Forskrift om vedlikehold av flymateriell for ikke-ervervsmessig luftfart (vedlikeholdsforskriften - privat), (BSL B 2-3).

DatoFOR-2004-02-24-458
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 4
Ikrafttredelse01.03.2004
Sist endret
EndrerFOR-1998-12-22-1521
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort05.03.2004
KorttittelVedlikeholdsforskriften - privat

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Luftfartstilsynet 24. februar 2004 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 4-1 og § 15-4, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre at vedlikehold av flymateriell blir utført på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, slik at flymateriellet holdes i kontinuerlig luftdyktig stand.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder vedlikehold av flymateriell som ikke brukes i ervervsmessig luftfart.

§ 3.Definisjoner

I forskriften her gjelder definisjoner i vedlegg 1 til dokumentasjonsforskriften.

§ 4.Ansvarsforhold
(1) Bruker av luftfartøyet er ansvarlig for luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet.
(2) Flyverksted, autorisert verksted eller personer som utfører vedlikehold er ansvarlig for at arbeidet utføres etter gjeldende bestemmelser og på en slik måte at flymateriellet tilfredsstiller kravene til kontinuerlig luftdyktighet etter at vedlikehold, reparasjon og modifikasjon er utført.
(3) Eier eller bruker av flymateriell skal gi Luftfartstilsynet den dokumentasjon og informasjon samt tilgang til materiell, som anses nødvendig for gjennomføringen av Luftfartstilsynets besiktigelse. Eier eller bruker av luftfartøyet, eller en representant av disse, skal være til stede ved besiktigelsen.
(4) Endring av bruksområde fra erverv til privat skal godkjennes av Luftfartstilsynet etter søknad fra eier eller bruker. Søknaden skal inneholde opplysninger om luftfartøyets vedlikeholdsprogram for privat drift sammenholdt med det vedlikeholdsprogrammet luftfartøyet har vært vedlikeholdt etter i den ervervsmessige driften. Nødvendig overgangsettersyn må gjennomføres for luftfartøyet når det overføres fra et progressivt til et periodisk vedlikeholdsprogram.
(5) Luftdyktighetspåbud og servicemeddelelser skal håndteres etter følgende retningslinjer:
a)eier eller bruker er ansvarlig for at Luftfartstilsynets luftdyktighetspåbud følges. Et luftfartøy anses ikke luftdyktig dersom luftdyktighetspåbud ikke er utført innen angitt frist.
b)for luftfartøy med bruksområde privat er flyverkstedet eller det autoriserte verkstedet ansvarlig for å vurdere servicemeddelelser og andre foreslåtte endringer av betydning for luftdyktigheten ved utførelse av årlig ettersyn. Verkstedet er ansvarlig for å meddele dette til eier eller bruker.

Kapittel II. Vedlikehold av luftfartøy med bruksområde privat

§ 5.Inndeling av vedlikeholdsklasse I, II og III
(1) Vedlikeholdsklasse I - større luftfartøy.
(2) Vedlikeholdsklasse II - mindre luftfartøy.
(3) Vedlikeholdsklasse III - luftfartøy som ikke tilfredstiller kravene til luftdyktighet som beskrevet i ICAO Annex 8, utgave 9. juli 2001.
§ 6.Vedlikehold av luftfartøy i vedlikeholdsklasse I, II og III
(1) For vedlikeholdsklasse I kreves vedlikeholdsordning som skal godkjennes av Luftfartstilsynet.
(2) For motorisert luftfartøy i vedlikeholdsklasse II gjelder følgende krav:
a)luftfartøy med bruksområde privat skal vedlikeholdes i samsvar med fabrikantens vedlikeholdsprogram.
b)100-timers ettersyn, mindre reparasjoner og mindre modifikasjoner kan utføres av flyverksted, autorisert verksted, flytekniker eller person med spesialtillatelse fra Luftfartstilsynet.
c)årlig ettersyn, større enn 100-timers ettersyn, større reparasjoner og større modifikasjoner skal utføres av flyverksted eller autorisert verksted.
(3) Motorisert luftfartøy i vedlikeholdsklasse II og III med bruksområde privat som opereres i flyklubb, skal vedlikeholdes i henhold til godkjent vedlikeholdsordning.
(4) For motorisert luftfartøy i vedlikeholdsklasse III gjelder følgende krav:
a)Luftfartøy skal vedlikeholdes i samsvar med vedlikeholdsprogram godkjent av Luftfartstilsynet.
b)ettersyn, reparasjoner og modifikasjoner kan utføres av flyverksted, autorisert verksted, flytekniker eller person med spesialtillatelse fra Luftfartstilsynet.
(5) For seilfly og motorseilfly i vedlikeholdsklasse II og III gjelder følgende krav:
a)seilfly og motorseilfly skal vedlikeholdes etter fabrikantens eller tilsvarende vedlikeholdsprogram. Seilfly og motorseilfly som benyttes i flyklubber skal vedlikeholdes etter flyklubbens godkjente vedlikeholdsprogram.
b)ettersyn, unntatt årlig ettersyn, kan utføres av eier eller bruker.
c)årlig ettersyn skal utføres i forbindelse med fornyelse av luftdyktighetsbeviset. Årlig ettersyn, luftdyktighetspåbud, servicemeddelelser, mindre reparasjoner og mindre modifikasjoner skal utføres og kvitteres av godkjent seilflytekniker, godkjent byggeleder, flytekniker, autorisert verksted eller flyverksted.
d)for større reparasjoner og større modifikasjoner av skrog gjelder følgende:
1.for materiell i tre, rør og duk - av godkjent byggeleder, flytekniker, autorisert verksted eller flyverksted,
2.for materiell i metall - av flytekniker, autorisert verksted eller flyverksted,
3.for materiell i fiberarmert plast - av flyverksted, autorisert verksted eller annen godkjent vedlikeholdsorganisasjon.
§ 7.Inspeksjon før avgang

