Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler

DatoFOR-2004-02-20-464
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 4
Ikrafttredelse20.02.2004
Sist endretFOR-2013-12-20-1664
EndrerFOR-1998-12-31-1478
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884, LOV-2009-06-19-97-§11, LOV-2009-06-19-97-§19, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort09.03.2004
Rettet07.02.2013 (EØS-henvisninger)
KorttittelForskrift om handel med levende dyr

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 20. februar 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 12, § 14, § 15, § 19, § 23 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884. Lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 11 og § 19, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (forordning (EU) nr. 139/2013 og beslutning 2011/874/EU), vedlegg I kap. I (direktiv 92/65/EØF, vedtak 94/273/EF, vedtak 95/1/EF, vedtak 2000/462/EF, vedtak 2001/298/EF, forordning (EF) nr. 1282/2002, forordning (EF) nr. 1802/2002, forordning (EF) nr. 1398/2003, vedtak 2003/881/EF, vedtak 2005/60/EF, forordning (EF) nr. 998/2003 artikkel 22, direktiv 2004/68/EF (som endret ved beslutning 2012/253/EU), vedtak 2007/598/EF, beslutning 2012/112/EU, nr. 82 (forordning (EF) nr. 1739/2005), del 4.1 nr. 9 (vedtak 2007/265/EF), del 4.1 nr. 9 (beslutning 2010/270/EU og beslutning 2010/684/EU) og del 8.1 nr. 15 (beslutning 2010/270/EU og beslutning 2010/684/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 19 april 2005 nr. 359, 26 aug 2005 nr. 928, 26 jan 2006 nr. 97, 4 juli 2006 nr. 921, 10 aug 2007 nr. 956, 21 mai 2008 nr. 476, 19 des 2008 nr. 1523, 23 jan 2009 nr. 230, 11 mars 2009 nr. 341, 28 april 2009 nr. 459, 1 april 2009 nr. 517, 1 juli 2009 nr. 966, 10 des 2009 nr. 1715, 12 juli 2010 nr. 1091, 9 juli 2010 nr. 1132, 25 okt 2010 nr. 1374, 10 mai 2011 nr. 483, 13 des 2011 nr. 1330, 30 mars 2012 nr. 297, 9 mai 2012 nr. 410, 12 mars 2013 nr. 313, 25 feb 2013 nr. 230, 12 mars 2013 nr. 279, 20 des 2013 nr. 1664.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å forebygge spredning av smittsomme sjukdommer i forbindelse med import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

0Endret ved forskrift 19 april 2005 nr. 359 (i kraft 5 mai 2005).
§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende pattedyr (Mammalia),1 fugler (Aves), reptiler (Reptilia),1 amfibier (Amphibia),1 bier (Apis mellifera) og humler (Bombus ssp.) innenfor EØS.

Forskriften gjelder forbud mot eller dyrehelsemessige vilkår for import fra land utenfor EØS av dyrene nevnt i første ledd, unntatt bier (Apis mellifera) og humler (Bombus ssp.). Forskriften gjelder i tillegg dyrehelsemessige vilkår for transitt av klovdyr gjennom EØS.

Forskriften gjelder ikke dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av pattedyr, fugler, reptiler, amfibier som reguleres i særforskrifter. Forskriften gjelder likevel for import av levende hov- og klovdyr fra tredjestater, jf. forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr, med unntak av:

1.domestiserte storfe (inkludert Bubalus og Bison og krysninger av disse)
2.domestiserte sauer (Ovis aries) og domestiserte geiter (Capra hircus)
3.domestiserte svin (Sus scrofa)
4.dyr av hestefamilien.
5.ikke-domestiserte dyr til:
a)utstillinger eller fremvisninger
b)sirkus
c)et godkjent organ, institutt eller senter som er definert i forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg § 3 punkt 1.
0Endret ved forskrifter 19 april 2005 nr. 359 (i kraft 5 mai 2005), 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006), 4 juli 2006 nr. 921, 10 aug 2007 nr. 956, 25 okt 2010 nr. 1374, 20 des 2013 nr. 1664.
1Jf. forskrift 20. november 1976 nr. 3 om forbud mot at fremmedartede (eksotiske) dyr innføres, omsettes eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte.
§ 3.Definisjoner
1)---
2)Meldepliktige sjukdommer: Sjukdommer som er ført opp i vedlegg A.
3)Besetning: Alle dyr som holdes på en virksomhet, der kontakten mellom dyrene er av en slik art at smitte kan overføres.
4)Offentlig veterinær: Veterinær gitt offentlig myndighet av kompetent, sentral myndighet i det aktuelle landet.
5)Offentlig godkjent laboratorium: Laboratorium utpekt av sentral, kompetent myndighet i det aktuelle landet til å utføre de diagnostiske tester som kreves i denne forskrift. I Norge: Veterinærinstituttet.
6)Tredjestat: Land som verken er medlem av Den europeiske union (EU) eller som gjennom EØS-avtalen har inngått avtale med EU om handel med levende dyr som er omfattet av denne forskriften.
7)Godkjent tredjestat: Land utenfor EØS, eller område i land utenfor EØS, som er gitt tillatelse til å eksportere levende dyr til EØS, jf. forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr jf. forordning (EU) nr. 206/2010.
0Endret ved forskrifter 19 april 2005 nr. 359 (i kraft 5 mai 2005), 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006), 4 juli 2006 nr. 921, 19 des 2008 nr. 1523 (i kraft 1 jan 2009), 25 okt 2010 nr. 1374.

Kapittel II. Import og eksport av levende dyr fra eller til land innenfor EØS

§ 4.Generelle vilkår for import og eksport av visse arter

I tillegg til å oppfylle de spesielle vilkårene i § 7 til § 12 skal klovdyr, fugler, bier, humler, haredyr, ildrer, minker, rever, hunder og katter komme fra virksomheter som:

1)er registrert og underlagt regelmessig kontroll av avsenderlandets kompetente myndighet,1
2)overholder avsenderlandets bestemmelser om varslingsplikt for sjukdommene som er oppført i vedlegg A og B,
3)overholder avsenderlandets bestemmelser om bekjempelse av sjukdommene som er oppført i vedlegg A og B,
4)overholder avsenderlandets bestemmelser om dyrevern, og
5)kun eksporterer dyr som ikke viser noe tegn på sjukdom.

Dyrene skal i tillegg komme fra virksomheter eller områder som ikke er omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner.

Dyrene skal følges av en skriftlig erklæring fra lederen ved virksomheten om at de ved avsendelse ikke viser noe tegn på sjukdom og at vedkommendes virksomhet ikke er omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner. Kravet om medfølgende erklæring gjelder likevel ikke dyr som i henhold til § 5 skal følges av helsesertifikat eller handelsdokument.

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder ikke ved import eller eksport av hunder katter eller ildere som er kjæledyr etter definisjonen gitt i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr.

0Endret ved forskrifter 26 aug 2005 nr. 928, 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006), 21 mai 2008 nr. 476, 13 des 2011 nr. 1330, 12 mars 2013 nr. 279 (i kraft 1 mai 2013).
1Jf. forskrift 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS, § 4 og § 6.
§ 5.Helsesertifikat eller handelsdokument

Klovdyr, fugler omhandlet i § 8 tredje ledd, bier, humler, hunder, katter og ildere skal ved import og eksport innenfor EØS følges av et helsesertifikat med de opplysninger som er angitt i de respektive helsesertifikatmodellene i vedlegg C til denne forskriften. Det samme gjelder ved import av haredyr til Norge fra en annen EØS-stat og ved eksport fra Norge til en annen EØS-stat som har krav om at dyrene skal følges av helsesertifikat.

Fugler av papegøyefamilien omhandlet i § 8 annet ledd skal ved import og eksport innenfor EØS følges av et handelsdokument.

Helsesertifikat eller handelsdokument skal være utstedt av en offentlig veterinær i avsenderlandet. Alternativt kan helsesertifikat for bier eller humler være utstedt av en annen offentlig tjenestemann. Handelsdokument for fugler av papegøyefamilien og helsesertifikat for haredyr, unntatt haredyr fra industrielt oppdrett, kan alternativt være utstedt av ansvarshavende veterinær ved opprinnelsesvirksomheten dersom veterinæren er gitt myndighet til dette av avsenderlandets myndigheter.

Helsesertifikat for klovdyr, fugler, haredyr, hunder, katter eller ildere er gyldig i 10 dager fra utstedelsesdatoen. Helsesertifikat for hunder, katter eller ildere, som er kjæledyr etter definisjonen gitt i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr, er likevel gyldig i fire måneder fra utstedelsesdatoen eller til rabiesvaksinasjonens gyldighet utløper dersom dette skjer før de fire månedene er omme.

0Endret ved forskrifter 26 aug 2005 nr. 928, 21 mai 2008 nr. 476, 13 des 2011 nr. 1330, 12 mars 2013 nr. 279 (i kraft 1 mai 2013).
§ 6.Vilkår for aper

Import og eksport av aper (Simiae og Prosimiae) er kun tillatt når dyrene kommer fra og skal til godkjente institusjoner, institutter eller sentra i henhold til særskilte bestemmelser.1

1Jf. forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryoer til og fra godkjente anlegg.
§ 7.Vilkår for klovdyr

Klovdyr (Artiodactyla) skal:

1)være merket i henhold til gjeldende bestemmelser,
2)ikke være pålagt slaktet som ledd i et program for å utrydde en smittsom sjukdom,
3)ikke være vaksinert mot munn- og klauvsjuke, og
4)komme fra en virksomhet som ikke er omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner som gjelder klovdyr og ha oppholdt seg på denne virksomheten de siste 30 dager før avsendelsen eller siden fødselen.

