Forskrift om eksport av flymateriell (eksportforskriften), (BSL B 1-4).

DatoFOR-2004-02-24-435
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 4
Ikrafttredelse01.03.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort02.03.2004
KorttittelEksportforskriften

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Luftfartstilsynet 24. februar 2004 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 4-1, § 15-4, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre at alt flymateriell som eksporteres fra Norge er dokumentert luftdyktig.

§ 2.Virkeområde
(1) Forskriften gjelder eksport av flymateriell omfattet av ICAO Annex 8, fra Norge til land som er medlem av ICAO og andre land som Norge har avtale med.
(2) Forskriften fastsetter krav til prosedyrer og dokumentasjon ved utstedelse av luftdyktighetsgodkjennelser for eksport og krav til innehavere av slike godkjennelser.
(3) Forskriften gjelder ikke flymateriell hvor importlandets luftfartsmyndighet har tillatt import uten at det foreligger eksportluftdyktighetsgodkjennelse.
§ 3.Definisjoner

I forskriften her gjelder definisjoner i vedlegg 1 til dokumentasjonsforskriften.

§ 4.Avvik

Krav som ikke er oppfylt og forskjeller i konfigurasjon mellom flymateriell og tilsvarende typegodkjent flymateriell, angis som avvik på eksportluftdyktighetsgodkjennelsen dersom importstaten har utstedt en erklæring i samsvar med § 7 annet ledd.

§ 5.Luftdyktighetskrav for utstedelse av eksportluftdyktighetsgodkjennelser
(1) Før eksportluftdyktighetsgodkjennelse kan utstedes skal alt nødvendig vedlikehold være utført. Luftfartøy skal være i henhold til typespesifikasjon og ha gyldig luftdyktighetsbevis. Annet flymateriell skal ha attestasjon for utført vedlikehold.
(2) I tillegg skal flymateriell oppfylle spesielle betingelser som følger av avtale med importlandet.
§ 6.Krav til søknad om eksportluftdyktighetsbevis
(1) Søknad om eksportluftdyktighetsbevis for motordrevne luftfartøy, seilfly, motordrevne seilfly og bemannede ballonger sendes Luftfartstilsynet. Ved slik søknad benyttes Luftfartstilsynets skjema.
(2) I søknaden skal det angis hvordan luftfartøyet skal transporteres til importlandet, og om en eventuell overføringsflyging skal skje med norsk eller utenlandsk registrering og merking.
(3) Ved søknad om eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy skal dokumenter i henhold til vedlegg 1 til denne forskrift være vedlagt søknaden.
§ 7.Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis
(1) I forbindelse med utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis kan Luftfartstilsynet kreve besiktelse og prøveflyging i henhold til luftdyktighetsforskriften.
(2) Luftfartøy behøver ikke oppfylle kravene i § 5 og § 6 dersom importstaten godtar og skriftlig bekrefter dette.
§ 8.Spesielt utstyr for overføringsflyging

Installeres det spesielt utstyr for overføringsflyging i luftfartøyet, for eksempel ekstra drivstofftanker og radioutstyr, skal dette være godkjent av Luftfartstilsynet og inngå i masse- og balanseunderlaget. Prosedyrer for bruken av dette utstyret skal kunne fremlegges.

§ 9.Eksportluftdyktighetsgodkjennelse for annet flymateriell enn luftfartøy
(1) Eksportluftdyktighetsgodkjennelse for annet flymateriell enn luftfartøy utstedes av vedlikeholdsinstans i form av attest for utført vedlikehold.
(2) Flymateriell behøver ikke oppfylle kravene i § 5 dersom importstaten godtar og skriftlig bekrefter dette.
§ 10.Tilbakekall av eksportluftdyktighetsbevis

Dersom innehaveren av et eksportluftdyktighetsbevis gitt i henhold til denne forskriften ikke overholder forskriften og Luftfartstilsynet anser at hensynet til flysikkerhet ikke er ivaretatt, kan Luftfartstilsynet tilbakekalle eksportluftdyktighetsbeviset.

§ 11.Gebyrer

Gebyr for godkjennelser i henhold til denne forskrift må være innbetalt i samsvar med forskrift om gebyr for luftfartens offentlige forretninger, BSL A 1-2.

§ 12.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 13.Overgangsordning

Ved eksport av luftfartøy til land innen EU-området gjelder forskriften for de luftfartøy hvor det ikke er utstedt Airworthiness Review Certificate (ARC) i henhold til vedlikeholdsforskriften (EASA) Part M.

§ 14.Ikrafttredelse

Denne forskriften gjelder fra 1. mars 2004.

Vedlegg 1. Krav til søknad om eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy

Dette vedlegget gjelder som forskrift, jf. eksportforskriften. 

Søknad om eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy.

Ved søknad om eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy, skal følgende dokumenter vedlegges søknaden eller på annen måte fremlegges:

a)gyldig norsk luftdyktighetsbevis eller særskilt flygetillatelse, jf. luftdyktighetsforskriften,
b)godkjent flygehåndbok med tilhørende sjekklister,
c)miljødyktighetsbevis, jf. støyforskriften,
d)masse- og balansedokument, jf. masseforskriften, eller tilsvarende dokumenter i henhold til importlandets bestemmelser,
e)vedlikeholdsrapport som ikke er eldre enn 30 dager, jf. luftdyktighetsforskriften,
f)reisedagbok eller tilsvarende, jf. dokumentasjonsforskriften,
g)tekniske journaler eller tilsvarende, jf. dokumentasjonsforskriften,
h)liste som viser oversikt over gjeldende myndighetspåbud, modifikasjoner og reparasjoner samt når de er utført, jf. dokumentasjonsforskriften,
i)dokumentasjon vedrørende eventuelt endringer av flymateriellets merking,
j)prøveflygingsskjema.