Inspeksjon av luftfartøy før avgang skal utføres av fartøysjefen i henhold til fabrikantens sjekkliste eller tilsvarende dokument. Dette omfatter alle aktiviteter som er påkrevd for å sikre at luftfartøyet er egnet for den forestående flyging, blant annet:

a)visuell inspeksjon av luftfartøyets tilstand, med vekt på åpenbare tegn til slitasjer, skader eller lekkasjer. I tillegg må det fastlegges om alt påkrevd nødutstyr er til stede.
b)gjennomsyn av reisedagbok eller annet godkjent system for bokføring.
c)at drivstoff, oljer, gasser og lignende om bord i luftfartøyet ikke er forurenset, samt at de er korrekt registrert.
d)at alle luker og deksler er forsvarlig sikret.
e)fjerning av utvendige ror- og understellslåser, pitot-statisk trekk, propellstropper, lokk i motorens luftinntak og andre åpninger som ikke inngår i luftfartøyets utstyr under flyging.
f)sjekk av at luftfartøyets motor og utvendige flater er fri for is, snø, sand, støv og lignende.
§ 8.Flymateriell til bruk ved vedlikehold

Flymateriell til bruk ved vedlikehold skal være godkjent av Luftfartstilsynet. Slik godkjennelse kan oppnås på en av følgende måter:

a)egen tilvirkning etter søknad i hvert enkelt tilfelle til Luftfartstilsynet,
b)tilvirkning av godkjent organisasjon,
c)tilvirkning som komplett delesett i forbindelse med Luftfartstilsynets akseptering av utenlandsk godkjennelse, for eksempel delesett tilvirket av luftfartøyets produsent for servicemeddelelser og delesett tilvirket av godkjent instans for supplerende typesertifikat til flytypen.
§ 9.Flymateriell som ikke leveres originalt av luftfartøyets fabrikant

For bruk av deler som ikke leveres fra fabrikant eller importør gjelder følgende:

a)brukte deler kan bare brukes hvis delens historikk er kjent og en inspeksjon eller funksjonsprøve viser at delen er luftdyktig. Deler fra havarerte luftfartøy kan ikke brukes før de er inspisert og funksjonsprøvd slik at det kan avgjøres at de ikke er skadet.
b)brukte deler som ikke har kjent historikk skal overhales før de benyttes i et luftfartøy.
c)deler fra militært luftfartøy eller militært lager kan bare brukes i sivilt luftfartøy etter overhaling eller godkjenning fra Luftfartstilsynet.
d)slanger, rør, kabler og elektriske ledninger som er laget av standarmateriale, samt mindre strukturdeler, kan produseres og tilpasses av den som utfører vedlikeholdet.
e)standardmateriell og råvarer som brukes i luftfartøy skal være materiell av godkjent flykvalitet.
§ 10.Krav til vedlikeholdsordning i vedlikeholdsklasse I og II for fly med maksimum avgangsmasse over 2.000 kg og helikoptre

Slike luftfartøy skal vedlikeholdes i henhold til vedlikeholdsordning godkjent av Luftfartstilsynet.

