæge på det grænsekontrolsted, der underrettede ham om afsendelsen af sendingen, at sendingen er ankommet til bestemmelsesstedet.
2. Godtgøres det over for den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet, at fuglene, der er deklareret som værende bestemt til en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter, ikke er nået frem til bestemmelsesstedet inden for tre arbejdsdage efter den forventede dato for sendingens ankomst til karantænefaciliteten eller -centret, træffer den kompetente myndighed de nødvendige foranstaltninger over for den ansvarlige for sendingen.
Artikel 11 Karantæne
1. Fuglene skal holdes i karantæne i mindst 30 dage i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter (herefter benævnt «karantænen»).
2. Embedsdyrlægen inspicerer som minimum ved begyndelsen og afslutningen af karantænen for hver sending karantæneforholdene, hvilket skal omfatte en undersøgelse af dødelig hedstallet og en klinisk undersøgelse af fuglene i den godkendte karantænefacilitet eller i hver enhed i det godkendte karantæne center.

Embedsdyrlægen skal dog foretage denne kontrol hyppigere, hvis sygdomssituationen kræver det.

Artikel 12 Undersøgelse, udtagning af prøver og analyse af sendinger i karantæne
1. Undersøgelser, prøveudtagning og analyser for aviær influenza og Newcastle disease foretages som beskrevet i bilag V, efter at fuglene er anbragt i karantæne.
2. Benyttes der kontrolfugle, skal der bruges mindst ti kontrolfugle i den godkendte karantænefacilitet eller i hver enhed i det godkendte karantænecenter.
3. Kontrolfugle, der benyttes til undersøgelser, prøveudtag ning og analyser, skal opfylde følgende betingelser:
a)De skal være mindst tre uger gamle og må kun benyttes én gang til dette formål.
b)De skal være mærket med fodring med henblik på identifikation eller mærket med anden form for identifikation, der ikke kan fjernes.
c)De skal være uvaccinerede og skal højst 14 dage før karantæneperiodens begyndelse være fundet seronegative for aviær influenza og Newcastle disease.
d)De skal være anbragt i den godkendte karantænefacilitet eller i en enhed i det godkendte karantænecenter før fuglenes ankomst og skal være anbragt, så de deler luftmængde med og er anbragt så nært som muligt ved fuglene, sådan at nærkontakt mellem kontrolfuglene og ekskrementer fra fuglene i karantæne er sikret.
Artikel 13 Foranstaltninger ved mistanke om sygdom i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter
1. Hvis en eller flere fugle og/eller kontrolfugle i en godkendt karantænefacilitet under karantænen mistænkes for at være inficeret med aviær influenza eller Newcastle disease, træffes følgende foranstaltninger:
a)Den kompetente myndighed sætter den godkendte karantænefacilitet under officielt tilsyn.
b)Der udtages prøver fra de pågældende fugle og kontrolfugle med henblik på virologisk undersøgelse som beskrevet i bilag V, punkt 2, og disse analyseres.
c)Ingen fugle må tilføres eller forlade den godkendte karantænefacilitet, før mistanken er afkræftet.
2. Hvis mistanken om aviær influenza eller Newcastle disease i den pågældende godkendte karantænefacilitet, jf. stk. 1, bekræftes, træffes der følgende foranstaltninger:
a)Alle fugle og kontrolfugle i den godkendte karantænefacilitet aflives og destrueres.
b)Den godkendte karantænefacilitet rengøres og desinficeres.
c)Den godkendte karantænefacilitet tilføres ikke fugle, før der er gået 21 dage efter den endelige rengøring og desinfektion.
3. Hvis en eller flere fugle og/eller kontrolfugle i en enhed i et godkendt karantænecenter under karantænen mistænkes for at være inficeret med aviær influenza eller Newcastle disease, træffes følgende foranstaltninger:
a)Den kompetente myndighed sætter det godkendte karantænecenter under officielt tilsyn.
b)Der udtages prøver fra de pågældende fugle og kontrolfugle med henblik på virologisk undersøgelse som beskrevet i bilag V, punkt 2, og disse analyseres.
c)Ingen fugle må tilføres eller forlade det godkendte karantænecenter, før mistanken er afkræftet.
4. Hvis mistanken om aviær influenza eller Newcastle disease i den pågældende enhed i det godkendte karantænecenter, jf. stk. 3, bekræftes, træffes der følgende foranstaltninger:
a)Alle fugle og kontrolfugle i den pågældende enhed i det godkendte karantænecenter aflives og destrueres.
b)Den pågældende enhed rengøres og desinficeres.
c)Der udtages følgende prøver:
i)Hvis der benyttes kontrolfugle, udtages der mindst 21 dage efter den endelige rengøring og desinfektion af den pågældende enhed prøver fra kontrolfugle i de øvrige karantæneenheder med henblik på serologisk undersøgelse som beskrevet i bilag V, eller
ii)hvis der ikke benyttes kontrolfugle, udtages der i 7–15 dage efter den endelige rengøring og desinfektion prøver fra fugle i de øvrige karantæneenheder med henblik på virologisk undersøgelse som beskrevet i bilag V, punkt 2.
d)Ingen fugle må forlade det godkendte karantænecenter, før resultaterne af prøveudtagningen i henhold til litra c) er bekræftet negative.
5. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle foranstaltninger, der træffes i henhold til denne artikel.
Artikel 14 Dispensation i forbindelse med positive fund af lavpatogen aviær influenza eller Newcastle disease i godkendte karantænefaciliteter eller -centre
1. Hvis der påvises infektion med lavpatogen aviær influenza (LPAI) eller Newcastle disease hos en eller flere fugle og/eller kontrolfugle under karantænen, kan den kompetente myndighed på grundlag af en risikovurdering dispensere fra de i artikel 13, stk. 2, litra a), og stk. 4, litra a), fastsatte foranstaltninger, forudsat at en sådan dispensation ikke bringer sygdomsbekæmpelsesindsatsen i fare (herefter benævnt «dispensation»).