I tillegg skal drøvtyggere (Ruminantia og Camelidae):

1)komme fra en besetning som er offisielt fri for tuberkulose og offisielt fri for brucellose i henhold til direktiv 64/432/EØF eller direktiv 91/68/EØF, eller
2)komme fra en virksomhet hvor det ikke er registrert noe tilfelle av tuberkulose eller brucellose i løpet av de siste 42 dager før avsendelsen og hvor de i løpet av de siste 30 dager før avsendelsen har gjennomgått følgende tester med negativt resultat:
a)en test med henblikk på tuberkulose, og
b)en test med henblikk på antistoffer mot brucellose.

I tillegg skal dyr av svinefamilien (Suidae):

1)komme fra et område som ikke er omfattet av restriksjoner på grunn av forekomst av afrikansk svinepest,
2)komme fra en virksomhet som ikke er omfattet av restriksjoner på grunn av klassisk svinepest, og
3)komme fra en besetning som er fri for brucellose i henhold til direktiv 64/432/EØF, eller
4)i løpet av de siste 30 dager før avsendelsen ha gjennomgått en test med henblikk på antistoffer mot brucellose med negativt resultat.
0Endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006), 21 mai 2008 nr. 476, 9 juli 2010 nr. 1132, 10 mai 2011 nr. 483 (i kraft 1 juni 2011), 12 mars 2013 nr. 279 (i kraft 1 mai 2013).
§ 8.Vilkår for fugler

Fugler (Aves) skal oppfylle følgende vilkår:

1)Komme fra en virksomhet hvor det ikke er påvist aviær influensa i løpet av de siste 30 døgn før avsendelse.
2)Komme fra en virksomhet eller et område som ikke er omfattet av restriksjoner som ledd i bekjempelse av Newcastle disease.
3)Ha stått i karantene på den virksomheten de ble brakt til etter importen, dersom de opprinnelig er importert fra en tredjestat.

I tillegg skal fugler av papegøyefamilien (Psitticidae):

1)Ikke komme fra eller ha vært i kontakt med dyr fra en virksomhet hvor det er påvist psittakose (Clamydia psittaci). Det skal være minst 2 måneder siden veterinærbehandling av det siste registrerte tilfellet ble sluttført.
2)Være merket i henhold til gjeldende bestemmelser.

Fugler som holdes i zoologiske hager der det i løpet av de siste 12 måneder er foretatt vaksinasjon mot aviær influensa, kan kun importeres eller eksporteres innenfor EØS etter tillatelse fra vedkommende myndighet i mottakerlandet og dersom fuglene, i tillegg til å oppfylle vilkårene i første og annet ledd, er vaksinert mot aviær influensa i henhold til en vaksinasjonsplan som er godkjent og offentliggjort av Europakommisjonen eller EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i henhold til vedtak 2007/598/EF.

0Endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006), 21 mai 2008 nr. 476, 19 des 2008 nr. 1523 (i kraft 1 jan 2009), 12 mars 2013 nr. 279 (i kraft 1 mai 2013).
§ 9.Vilkår for bier og humler

Bier (Apis mellifera) og humler (Bombus spp.) skal:

1)komme fra et område som ikke omfattes av et forbud i forbindelse med forekomst av lukket yngelråte (forbudet skal ha vart i minst 30 dager etter det seneste registrerte tilfellet og etter den datoen da alle bikuber innenfor en radius på tre kilometer var kontrollert av vedkommende myndighet og alle infiserte bikuber var brent eller behandlet og kontrollert til nevnte myndighets tilfredshet), eller
2)når det gjelder humler, kan disse også komme fra et anlegg som er isolert fra det omgivende miljøet, som er anerkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet, som er fritt for lukket yngelråte og som ble inspisert umiddelbart før avsendelsen, og verken humler eller yngel viste kliniske tegn på eller antydning til sykdommen
3)komme fra et område med en radius på minst 100 km, som ikke er omfattet av restriksjoner i forbindelse med mistanke om eller bekreftet forekomst av liten kubebille (Aethina tumida) eller Tropilaelaps-midd (Tropilaelaps spp.), og der det ikke forekommer angrep av disse.
4)i likhet med emballasjen de sendes i, ha gjennomgått en visuell undersøkelse for å påvise forekomst av liten kubebille (Aethina tumida) eller dennes egg og larver, eller andre skadedyr, særlig Tropilaelaps-midd (Tropilaelaps spp.), som angriper bier

Uansett bestemmelsene i første ledd er det likevel ikke tillatt å drive vandrebirøkt over riksgrensen.

0Endret ved forskrifter 21 mai 2008 nr. 476, 13 des 2011 nr. 1330.
§ 10.Vilkår for haredyr

Haredyr (Lagomorpha) skal:

1)ikke komme fra eller ha vært i kontakt med dyr fra en virksomhet hvor det har vært utbrudd av eller mistanke om rabies i løpet av den siste måneden, og
2)komme fra en virksomhet hvor ingen dyr viser kliniske tegn på myxomatose.
0Endret ved forskrift 21 mai 2008 nr. 476.
§ 11.Vilkår for ildrer, minker og rever

Minker (Mustela vison) og rever (Vulpes vulpes og Alopex lagopus) skal ikke komme fra, eller ha vært i kontakt med dyr fra en virksomhet hvor det har vært mistanke om, eller forekommet rabies i løpet av de siste 6 måneder. Dette gjelder likevel ikke når dyrene er underkastet et systematisk vaksinasjonsprogram.

0Endret ved forskrift 26 aug 2005 nr. 928.
§ 12.Vilkår for hunder, katter og ildere

Hunder, katter og ildere skal oppfylle kravene til identifikasjon, pass, rabiesvaksinasjon og behandling mot Echinococcus multilocularis som gjelder ved ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere mellom Norge og vedkommende EU-medlemsland. I tillegg skal en veterinær, som er autorisert av vedkommende myndighet, ha utført en klinisk undersøkelse av dyrene i løpet av de siste 24 timer før avsendelsen som viser at de er friske og i stand til å bli transportert.

0Endret ved forskrifter 26 aug 2005 nr. 928, 21 mai 2008 nr. 476, 13 des 2011 nr. 1330, 12 mars 2013 nr. 279 (i kraft 1 mai 2013).
§ 13.Karantene for dyr som er mottakelige for rabies

Alle rovdyr (Carnivora) og flaggermus (Chiroptera) som importeres skal transporteres direkte til et forhåndsgodkjent karantenested. Mattilsynet er godkjenningsinstans og kan fastsette nærmere vilkår for hvordan karanteneringen skal foregå.

Rovdyr skal holdes på det godkjente karantenestedet i 6 måneder. Flaggermus skal holdes på det godkjente karantenestedet så lenge de lever.

Unntatt fra karantenebestemmelsene i første ledd er:

1)rovdyr som importeres fra Sverige, Irland eller Det forente kongerike, og
2)hunder, katter og ildrer som oppfyller vilkårene i dette kapittelet.
0Endret ved forskrifter 26 aug 2005 nr. 928, 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006, tidligere § 15).

Kapittel III Forbud mot import av levende dyr fra tredjestater

0Overskriften endret ved forskrift 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006).
§ 14.Forbud

Med mindre annet er bestemt er det forbudt å importere levende pattedyr, reptiler og amfibier fra land utenfor EØS, inkludert Svalbard og Jan Mayen.

0Endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006, tidligere § 16), 4 juli 2006 nr. 921.

Kapittel IV. Vilkår ved import av enkelte klovdyr fra tredjestater utenfor EØS

0Tilføyd ved forskrift 4 juli 2006 nr. 921, overskrift endret ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1374.
§ 15.Godkjente tredjestater

Det er bare tillatt å innføre klovdyr fra godkjente tredjestater eller områder i tredjestater i henhold til liste i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr § 1 jf. forordning (EU) nr. 206/2010 vedlegg I del 1.

0Tilføyd ved forskrift 4 juli 2006 nr. 921, endret ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1374.
§ 16.Helsesertifikat

Med enhver dyreforsendelse fra godkjent tredjestat til eller gjennom EØS, skal det følge et originalt helsesertifikat på det eller de offisielle språk i bestemmelseslandet og i det EØS-landet som utfører grensekontrollen. Helsesertifikatet skal bekrefte at dyrene tilfredsstiller de betingelsene i den standardsertifikatmodellen som det medfølgende helsesertifikatet er basert på, jf. forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr § 1 jf. forordning (EU) nr. 206/2010 vedlegg I del 2.

Helsesertifikatet skal enten bestå av ett enkelt ark, av to eller flere sider som utgjør ett udelelig ark eller av flere etterfølgende sider som er nummerert på en slik måte at det framgår at hvert ark representerer en bestemt av et begrenset antall sider.

Helsesertifikatet skal ha et individuelt identifikasjonsnummer, være utfylt, undertegnet og stemplet av offentlig veterinær i avsenderlandet. Hvis sertifikatet består av flere ark, gjelder dette for hvert ark.