Kapittel III. Flytekniske godkjennelser og vedlikeholdsinstanser

§ 11.Arbeidsmetoder og kontroll
(1) Vedlikehold skal utføres i henhold til fabrikantens anbefalte vedlikeholdsprogram og i henhold til nasjonale myndighetskrav.
(2) Vedlikeholdsprogrammet skal regulere hvilke arbeidsoperasjoner som krever kontroll, omfanget av kontrollen og hvem som kan utføre kontrollen. Det skal fremgå av vedlikeholdsprogrammet hvilke arbeidsoperasjoner som krever produksjonskontroll.
(3) Flymateriell som kan ha vært utsatt for påkjenninger som materiellet ikke er konstruert for, skal undersøkes grundig for eventuelle skader. Kontrollen skal utføres av autorisert verksted eller flyverksted. For seilfly og motorseilfly kan kontrollen utføres av byggeleder.
(4) Slitt, skadet, funksjonsudyktig eller på annen måte defekt flymateriell som demonteres fra luftfartøy skal:
a)utstyres med merkelapp hvor det er angitt hva feilen består i, eller
b)umiddelbart behandles som kassasjon, eller
c)påføres kassasjonsmerking.
(5) Sveising av flymateriell tillates bare utført av flyverksted eller autorisert verksted. Personer som skal utføre sveising, må ha gyldig kompetansebevis utstedt av kontrollinstans godkjent av Luftfartstilsynet. Metode og standard for sveising skal være ifølge fabrikantens anvisninger. Dersom disse ikke er angitt, skal en relevant metode med tilhørende og anerkjent standard velges. Den valgte sveisemetode og kvalifikasjonskrav til aktuelt personell skal være angitt i verkstedhåndboken.
(6) Materiellprøving som ikke ødelegger materiellet - Non Destructive Testing (NDT) - tillates bare utført av flyverksted eller autorisert verksted. Personer som skal utføre NDT, må ha gyldig kompetansebevis utstedt av kontrollinstans godkjent av Luftfartstilsynet. Metode og standard for NDT skal være ifølge fabrikantens anvisninger. Dersom disse ikke er angitt, skal en relevant metode med tilhørende og anerkjent standard velges. Den valgte NDT-metode og kvalifikasjonskrav til aktuelt personell skal være angitt i verkstedhåndboken. Flyteknikere med sertifikat for komplett luftfartøy og seilflyteknikere har likevel generell kompetanse til å gjennomføre kjemisk metode med rød penetrant for å avsløre overflatesprekker.
(7) Kompassving tillates bare utført ved autorisert verksted eller flyverksted. Kompassving tillates også utført for luftfartøy i vedlikeholdsklasse III av person med spesialtillatelse. For seil- og motorseilfly kan kompassving utføres av seilflytekniker eller byggeleder med tillatelse for kompassving.
(8) Prøveflyging av luftfartøy skal utføres i samsvar med retningslinjer gitt i verkstedhåndbok eller luftfartøyets vedlikeholdshåndbok etter:
a)motoroverhaling eller motorbytte,
b)reparasjon og modifikasjon av et slikt omfang at luftfartøyets luftdyktighet kan ha blitt påvirket,
c)bytte av komponenter og utstyrsenheter hvor riktig funksjonering bare kan fastslås ved flyging.
(9) Prøveflyging kreves ikke når prøver på bakken eller inspeksjon gir tilfredsstillende bekreftelse på luftdyktigheten. Det skal foreligge instruks til bruk for den som skal foreta prøveflygingen. Instruksen skal være godkjent av flyverksted eller autorisert verksted. Utført prøveflyging samt eventuelle anmerkninger skal føres inn i luftfartøyets reisedagbok eller tilsvarende dokument.
§ 12.Krav til vedlikehold av propell på luftfartøy med bruksområde privat påført luftdyktighetsbeviset og med maksimal startmasse inntil 5.700 kg

Propell skal vedlikeholdes av flyverksted i samsvar med fabrikantens vedlikeholdsdokumentasjon.

§ 13.Vedlikehold og modifikasjon av instrumenter for fly til og med 5.700 kg og helikoptre til og med 3.175 kg startmasse
(1) Instrumenter skal vedlikeholdes i samsvar med fabrikantens vedlikeholdsdokumentasjon.
(2) Installerte instrumenter som midlertidig er ute av drift, og som ikke inngår i det minimumsutstyr som er nødvendig for den aktuelle flygingen, skal tas ut av luftfartøyet eller merkes «Inoperativ». Anmerkninger om dette skal gjøres i luftfartøyets tekniske journaler eller tilsvarende.
§ 14.Pitot-statisk system

Når det er gjort inngrep i systemet som kan ha påvirket tettheten, skal tetthetsprøve utføres som angitt i fabrikantens vedlikeholdsdokumentasjon.