Medlemsstaterne underretter omgående Kommissionen om sådanne dispensationer.

2. Påviser en embedsdyrlæge, der inspicerer en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter, der har fået dispensation, LPAI eller Newcastle disease hos en eller flere fugle og/eller kontrolfugle, skal der træffes de i stk. 3–7 omhandlede foranstaltninger.

Medlemsstaterne underretter omgående Kommissionen om sådanne foranstaltninger.

3. I tilfælde af et positivt fund af LPAI udtages i stedet for standardprøverne i henhold til diagnosticeringsmanualen følgende prøver til laboratorieundersøgelse 21 dage efter det seneste positive fund af LPAI i den godkendte karantænefacilitet eller fra hver enhed i det godkendte karantænecenter og derefter med intervaller på 21 dage:
a)prøver af alle kontrolfugle og alle andre fugle, der findes døde på prøveudtagningstidspunktet
b)svaberprøver fra luftrør/svælg og kloak fra mindst 60 fugle eller fra alle fugle, hvis der er mindre end 60 fugle i den godkendte karantænefacilitet eller den pågældende enhed i det godkendte karantænecenter; alternativt indsamles der, hvis fuglene er små, eksotiske og ikke vant til at blive håndteret, eller hvis det ville være farligt for mennesker at håndtere dem, frisk fækalt materiale; prøveudtagning og laboratorieundersøgelse af prøverne skal fortsætte, indtil der opnås to på hinanden følgende negative laboratorieresultater med mindst 21 dages interval.

Den kompetente myndighed kan dog på grundlag af en risikovurdering dispensere fra prøvestørrelsen som fastsat i dette stykke.