Helsesertifikatet kan i tillegg inneholde erklæringer som kreves i henhold til andre EØS-rettsakter som angår folkehelse, dyrehelse eller dyrevelferd.

0Tilføyd ved forskrift 4 juli 2006 nr. 921, endret ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1374.
§ 17.Kontroll, undersøkelse, prøvetaking og isolat

Dyrene skal kontrolleres i henhold til forskrift 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS.

Dyrene skal etter innførsel isoleres og undersøkes i samsvar med bestemmelsene i forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer og forskrift 31. januar 1995 nr. 107 om overvåkning av og kontroll med forekomsten av salmonella hos levende dyr.

0Tilføyd ved forskrift 4 juli 2006 nr. 921, endret ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1374.
§ 18.Transport

I løpet av de siste 24 timene før dyr sendes til EØS, skal offentlig veterinær kontrollere at dyrene er friske og at transportreglene i forordning (EF) nr. 1/2005 overholdes, særlig med hensyn til vanning og fôring. Ved undersøkelsen skal dyrene ikke ha vist kliniske tegn på sykdom, og de skal være funnet egnet til å gjennomføre hele transporten.

0Tilføyd ved forskrift 4 juli 2006 nr. 921, endret ved forskrifter 28 april 2009 nr. 459, 25 okt 2010 nr. 1374.

Kapittel V. Import av visse fugler fra tredjestater

0Overskriften endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006), 4 juli 2006 nr. 921 (tidligere kapittel IV), 19 des 2008 nr. 1523 (i kraft 1 jan 2009).
§ 19.Forordning (EU) nr. 139/2013

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I innledende del nr. 7 (forordning (EU) nr. 139/2013 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved import av visse fugler til Fellesskapet og karantenevilkår for disse gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006, tidligere § 17), 4 juli 2006 nr. 921 (tidligere § 15), 19 des 2008 nr. 1523 (i kraft 1 jan 2009), 23 jan 2009 nr. 230, 1 april 2009 nr. 517 (i kraft 6 april 2009), 1 juli 2009 nr. 966 (i kraft 16 juli 2009), 10 des 2009 nr. 1715 (i kraft 11 des 2009), 12 juli 2010 nr. 1091, 30 mars 2012 nr. 297, 9 mai 2012 nr. 410, 12 mars 2013 nr. 313, 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013, tidligere § 20).

Kapittel VI. Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildrer fra tredjestater

0Kapittel VI opphevet ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1374. Tilføy ved forskrift 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013).
§ 20.Godkjente tredjestater

Import av hunder, katter og ildrer, samt ikke-kommersiell transport av mer enn fem hunder, katter eller ildrer, til Norge fra tredjestater er kun tillatt dersom tredjestatene eller områdene dyrene kommer fra og alle tredjestatene eller områdene de transitteres gjennom er:

a)oppført på liste i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr § 4, jf. forordning (EF) nr. 998/2003 vedlegg II del B seksjon 2 eller del C, eller
b)oppført på liste i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr § 1, jf. forordning (EU) nr. 206/2010 vedlegg II del 1.
0Tilføyd ved forskrift 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013).
§ 21.Helsesertifikat mv.

Hunder, katter og ildrer omhandlet i § 20 skal:

a)følges av et helsesertifikat som er utstedt i overensstemmelse med modellen vist i vedlegg D og utfylt av en offentlig veterinær i henhold til merknadene i sertifikatets del II.
b)oppfylle kravene i helsesertifikatet i vedlegg D alt etter hvilke tredjestater eller områder de kommer fra, jf. § 20 bokstav a eller b.

Helsesertifikatet er gyldig i 10 dager etter utstedelse. Dersom helsesertifikatet er utstedt for ikke-kommersiell transport av mer enn fem hunder, katter eller ildrer er det likevel gyldig for ytterligere transport innenfor EØS i fire måneder etter utstedelsesdatoen eller til datoen da rabiesvaksinasjonens gyldighet utløper dersom denne inntreffer før de fire månedene er omme.

0Tilføyd ved forskrift 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013).

Kapittel VII. Avsluttende bestemmelser

0Overskriften endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006, tidligere kapittel VI), 4 juli 2006 nr. 921 (tidligere kapittel VII), 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013, tidligere kapittel VIII).
§ 22.Dispensasjon

Mattilsynet kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift og sette vilkår for dispensasjonen, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006, tidligere § 29), 4 juli 2006 nr. 921 (tidligere § 31), 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013, tidligere § 36).
§ 23.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift etterleves, og kan fatte de vedtak som er nødvendige for å sikre dette, jf. matloven § 23, første ledd.

0Endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006, tidligere § 30), 4 juli 2006 nr. 921 (tidligere § 32), 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013, tidligere § 37).
§ 24.Sikkerhetsvedtak

Mattilsynet kan på kort varsel, og uten erstatning for avsender eller mottaker, stoppe import eller eksport av levende dyr som omfattes av denne forskriften dersom spesielle forhold ved avsenderlandets dyrehelsesituasjon eller andre forhold skulle gjøre dette nødvendig.

0Endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006, tidligere § 31), 4 juli 2006 nr. 921 (tidligere § 33), 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013, tidligere § 38).
§ 25.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift er straffbar, jf. matloven § 28.

0Endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006, tidligere § 32), 4 juli 2006 nr. 921 (tidligere § 34), 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013, tidligere § 39).
§ 26.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 31. desember 1998 nr. 1478 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av visse dyrearter.

0Endret ved forskrifter 26 jan 2006 nr. 97 (i kraft 6 feb 2006, tidligere § 33), 4 juli 2006 nr. 921 (tidligere § 35),25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013, tidligere § 40).

Vedlegg A. Liste over meldepliktige sjukdommer

SjukdomMottakelige ordener, familier, slekter og arter
Afrikansk hestepestEquidae
Afrikansk svinepestSuidae og Tayassuidae
Aviær influensaAves
Lukket yngelråteApis
MiltbrannBovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae, Equidae og Hippopotamidae
BluetongueAntilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae og Rhinocerotidae
Brucella abortusAntilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae og Tragulidae
Brucella melitensisAntilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae og Tragulidae
Brucella ovisAntilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae og Tragulidae
Brucella suisCervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae og Tayassuidae
Klassisk svinepest,Suidae og Tayassuidae
Ondartet lungesjuke hos storfeStorfe (inkludert zebu, bøffel, bison og yak)
EbolaPrimater, unntatt mennesker
Munn- og klauvsjukeArtiodactyla og indisk elefant
Infeksiøs hematopoietisk nekroseSalmonidae
Lumpy skin diseaseBovidae og Giraffidae
ApekopperRodentia og primater, unntatt mennesker
Mycobacterium bovisMammalia, spesielt Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae og Tragulidae
Newcastle disease,Aves
Peste des petits ruminantsBovidae og Suidae
Ondartet smittsom griselammelseSuidae
PsittacosePsittaciformes
RabiesCarnivora og Chiroptera
Rift valley feverBovidae, Camelus arter og Rhinocerotidae
KvegpestArtiodactyla
Liten kubebille (Aethina tumida)Apis og Bombus
Saue- og geitekopperBovidae
Smittsomt blæreutslett hos grisSuidae og Tayassuidae
Tropilaelaps-midd (Tropilalaps spp.)Apis
Vesikulær stomatittArtiodactyla og Equidae
TSEBovidae, Cervidae, Felidae og Mustelidae
0Endret ved forskrift 19 april 2005 nr. 359 (i kraft 5 mai 2005).

Vedlegg B. Liste over sjukdommer det kan gis tilleggsgarantier for 

Mottakelige dyrearterSjukdom
MinkVirusenteritt hos mink
Aleutian disease
BierÅpen yngelråte
Trakémiddinfeksjon
Varroainfeksjon
Aper og kattedyr (Felidae)Tuberkulose
DrøvtyggereTuberkulose
Haredyr (Lagomorpha)Myxomatose
Viral hemorrhagisk sjukdom hos kanin
Tularemi

Vedlegg C. Helsesertifikatmodeller for import og eksport av dyr innenfor EØS 

Del 1 - Helsesertifikat for klovdyr, fugler, haredyr, hunder, katter og ildere 

Trykk her for å lese del 1: pdf.gif  

Del 2 - Helsesertifikat for bier og humler 

Trykk her for å lese del 2: pdf.gif

0Endret ved forskrifter 26 aug 2005 nr. 928, 4 juli 2006 nr. 921, 21 mai 2008 nr. 476, 13 des 2011 nr. 1330, 12 mars 2013 nr. 279 (i kraft 1 mai 2013).

Vedlegg D. Helsesertifikatmodell for hunder, katter og ildrer fra tredjestater 

pdf.gif

0Opphevet ved forskrift 19 des 2008 nr. 1523 (i kraft 1 jan 2009). Tilføyd ved forskrift 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013).

Vedlegg E - J. (Opphevet)

0Vedlegg E opphevet ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1374, vedlegg F opphevet ved forskrift 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013), vedleggene G - J opphevet ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1374.

Forordninger

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I innledende del nr. 7 (forordning (EU) nr. 139/2013).