§ 15.Høydemåler og fartsmåler
(1) Funksjonsprøve av høydemåler og fartsmåler skal utføres med maksimalt to års mellomrom.
(2) Ved funksjonsprøve skal fabrikkens eller andre fremgangsmåter godkjent av Luftfartstilsynet benyttes.
(3) Har en høyde- eller fartsmåler ligget lagret under tilfredsstillende forhold, kan tiden til neste funksjonsprøve forlenges med det antall måneder instrumentet har ligget på lager, likevel ikke mer enn 12 måneder.
§ 16.Kompass
(1) Kompass til luftfartøy med bruksområde privat skal svinges med maksimalt to års mellomrom.
(2) Kompasset skal også svinges dersom luftfartøyet har vært utsatt for forhold som kan ha hatt innvirkning på kompasset.
(3) Ved kompassving skal fabrikantens eller annen fremgangsmåte godkjent av Luftfartstilsynet benyttes.
(4) For hvert fast montert kompass ombord i luftfartøy skal deviasjonen angis på deviasjonskort, og dette skal være synlig fra førerplass.
§ 17.Gyroinstrumenter
(1) Gyroinstrumenter skal vedlikeholdes etter fabrikantens vedlikeholdsdokumentasjon.
(2) Dersom fabrikanten ikke har foreskrevet vedlikehold, gjelder følgende:
a)gyroinstrumenter montert i luftfartøy med bruksområde privat og som benyttes til IFR-flyging, skal funksjonsprøves ved det som kommer først av 1000-timers ettersyn eller tre års mellomrom.
b)dersom et luftfartøy er utstyrt med dobbelt instrumentopplegg, to eller flere gyroer av hvert slag, kan funksjonsprøve utelates.
§ 18.Motorinstrumenter
(1) Turteller funksjonsprøves med ett års mellomrom. Funksjonsprøven skal utføres med turtelleren montert i luftfartøyet.
(2) Andre motorinstrumenter skal kontrolleres ved operativ prøve for normal verdiangivelse ved kjøring av motoren i forbindelse med ettersyn, motoroverhaling og utskiftninger som kan ha innvirkning på instrumentenes verdiangivelse.
§ 19.Vedlikehold for stempelmotorer til og med 300 kW montert i luftfartøy som vedlikeholdes i vedlikeholdsklasse II
(1) Vedlikehold av motorer skal foregå i henhold til fabrikantens vedlikeholdsdokumentasjon.
(2) Tetthetsprøve av motorer skal utføres med maksimalt 100-timers mellomrom.
(3) Korrosjonskontroll i henhold til LDP 2001-051 eller senere revisjoner, skal utføres på motorer senest ti år etter første installasjon siden ny eller siden siste overhaling og deretter med ti års mellomrom. Når kravene til konservering i § 21 ikke er oppfylt, skal korrosjonskontroll i henhold til LDP 2001-051 eller senere revisjoner utføres før motoren tas i bruk.
§ 20.Gangtidsutvidelser for stempelmotorer til og med 300 kW montert i luftfartøy som vedlikeholdes i vedlikeholdsklasse II
(1) Stempelmotorer som brukes i fly med bruksområde privat tillates å overskride fabrikantens anbefalte gangtider i steg på maksimum 50 timer forutsatt at følgende krav er tilfredsstilt:
a)motoren skal ha vært vedlikeholdt etter godkjent vedlikeholdsdokumentasjon siden den var ny eller siden siste overhaling,
b)alle luftdyktighetspåbud skal være utført,
c)det skal kunne dokumenteres at resultatet av tetthetsprøver av sylindrene samt registrert oljeforbruk, ligger innenfor fabrikantens angitte grenser og at funksjonsprøver av motoren gir et tilfredsstillende resultat,
d)motorer med kalendertid over ti år siden ny eller overhalt og som ikke har gått ut fabrikantens anbefalte gangtid, skal tilfredsstille kravene for korrosjonskontroll i LDP 2001-051 eller senere revisjon, samt kravene i bokstav a til c for å fortsette i drift.
(2) Hjelpeaggregat som ikke har separat gangtidsoppfølgning skal overhales når stempelmotorer overskrider fabrikantens anbefalte gangtid med 20 prosent.
(3) Autorisert verksted eller flyverksted skal erklære og dokumentere i motorjournalen at motoren tilfredsstiller ovennevnte med følgende tekst: «Motoren tilfredsstiller krav satt i verkstedsforskriften om gangtidsutvidelse for stempelmotorer til og med 300 kW for en gangtidsutvidelse på 50 timer».
§ 21.Lagring og driftsavbrudd for stempelmotorer til og med 300 kW montert i luftfartøy som vedlikeholdes i vedlikeholdsklasse II
(1) Dersom fabrikanten ikke har krav til konservering ved lagring og driftsavbrudd for å redusere muligheten for innvendig korrosjon, skal følgende utføres:
a)motorer som kan forventes å være ute av drift i mindre enn 30 dager skal roteres minst seks omdreininger med maksimum én ukes mellomrom eller konserveres som fastsatt i bokstav b,
b)motorer som kan forventes å være ute av drift i 30 dager eller mer, skal konserveres etter retningslinjer gitt av motorfabrikanten eller etter eget program godkjent av Luftfartstilsynet.
(2) Vedlikeholdet ved lagring og driftsavbrudd i en lengre periode, jf. første ledd bokstav b, skal dokumenteres i motorjournalen.
§ 22.Personlig godkjennelse
(1) Innehaver av flyteknikersertifikat for komplett luftfartøy kan utferdige attest for utført vedlikehold for den type luftfartøy sertifikatet omfatter, når arbeidet er av en slik art at det ikke kreves utført av flyverksted eller autorisert verksted.
(2) Innehaver av flyteknikersertifikat med kompetanse innen spesielle faggrupper kan utferdige attest for utført vedlikehold innenfor den gruppe sertifikatet omfatter, når sertifikatinnehaveren er knyttet til flyverksted eller autorisert verksted.
(3) Mindre enn 100-timers ettersyn kan utføres av eier eller bruker av luftfartøy
a)under 2.000 kg maksimum avgangsmasse med bruksområde privat i vedlikeholdsklasse II,
b)i vedlikeholdsklasse III,