4. I tilfælde af et positivt fund af Newcastle disease kan den kompetente myndighed kun give dispensation, hvis der i 30 dage efter det sidste tilfældes død eller kliniske helbredelse med negative resultater er foretaget prøveudtagning i overensstemmelse med bilag V, punkt 1 og 2, uden hensyntagen til den deri specificerede tidsperiode.
5. Fuglene må ikke frigives fra karantæne, før i det mindste laboratorieundersøgelsesperioden som omhandlet i stk. 3 er til ende.
6. Den godkendte karantænefacilitet eller den pågældende enhed i det godkendte karantænecenter rengøres og desinficeres, efter at fuglene er fjernet. Alt materiale eller affald, der kan formodes at være inficeret, samt alt det affald, der er indsamlet i løbet af laboratorieundersøgelsesperioden som omhandlet i stk. 3, skal fjernes på en måde, der sikrer, at patogenet ikke spredes, og destrueres på en sådan måde, at der er garanti for, at eventuel tilstedeværende LPAI- eller Newcastle disease-virus destrueres.
7. Genindsættelse af fugle i den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter må ikke finde sted de første 21 dage efter, at den endelige rengøring og desinfektion i henhold til stk. 6 er afsluttet.
Artikel 15 Foranstaltninger i tilfælde af mistanke om chlamydiainfektion

Hvis der under karantænen i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter er mistanke om, eller hvis det konstateres, at papegøjefugle er inficeret med Chlamydophilapsittaci, skal alle fuglene i sendingen behandles efter en metode, der er godkendt af den kompetente myndighed, og karantænen forlænges med mindst to måneder efter datoen for registrering af det seneste tilfælde.

Artikel 16 Frigivelse fra karantæne

Fuglene kan kun frigives fra karantæne i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter, hvis en embedsdyrlæge har givet skriftlig tilladelse dertil.

Artikel 17 Indberetnings- og rapporteringskrav
1. Medlemsstaterne indberetter inden for 24 timer ethvert tilfælde af aviær influenza eller Newcastle disease, der påvises i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter, til Kommissionen.
2. Medlemsstaterne meddeler hvert år Kommissionen følgende:
a)antallet af fugle, der er importeret via godkendte karantæne faciliteter og -centre, fordelt på henholdsvis arter og de godkendte avls- og formeringsvirksomheder, de kommer fra
b)oplysninger om dødeligheden for importerede fugle fra tidspunktet for udstedelse af dyresundhedscertifikat i oprindelseslandet til karantæneperiodens afslutning
c)antallet af positive fund af aviær influenza, Newcastle disease og Chlamydophilapsittaci i godkendte karantænefaciliteter eller -centre.
Artikel 18 Udgifter til karantæne

Alle udgifter til karantæne som følge af anvendelsen af denne forordning afholdes af importøren.

Artikel 19 Ophævelse

Forordning (EF) nr. 318/2007 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VII.

Artikel 20 Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. januar 2013. 

På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
Formand
Bilag I
Liste over tredjelande, fra hvilke import af fugle avlet i fangenskab er tilladt
1.Tredjelande og dele af tredjelande, der er opført i kolonne 1 og 3 i skemaet i del 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008,1 hvis der i kolonne 4 i det pågældende skema er angivet et standardveterinærcertifikat for avls- og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle (BPP).
2.Argentina.
3.Filippinerne: National Capital Region.
1EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1.
Bilag II
Betingelser for godkendelse af avls- og formeringsvirksomheder i oprindelsestredjelandet, jf. artikel 4
Kapitel 1
Godkendelse af avls- og formeringsvirksomheder

For at en avls- og formeringsvirksomhed kan godkendes i henhold til artikel 4, skal den opfylde de i dette kapitel fastsatte betingelser.