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr. 1523 (i kraft 1 jan 2009), endret ved forskrifter 23 jan 2009 nr. 230, 1 april 2009 nr. 517 (i kraft 6 april 2009), 1 juli 2009 nr. 966 (i kraft 16 juli 2009), 10 des 2009 nr. 1715 (i kraft 11 des 2009), 12 juli 2010 nr. 1091, 30 mars 2012 nr. 297, 9 mai 2012 nr. 410, 12 mars 2013 nr. 313.
 

Forordning (EU) nr. 139/2013

0Tilføyd ved forskrift 12 mars 2013 nr. 313.

Dansk versjon 

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 139/2013
af 7. januar 2013
om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen samt
karantænebetingelser herfor
(kodifikation)
(EØS-relevant tekst) 

EUROPA KOMMISSIONEN HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredje lande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF,1 særlig artikel 10, stk. 3, andet afsnit, og artikel 10, stk. 4, andet afsnit, litra b),

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF,2 særlig artikel 17, stk. 2, litra b), artikel 17, stk. 3, og artikel 18, stk. 1, første og fjerde led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007 af 23. marts 2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor3 er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder.4 Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.
(2)Som reaktion på udbruddene af den højpatogene asiatiske aviær influenza-virusstamme i Sydøstasien i 2004 vedtog Kommissionen en række beslutninger, som forbød import af blandt andet fugle, bortset fra fjerkræ, fra sygdomsramte tredjelande.
(3)Med henblik på at få opstillet en oversigt over risikoen ved import af fugle i fangenskab anmodede Kommissionen den 13. april 2005 Den Europæiske Fødevaresik kerhedsautoritet (EFSA) om at afgive en videnskabelig udtalelse om risikoen ved import af fugle indfanget i naturen og fugle avlet i fangenskab fra tredjelande.
(4)Som svar på denne anmodning afgav 'EFSA's Ekspert panel for Dyrs Sundhed og Velfærd på sit møde den 26. og 27. oktober 2006 en videnskabelig udtalelse om dyresundheds- og dyrevelfærdsrisici i forbindelse med import af vilde fugle, bortset fra fjerkræ, til Unionen. I denne videnskabelige udtalelse beskrives mulige redskaber og løsningsmodeller til nedbringelse af påviste dyresundhedsrisici ved import af fugle, bortset fra fjerkræ.
(5)En af anbefalingerne i 'EFSA's videnskabelige udtalelse vedrører kontrol i de tredjelande, der eksporterer fugle, bortset fra fjerkræ, til Unionen. Forbedringer på eksportstedet burde have den største effekt med hensyn til at reducere sandsynligheden for, at inficerede fugle forevises med henblik på indførsel i Unionen. Af samme grund bør der ved denne forordning fastsættes importbetingelser, der indebærer, at de pågældende fugle kun kan importeres fra tredjelande, der er godkendt til import heraf til Unionen.
(6)En anden af EFSA's anbefalinger vedrører import af fugle indfanget i naturen. I den videnskabelige udtalelse beskrives risikoen ved sådanne fugle, der kan være inficeret ved lateral spredning fra andre, inficerede vilde fugle og fra det kontaminerede miljø samt spredning fra inficeret fjerkræ. I betragtning af, i hvilket omfang vilde trækfugle var med til at sprede aviær influenza fra Asien til Europa i 2005 og 2006, bør importen af fugle, bo fra fjerkræ, begrænses til fugle avlet i fangenskab.
(7)Det er sjældent muligt at skelne med sikkerhed mellem fugle, der er indfanget i naturen, og fugle avlet i fangenskab. Der kan anvendes mærkningsmetoder for begge typer fugle, som ikke gør det muligt at skelne disse fra hinanden. Importen af fugle, bortset fra fjerkræ, bør derfor begrænses til kun at omfatte avls- og formeringsvirksomheder, der er godkendt af det eksporterende tredjelands kompetente myndighed, ligesom der bør fast sættes visse minimumsbetingelser for en sådan godkendelse.
(8)De importerede fugle skal transporteres direkte til en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter i en medlemsstat, hvor de skal forblive, indtil infektion med aviær influenza eller Newcastle disease kan udelukkes.
(9)For at udelukke andre årsager til sygdomssymptomer bør man, ved mistanke om aviær influenza eller Newcastle disease i en godkendt karantænefacilitet eller i en enhed i et godkendt karantænecenter, vente med at påbegynde aflivning og destruktion af fuglene de pågældende steder, indtil mistanken er bekræftet.
(10)Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF5 blev vedtaget for at udnytte erfaringerne med bekæmpelse af aviær influenza. På grundlag af dette direktiv vedtog Kommissionen beslutning 2006/437/EF af 4. august 2006 om godkendelse af en diagnosticeringsmanual for aviær influenza, jf. Rådets direktiv 2005/94/EF,6 (diagnosticeringsmanualen), idet der ved beslutningen fast sættes diagnosticeringsprocedurer, prøveudtagningsmetoder og kriterier for evaluering af resultaterne af laboratorieundersøgelser til bekræftelse af udbrud af aviær influenza på EU-plan. Der bør tages hensyn til nævnte beslutning for så vidt angår ordninger for aviær influenza-analyser i godkendte karantænefaciliteter og -centre.
(11)Der bør fastlægges supplerende importprocedurer for transporten fra grænsekontrolstedet til de godkendte karantænefaciliteter eller -centre efter indførslen i Unionen, så det sikres, at de importerede fugle ankommer til den eller det udpegede godkendte karantænefacilitet eller -center inden for et rimeligt tidsrum.
(12)Godkendte karantænefaciliteter og -centre, som medlemsstaterne skal offentliggøre en liste over, bør opfylde visse minimumsbetingelser.
(13)Visse former for import af fugle er omfattet af anden EU-lovgivning. De bør derfor ikke være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.
(14)Dyresundhedsrisikoen ved brevduer, der føres ind i Unionen og sættes fri, så de kan flyve tilbage til deres oprindelsessted, ligger på et niveau, der gør, at disse ikke bør være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.
(15)Dertil kommer, at de dyresundhedsmæssige forhold i visse tredjelande er på højde med, hvad der kræves i EU-lovgivningen. Import af fugle fra de pågældende lande bør derfor ikke være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.
(16)Der bør også overvejes visse dispensationsmuligheder for fugle, hos hvilke der påvises infektion med lavpatogen aviær influenza og Newcastle disease i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter, og hvor forekomsten af sygdommen ikke udgør en risiko for Unionens dyresundhedsstatus.
(17)Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed –
1EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.
2EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.
3EUT L 84 af 24.3.2007, s. 7.
4Se bilag VI.
5EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.
6EUT L 237 af 31.8.2006, s. 1.
 

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1 Genstand

Ved denne forordning fastsættes der dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen fra de i bilag I omhandlede tredjelande og dele af tredjelande samt karantænebetingelser for sådan import.

Artikel 2 Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på dyr af fuglearter.

Den gælder dog ikke for:

a)fjerkræ
b)fugle, der importeres til bevaringsprogrammer godkendt af bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed
c)selskabsdyr, jf. artikel 1, stk. 3, i direktiv 92/65/EØF, der ledsager deres ejer
d)fugle bestemt til zoologiske haver, cirkusser, forlystelsesparker eller forsøg
e)fugle, der som bestemmelsessted har organer, institutter eller centre, der er godkendt i henhold til artikel 13 i direktiv 92/65/EØF
f)brevduer, der føres ind på Unionens område fra et tilgræn sende tredjeland, som er dyrenes normale opholdssted, og umiddelbart derefter sættes fri med den forventning, at de vil flyve tilbage til det pågældende tredjeland
g)fugle, der importeres fra Andorra, Lichtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.
Artikel 3 Definitioner

I denne forordning anvendes definitionerne i direktiv 2005/94/EF, undtagen definitionen af fjerkræ i direktivets artikel 2, stk. 4. I denne forordning forstås ved «fjerkræ» høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle (Ratitae), der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller udsætning som fjervildt.