når vedkommende har gyldig flygersertifikat på aktuell type.

(4) Tillatelsen i tredje ledd gjelder for ettersyn og gjelder ikke utbedring av mangler eller feil. I tillegg kan eier eller bruker av luftfartøyet utføre arbeidsoperasjoner som beskrevet i vedlegg 1 til denne forskrift. Fartøyets eier eller bruker skal forvisse seg om at egen kompetanse er tilstrekkelig for de aktuelle oppgavene. Det samme gjelder for annen bruker av flyet som har gyldig flygersertifikat på typen, når eiers tillatelse til å utføre lett vedlikehold foreligger. Utført vedlikehold skal registreres i de gule sidene i flyets reisedagbok.
(5) Seilflytekniker eller byggeleder kan utføre vedlikehold på flymateriell i henhold til godkjennelse.
(6) «Teknikerbevis - seilfly» og «Byggelederbevis - seilfly» gjelder for materiell i én eller flere kategorier av kategoriene:
a)tre, rør og duk,
b)fiberarmert plast,
c)metall.

Kapittel IV. Vedlikehold ved utenlandsk vedlikeholdsinstans

§ 23.Vedlikeholdsprogram
(1) Eier eller bruker er ansvarlig for at utenlandsk vedlikeholdsinstans har godkjent vedlikeholdsprogram for luftfartøytypen for det vedlikeholdet som skal utføres. Vedlikeholdsprogram og dokumentasjon for utførelse av vedlikehold skal være på et skandinavisk språk eller engelsk.
(2) Utenlandsk vedlikeholdsinstans kan utføre vedlikehold av norsk flymateriell i henhold til de vilkår og begrensninger som er gitt i godkjennelsen fra vedkommende lands myndighet.
(3) Eier eller bruker er ansvarlig for at utført vedlikehold er dokumentert i samsvar med denne forskrift.
§ 24.Vedlikehold av luftfartøy i vedlikeholdsklasse I med bruksområde privat

Dersom utenlandsk vedlikeholdsinstans skal inngå i vedlikeholdsordningen, skal det opprettes kontrakt mellom partene. Kontrakten skal godkjennes av Luftfartstilsynet. Liste over eventuelle underleverandører skal inkluderes i vedlikeholdshåndbok eller tilsvarende.

§ 25.Vedlikehold av luftfartøy i vedlikeholdsklasse II med bruksområde privat og vedlikeholdsklasse III
(1) Utenlandsk vedlikeholdsinstans kan utføre vedlikehold på luftfartøy i vedlikeholdsklasse II med bruksområde privat og luftfartøy i vedlikeholdsklasse III, uten særskilt godkjennelse fra Luftfartstilsynet. For utførelse av årlig ettersyn må eier eller bruker fremlegge aktuelle norske luftdyktighetspåbud og Luftfartstilsynets vedlikeholdsrapport på et skandinavisk språk eller engelsk.
(2) Utenlandske vedlikeholdsinstanser kan utføre større reparasjoner og større modifikasjoner etter søknad til Luftfartstilsynet i det enkelte tilfelle.