1.Avls- og formeringsvirksomheden skal være klart afgrænset og adskilt fra sine omgivelser, eller dyrene skal være indespærret og placeret således, at de ikke udgør nogen sundhedsrisiko for bedrifter med dyr, hvis sundhedsstatus kunne bringes i fare.
2.Virksomheden skal råde over passende midler til at indfange, indespærre og isolere dyr samt passende, godkendte karantænefaciliteter og godkendte procedurer for dyr, der kommer fra ikke-godkendte virksomheder.
3.Den person, der er ansvarlig for avls- og formeringsvirksomheden, skal have den fornødne erfaring med fugleavl.
4.Avls- og formeringsvirksomheden skal være fri for aviær influenza, Newcastle disease og Chlamydophilapsittaci; for at virksomheden kan erklæres fri for disse sygdomme, skal den kompetente myndighed vurdere de registrerede oplysninger om dyrenes sundhedsstatus for mindst de seneste tre år inden givelsen af ansøgningen om godkendelse samt resultaterne af de kliniske undersøgelser og laboratorieundersøgelser, er foretaget af dyrene på virksomheden. Nye avls- og formeringsvirksomheder godkendes dog udelukkende på grundlag resultaterne af de kliniske undersøgelser og laboratorieundersøgelser, der er foretaget af dyrene i de pågældende virksomheder.
5.Virksomheden skal føre ajourførte registre med oplysninger om:
a)antallet af dyr af hver art i avls- og formeringsvirksomheden og deres identitet (alder, køn, art og individuelt identifikationsnummer, hvis det er muligt)
b)antallet af dyr, der ankommer til eller forlader avls- og formeringsvirksomheden, og deres identitet (alder, køn, art og individuelt identifikationsnummer, hvis det er muligt) tillige med oplysninger om deres oprindelse eller bestemmelsessted, transporten fra eller til avls- og formeringsvirksomheden og dyrenes sundhedsstatus
c)resultaterne af blodprøver og alle andre diagnosticeringsprocedurer
d)sygdomstilfælde og den eventuelle behandling deraf
e)resultaterne af post mortem-undersøgelser af dyr, der er døde i avls- og formeringsvirksomheden, herunder dødfødte dyr
f)de iagttagelser, der er gjort i løbet af en eventuel isolations- eller karantæneperiode.
6.Avls- og formeringsvirksomheden skal enten have en aftale med et kompetent laboratorium om udførelse af post mortem-undersøgelser eller have et eller flere egnede lokaler, hvor sådanne undersøgelser kan udføres af en kompetent person, som arbejder under den godkendte dyrlæge.
7.Avls- og formeringsvirksomheden skal enten have hensigtsmæssige ordninger eller faciliteter på stedet til bortskaffelse af kadavere af dyr, der dør af en sygdom eller aflives.
8.Avls- og formeringsvirksomheden skal ved kontrakt eller et andet retligt instrument sikre, at det har tilknyttet en dyrlæge, der er godkendt og under tilsyn af det eksporterende tredjelands kompetente myndighed, og som:
a)sørger for, at den fornødne sygdomsovervågning og de fornødne kontrolforanstaltninger på baggrund af sygdomssituationen i det pågældende land godkendes af den kompetente myndighed og gennemføres i avls- og formerings virksomheden. Foranstaltningerne skal omfatte følgende:
i)en årlig sygdomsovervågningsplan, der omfatter behørig kontrol af dyrene for zoonoser
ii)klinisk undersøgelse, laboratorieundersøgelse og post mortem-undersøgelse af dyr, der mistænkes for at være ramt af overførbare sygdomme
iii)vaccination af modtagelige dyr mod smitsomme sygdomme, hvor det er relevant, i overensstemmelse med Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE)
b)sikrer, at mistænkelige dødsfald eller symptomer, der tyder på, at dyr har pådraget sig aviær influenza, Newcastle disease eller Chlamydophilapsittaci, omgående indberettes til tredjelandets kompetente myndighed
c)sikrer sig, at dyr, der indsættes på avls- og formeringsvirksomheden, om nødvendigt er blevet isoleret i overensstemmelse med kravene i denne forordning og eventuelle instrukser fra den kompetente myndighed
d)er ansvarlig for den daglige overholdelse af dyresundhedskravene i denne forordning og i EU-lovgivningen om dyrs velfærd under transport.
9.Såfremt avls- og formeringsvirksomheden avler dyr bestemt til forsøgslaboratorier, skal dyrenes almindelige pasning og de forhold, hvorunder de anbringes, opfylde kravene i artikel 33 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU.1
1EUT L 276 af 20.10.2010, s. 33.
Kapitel 2
Opretholdelse af godkendelser af avls- og formeringsvirksomheder

Avls- og formeringsvirksomheder kan kun bevare deres status som godkendt, hvis de opfylder de i dette kapitel fastsatte betingelser.

