Forskrift om luftfartøyers masse og balanse (masseforskriften), (BSL B 1-3)

DatoFOR-2004-02-24-434
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 4
Ikrafttredelse01.03.2004, 01.03.2005
Sist endretFOR-2009-02-02-113
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort02.03.2004
KorttittelMasseforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 24. februar 2004 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 4-1, jf. § 15-4, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Endret ved forskrift 2 feb 2009 nr. 113.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å sikre at et luftfartøy til enhver tid opereres innenfor de masse- og tyngdepunktsbegrensninger det er sertifisert for.

§ 2.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for luftfartøy i klasse NORMAL eller SPESIAL. Forskriften gjelder ikke for luftfartøy som opereres i henhold til BSL JAR-OPS 3 eller forordning (EØF) nr. 3922/91, kapittel III (EU-OPS) gjennomført ved forskrift 21. februar 2008 nr. 189 om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart med tilleggsbestemmelser om arbeidstid for besetningsmedlemmer.

0Endret ved forskrift 2 feb 2009 nr. 113.
§ 3.Definisjoner

I forskriften her gjelder definisjoner i vedlegg 1 til dokumentasjonsforskriften.

§ 4.Generelt
(1) Eier eller bruker av luftfartøy er ansvarlig for at dokumentasjon av tommasse til enhver tid er korrekt. Dokumentasjonen skal inneholde tommasse- og balanserapport samt utstyrsliste.
(2) Luftfartsforetak som har et godkjent system for teknisk bokføring i henhold til dokumentasjonsforskriften kan erstatte utstyrsliste med likeverdig dokumentasjon. Det samme gjelder for luftfartøy med bruksområde PRIVAT, dersom utstyrslisten fremgår av fabrikantens flygehåndbok eller «Pilot's Operating Handbook», og er tilpasset luftfartøyindividet.
(3) Veiing og utarbeidelse av tommasse- og balanserapport skal utføres av vedlikeholdsinstans. Masse- og balanseberegning kan utføres av eier eller bruker.
(4) Tommasse- og balanserapport samt utstyrsliste skal finnes om bord under flyging.
(5) Eier eller bruker er ansvarlig for å sende kopi av gjeldende utstyrsliste samt tommasse- og balanserapport til Luftfartstilsynet, jf. § 4 første ledd.
§ 5.Utstyrsliste (Equipment List)
(1) Utstyrsliste skal foreligge i utfylt stand før utstedelse av første luftdyktighetsbevis. Listen skal til enhver tid holdes oppdatert med utstyr i luftfartøyet.
(2) Utstyrslisten skal inneholde følgende opplysninger:
a)luftfartøyets nasjonalitets- og registreringsmerke, serienummer, fabrikasjonsår, fabrikant, luftfartøytype, navn på vedlikeholdsinstans samt sted og dato for opprettelsen,
b)oversikt over fast og løst utstyr som normalt er om bord i luftfartøyet, angitt av fabrikant eller luftfartsmyndighet,
c)oversikt over alternativ utstyr som kan inngå i luftfartøyet.
(3) Dersom det foreligger utstyrsliste fra fabrikanten i flygehåndboken eller «Pilot's Operating Handbook», kan denne benyttes jf. § 4 annet ledd.
§ 6.Generelt om tommasse og balanse
(1) Tommasse og balanse kan fastsettes ved veiing eller beregning.
(2) Ved veiing skal rapporten inneholde luftfartøyets nasjonalitets- og registreringsmerke, serienummer, luftfartøytype og aktuell versjon (hjul, flottører, ski e.l.), sted og dato for veiingen og underskrift fra vedlikeholdsinstansen.
(3) Ved beregning skal rapporten i tillegg inneholde informasjon om utstyr som tas inn eller ut av luftfartøyet med tilhørende masse, arm og moment slik at luftfartøyets gjeldende tommasse og tyngdepunkt kan fastlegges. Beregningen kan eier eller bruker selv utføre og rapporten skal gjenspeile luftfartøyets konfigurasjon.
(4) Luftfartøyets tommasse inkluderer massen av:
a)luftfartøyets aktuelle utstyr i samsvar med utstyrsliste, jf. § 5.
b)ikke nyttbar brennstoff i følge typespesifikasjon eller flygehåndbok.
c)olje i motor og ikke drenerbar olje i motorsystem i følge typespesifikasjon eller flygehåndbok. For luftfartøy som ikke har separat oljetank skal full oljemengde inkluderes i tommassen.
d)full væskemengde i hydrauliske system og andre væsker som er nødvendig for driften av luftfartøyet.
e)fastmontert ballast.
§ 7.Fastsettelse av tommasse og tyngdepunkt ved veiing
(1) Fastsettelse av tommasse og tyngdepunkt ved veiing skal gjennomføres som følger:
a)før utstedelse av første norske luftdyktighetsbevis på fabrikknytt luftfartøy med mindre fabrikanten benytter en statistisk godkjent metode, for å sikre korrekt tommasse med tyngdepunkt,
b)før utstedelse av norsk luftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy, dersom det ikke foreligger dokumentasjon av tommasse som er akseptabel for Luftfartstilsynet,
c)etter reparasjoner eller modifikasjoner dersom ikke endringen kan fastsettes ved beregning,
d)etter at luftfartøyet er lakkert, foliert eller innvendig preservert,
e)når Luftfartstilsynet av spesielle grunner finner det nødvendig.
(2) Veiing skal ellers utføres ved følgende intervaller:
a)luftfartøy med bruksområde ERVERV - hvert 5 år.
b)luftfartøy med bruksområde PRIVAT - hvert 10 år.
(3) Rapporten skal i tillegg til opplysningene i § 6 inneholde følgende:
a)luftfartøyets referanseplan (datum).
b)avlest verdi på alle vektene, tara og netto.
c)angivelse av vektenes plassering (arm) i forhold til tyngdepunktets referanseplan (datum).
d)tommasse og tyngdepunkt.
e)typen vekter som er benyttet med angivelse av dato for siste kalibrering.
f)referanse til tidligere rapport som angjeldende rapport erstatter.
(4) Fremgangsmåte ved veiing fremgår av vedlegg 1.
§ 8.Fastsettelse av tommasse og balanse ved beregning
(1) Tommasse og tyngdepunkt kan beregnes i de tilfeller hvor det ikke stilles krav til veiing.
(2) Rapport skal inneholde opplysninger om de endringer som er gjort, med angivelse av ny tommasse og tyngdepunkt.
§ 9.System for oppfølging av masse og tyngdepunktsberegning
(1) Luftfartsvirksomhet som har et dokumentert system som beskriver en systematisk oppfølging av alle masse- og tyngdepunktsberegninger skal fastsette tommasse og tyngdepunkt ved beregning eller veiing når;
a)den sammenlagte masseendringen overskrider ± 0,5% av flyets maksimale tillatte landingsmasse eller,
b)den samlede endring av tommassens tyngdepunkt overskrider 0,5% av vingens aerodynamiske middelkorde (MAC).
(2) For helikopter må ikke den sammenlagte masseendringen overstige ± 0,5% av helikopterets tillatte landingsmasse eller 1,0% av tillatt tyngdepunktsområde.
§ 10.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift gjelder fra 1. mars 2004, med unntak av § 5 og § 7 annet ledd som trer i kraft 1. mars 2005.