Kapittel V. Krav til dokumentasjon

§ 26.Luftfartøy
(1) Vedlikehold av flymateriell skal dokumenteres i luftfartøyets reisedagbok, tekniske journaler og komponentkort eller annet godkjent system for teknisk bokføring. Dagbøker og journaler skal føres i samsvar med de bestemmelser som er tatt inn i luftfartøyets reisedagbok.
(2) Ved tap av reisedagbok eller tekniske journaler kan duplikat utstedes. Søknad sendes Luftfartstilsynet vedlagt politiets bekreftelse på at tapet er anmeldt. Forslag til rekonstruksjon av tapt dokumentasjon må fremlegges sammen med dokumentasjon som underbygger forslaget.
(3) Når reisedagbok eller tekniske journaler er utskrevet eller av annen grunn ikke lenger kan benyttes, skal det opprettes ny. Før denne tas i bruk, skal relevante opplysninger være overført fra den utskrevne reisedagboka eller journalen.
(4) Reisedagbok skal være godkjent av Luftfartstilsynet og medføres i luftfartøyet. Ved overføring av teknisk flygetid fra utskrevet reisedagbok til ny bok er eier eller bruker, ved sin signatur, ansvarlig for at overføringen er korrekt.
(5) Luftfartstilsynet kan godkjenne et annet system for teknisk bokføring som alternativ til reisedagbok, tekniske journaler og komponentkort. Ved bruk av elektroniske styrings- og dokumentasjonssystemer skal nødvendige sikringsrutiner ivaretas. Det forutsettes at systemet minimum inneholder de samme opplysninger som Luftfartstilsynets bokføringssystem.
(6) Alternative systemer kan ikke tas i bruk som primærsystem før nødvendig godkjennelse fra Luftfartstilsynet foreligger.
§ 27.Tekniske journaler
(1) Tekniske journaler og masse- og balansedokumentasjon skal opprettes av flyverksted eller autorisert verksted, og godkjennes av Luftfartstilsynet.
(2) Fartøyjournal som viser luftfartøyets gangtids-, vedlikeholds- og modifikasjonsstatus, skal opprettes i forbindelse med utstedelse av luftdyktighetsbeviset. I fartøyjournalen skal det på grunnlag av luftfartøyets typespesifikasjon, ved utsendelsen og ved senere løpende innføringer, redegjøres for:
a)utbedringer av feil,
b)vedlikeholdsarbeider utført i henhold til gjeldende vedlikeholdsprogram,
c)modifikasjoner,
d)reparasjoner.
(3) Hvis fullstendige opplysninger om utbedringer anvist av fabrikanten, utførte modifikasjoner eller reparasjoner mangler ved utstedelse av tekniske journaler for brukt luftfartøy, fastsetter Luftfartstilsynet i hvert enkelt tilfelle hvilke utbedringer som er nødvendige for at luftfartøyet skal kunne godkjennes.
(4) Motorjournal som viser motorens gangtids-, vedlikeholds- og modifikasjonsstatus skal opprettes før en motor tas i bruk i et norskregistrert luftfartøy.
(5) Propelljournal som viser propellens gangtids-, vedlikeholds- og modifikasjonsstatus skal opprettes før en propell tas i bruk i et norskregistrert luftfartøy.
§ 28.Journaler for seilfly, motorseilfly og ballong
(1) Journaler for seilfly, motorseilfly og ballong opprettes ved førstegangsutstedelse av Luftfartstilsynet i forbindelse med utstedelse av luftdyktighetsbevis og flygehåndbok. Journalen skal medføres i luftfartøyet.
(2) Journalen skal inneholde opplysninger av operativ karakter og luftdyktighetsstatus. Opplysningene skal være tilgjengelige ved vedlikehold og besiktigelse av luftfartøyet. I journalen skal det føres løpende opplysninger om:
a)utbedringer av feil,
b)vedlikeholdsarbeider utført i henhold til gjeldende vedlikeholdsprogram,
c)modifikasjoner,
d)reparasjoner.
§ 29.Komponentkort

Komponentkort skal opprettes for alt materiell som er underlagt gangtidsoppfølging i henhold til godkjent vedlikeholdsprogram. På komponentkortet skal innføres opplysninger om komponentenes gangtids-, vedlikeholds- og modifikasjonsstatus.