1.Virksomheden er under tilsyn af en af den kompetente myndighed udpeget embedsdyrlæge, som:
a)sikrer, at virksomheden opfylder de i denne forordning fastsatte betingelser
b)aflægger besøg på avls- og formeringsvirksomheden mindst én gang om året
c)kontrollerer den godkendte dyrlæges arbejde og gennemførelsen af den årlige sygdomsovervågningsplan
d)kontrollerer, at der ved de kliniske undersøgelser, post mortem-undersøgelserne og laboratorieundersøgelserne af dyrene ikke er påvist aviær influenza, Newcastle disease eller Chlamydophila psittaci.
2.Virksomheden tilføres udelukkende dyr fra andre godkendte avls- og formeringsvirksomheder i overensstemmelse med betingelserne i denne forordning.
3.Avls- og formeringsvirksomheden opbevarer de i kapitel 1, punkt 5, omhandlede registre i mindst ti år, efter at godkendelsen er givet.
Kapitel 3

Anbringelse i karantæne af fugle, der tilføres fra andre kilder end godkendte avls- og formeringsvirksomheder

Uanset kapitel 2, punkt 2, kan fugle, der ikke kommer fra en godkendt avls- og formeringsvirksomhed, bringes ind i en avls- og formeringsvirksomhed, hvis den kompetente myndighed har givet tilladelse hertil, og hvis dyrene anbringes i karantæne i overensstemmelse med den kompetente myndigheds instrukser, inden de tilføres bestanden. Karantæneperioden skal være på mindst 30 dage.

Kapitel 4
Suspension, tilbagekaldelse eller genudstedelse af godkendelser af avls- og formeringsvirksomheder

Procedurerne for delvis eller fuldstændig suspension, tilbagekaldelse eller genudstedelse af godkendelser af avls- og formeringsvirksomheder skal være i overensstemmelse med betingelserne i dette kapitel.

1.Hvis den kompetente myndighed konstaterer, at en avls- og formeringsvirksomhed ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1 og 2, eller hvis der er sket et skift i virksomhedens aktiviteter, så den ikke længere udelukkende beskæftiger sig med fugleavl, suspenderer eller tilbagekalder den kompetente myndighed godkendelsen af virksomheden.
2.Er der til den kompetente myndighed indberettet mistanke om aviær influenza, Newcastle disease eller Chlamydophila psittaci, suspenderer den kompetente myndighed godkendelsen af avls- formeringsvirksomheden, indtil mistanken er officielt afkræftet. Den kompetente myndighed sikrer, at der træffes nødvendige foranstaltninger til at bekræfte eller afkræfte mistanken og til at undgå spredning af sygdommen i overensstemmelse med EU-lovgivningen om foranstaltninger, der skal træffes vedrørende den pågældende sygdom og handelen med dyr.
3.Hvis den sygdom, der er mistanke om, bekræftes, kan avls- og formeringsvirksomheden først godkendes af den kompetente myndighed igen i overensstemmelse med kapitel 1, når:
a)sygdommen er udryddet og smittekilden fjernet i avls- og formeringsvirksomheden
b)avls- og formeringsvirksomheden er behørigt rengjort og desinficeret
c)betingelserne i kapitel 1, bortset fra punkt 4, er opfyldt.
4.Den kompetente myndighed underretter omgående Kommissionen om enhver suspension, tilbagekaldelse eller genudstedelse af en godkendelse af en avls- og formeringsvirksomhed.
Bilag III

Bilag III finnes i PDF her: pdf.gif

Bilag IV

Minimumskrav til godkendte karantænefaciliteter og -centre for fugle, jf. artikel 6 Godkendte karantænefaciliteter og -centre skal opfylde betingelserne i kapitel 1 og 2.

