Forskrift om kontinuerlig luftdyktighet (luftdyktighetsforskriften), (BSL B 1-2).

DatoFOR-2004-02-24-433
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 4 (Veiledning i pdf-format)
Ikrafttredelse28.09.2004
Sist endretFOR-2007-09-12-1070 fra 01.10.2007
EndrerFOR-1983-10-24
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort02.03.2004
KorttittelLuftdyktighetsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 24. februar 2004 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 4-1, jf. § 15-4, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Endret ved forskrift 12 sep 2007 nr. 1070.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøy.

§ 2.Virkeområde

Denne forskrift gjelder fornyelse av luftdyktighetsbevis og opprettholdelse av kontinuerlig gyldig luftdyktighetsbevis og særskilt flygetillatelse for norskregistrerte luftfartøy med typesertifikat i henhold til sertifiseringsforskriften (EASA).

§ 3.Definisjoner

I forskriften her gjelder definisjonene i vedlegg 1 til dokumentasjonsforskriften.

§ 4.Generelt
(1) Fartøy som brukes til luftfart skal være luftdyktig.
(2) Ved fornyelse av alle former for luftdyktighetsbevis skal kravene i dokumentasjonsforskriften være oppfylt.
(3) Ved besiktelse eller prøveflyging pålagt av Luftfartstilsynet, skal eier eller bruker for egen regning stille luftfartøyet til disposisjon, jf. luftfartsloven § 4-8. Fremstillingen og klargjøringen av luftfartøyet for besiktelse skal foretas ved godkjent vedlikeholdsinstans. Ved fremstillingen av luftfartøyet skal det som er angitt i luftfartøyets utstyrsliste i henhold til masseforskriften fremstilles samtidig, herunder ski, flottører, slepeanordning, reservetanker og lignende.
(4) Ved fremstilling og klargjøring av luftfartøy i forbindelse med besiktelse skal luker og deksler være avmontert slik at styreorgan, motorinstallasjon, innvendig struktur og lignende kan inspiseres. Videre skal all nødvendig dokumentasjon være gjennomgått og klargjort av vedlikeholdsinstansen.
§ 5.Fornyelse av luftdyktighetsbevis - bruksområde ERVERV
(1) Luftfartstilsynet varsler bruker om tilsyn ca. tre måneder før gyldighetstiden på luftdyktighetsbeviset utløper. Luftfartstilsynet avgjør i hvert enkelt tilfelle hvilken tilsynsform som anses nødvendig for fornyelsen. Luftfartstilsynet kan for øvrig kreve luftfartøyet prøvefløyet eller besiktet når det anses nødvendig.
(2) Vedlikeholdsrapport (VR) skal foreligge i Luftfartstilsynet senest en måned før gyldighetstiden på luftdyktighetsbeviset utløper. VR må ikke være eldre enn en måned når rapporten sendes og anses som søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis.
§ 6.Kontinuerlig gyldig luftdyktighetsbevis - bruksområde PRIVAT

Luftfartstilsynet kan kreve luftfartøyet besiktet eller prøvefløyet i forbindelse med utførelse av årlig ettersyn eller når det anses nødvendig.

§ 7.Gjennomføring av besiktelse eller prøveflyging
(1) Luftfartstilsynet fastsetter tid og sted for besiktelse eller prøveflyging og meddeler dette til eier eller bruker.
(2) Eier eller bruker plikter å fremstille luftfartøyet for besiktelse eller prøveflyging ved den vedlikeholdsinstans som utsteder VR.
(3) Luftfartstilsynet avgjør omfanget av besiktelse eller prøveflyging.
(4) Fartøysjef ved utførelse av prøveflyging skal aksepteres av Luftfartstilsynet.
§ 8.Luftdyktighetsbevis - gyldighetsperiode
(1) Gyldighet på luftdyktighetsbevis er som følger:
a)ERVERV: 12 måneder etter utstedelse/fornyelse,
b)PRIVAT: ingen kalendertidsbegrensning på gyldighet.

Luftdyktighetsbevis med bruksområdet ERVERV gjøres gyldig ut utløpsmåneden.

(2) Ved fornyelse av luftdyktighetsbevis med bruksområdet ERVERV, beholdes samme utløpsmåned som nevnt i første ledd, dersom fornyelsen finner sted innenfor en periode på 2 måneder før og 1 måned etter utløpsdato.
§ 9.Opprettholdelse av kontinuerlig gyldig luftdyktighetsbevis

For at et luftdyktighetsbevis med bruksområde PRIVAT skal være gyldig er eier ansvarlig for å sende inn vedlikeholdsrapport (VR) årlig. VR må ikke være eldre enn 1 måned, og kan sendes inn inntil 2 måneder før eller 1 måned etter måneden i utstedelsesdato på luftdyktighetsbeviset.