Vedlegg 1. Fremgangsmåte ved veiing

Dette vedlegget gjelder som forskrift, jf. masseforskriften.

§ 1. Veieresultatet og beregningen av tommassetyngdepunktet skal kontrolleres av en annen person en den som utfører selve veiingen og beregningen.
§ 2. Veiingen skal gjennomføres i hangar, slik at vind ikke kan påvirke veieresultatet.
§ 3. Veieutstyret skal være kalibrert i henhold til anerkjent standard hvert år dersom ikke fabrikanten av utstyret ikke har angitt kortere tid.
§ 4. Luftfartøyet skal være rengjort og tørt.
§ 5. Luftfartøyet skal veies i den stilling som er angitt av fabrikanten og vektene skal være plassert ved samtlige aktuelle veiepunkter samtidig. Andre bestemmelser om veiing skal følges, jf. for eksempel Pilot's Operating Handbook, Aeroplane Flight Manual og Aeroplane Maintenance Manual.
§ 6. Luftfartøyets bremser skal være av og plassert slik at ingen sidebelastninger kan påvirke veieresultatet for eksempel på grunn av understellets fjæring.
§ 7. Brennstoff- og oljetanker skal være tomme med unntakelse av ikke drenerbar kvantitet, eller fylt med en bestemt vektmengde eller fulle tanker.
§ 8. Andre tanker, beholdere og systemer enn de som fremgår av § 7 og som inngår i utstyrslisten skal være fulle.
§ 9. Fastmontert ballast skal være om bord.
§ 10. Alt utstyr som fremgår av utstyrslisten skal normalt være om bord.
§ 11. Ved omveiing skal man kontrollere veieresultatet mot foregående veiing med hensyn til eventuelle endringer i utstyrslisten.