Kapitel 1
Karantænefacilitetens/-centrets konstruktion og udstyr
1.Karantænefaciliteten eller -centret skal være en eller flere separate bygninger, som er adskilt fra andre fjerkræbedrifter og fuglebedrifter med en afstand, der fastsættes af den kompetente myndighed på grundlag af en risikovurdering, hvori der tages hensyn til de epidemiologiske karakteristika ved aviær influenza og Newcastle disease. Ind- og udgangsdøre skal kunne låses og skal have skilte med følgende påskrift: «KARANTÆNE - Ingen adgang for uved kommende».
2.Hver karantæneenhed i karantænecentret skal have en særskilt luftmængde.
3.Karantænefaciliteten eller -centret skal være sikret mod fugle, fluer og skadedyr samt kunne tillukkes, så der kan foretages desinfektion med røg/gasning.
4.Den godkendte karantænefacilitet og enhver enhed i et godkendt karantænecenter skal have faciliteter til håndvask.
5.Ind- og udgangsdøre til den godkendte karantænefacilitet og enhver enhed i et godkendt karantænecenter skal være todørssystemer.
6.Der skal være installeret hygiejnebarrierer ved alle indgange/udgange til den godkendte karantænefacilitet og de forskellige enheder i et godkendt karantænecenter.
7.Alt udstyr skal være således konstrueret, at det kan rengøres og desinficeres.
8.Foderlageret skal være sikret mod fugle, gnavere og insekter.
9.Der skal være en beholder, hvori strøelse kan opbevares. Den skal være sikret mod fugle og gnavere.
10.Der skal være et køleskab til opbevaring af kadavere.
Kapitel 2
Driftsmæssige krav
1.Godkendte karantænefaciliteter og -centre skal:
a)have et effektivt kontrolsystem, så der sikres en passende overvågning af dyrene
b)være underlagt embedsdyrlægens kontrol og ansvar
c)rengøres og desinficeres i overensstemmelse med et program, der er godkendt af den kompetente myndighed, hvorefter der i en passende periode ikke må indsættes dyr; de desinficeringsmidler, der anvendes, skal være godkendt til formålet af den kompetente myndighed.
2.Følgende gælder for hver enkelt sending fugle i karantæne:
a)Den godkendte karantænefacilitet eller enheden i et godkendt karantænecenter skal rengøres og desinficeres og derefter holdes fri for fugle i mindst syv dage, inden de importerede fugle indsættes.
b)Sendingen af fugle skal komme fra en og samme godkendte avls- og formeringsvirksomhed i oprindelsestredjelandet og skal indsættes over en periode på højst 48 timer.
c)Karantæneperioden skal regnes fra det tidspunkt, hvor den sidste fugl indsættes.
d)Den godkendte karantænefacilitet eller enheden i et godkendt karantænecenter skal tømmes for fugle, rengøres og desinficeres ved karantæneperiodens afslutning.
3.Der træffes forholdsregler for at forhindre krydsinfektion mellem indgående og udgående sendinger.
4.Uvedkommende har ikke adgang til den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter.
5.Personer, der kommer ind i den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter, skal være iført beskyttelsestøj, herunder fodtøj.
6.Det sikres, at der ikke finder personkontakt sted, som kan være årsag til forurening godkendte karantænefaciliteter eller enheder i godkendte karantænecentre imellem.
7.Der skal være det nødvendige udstyr til rengøring og desinfektion.
8.Hvis identifikationen sker ved hjælp af en mikrochip, skal der være en egnet mikrochiplæser til rådighed i den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter.
9.Rengøring og desinfektion af bure og kasser, der anvendes til transport, foretages på den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter, medmindre de destrueres. Hvis de genanvendes, skal de være lavet af et materiale, der muliggør en effektiv rengøring og desinfektion. Bure og kasser destrueres på en sådan måde, at der undgås spredning af smitstoffer.
10.Strøelse og affaldsmaterialer indsamles regelmæssigt, opbevares i strøelsesbeholderen og behandles derefter på en sådan måde, at der undgås spredning af smitstoffer.
11.Døde fugle undersøges i et officielt laboratorium, der udpeges af den kompetente myndighed.
12.De nødvendige analyser og behandlinger af fugle foretages i samråd med embedsdyrlægen og under dennes tilsyn.
13.Embedsdyrlægen underrettes om sygdomme og dødsfald blandt fugle og/eller kontrolfugle i karantæneperioden.
14.Lederen af den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter skal føre registre med:
a)oplysninger om dato, antal og arten af de fugle, der ankommer til og forlader centret med hver sending
b)kopier af dyresundhedscertifikater og det fælles veterinærdokument til brug ved import, som ledsager de importerede fugle
c)de importerede fugles individuelle identifikationsnumre samt, hvis fuglene er identificeret ved hjælp af en mikrochip, oplysninger om, hvilken type mikrochip og mikrochiplæser der er anvendt
d)hvis der benyttes kontrolfugle i karantænefaciliteten eller -centret, kontrolfuglenes antal og placering i karantænefaciliteten eller -centret
e)alle væsentlige konstateringer: sygdomstilfælde og antal dødsfald om dagen
f)datoer for og resultater af undersøgelser
g)behandlingstyper og datoer herfor
h)personer, der kommer ind i og forlader karantænefaciliteten eller -centret.
15.De i punkt 14 omhandlede registre opbevares i mindst ti år.
Kapitel 3
Suspension, tilbagekaldelse eller genudstedelse af godkendelser af karantænefaciliteter og -centre