Endvidere forstås ved:

a)«fugle»: dyr af fuglearter bortset fra de i artikel 2, stk. 2 omhandlede
b)«godkendt avls- og formeringsvirksomhed»:
i)en virksomhed, der udelukkende beskæftiger sig med fugleavl og -formering, og
ii)som er blevet kontrolleret og godkendt af det eksporterende tredjelands kompetente myndighed i overensstemmelse med betingelserne i artikel 4 og bilag II
c)«fugle avlet i fangenskab»: fugle, der ikke er indfanget i naturen, men er født og opdrættet i fangenskab og kommer af forældre, der har parret sig eller på anden måde overført gameter i fangenskab
d)«sømløst lukket fodring»: en ring eller et bånd i en kontinuerlig cirkel uden afbrydelser eller sammenføjninger, som ikke på nogen måde er blevet ændret, af en sådan størrelse, at den ikke kan fjernes fra fuglen, når dens ben er fuldt udvokset, efter at være blevet anbragt en af de første dage af fuglens liv, og som er kommercielt fremstillet til dette formål
e)«godkendt karantænefacilitet»: lokaler, der ikke er karantænecentre, og:
i)hvor importerede fugle anbringes i karantæne
ii)som er blevet kontrolleret og godkendt af den kompetente myndighed i overensstemmelse med minimumsbetingelserne i artikel 6 og bilag IV
f)«godkendt karantænecenter»: lokaler:
i)hvor importerede fugle anbringes i karantæne
ii)som består af en række enheder, der operationelt og fysisk er adskilt fra hinanden, og hvor hver enhed kun indeholder fugle fra samme sending, som har samme sundhedsstatus og derfor udgør en epidemiologisk enhed
iii)som er blevet kontrolleret og godkendt af den kompetente myndighed i overensstemmelse med minimumsbetingelserne i artikel 6 og bilag IV
g)«kontrolfugle»: fjerkræ, der skal benyttes som et diagnostisk hjælpemiddel i karantæneperioden
h)«diagnosticeringsmanualen»: diagnosticeringsmanualen for aviær influenza i bilaget til beslutning 2006/437/EF.
Artikel 4 Godkendte avls- og formeringsvirksomheder

Godkendte avls- og formeringsvirksomheder skal opfylde følgende betingelser:

a)Avls- og formeringsvirksomheden skal være godkendt af den kompetente myndighed i overensstemmelse med betingelserne i bilag II og skal have fået tildelt et godkendelsesnummer.
b)Den kompetente myndighed skal have meddelt Kommissionen godkendelsesnummeret.
c)Avls- og formeringsvirksomhedens navn og godkendelses nummer skal figurere på en liste over avls- og formeringsvirksomheder opstillet af Kommissionen.
d)Den kompetente myndighed skal omgående tilbagekalde eller suspendere godkendelsen af avls- og formeringsvirksomheden, hvis betingelserne i bilag II ikke længere er opfyldt, og Kommissionen skal omgående oplyses herom.
Artikel 5 Importbetingelser

Import af fugle tillades kun, hvis fuglene opfylder følgende betingelser:

a)Fuglene skal være avlet i fangenskab.
b)Fuglene skal komme fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i bilag I.
c)Fuglene skal komme fra godkendte avls- og formeringsvirksomheder, der opfylder betingelserne i artikel 4.
d)Fuglene skal 7–14 dage inden afsendelsen være blevet underkastet en laboratorietest til påvisning af virus med negative resultater for aviær influenza- og Newcastle disease-virus.
e)Fuglene må ikke være blevet vaccineret mod aviær influenza.
f)Fuglene skal ledsages af et dyresundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med modellen i bilag III (herefter benævnt «dyresundhedscertifikatet»).
g)Fuglene skal være identificeret med et individuelt identifikationsnummer ved hjælp af en entydigt mærket sømløst lukket fodring eller en mikrochip, jf. artikel 66, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006.1
h)Det i litra g) omhandlede individuelle identifikationsnummer i fodringe eller mikrochips skal som et minimum indeholde følgende:
-ISO-koden for det eksporterende tredjeland, der foretager identifikationen
-et entydigt løbenummer.
i)Det i litra g) omhandlede individuelle identifikationsnummer skal være registreret i dyresundhedscertifikatet.
j)Fuglene skal transporteres i nye beholdere, som udenpå er individuelt identificeret med et identifikationsnummer svarende til det, der er angivet i dyresundhedscertifikatet.
1EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1.
Artikel 6 Godkendte karantænefaciliteter og -centre

Godkendte karantænefaciliteter og -centre skal opfylde minimumsbetingelserne i bilag IV.

Hver medlemsstat udarbejder og ajourfører en liste over godkendte karantænefaciliteter og -centre og deres godkendelsesnumre og gør listen tilgængelig for Kommissionen, for de øvrige medlemsstater og for offentligheden.

Artikel 7 Direkte transport af fugle til godkendte karantænefaciliteter eller -centre

Fugle skal transporteres direkte fra grænsekontrolstedet til en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter i bure eller kasser.

Transporten fra grænsekontrolstedet til karantænefaciliteten eller -centret må under normale omstændigheder ikke vare mere end ni timer i alt.

Anvendes der køretøjer til transporten, skal disse være forseglet af de kompetente myndigheder med garantiforsegling.

Artikel 8 Erklæring

Importører eller disses agenter skal afgive en skriftlig erklæring udfærdiget på et i indgangsmedlemsstaten officielt sprog og underskrevet af den ansvarlige for karantænefaciliteten eller -centret, hvori det attesteres, at fuglene vil blive accepteret til karantæne.

Erklæringen skal:

a)indeholde en tydelig angivelse af karantænefacilitetens eller -centrets navn, adresse og godkendelsesnummer
b)være grænsekontrolstedet i hænde pr. e-mail eller fax, inden sendingen ankommer til grænsekontrolstedet, eller forelægges af importøren eller dennes agent, inden fuglene forlader grænsekontrolstedet.
Artikel 9 Transit af fugle i Unionen

Såfremt fugle føres ind i Unionen via en anden medlemsstat end bestemmelsesmedlemsstaten, træffes alle foranstaltninger for at sikre, at sendingen når frem til bestemmelsesmedlemsstaten.

Artikel 10 Overvågning af transporten af fugle
1. I den udstrækning EU-lovgivningen indeholder bestemmelser om overvågning af fugle fra grænsekontrolstedet til den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter på bestemmelsesstedet, udveksles følgende oplysninger:
a)Den ansvarlige embedsdyrlæge på grænsekontrolstedet oplyser via Traces den kompetente myndighed, der er ansvarlig for den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter på sendingens bestemmelsessted, om fuglenes oprindelses- og bestemmelsessted.
b)Den ansvarlige for den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter på bestemmelsesstedet meddeler senest én arbejdsdag efter sendingens ankomst til karantænefaciliteten eller -centret pr. e-mail eller fax den ansvarlige embedsdyrlæge på den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter på bestemmelsesstedet, at sendingen er ankommet til bestemmelsesstedet.
c)Den ansvarlige embedsdyrlæge på den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter på sendingens bestemmelsessted meddeler via Traces senest tre arbejdsdage efter sendingens ankomst til karantænefaciliteten eller -centret den ansvarlige embedsdyrlæge på det grænsekontrolsted, der underrettede ham om afsendelsen af sendingen, at sendingen er ankommet til bestemmelsesstedet.
2. Godtgøres det over for den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet, at fuglene, der er deklareret som værende bestemt til en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter, ikke er nået frem til bestemmelsesstedet inden for tre arbejdsdage efter den forventede dato for sendingens ankomst til karantænefaciliteten eller -centret, træffer den kompetente myndighed de nødvendige foranstaltninger over for den ansvarlige for sendingen.
Artikel 11 Karantæne
1. Fuglene skal holdes i karantæne i mindst 30 dage i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter (herefter benævnt «karantænen»).
2. Embedsdyrlægen inspicerer som minimum ved begyndelsen og afslutningen af karantænen for hver sending karantæneforholdene, hvilket skal omfatte en undersøgelse af dødelig hedstallet og en klinisk undersøgelse af fuglene i den godkendte karantænefacilitet eller i hver enhed i det godkendte karantæne center.

Embedsdyrlægen skal dog foretage denne kontrol hyppigere, hvis sygdomssituationen kræver det.

