Forskrift om autoriserte verksteder (verkstedsforskriften), (BSL B 2-4).

DatoFOR-2004-02-24-469
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 4
Ikrafttredelse01.03.2004
Sist endret
EndrerFOR-1998-12-22-1522
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort09.03.2004
KorttittelVerkstedforskriften

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Luftfartstilsynet 24. februar 2004 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 4-1 og § 15-4, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre at vedlikehold av luftfartøy og flymateriell blir utført i regi av virksomheter som besitter nødvendig kompetanse, slik at arbeidene blir utført på en betryggende og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

§ 2.Virkeområde
(1) Forskriften gjelder etablering og drift av norske autoriserte verksteder som vedlikeholder flymateriell.
(2) Forskriften gjelder også begrenset tilvirkning av flymateriell når det skjer i tilknytning til vedlikehold av flymateriell, jf. § 10 annet ledd bokstav d.
(3) Forskrift 5. januar 2001 nr. 11 om kvalitetssystem i ervervsmessige luftfartsvirksomheter, BSL A 1-1 kommer ikke til anvendelse for norske autoriserte verksted er.
§ 3.Definisjoner

I forskriften her gjelder definisjoner i vedlegg 1 i dokumentasjonsforskriften.

§ 4.Godkjennelse av autorisert verksted
(1) Autorisert verksted som skal vedlikeholde flymateriell som brukes til ervervsmessig flyging i henhold til luftfartsloven § 8-8, eller privat flyging, skal ha godkjennelse av Luftfartstilsynet i henhold til denne forskrift.
(2) Luftfartstilsynet utsteder autorisasjonsbevis til autorisert verksted som kan omfatte følgende rettigheter på luftfartøy:
a)klargjøring og ettersyn av luftfartøy i forbindelse med utstedelse av luftdyktighetsbevis,
b)ettersyn i forbindelse med løpende luftdyktighet,
c)spesielle inspeksjoner,
d)mindre og større reparasjoner, mindre og større modifikasjoner, og overhaling av flymateriell, jf. vedlegg 1 til denne forskrift. Reparasjon og modifikasjon skal utføres på grunnlag av godkjent dokumentasjon og med bruk av flymateriell.
(3) Autorisert verksted deles inn i kategori og klasse i samsvar med vedlegg 2 til denne forskrift.
(4) Autorisert verksted skal foreta endringer i henhold til pålegg fra Luftfartstilsynet innen fastsatte frister.
(5) Seil- og motorseilfly vedlikeholdes i henhold til vedlikeholdsforskriften (privat).
§ 5.Søknad om godkjennelse av autorisert verksted

Søknad om godkjennelse av autorisert verksted skal være undertegnet av verkstedsjef og skal sendes Luftfartstilsynet med følgende dokumentasjon vedlagt:

a)søkerens fulle navn, firmaattest, firmanavn og adresse,
b)utdannelse og praksis for verkstedsjef,
c)oversikt over annet personell,
d)den type autorisasjon det søkes godkjennelse for,
e)lokalets utforming,
f)eie- eller leieforhold av lokaler,
g)verkstedhåndbok.
§ 6.Varighet av godkjennelse av autorisert verksted
(1) Luftfartstilsynet kan bestemme at godkjennelse av autorisert verksted skal gjelde en begrenset periode.
(2) Dersom godkjennelse av autorisert verksted gjelder for en begrenset periode, må søknad om fornyelse sendes Luftfartstilsynet senest to måneder før periodens utløp, med opplysninger om verkstedets status og tilknyttet personell.
(3) Verkstedssjef plikter straks å underrette Luftfartstilsynet om planlagte endringer i virksomhetens art og organisasjon. Endringer skal godkjennes av Luftfartstilsynet.
§ 7.Godkjennelse av personell
(1) Et autorisert verksted ledes av en verkstedssjef som er ansvarlig for virksomheten. Verkstedssjefen skal være fast ansatt og godkjent av Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet kan bestemme at kandidatens kvalifikasjoner dokumenteres ved at det avlegges prøve for Luftfartstilsynet.
(2) Luftfartstilsynet kan godkjenne andre organisasjonsformer, forutsatt at materiellets luftdyktighet blir ivaretatt på en likeverdig eller bedre måte.
§ 8.Verkstedssjefens ansvar
(1) Verkstedssjefen er ansvarlig for at det autoriserte verkstedet drives i henhold til gjeldende bestemmelser og i henhold til de vilkår Luftfartstilsynet har lagt til grunn for det autoriserte verkstedets godkjennelse, herunder at:
a)det er etablert instrukser og rutiner for virksomheten, og at disse er beskrevet i verkstedhåndboken,
b)det finnes tilstrekkelig kvalifisert personell til å utføre det arbeid det autoriserte verkstedet er godkjent for,
c)det finnes et system for registrering og oppfølging av personellets kvalifikasjoner,
d)virksomheten utøves i samsvar med verkstedhåndboken,
e)det disponeres lokaler og utstyr som er i samsvar med godkjennelsen,
f)det finnes informasjons-, rapporterings- og tekniske bokføringssystemer tilpasset virksomheten,
g)det finnes system for oppfølging av rapporterte avvik.
(2) Dersom det oppstår luftdyktighetsspørsmål som ikke kan avgjøres på grunnlag av det autoriserte verkstedets systemer, instrukser, rutiner eller annet underlag, skal verkstedssjefen ta kontakt med teknisk sjef i det ervervsmessige luftfartsforetaket når det gjelder fly med bruksområde erverv og eier eller flyfabrikant når det gjelder fly med bruksområde privat, for å etablere tilstrekkelig faglig grunnlag for en beslutning.
§ 9.Verkstedhåndbok
(1) Verkstedhåndbok til bruk og veiledning for vedlikeholdspersonellet skal godkjennes av Luftfartstilsynet.
(2) Det autoriserte verkstedet plikter å sørge for at verkstedhåndboken til enhver tid er i samsvar med gjeldende bestemmelser.
(3) Verkstedhåndboken med tillegg og rettelser skal være tilgjengelig for alt personell som er knyttet til det autoriserte verkstedets virksomhet. Ett eksemplar registrert i verkstedets fordelingsliste skal sendes Luftfartstilsynet.
§ 10.Krav til lokaler, flymateriell og utstyr
(1) For lokaler gjelder følgende:
a)det skal disponeres formålstjenlige kontor-, verksted- og lagerlokaler, nødvendig verktøy, prøve- og kontrollutstyr, samt annet relevant verkstedutstyr,
b)lokalene skal være tilstrekkelig dimensjonert, ventilert, oppvarmet og belyst for det arbeidet som skal utføres,
c)det skal foreligge instruks for lokalenes bruk og renhold.
(2) For flymateriell gjelder følgende:
a)bare reservedeler godkjent i henhold til prosedyre for mottakskontroll tillates brukt. Tilstanden skal dokumenteres med attest for utført vedlikehold eller produksjon,
b)ansvaret for reservedeler innebærer at det må sørges for egen modifikasjons- og lagringskontroll av disse,
c)bare standardmateriell og råvarer som tilfredsstiller den standard som ble lagt til grunn for flymateriellets konstruksjon og tilvirkning, skal brukes,
d)dersom reparasjon eller modifikasjon av flymateriell medfører tilvirkning av detaljer av betydning for materiellets luftdyktighet, skal bestemmelser for produksjon av flymateriell følges, jf. vedlikeholdsforskriften (EASA).
(3) For verktøy og utstyr gjelder følgende:
a)det autoriserte verkstedet skal ha tilstrekkelig og egnet standardverktøy og utstyr for det arbeid som skal utføres, samt tilgang til spesialverktøy og utstyr som er nødvendig for utførelsen av arbeidet eller godkjent prosedyre for bruk av alternativt verktøy,
b)verktøy og utstyr skal tilfredsstille fabrikantens krav til funksjon og nøyaktighet,
c)nøyaktigheten av det autoriserte verkstedets kontroll- og måleutstyr skal kalibreres regelmessig mot godkjente standarder og etter fastsatte perioder. Kalibreringsdato skal være påført utstyret eller kunne dokumenteres på annen måte.
§ 11.Arbeids- og vedlikeholdsunderlag
(1) Autorisert verksted skal ved vedlikehold av flymateriell følge eiers eller brukers godkjente vedlikeholdsunderlag. Oppdatert vedlikeholdsunderlag, herunder aktuelle luftdyktighetspåbud og servicemeddelelser, skal foreligge og være tilgjengelige under vedlikeholdsarbeidet. Et autorisert verksted kan også godkjennes for vedlikehold av bestemte flytyper hvis det har egne vedlikeholdsunderlag som tilhører flytypene.
(2) Det skal være instruks for produksjonskontroll i verkstedhåndboken. Utført kontroll skal dokumenteres skriftlig.
(3) Verkstedshåndboken skal inneholde instrukser for:
a)utarbeidelse av underlag for vedlikehold som ikke er av rutinemessig karakter,
b)arbeid av ikke rutinemessig karakter, for eksempel nagling, liming og sveising,
c)lagring av reservedeler, råmaterialer og annet forbruksmateriale. I tillegg skal det fremgå av instruks for lagring hvordan luftdyktig flymateriell, ikke luftdyktig flymateriell og annet materiell skilles. Det skal være et system for merking av flymateriell og råvarer. Gang- og lagringstider skal være beskrevet i verkstedhåndboken.
(4) Sveising av flymateriell tillates utført av flyverksted eller autorisert verksted. Personer som skal utføre sveising må ha gyldig kompetansebevis utstedt av kontrollinstans akseptert av Luftfartstilsynet og være autorisert av gjeldende flyverksted eller autorisert verksted. Metode og standard for sveising skal være i følge fabrikantens anvisninger. Dersom metode eller standard ikke er angitt skal en relevant metode med tilhørende og anerkjent standard velges. Den valgte sveisemetode og kvalifikasjonskrav til angjeldende personell skal være angitt i verkstedshåndboken.
(5) Følgende underleverandører kan brukes for utførelse av arbeidsoppgaver:
a)myndighetsgodkjent fabrikant av det flymateriell arbeidet skal omfatte eller underleverandør godkjent av denne,
b)forutsatt at det autoriserte verkstedet har produktansvaret for underleverandørens arbeid kan annen norsk virksomhet utføre arbeidsoppgaver i henhold til prosedyre utarbeidet av det autoriserte verkstedet,
c)godkjent verksted i henhold til vedlikeholdsforskriften (EASA).
(6) Det autoriserte verkstedet er ansvarlig for at alt flymateriell som benyttes ved vedlikehold tilfredsstiller krav til luftdyktighet. Arbeid som er tillatt ved forskjellige kategorier autoriserte verksteder fremgår av vedlegg 3 til denne forskrift.
§ 12.Krav til dokumentasjon
(1) Et autorisert verksted skal ha et system for dokumentasjon av utført vedlikehold som viser hvem som har utført og kontrollert vedlikeholdet. Hver kontrollør skal ha sitt eget kontrollstempel som skal benyttes ved kvittering for utført kontroll. Det skal fremgå av systemet at vedlikehold er utført i samsvar med vedlikeholdsunderlag.
(2) Systemet for dokumentasjon skal omfatte:
a)arbeidsbestilling,
b)beskrivelse av utført arbeid,
c)arbeidsprotokoll,
d)instruks for føring av utført arbeid i luftfartøyets journaler. Dersom det er merknader om ikke utført arbeid skal disse også føres i luftfartøyets reisedagbok og tekniske journaler.
(3) Luftfartstilsynet kan godkjenne andre systemer for dokumentasjon dersom disse gir tilsvarende informasjon som i annet ledd.
(4) Etter utstyrs- og komponentarbeid skal luftdyktig materiell gis en attest for utført arbeid. Denne attesten skal gis i form av merkelapp med angivelse av det autoriserte verkstedets navn, nummer på autorisasjon og utført arbeid.
(5) Et autorisert verksted skal gi attestasjon for utført arbeid. Det autoriserte verkstedets stempel skal benyttes ved dokumentasjon i luftfartøyets tekniske journaler. Attest for utført arbeid skal undertegnes av godkjent personell.
(6) Det autoriserte verkstedets attestasjon for utført arbeid med kvittering skal oppbevares i minst 5 år.
§ 13.Tilbakekall