Procedurerne for delvis eller fuldstændig suspension, tilbagekaldelse eller genudstedelse af godkendelser af karantænefaciliteter og -centre skal være i overensstemmelse med betingelserne i dette kapitel.

1.Hvis den kompetente myndighed konstaterer, at en karantænefacilitet eller et karantænecenter ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1 og 2, eller hvis der er sket et skift i virksomhedens aktiviteter, så den ikke længere falder ind under artikel 3, litra e) og f), underretter den Kommissionen herom. Sådanne karantænefaciliteter eller -centre benyttes ikke til import i henhold til denne forordning.
2.En karantænefacilitet eller et karantænecenter kan først godkendes på ny, når betingelserne i kapitel 1 og 2 igen er opfyldt.
Bilag V
Undersøgelser, prøveudtagning og analyser for aviær influenza og Newcastle disease
1.I karantæneperioden underkastes kontrolfuglene eller, hvis der ikke anvendes kontrolfugle, de importerede fugle følgende procedurer:
a)Med anvendelse af kontrolfugle:
i)Med henblik på serologisk undersøgelse tages blodprøver fra alle kontrolfugle mindst 21 dage efter, at de er anbragt i karantæne, og mindst tre dage før karantænens afslutning.
ii)Hvis de i nr. i) omhandlede prøver fra kontrolfuglene giver positive eller inkonklusive serologiske resultater, underkastes de importerede fugle en virologisk undersøgelse. Svaberprøver fra kloak (eller fæcesprøver) samt svaberprøver fra luftrør/svælg tages fra mindst 60 fugle eller fra alle fugle, hvis der er mindre end 60 fugle i sendingen.
b)Anvendes der ikke kontrolfugle, skal importerede fugle undersøges virologisk (serologisk kontrol er ikke relevant). Svaberprøver fra luftrør/svælg og/eller kloak (eller fæcesprøver) tages fra mindst 60 fugle eller fra alle fugle, hvis der er mindre end 60 fugle i sendingen, i de første 7 til 15 dage af karantæneperioden.
2.Ud over de undersøgelser, der er fastsat i punkt 1, tages følgende prøver med henblik på virologisk undersøgelse:
a)svaberprøver fra kloak (eller fæcesprøver) og om muligt svaberprøver fra luftrør/svælg fra klinisk syge fugle eller syge kontrolfugle
b)prøver fra tarmindhold, hjerne, luftrør, lunger, lever, milt, nyrer og andre tydeligt angrebne organer så hurtigt som muligt efter dødstidspunktet fra enten:
i)døde kontrolfugle og alle fugle, der er døde ved ankomsten, og fugle, der dør under karantænen, eller
ii)i tilfælde af høj dødelighed blandt små fugle i store sendinger mindst 10 % af de døde fugle.