Artikel 12 Undersøgelse, udtagning af prøver og analyse af sendinger i karantæne
1. Undersøgelser, prøveudtagning og analyser for aviær influenza og Newcastle disease foretages som beskrevet i bilag V, efter at fuglene er anbragt i karantæne.
2. Benyttes der kontrolfugle, skal der bruges mindst ti kontrolfugle i den godkendte karantænefacilitet eller i hver enhed i det godkendte karantænecenter.
3. Kontrolfugle, der benyttes til undersøgelser, prøveudtag ning og analyser, skal opfylde følgende betingelser:
a)De skal være mindst tre uger gamle og må kun benyttes én gang til dette formål.
b)De skal være mærket med fodring med henblik på identifikation eller mærket med anden form for identifikation, der ikke kan fjernes.
c)De skal være uvaccinerede og skal højst 14 dage før karantæneperiodens begyndelse være fundet seronegative for aviær influenza og Newcastle disease.
d)De skal være anbragt i den godkendte karantænefacilitet eller i en enhed i det godkendte karantænecenter før fuglenes ankomst og skal være anbragt, så de deler luftmængde med og er anbragt så nært som muligt ved fuglene, sådan at nærkontakt mellem kontrolfuglene og ekskrementer fra fuglene i karantæne er sikret.
Artikel 13 Foranstaltninger ved mistanke om sygdom i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter
1. Hvis en eller flere fugle og/eller kontrolfugle i en godkendt karantænefacilitet under karantænen mistænkes for at være inficeret med aviær influenza eller Newcastle disease, træffes følgende foranstaltninger:
a)Den kompetente myndighed sætter den godkendte karantænefacilitet under officielt tilsyn.
b)Der udtages prøver fra de pågældende fugle og kontrolfugle med henblik på virologisk undersøgelse som beskrevet i bilag V, punkt 2, og disse analyseres.
c)Ingen fugle må tilføres eller forlade den godkendte karantænefacilitet, før mistanken er afkræftet.
2. Hvis mistanken om aviær influenza eller Newcastle disease i den pågældende godkendte karantænefacilitet, jf. stk. 1, bekræftes, træffes der følgende foranstaltninger:
a)Alle fugle og kontrolfugle i den godkendte karantænefacilitet aflives og destrueres.
b)Den godkendte karantænefacilitet rengøres og desinficeres.
c)Den godkendte karantænefacilitet tilføres ikke fugle, før der er gået 21 dage efter den endelige rengøring og desinfektion.
3. Hvis en eller flere fugle og/eller kontrolfugle i en enhed i et godkendt karantænecenter under karantænen mistænkes for at være inficeret med aviær influenza eller Newcastle disease, træffes følgende foranstaltninger:
a)Den kompetente myndighed sætter det godkendte karantænecenter under officielt tilsyn.
b)Der udtages prøver fra de pågældende fugle og kontrolfugle med henblik på virologisk undersøgelse som beskrevet i bilag V, punkt 2, og disse analyseres.
c)Ingen fugle må tilføres eller forlade det godkendte karantænecenter, før mistanken er afkræftet.
4. Hvis mistanken om aviær influenza eller Newcastle disease i den pågældende enhed i det godkendte karantænecenter, jf. stk. 3, bekræftes, træffes der følgende foranstaltninger:
a)Alle fugle og kontrolfugle i den pågældende enhed i det godkendte karantænecenter aflives og destrueres.
b)Den pågældende enhed rengøres og desinficeres.
c)Der udtages følgende prøver:
i)Hvis der benyttes kontrolfugle, udtages der mindst 21 dage efter den endelige rengøring og desinfektion af den pågældende enhed prøver fra kontrolfugle i de øvrige karantæneenheder med henblik på serologisk undersøgelse som beskrevet i bilag V, eller
ii)hvis der ikke benyttes kontrolfugle, udtages der i 7–15 dage efter den endelige rengøring og desinfektion prøver fra fugle i de øvrige karantæneenheder med henblik på virologisk undersøgelse som beskrevet i bilag V, punkt 2.
d)Ingen fugle må forlade det godkendte karantænecenter, før resultaterne af prøveudtagningen i henhold til litra c) er bekræftet negative.
5. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle foranstaltninger, der træffes i henhold til denne artikel.
Artikel 14 Dispensation i forbindelse med positive fund af lavpatogen aviær influenza eller Newcastle disease i godkendte karantænefaciliteter eller -centre
1. Hvis der påvises infektion med lavpatogen aviær influenza (LPAI) eller Newcastle disease hos en eller flere fugle og/eller kontrolfugle under karantænen, kan den kompetente myndighed på grundlag af en risikovurdering dispensere fra de i artikel 13, stk. 2, litra a), og stk. 4, litra a), fastsatte foranstaltninger, forudsat at en sådan dispensation ikke bringer sygdomsbekæmpelsesindsatsen i fare (herefter benævnt «dispensation»).

Medlemsstaterne underretter omgående Kommissionen om sådanne dispensationer.

2. Påviser en embedsdyrlæge, der inspicerer en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter, der har fået dispensation, LPAI eller Newcastle disease hos en eller flere fugle og/eller kontrolfugle, skal der træffes de i stk. 3–7 omhandlede foranstaltninger.

Medlemsstaterne underretter omgående Kommissionen om sådanne foranstaltninger.

3. I tilfælde af et positivt fund af LPAI udtages i stedet for standardprøverne i henhold til diagnosticeringsmanualen følgende prøver til laboratorieundersøgelse 21 dage efter det seneste positive fund af LPAI i den godkendte karantænefacilitet eller fra hver enhed i det godkendte karantænecenter og derefter med intervaller på 21 dage:
a)prøver af alle kontrolfugle og alle andre fugle, der findes døde på prøveudtagningstidspunktet
b)svaberprøver fra luftrør/svælg og kloak fra mindst 60 fugle eller fra alle fugle, hvis der er mindre end 60 fugle i den godkendte karantænefacilitet eller den pågældende enhed i det godkendte karantænecenter; alternativt indsamles der, hvis fuglene er små, eksotiske og ikke vant til at blive håndteret, eller hvis det ville være farligt for mennesker at håndtere dem, frisk fækalt materiale; prøveudtagning og laboratorieundersøgelse af prøverne skal fortsætte, indtil der opnås to på hinanden følgende negative laboratorieresultater med mindst 21 dages interval.

Den kompetente myndighed kan dog på grundlag af en risikovurdering dispensere fra prøvestørrelsen som fastsat i dette stykke.

4. I tilfælde af et positivt fund af Newcastle disease kan den kompetente myndighed kun give dispensation, hvis der i 30 dage efter det sidste tilfældes død eller kliniske helbredelse med negative resultater er foretaget prøveudtagning i overensstemmelse med bilag V, punkt 1 og 2, uden hensyntagen til den deri specificerede tidsperiode.
5. Fuglene må ikke frigives fra karantæne, før i det mindste laboratorieundersøgelsesperioden som omhandlet i stk. 3 er til ende.
6. Den godkendte karantænefacilitet eller den pågældende enhed i det godkendte karantænecenter rengøres og desinficeres, efter at fuglene er fjernet. Alt materiale eller affald, der kan formodes at være inficeret, samt alt det affald, der er indsamlet i løbet af laboratorieundersøgelsesperioden som omhandlet i stk. 3, skal fjernes på en måde, der sikrer, at patogenet ikke spredes, og destrueres på en sådan måde, at der er garanti for, at eventuel tilstedeværende LPAI- eller Newcastle disease-virus destrueres.
7. Genindsættelse af fugle i den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter må ikke finde sted de første 21 dage efter, at den endelige rengøring og desinfektion i henhold til stk. 6 er afsluttet.
Artikel 15 Foranstaltninger i tilfælde af mistanke om chlamydiainfektion

Hvis der under karantænen i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter er mistanke om, eller hvis det konstateres, at papegøjefugle er inficeret med Chlamydophilapsittaci, skal alle fuglene i sendingen behandles efter en metode, der er godkendt af den kompetente myndighed, og karantænen forlænges med mindst to måneder efter datoen for registrering af det seneste tilfælde.

Artikel 16 Frigivelse fra karantæne

Fuglene kan kun frigives fra karantæne i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter, hvis en embedsdyrlæge har givet skriftlig tilladelse dertil.

Artikel 17 Indberetnings- og rapporteringskrav
1. Medlemsstaterne indberetter inden for 24 timer ethvert tilfælde af aviær influenza eller Newcastle disease, der påvises i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter, til Kommissionen.
2. Medlemsstaterne meddeler hvert år Kommissionen følgende:
a)antallet af fugle, der er importeret via godkendte karantæne faciliteter og -centre, fordelt på henholdsvis arter og de godkendte avls- og formeringsvirksomheder, de kommer fra
b)oplysninger om dødeligheden for importerede fugle fra tidspunktet for udstedelse af dyresundhedscertifikat i oprindelseslandet til karantæneperiodens afslutning
c)antallet af positive fund af aviær influenza, Newcastle disease og Chlamydophilapsittaci i godkendte karantænefaciliteter eller -centre.
Artikel 18 Udgifter til karantæne

Alle udgifter til karantæne som følge af anvendelsen af denne forordning afholdes af importøren.

Artikel 19 Ophævelse

Forordning (EF) nr. 318/2007 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VII.

Artikel 20 Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. januar 2013. 

På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
Formand
Bilag I
Liste over tredjelande, fra hvilke import af fugle avlet i fangenskab er tilladt
1.Tredjelande og dele af tredjelande, der er opført i kolonne 1 og 3 i skemaet i del 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008,1 hvis der i kolonne 4 i det pågældende skema er angivet et standardveterinærcertifikat for avls- og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle (BPP).
2.Argentina.
3.Filippinerne: National Capital Region.
1EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1.
Bilag II
Betingelser for godkendelse af avls- og formeringsvirksomheder i oprindelsestredjelandet, jf. artikel 4
Kapitel 1
Godkendelse af avls- og formeringsvirksomheder

For at en avls- og formeringsvirksomhed kan godkendes i henhold til artikel 4, skal den opfylde de i dette kapitel fastsatte betingelser.

