Forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell.

DatoFOR-2004-02-24-460
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 4 (Merknader)
Ikrafttredelse01.03.2004
Sist endretFOR-2015-12-18-1740 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-07-02-64-§48
Kunngjort05.03.2004
Rettet10.05.2013 (Merknader)
KorttittelForskrift om autorisasjon for helsepersonell

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helsedepartementet 24. februar 2004 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 48 femte ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 17 jan 2013 nr. 61, 18 des 2015 nr. 1740.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å sørge for at personer som ikke er omfattet av internasjonale avtaler og som søker om autorisasjon etter helsepersonelloven § 48 tredje ledd bokstavene a) og c), sikres kunnskap på områder som fremgår av § 3 første ledd.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for de helsepersonellgruppene som fremgår av § 3 første ledd bokstavene a) til e).

§ 3.Tilleggskrav

Følgende tilleggskrav gjøres gjeldende for:

a)Sykepleiere: Bestått kurs i oppbygningen og organiseringen av helse- og omsorgstjenesten, helse- og sosialrett, håndtering av legemidler, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder.
b)Hjelpepleiere: Bestått kurs i oppbygningen og organiseringen av helse- og omsorgstjenesten, helse- og sosialrett, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder.
c)Farmasøyter: Bestått kurs i oppbygningen og organiseringen av helse- og omsorgstjenesten, helse- og sosialrett, håndtering av legemidler, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder.
d)Leger: Bestått kurs i oppbygningen og organiseringen av helse- og omsorgstjenesten, helse- og sosialrett, håndtering av legemidler, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder.
e)Tannleger: Bestått kurs i oppbygningen og organiseringen av helse- og omsorgstjenesten, helse- og sosialrett, håndtering av legemidler, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder.

Helsedirektoratet kan gi fritak for tilleggskrav etter denne bestemmelsen når tilsvarende kunnskap som kreves etter første ledd kan dokumenteres.

0Endret ved forskrifter 17 jan 2013 nr. 61, 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4.Testing av søkere

Helsedirektoratet, eller den som gis myndighet, kan fastsette innhold og fremgangsmåte for å teste kunnskap som kreves etter § 3 første ledd.

0Endret ved forskrift 17 jan 2013 nr. 61.
§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mars 2004.

Merknader til forskrift om tilleggskrav for autorisasjon

Til § 1 Formål

Når det gjelder helsepersonells rettigheter etter internasjonale avtaler, er det følgende avtaler som er de viktigste:

-Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet og for veterinærer
-EØS-avtalen
-Revidert konvensjon om opprettelsen av Det europeiske frihandelsforbund, hvor Sveits likestilles med EØS-land i forhold til gjensidig godkjenning av diplomer.

Til § 3 Tilleggskrav

Med tilleggskrav menes krav som stilles utover vurderingen av at en søker er funnet å ha en eksamen som er jevngod med norsk eksamen eller på annen måte kan dokumentere å ha nødvendig kyndighet på linje med krav for autorisasjon for den aktuelle helsepersonellgruppen.

De tilleggskravene som stilles er:

-bestått kurs i oppbygningen og organiseringen av helse- og omsorgstjenesten
-helse- og sosialrett
-håndtering av legemidler
-kulturforståelse og
-nasjonale satsningsområder.

Kurset i oppbygning og organisering av helse- og omsorgstjenesten omhandler struktur, definisjoner og begreper, finansiering og prioriteringer, forebyggende helsearbeid samt yrkesspesifikk rolle og funksjon.

Helse- og sosialrett omhandler relevante lover og forskrifter med spesiell vekt på dokumentasjon, taushetsplikt og pasient- og brukerrettigheter samt relevante trygdeordninger.

Håndtering av legemidler omhandler regelverk, rekvireringsrett og trening i å løse aktuelle legemiddelregneoppgaver.

Kulturforståelse omhandler yrkesetiske retningslinjer, norske tradisjoner, kosthold og norsk væremåte.

Nasjonale satsningsområder omhandler prioriterte områder innen helse- og omsorgstjenesten som psykisk helsearbeid, rusomsorg, eldreomsorg, kreftomsorg m.m. 

0Merknadene endret i forbindelse med endringsforskrift 17. januar 2013 nr. 61.