3.Alle virologiske og serologiske analyser af prøver, der er taget under karantænen, skal foretages i officielle laboratorier, der udpeges af den kompetente myndighed, idet der skal anvendes diagnostiske procedurer i overensstemmelse med diagnosticeringsmanualen for aviær influenza og Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra OIE for Newcastle disease. Når der anvendes samleprøver ved virologiske undersøgelser, må der højst indgå fem prøver af individuelle fugle i hver samleprøve. Fæcesprøver skal indgå i andre samleprøver end andre organ- og vævsprøver.
4.Isolater af virus indsendes til det nationale referencelaboratorium.
Bilag VI
Ophævet forordning med oversigt over ændringer 
Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007(EUT L 84 af 24.3.2007, s. 7)
Kommissionens forordning (EF) nr. 1278/2007(EUT L 284 af 30.10.2007, s. 20)
Kommissionens forordning (EF) nr. 86/2008(EUT L 27 af 31.1.2008, s. 8)
Kommissionens forordning (EF) nr. 311/2008(EUT L 93 af 4.4.2008, s. 3)
Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2008(EUT L 166 af 27.6.2008, s. 18)
Kommissionens forordning (EF) nr. 754/2008(EUT L 205 af 1.8.2008, s. 6)
Kommissionens forordning (EF) nr. 1219/2008(EUT L 330 af 9.12.2008, s. 4)
Kommissionens forordning (EF) nr. 1294/2008(EUT L 340 af 19.12.2008, s. 41)
Kommissionens forordning (EF) nr. 201/2009(EUT L 71 af 17.3.2009, s. 3)
Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2009(EUT L 164 af 26.6.2009, s. 37)
Kommissionens forordning (EF) nr. 1118/2009(EUT L 307 af 21.11.2009, s. 3)
Kommissionens forordning (EU) nr. 239/2010(EUT L 75 af 23.3.2010, s. 18)
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 66/2012(EUT L 23 af 26.1.2012, s. 1)
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2012(EUT L 121 af 8.5.2012, s. 18)
Bilag VII
Sammenligningstabel 
Forordning (EF) nr. 318/2007Nærværende forordning
Artikel 1 og 2Artikel 1 og 2
Artikel 3, stk. 1Artikel 3, stk. 1
Artikel 3, stk. 2, litra a) til h)Artikel 3, stk. 2, litra a) til h)
Artikel 3, stk. 2, nr. i)
Artikel 4Artikel 4
Artikel 5, indledende tekstArtikel 5, indledende tekst
Artikel 5, litra a)Artikel 5, litra a)
Artikel 5, litra b)Artikel 5, litra b)
Artikel 5, litra ba)Artikel 5, litra c)
Artikel 5, litra c)Artikel 5, litra d)
Artikel 5, litra d)Artikel 5, litra e)
Artikel 5, litra e)Artikel 5, litra f)
Artikel 5, litra f)Artikel 5, litra g)
Artikel 5, litra g)Artikel 5, litra h)
Artikel 5, litra h)Artikel 5, litra i)
Artikel 5, litra i)Artikel 5, litra j)
Artikel 6 til 18Artikel 6 til 18
Artikel 19
Artikel 19
Artikel 20, stk. 1Artikel 20
Artikel 20, stk. 2
Bilag I til IVBilag I til IV
Bilag VIBilag V
Bilag VI
Bilag VII