1.Avls- og formeringsvirksomheden skal være klart afgrænset og adskilt fra sine omgivelser, eller dyrene skal være indespærret og placeret således, at de ikke udgør nogen sundhedsrisiko for bedrifter med dyr, hvis sundhedsstatus kunne bringes i fare.
2.Virksomheden skal råde over passende midler til at indfange, indespærre og isolere dyr samt passende, godkendte karantænefaciliteter og godkendte procedurer for dyr, der kommer fra ikke-godkendte virksomheder.
3.Den person, der er ansvarlig for avls- og formeringsvirksomheden, skal have den fornødne erfaring med fugleavl.
4.Avls- og formeringsvirksomheden skal være fri for aviær influenza, Newcastle disease og Chlamydophilapsittaci; for at virksomheden kan erklæres fri for disse sygdomme, skal den kompetente myndighed vurdere de registrerede oplysninger om dyrenes sundhedsstatus for mindst de seneste tre år inden givelsen af ansøgningen om godkendelse samt resultaterne af de kliniske undersøgelser og laboratorieundersøgelser, er foretaget af dyrene på virksomheden. Nye avls- og formeringsvirksomheder godkendes dog udelukkende på grundlag resultaterne af de kliniske undersøgelser og laboratorieundersøgelser, der er foretaget af dyrene i de pågældende virksomheder.
5.Virksomheden skal føre ajourførte registre med oplysninger om:
a)antallet af dyr af hver art i avls- og formeringsvirksomheden og deres identitet (alder, køn, art og individuelt identifikationsnummer, hvis det er muligt)
b)antallet af dyr, der ankommer til eller forlader avls- og formeringsvirksomheden, og deres identitet (alder, køn, art og individuelt identifikationsnummer, hvis det er muligt) tillige med oplysninger om deres oprindelse eller bestemmelsessted, transporten fra eller til avls- og formeringsvirksomheden og dyrenes sundhedsstatus
c)resultaterne af blodprøver og alle andre diagnosticeringsprocedurer
d)sygdomstilfælde og den eventuelle behandling deraf
e)resultaterne af post mortem-undersøgelser af dyr, der er døde i avls- og formeringsvirksomheden, herunder dødfødte dyr
f)de iagttagelser, der er gjort i løbet af en eventuel isolations- eller karantæneperiode.
6.Avls- og formeringsvirksomheden skal enten have en aftale med et kompetent laboratorium om udførelse af post mortem-undersøgelser eller have et eller flere egnede lokaler, hvor sådanne undersøgelser kan udføres af en kompetent person, som arbejder under den godkendte dyrlæge.
7.Avls- og formeringsvirksomheden skal enten have hensigtsmæssige ordninger eller faciliteter på stedet til bortskaffelse af kadavere af dyr, der dør af en sygdom eller aflives.
8.Avls- og formeringsvirksomheden skal ved kontrakt eller et andet retligt instrument sikre, at det har tilknyttet en dyrlæge, der er godkendt og under tilsyn af det eksporterende tredjelands kompetente myndighed, og som:
a)sørger for, at den fornødne sygdomsovervågning og de fornødne kontrolforanstaltninger på baggrund af sygdomssituationen i det pågældende land godkendes af den kompetente myndighed og gennemføres i avls- og formerings virksomheden. Foranstaltningerne skal omfatte følgende:
i)en årlig sygdomsovervågningsplan, der omfatter behørig kontrol af dyrene for zoonoser
ii)klinisk undersøgelse, laboratorieundersøgelse og post mortem-undersøgelse af dyr, der mistænkes for at være ramt af overførbare sygdomme
iii)vaccination af modtagelige dyr mod smitsomme sygdomme, hvor det er relevant, i overensstemmelse med Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE)
b)sikrer, at mistænkelige dødsfald eller symptomer, der tyder på, at dyr har pådraget sig aviær influenza, Newcastle disease eller Chlamydophilapsittaci, omgående indberettes til tredjelandets kompetente myndighed
c)sikrer sig, at dyr, der indsættes på avls- og formeringsvirksomheden, om nødvendigt er blevet isoleret i overensstemmelse med kravene i denne forordning og eventuelle instrukser fra den kompetente myndighed
d)er ansvarlig for den daglige overholdelse af dyresundhedskravene i denne forordning og i EU-lovgivningen om dyrs velfærd under transport.
9.Såfremt avls- og formeringsvirksomheden avler dyr bestemt til forsøgslaboratorier, skal dyrenes almindelige pasning og de forhold, hvorunder de anbringes, opfylde kravene i artikel 33 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU.1
1EUT L 276 af 20.10.2010, s. 33.
Kapitel 2
Opretholdelse af godkendelser af avls- og formeringsvirksomheder

Avls- og formeringsvirksomheder kan kun bevare deres status som godkendt, hvis de opfylder de i dette kapitel fastsatte betingelser.

1.Virksomheden er under tilsyn af en af den kompetente myndighed udpeget embedsdyrlæge, som:
a)sikrer, at virksomheden opfylder de i denne forordning fastsatte betingelser
b)aflægger besøg på avls- og formeringsvirksomheden mindst én gang om året
c)kontrollerer den godkendte dyrlæges arbejde og gennemførelsen af den årlige sygdomsovervågningsplan
d)kontrollerer, at der ved de kliniske undersøgelser, post mortem-undersøgelserne og laboratorieundersøgelserne af dyrene ikke er påvist aviær influenza, Newcastle disease eller Chlamydophila psittaci.
2.Virksomheden tilføres udelukkende dyr fra andre godkendte avls- og formeringsvirksomheder i overensstemmelse med betingelserne i denne forordning.
3.Avls- og formeringsvirksomheden opbevarer de i kapitel 1, punkt 5, omhandlede registre i mindst ti år, efter at godkendelsen er givet.
Kapitel 3

Anbringelse i karantæne af fugle, der tilføres fra andre kilder end godkendte avls- og formeringsvirksomheder

Uanset kapitel 2, punkt 2, kan fugle, der ikke kommer fra en godkendt avls- og formeringsvirksomhed, bringes ind i en avls- og formeringsvirksomhed, hvis den kompetente myndighed har givet tilladelse hertil, og hvis dyrene anbringes i karantæne i overensstemmelse med den kompetente myndigheds instrukser, inden de tilføres bestanden. Karantæneperioden skal være på mindst 30 dage.

Kapitel 4
Suspension, tilbagekaldelse eller genudstedelse af godkendelser af avls- og formeringsvirksomheder

Procedurerne for delvis eller fuldstændig suspension, tilbagekaldelse eller genudstedelse af godkendelser af avls- og formeringsvirksomheder skal være i overensstemmelse med betingelserne i dette kapitel.

1.Hvis den kompetente myndighed konstaterer, at en avls- og formeringsvirksomhed ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1 og 2, eller hvis der er sket et skift i virksomhedens aktiviteter, så den ikke længere udelukkende beskæftiger sig med fugleavl, suspenderer eller tilbagekalder den kompetente myndighed godkendelsen af virksomheden.
2.Er der til den kompetente myndighed indberettet mistanke om aviær influenza, Newcastle disease eller Chlamydophila psittaci, suspenderer den kompetente myndighed godkendelsen af avls- formeringsvirksomheden, indtil mistanken er officielt afkræftet. Den kompetente myndighed sikrer, at der træffes nødvendige foranstaltninger til at bekræfte eller afkræfte mistanken og til at undgå spredning af sygdommen i overensstemmelse med EU-lovgivningen om foranstaltninger, der skal træffes vedrørende den pågældende sygdom og handelen med dyr.
3.Hvis den sygdom, der er mistanke om, bekræftes, kan avls- og formeringsvirksomheden først godkendes af den kompetente myndighed igen i overensstemmelse med kapitel 1, når:
a)sygdommen er udryddet og smittekilden fjernet i avls- og formeringsvirksomheden
b)avls- og formeringsvirksomheden er behørigt rengjort og desinficeret
c)betingelserne i kapitel 1, bortset fra punkt 4, er opfyldt.
4.Den kompetente myndighed underretter omgående Kommissionen om enhver suspension, tilbagekaldelse eller genudstedelse af en godkendelse af en avls- og formeringsvirksomhed.
Bilag III

Bilag III finnes i PDF her: pdf.gif

Bilag IV

Minimumskrav til godkendte karantænefaciliteter og -centre for fugle, jf. artikel 6 Godkendte karantænefaciliteter og -centre skal opfylde betingelserne i kapitel 1 og 2.