§ 30.Masse- og balansedokumentasjon

Alle luftfartøy skal ha godkjent masse- og balanseoppgave i fartøydokumentene, jf. masseforskriften.

§ 31.Attest i fartøyjournalen

Attest for utført vedlikehold skal utstedes etter at

a)vedlikehold i henhold til gjeldende vedlikeholdsprogram er utført,
b)modifikasjoner og reparasjoner er utført.
§ 32.Rapportering
(1) Vedlikeholdsrapport skal utstedes av flyverksted eller autorisert verksted i forbindelse med Luftfartstilsynets utstedelse eller fornyelse av luftdyktighetsbevis for luftfartøy i vedlikeholdsklasse II med bruksområde privat og luftfartøy i vedlikeholdsklasse III.
(2) Ved utstyrs- og komponentarbeider skal gjenstandene utstyres med attest for utført vedlikehold i form av merkelapper som angir hva som er gjort, eventuelt med henvisning til detaljerte rapporter. Det skal klart og entydig fremgå av dokumentasjonen hvilke arbeider som er gjort, eventuelt med referanse til aktuelle dokumenter. Innføringen skal dateres og underskrives av ansvarlig person med leselig navn og det skal påføres nummer på sertifikat og autorisasjonsbevis.
(3) Etter godkjennelse fra Luftfartstilsynet kan annet godkjent system for identifikasjon av ansvarlig personell benyttes.

Kapittel VI. Avsluttende bestemmelser

§ 33.Gebyr

Gebyr for godkjennelser i henhold til denne forskrift må være innbetalt i samsvar med forskrift om gebyr for luftfartens offentlige forretninger, BSL A 1-2.

§ 34.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan i spesielle tilfelle dispensere fra bestemmelser i denne forskrift, herunder godkjenne ordninger for vedlikehold og modifikasjon som avviker fra bestemmelser i denne forskrift, forutsatt at dette medfører at materiellets luftdyktighet blir ivaretatt på en likeverdig eller bedre måte.

§ 35.Ikrafttredelse

Denne forskrift gjelder fra 1. mars 2004. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 22. desember 1998 nr. 1521 om vedlikehold av flymateriell, herunder reparasjoner og modifikasjoner, BSL B 3-2.

Vedlegg 1. Arbeidsoperasjoner som er tillatt ved vedlikehold av flymateriell

Vedlegget gjelder som forskrift til vedlikeholdsforskriften (privat). 

Arbeidsoperasjoner som er tillatt ved vedlikehold av flymateriell

Luftfartstilsynet kan godkjenne at eier eller bruker kan utføre følgende vedlikehold av flymateriell:

a)Utskifting av støtdempede bånd (strikker) på understell.
b)Etterfylling av luft og olje i understellets støtdempere.
c)Rengjøring og smøring av hjullager.
d)Skifte av bremsebelegg.
e)Demontere og montere hjul i forbindelse med dekkskift.
f)På- og avmontering av ski og ski kombinert med hjul dersom dette ikke påvirker tyngdepunktets beliggenhet. Påmontering av ski og ski kombinert med hjul gjelder ikke første gangs installasjon.
g)På- og avmontering av hjulkåper.
h)Bytte av defekte låsetråder og splinter.
i)Etterfylling av hydraulisk olje.
j)Smøring på steder som ikke innebærer fjerning av annet enn ikke-strukturelle deler (cowling, deksler o.l.).
k)Enklere dukreparasjoner ved hjelp av lapper som ikke krever sying eller demontering av strukturelle deler eller kontrollflater.
l)Oppussing av malte flater på skrog, vinger, hale (unntatt balanserte kontrollflater, strømlinjedeksler, motordeksler, understell samt kabin eller førerrom når dette ikke medfører demontering av primærstruktur eller ror- og kontrollsystem).
m)Påføring av bevarende eller beskyttende stoffer på komponenter hvor montering av primærstruktur eller rorsystem ikke er påkrevd, når slike stoffer er tillatt brukt og bruk av disse er i overensstemmelse med alminnelig praksis.
n)Reparasjon av interiørdetaljer i kabin eller førerrom, når dette ikke griper inn i eller medfører demontering av primærstruktur eller ror- og kontrollsystem.
o)Enklere reparasjon av strømlinjedeksler, ikke-strukturelle deksler og smålapping som ikke forandrer form slik at det påvirker luftstrømningen.
p)Bytting av sidevinduer som ikke griper inn i strukturen eller systemer som ror, elektrisk utstyr osv. Gjelder ikke dersom flyet er utstyrt med trykkabin.
q)Utskiftning av sikkerhetsbelter.
r)Bytte seter eller setedeler som er tillatt benyttet i flytypen, dersom dette ikke påvirker primærstruktur eller systemer.
s)Feilsøking og reparasjon av landingslyskretsen.
t)Utskifting av pærer, reflektorer og glass til navigasjons- og landingslys.
u)Av- og påmontering av motordeksel som ikke krever demontering av propell eller systemkontroller.
v)Utskifting av tennplugger og justering av gap.
w)Bytte pre-fabrikerte brennstoffslanger.
x)Rense og eventuelt bytte brennstoff- og oljefilter.
y)Ut- og innmontering av batteri, samt kontroll av væskenivå og syrevekt.
z)På- og avmontering av vinterutstyr.
aa)Ut- og innmontering av radioutstyr i allerede installerte kassetter.
bb)Montering og demontering av vinger og haleflate på seilfly og motorseilfly, inkludert kobling av roroverføringer.