§ 10.Særskilt flygetillatelse («Permit to fly»)
(1) Dersom luftfartøyet ikke har gyldig luftdyktighetsbevis kan eier eller bruker søke om særskilt flygetillatelse i forbindelse med prøveflyging eller overføringsflyging.
(2) Med overføringsflyging menes her:
a)flyging til et sted for utførelse av vedlikeholdsarbeider,
b)hjemflyging i forbindelse med luftfartøy som skal importeres.
§ 11.Eksportluftdyktighetsbevis

Ved søknad om utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for luftfartøy som skal eksporteres, må eier eller bruker sende søknad på fastlagt skjema til Luftfartstilsynet, jf. eksportforskriften.

§ 12.Vedlikeholdsrapport
(1) For luftfartøy med bruksområdet ERVERV skal vedlikeholdsrapport utstedes av luftfartsforetakets godkjente vedlikeholdsorganisasjon ved teknisk sjef i forbindelse med utstedelse og fornyelse av luftdyktighetsbevis.
(2) For luftfartøy med bruksområdet PRIVAT skal vedlikeholdsrapport utstedes av godkjent vedlikeholdsinstans i forbindelse med utstedelse av luftdyktighetsbevis og i forbindelse med utførelse av årlig ettersyn for å opprettholde kontinuerlig gyldig luftdyktighetsbevis, jf. § 9. Vedlikeholdsrapport skal sendes Luftfartstilsynet.
§ 13.Tilsynsrapport
(1) Luftfartstilsynet utsteder tilsynsrapport etter besiktelse, gransking eller prøveflyging. Luftfartøyets eier eller bruker er ansvarlig for at de pålegg som er gitt i rapporten, etterkommes innen fastsatt frist.
(2) Luftfartøyet kan ikke anses som luftdyktig dersom pålegg gitt i rapporten ikke er utbedret og utkvittert av vedlikeholdsinstans med nødvendig rettighet innen fristens utløp. Det samme gjelder dersom ikke kopi av tilsynsrapporten er sendt til Luftfartstilsynet innen fastsatt tidsfrist. Bruk og behandling av tilsynsrapport fremgår av vedlegg 1 til denne forskrift.
§ 14.Tilbakekall

Dersom innehaveren av luftdyktighetsbevis eller særskilt flygetillatelse utstedt i henhold til denne forskrift ikke overholder gjeldende bestemmelser, kan Luftfartstilsynet tilbakekalle beviset eller tillatelsen med øyeblikkelig virkning. Dersom luftdyktighetsbeviset eller særskilt flygetillatelse er tilbakekalt kan Luftfartstilsynet kreve dokumentet returnert.

§ 15.Gebyr

Gebyr for godkjennelser i henhold til denne forskrift må være innbetalt i samsvar med forskrift om gebyr for luftfartens offentlige forretninger.

§ 16.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift. Det forutsettes at luftfartøyets luftdyktighet blir ivaretatt på en likeverdig eller bedre måte.

§ 17.Ikrafttredelse

Denne forskrift gjelder fra 28. september 2004. Samtidig oppheves forskrift 24. oktober 1983 om luftdyktighetsbevis, BSL B 1-7.

§ 18.Overgangsbestemmelse

§ 8 må senest være oppfylt 1. oktober 2005.

Vedlegg 1. Krav ved bruk og behandling av tilsynsrapport

Dette vedlegget gjelder som forskrift, jf. luftdyktighetsforskriften.

§ 1. Generelt

Tilsynsrapport utstedes av Luftfartstilsynet i forbindelse med utstedelse eller fornyelse av luftdyktighetsbevis og ved annet tilsyn med flymateriell.

§ 2. Behandling
(1) Mangler som oppdages ved besiktelse, gransking og prøveflyging føres i tilsynsrapporten.
(2) Dersom vedlikeholdsinstansen har angitt mangler og disse ikke er utbedret, føres dette i tilsynsrapporten med referanse til vedlikeholdsinstansens dokument og dato på dette.
(3) Mangler som oppdages og er luftdyktighetskrav, føres i tilsynsrapporten med angivelse av at manglene må utbedres før flyging.
(4) Mangler som ikke er luftdyktighetskrav skal overføres til reisedagbokens «Gjenstående anmerkninger» eller tilsvarende. Eier eller bruker er ansvarlig for at manglene blir utbedret innen fastsatt frist.
§ 3. Oppfølging
(1) Det skal fremgå av tilsynsrapportens kopi hvilken vedlikeholdsinstans som har utbedret eventuelle mangler.
(2) Eier eller bruker er ansvarlig for at:
a)de anførte mangler som må utbedres før flymateriellet kan erklæres luftdyktig, blir utbedret av godkjent vedlikeholdsinstans før flyging, og behørig dokumentert.
b)mangler som ikke er luftdyktighetskrav og som vedlikeholdsinstansen vurderer kan gjenstå, blir overført av vedlikeholdsinstansen til reisedagbokens «Gjenstående anmerkninger» eller tilsvarende med angivelse av tidsfrist for utførelse.
c)utkvittert kopi av tilsynsrapporten blir sendt Luftfartstilsynet innen den fristen som er angitt i tilsynsrapporten.

Veiledning 2 B 1-2. Vedlikeholdsrapport (VR) NF-0350 E 

For å lese veiledningen, trykk her:

pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 12 sep 2007 nr. 1070 (i kraft 1 okt 2007).