Kapitel 1
Karantænefacilitetens/-centrets konstruktion og udstyr
1.Karantænefaciliteten eller -centret skal være en eller flere separate bygninger, som er adskilt fra andre fjerkræbedrifter og fuglebedrifter med en afstand, der fastsættes af den kompetente myndighed på grundlag af en risikovurdering, hvori der tages hensyn til de epidemiologiske karakteristika ved aviær influenza og Newcastle disease. Ind- og udgangsdøre skal kunne låses og skal have skilte med følgende påskrift: «KARANTÆNE - Ingen adgang for uved kommende».
2.Hver karantæneenhed i karantænecentret skal have en særskilt luftmængde.
3.Karantænefaciliteten eller -centret skal være sikret mod fugle, fluer og skadedyr samt kunne tillukkes, så der kan foretages desinfektion med røg/gasning.
4.Den godkendte karantænefacilitet og enhver enhed i et godkendt karantænecenter skal have faciliteter til håndvask.
5.Ind- og udgangsdøre til den godkendte karantænefacilitet og enhver enhed i et godkendt karantænecenter skal være todørssystemer.
6.Der skal være installeret hygiejnebarrierer ved alle indgange/udgange til den godkendte karantænefacilitet og de forskellige enheder i et godkendt karantænecenter.
7.Alt udstyr skal være således konstrueret, at det kan rengøres og desinficeres.
8.Foderlageret skal være sikret mod fugle, gnavere og insekter.
9.Der skal være en beholder, hvori strøelse kan opbevares. Den skal være sikret mod fugle og gnavere.
10.Der skal være et køleskab til opbevaring af kadavere.
Kapitel 2
Driftsmæssige krav
1.Godkendte karantænefaciliteter og -centre skal:
a)have et effektivt kontrolsystem, så der sikres en passende overvågning af dyrene
b)være underlagt embedsdyrlægens kontrol og ansvar
c)rengøres og desinficeres i overensstemmelse med et program, der er godkendt af den kompetente myndighed, hvorefter der i en passende periode ikke må indsættes dyr; de desinficeringsmidler, der anvendes, skal være godkendt til formålet af den kompetente myndighed.
2.Følgende gælder for hver enkelt sending fugle i karantæne:
a)Den godkendte karantænefacilitet eller enheden i et godkendt karantænecenter skal rengøres og desinficeres og derefter holdes fri for fugle i mindst syv dage, inden de importerede fugle indsættes.
b)Sendingen af fugle skal komme fra en og samme godkendte avls- og formeringsvirksomhed i oprindelsestredjelandet og skal indsættes over en periode på højst 48 timer.
c)Karantæneperioden skal regnes fra det tidspunkt, hvor den sidste fugl indsættes.
d)Den godkendte karantænefacilitet eller enheden i et godkendt karantænecenter skal tømmes for fugle, rengøres og desinficeres ved karantæneperiodens afslutning.
3.Der træffes forholdsregler for at forhindre krydsinfektion mellem indgående og udgående sendinger.
4.Uvedkommende har ikke adgang til den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter.
5.Personer, der kommer ind i den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter, skal være iført beskyttelsestøj, herunder fodtøj.
6.Det sikres, at der ikke finder personkontakt sted, som kan være årsag til forurening godkendte karantænefaciliteter eller enheder i godkendte karantænecentre imellem.
7.Der skal være det nødvendige udstyr til rengøring og desinfektion.
8.Hvis identifikationen sker ved hjælp af en mikrochip, skal der være en egnet mikrochiplæser til rådighed i den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter.
9.Rengøring og desinfektion af bure og kasser, der anvendes til transport, foretages på den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter, medmindre de destrueres. Hvis de genanvendes, skal de være lavet af et materiale, der muliggør en effektiv rengøring og desinfektion. Bure og kasser destrueres på en sådan måde, at der undgås spredning af smitstoffer.
10.Strøelse og affaldsmaterialer indsamles regelmæssigt, opbevares i strøelsesbeholderen og behandles derefter på en sådan måde, at der undgås spredning af smitstoffer.
11.Døde fugle undersøges i et officielt laboratorium, der udpeges af den kompetente myndighed.
12.De nødvendige analyser og behandlinger af fugle foretages i samråd med embedsdyrlægen og under dennes tilsyn.
13.Embedsdyrlægen underrettes om sygdomme og dødsfald blandt fugle og/eller kontrolfugle i karantæneperioden.
14.Lederen af den godkendte karantænefacilitet eller det godkendte karantænecenter skal føre registre med:
a)oplysninger om dato, antal og arten af de fugle, der ankommer til og forlader centret med hver sending
b)kopier af dyresundhedscertifikater og det fælles veterinærdokument til brug ved import, som ledsager de importerede fugle
c)de importerede fugles individuelle identifikationsnumre samt, hvis fuglene er identificeret ved hjælp af en mikrochip, oplysninger om, hvilken type mikrochip og mikrochiplæser der er anvendt
d)hvis der benyttes kontrolfugle i karantænefaciliteten eller -centret, kontrolfuglenes antal og placering i karantænefaciliteten eller -centret
e)alle væsentlige konstateringer: sygdomstilfælde og antal dødsfald om dagen
f)datoer for og resultater af undersøgelser
g)behandlingstyper og datoer herfor
h)personer, der kommer ind i og forlader karantænefaciliteten eller -centret.
15.De i punkt 14 omhandlede registre opbevares i mindst ti år.
Kapitel 3
Suspension, tilbagekaldelse eller genudstedelse af godkendelser af karantænefaciliteter og -centre

Procedurerne for delvis eller fuldstændig suspension, tilbagekaldelse eller genudstedelse af godkendelser af karantænefaciliteter og -centre skal være i overensstemmelse med betingelserne i dette kapitel.

1.Hvis den kompetente myndighed konstaterer, at en karantænefacilitet eller et karantænecenter ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1 og 2, eller hvis der er sket et skift i virksomhedens aktiviteter, så den ikke længere falder ind under artikel 3, litra e) og f), underretter den Kommissionen herom. Sådanne karantænefaciliteter eller -centre benyttes ikke til import i henhold til denne forordning.
2.En karantænefacilitet eller et karantænecenter kan først godkendes på ny, når betingelserne i kapitel 1 og 2 igen er opfyldt.
Bilag V
Undersøgelser, prøveudtagning og analyser for aviær influenza og Newcastle disease
1.I karantæneperioden underkastes kontrolfuglene eller, hvis der ikke anvendes kontrolfugle, de importerede fugle følgende procedurer:
a)Med anvendelse af kontrolfugle:
i)Med henblik på serologisk undersøgelse tages blodprøver fra alle kontrolfugle mindst 21 dage efter, at de er anbragt i karantæne, og mindst tre dage før karantænens afslutning.
ii)Hvis de i nr. i) omhandlede prøver fra kontrolfuglene giver positive eller inkonklusive serologiske resultater, underkastes de importerede fugle en virologisk undersøgelse. Svaberprøver fra kloak (eller fæcesprøver) samt svaberprøver fra luftrør/svælg tages fra mindst 60 fugle eller fra alle fugle, hvis der er mindre end 60 fugle i sendingen.
b)Anvendes der ikke kontrolfugle, skal importerede fugle undersøges virologisk (serologisk kontrol er ikke relevant). Svaberprøver fra luftrør/svælg og/eller kloak (eller fæcesprøver) tages fra mindst 60 fugle eller fra alle fugle, hvis der er mindre end 60 fugle i sendingen, i de første 7 til 15 dage af karantæneperioden.
2.Ud over de undersøgelser, der er fastsat i punkt 1, tages følgende prøver med henblik på virologisk undersøgelse:
a)svaberprøver fra kloak (eller fæcesprøver) og om muligt svaberprøver fra luftrør/svælg fra klinisk syge fugle eller syge kontrolfugle
b)prøver fra tarmindhold, hjerne, luftrør, lunger, lever, milt, nyrer og andre tydeligt angrebne organer så hurtigt som muligt efter dødstidspunktet fra enten:
i)døde kontrolfugle og alle fugle, der er døde ved ankomsten, og fugle, der dør under karantænen, eller
ii)i tilfælde af høj dødelighed blandt små fugle i store sendinger mindst 10 % af de døde fugle.
3.Alle virologiske og serologiske analyser af prøver, der er taget under karantænen, skal foretages i officielle laboratorier, der udpeges af den kompetente myndighed, idet der skal anvendes diagnostiske procedurer i overensstemmelse med diagnosticeringsmanualen for aviær influenza og Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra OIE for Newcastle disease. Når der anvendes samleprøver ved virologiske undersøgelser, må der højst indgå fem prøver af individuelle fugle i hver samleprøve. Fæcesprøver skal indgå i andre samleprøver end andre organ- og vævsprøver.
4.Isolater af virus indsendes til det nationale referencelaboratorium.
Bilag VI
Ophævet forordning med oversigt over ændringer 
Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007(EUT L 84 af 24.3.2007, s. 7)
Kommissionens forordning (EF) nr. 1278/2007(EUT L 284 af 30.10.2007, s. 20)
Kommissionens forordning (EF) nr. 86/2008(EUT L 27 af 31.1.2008, s. 8)
Kommissionens forordning (EF) nr. 311/2008(EUT L 93 af 4.4.2008, s. 3)
Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2008(EUT L 166 af 27.6.2008, s. 18)
Kommissionens forordning (EF) nr. 754/2008(EUT L 205 af 1.8.2008, s. 6)
Kommissionens forordning (EF) nr. 1219/2008(EUT L 330 af 9.12.2008, s. 4)
Kommissionens forordning (EF) nr. 1294/2008(EUT L 340 af 19.12.2008, s. 41)
Kommissionens forordning (EF) nr. 201/2009(EUT L 71 af 17.3.2009, s. 3)
Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2009(EUT L 164 af 26.6.2009, s. 37)
Kommissionens forordning (EF) nr. 1118/2009(EUT L 307 af 21.11.2009, s. 3)
Kommissionens forordning (EU) nr. 239/2010(EUT L 75 af 23.3.2010, s. 18)
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 66/2012(EUT L 23 af 26.1.2012, s. 1)
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2012(EUT L 121 af 8.5.2012, s. 18)
Bilag VII
Sammenligningstabel 
Forordning (EF) nr. 318/2007Nærværende forordning
Artikel 1 og 2Artikel 1 og 2
Artikel 3, stk. 1Artikel 3, stk. 1
Artikel 3, stk. 2, litra a) til h)Artikel 3, stk. 2, litra a) til h)
Artikel 3, stk. 2, nr. i)
Artikel 4Artikel 4
Artikel 5, indledende tekstArtikel 5, indledende tekst
Artikel 5, litra a)Artikel 5, litra a)
Artikel 5, litra b)Artikel 5, litra b)
Artikel 5, litra ba)Artikel 5, litra c)
Artikel 5, litra c)Artikel 5, litra d)
Artikel 5, litra d)Artikel 5, litra e)
Artikel 5, litra e)Artikel 5, litra f)
Artikel 5, litra f)Artikel 5, litra g)
Artikel 5, litra g)Artikel 5, litra h)
Artikel 5, litra h)Artikel 5, litra i)
Artikel 5, litra i)Artikel 5, litra j)
Artikel 6 til 18Artikel 6 til 18
Artikel 19
Artikel 19
Artikel 20, stk. 1Artikel 20
Artikel 20, stk. 2
Bilag I til IVBilag I til IV
Bilag VIBilag V
Bilag VI
Bilag VII