Vedlegg 2. Vedlikeholdsordning for luftfartøy som opereres av flyklubb

Dette vedlegget gjelder som forskrift, jf. vedlikeholdsforskriften (privat).

§ 1.Generelt om vedlikeholdsordningen
(1) Vedlikehold av luftfartøy i vedlikeholdsklasse II og III som opereres av flyklubb, skal utføres av vedlikeholdsinstans som er godkjent av Luftfartstilsynet.
(2) Flyklubben skal ha en teknisk leder som representerer luftfartøyets eier eller bruker.
(3) Flyklubber kan etablere et system for kvalifisering av klubbens medlemmer for å bli godkjent av flyklubben til å utføre samme vedlikeholdsarbeid som eier eller bruker har rettigheter til. Dersom et slikt system er etablert skal det beskrives i flyklubbens vedlikeholdshåndbok.
(4) Et system for styring av vedlikehold av flyklubbens flymateriell skal beskrives i flyklubbens vedlikeholdshåndbok.
§ 2.Teknisk leder
(1) Teknisk leder skal oppnevnes av flyklubben. Flyklubber med seil- og motorflyaktivitet kan ha en teknisk leder for seilfly og en teknisk leder for motorfly.
(2) Den tekniske leder må ha god flyteknisk innsikt, godt kjennskap til klubbens materiell og inneha nødvendig respekt og tillit hos flyklubbens medlemmer.
(3) Teknisk leder skal gi en villighetserklæring. Denne skal sendes Luftfartstilsynet vedlagt opplysninger om kvalifikasjoner.
(4) Teknisk leder er blant annet ansvarlig for at:
a.flyklubbens luftfartøy vedlikeholdes etter klubbens vedlikeholdshåndbok og god praksis,
b.vedlikehold utføres av personell som er godkjent for slikt vedlikehold,
c.vedlikehold utføres til fastsatt tid,
d.gjeldende bestemmelser om lagring av materiell følges,
e.tekniske journaler og komponentkort eller annet godkjent system føres i henhold til gjeldende bestemmelser,
f.havarier eller skader på flymateriell blir rapportert til Luftfartstilsynet på foreskreven måte,
g.vedlikeholdshåndboken til enhver tid er revidert og ajourført.
(5) Teknisk leder skal i henhold til flyklubbens system godkjenne og føre liste over de av flyklubbens flygere som skal kunne utføre ettersyn mindre enn 100 timer og vedlikehold i henhold til vedlegg 1 til vedlikeholdsforskriften (privat).
§ 3.Vedlikehold
(1) Vedlikehold skal utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedlikeholdshåndbok godkjent av Luftfartstilsynet.
(2) Samtlige av flyklubbens flygere som har sertifikat på flytypen skal godkjennes av flyklubben til å utføre inspeksjon før avgang.
(3) Tekniske journaler og komponentkort skal føres i henhold til gjeldende bestemmelser.
§ 4.Bruk av militært personell til vedlikehold av luftfartøy med bruksområde privat
(1) Luftfartstilsynet kan utstede spesialtillatelse til militært personell som utfører vedlikehold på Luftforsvarets luftfartøy. Det samme gjelder for ansatte ved Luftforsvarets verksteder.
(2) Tillatelsen kan gjøres gyldig for ettersyn av luftfartøy som opereres i flyklubb for til og med 100-timers ettersyn, mindre reparasjoner og mindre modifikasjoner for bestemte luftfartøy flyklubben eier eller bruker.
§ 5.Teknikerbevis og byggelederbevis for seil- og motorseilfly

Seilflytekniker og byggeleder kan utføre vedlikehold på flymateriell i henhold til personlig godkjennelse.