Dersom innehaver av godkjennelse gitt i henhold til denne forskrift ikke overholder bestemmelsene som gjelder for godkjennelsen, kan Luftfartstilsynet permanent eller midlertidig tilbakekalle eller begrense godkjennelsen.

§ 14.Gebyr

Gebyr for godkjennelser i henhold til denne forskrift skal være betalt i samsvar med forskrift om gebyr for luftfartens offentlige forretninger, BSL A 1-2.

§ 15.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 16.Ikrafttredelse

Denne forskrift gjelder fra 1. mars 2004. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 22. desember 1998 nr. 1522 om autoriserte verksteder (BSL B 3-3).

Vedlegg 1. Utførelse av modifikasjoner og utførelse av reparasjoner som er tillatt ved autorisert verksted

Vedlegget gjelder som forskrift, jf. verkstedsforskriften.

§ 1. Større modifikasjoner
1.1 Større modifikasjoner på systemer og komponenter i luftfartøy, jf. definisjon av modifikasjon i dokumentasjonsforskriften, vedlegg 1.

Følgende modifikasjoner klassifiseres som større modifikasjoner:

1.1.1 Vinger.
1.1.2 Haleflater.
1.1.3 Skrog.
1.1.4 Motorfester.
1.1.5 Rorsystemer.
1.1.6 Understell.
1.1.7 Flottører.
1.1.8 Bjelker, ribber, beslag, støtdempere, stag, motordeksler, bekledning og balansevekter.
1.1.9 Rotorblad.
1.1.10 Drivstoff-, olje-, hydraulikk-, avisings- og eksossystemer samt pneumatiske systemer.
1.1.11 Avionikk som er del av fartøyets primære navigasjonssystem for IFR-godkjente fly.
1.1.12 System for elektrisk kraftforsyning. 
1.2 Større modifikasjoner på motor, jf. definisjon av modifikasjon i dokumentasjonsforskriften, vedlegg 1.

Følgende modifikasjoner klassifiseres som større modifikasjoner:

1.2.1 Forandringer av motor fra en godkjent modell til en annen, inkludert en hvilken som helst forandring i kompresjonsforhold, propellreduksjonsgear, turbinutveksling eller montering av deler som krever omfattende omarbeiding og testing.
1.2.2 Demontering av tilbehør som inngår som nødvendig utstyr ifølge fartøy- eller motorspesifikasjon.
1.2.3 Alle forandringer som har til hensikt å tillate bruk av andre brennstofftyper enn de som er spesifisert av motorfabrikanten. 
1.3 Større modifikasjoner på propell, jf. definisjon av modifikasjon i dokumentasjonsforskriften, vedlegg 1

Følgende modifikasjoner klassifiseres som større modifikasjoner:

1.3.1 Forandring av bladkonstruksjon.
1.3.2 Forandring av navkonstruksjon.
1.3.3 Forandring av regulator- og kontrollfunksjon.
1.3.4 Installasjon av propellregulator eller kantstillingssystem.
1.3.5 Installasjon av propellavisingssystem.
§ 2. Større reparasjoner
2.1 Større reparasjoner på komponenter og systemer til luftfartøy, jf. definisjon av reparasjon i dokumentasjonsforskriften, vedlegg 1.

Reparasjoner som omfatter forsterkning og skjøting samt tilvirkning av primære strukturelementer eller skifting av disse klassifiseres som større reparasjoner. Dette gjelder også reparasjoner på følgende deler eller reparasjonstyper:

2.1.1 Kassebjelker.
2.1.2 Monocoque eller semi-monocoquevinger eller kontrollflater.
2.1.3 Vingestringers eller kordeelementer.
2.1.4 Bjelker.
2.1.5 Bjelkeflenser.
2.1.6 Elementer i fagverkskonstruksjoner.
2.1.7 Bjelker med steg av tynnplater.
2.1.8 Kjøl og områder under vannlinjen på båtskrog eller flottører.
2.1.9 Korrugerte plater som utgjør trykkpåkjenningselementer i form av flensmateriale i ving- og haleflatekonstruksjoner.
2.1.10 Hovedribber og trykkpåkjenningselementer i ving.
2.1.11 Vinge- og haleflateavstivninger.
2.1.12 Motorfester.
2.1.13 Stringers.
2.1.14 Primær setestruktur.
2.1.15 Understellsavstivere.
2.1.16 Aksler.
2.1.17 Hjul.
2.1.18 Ski og skioppheng.
2.1.19 Deler av kontrollsystem, som rattsøyler, pedaler, overføringer, rorarmer og braketter.
2.1.20 Reparasjoner av skader i metall- eller finérbekledning, hvor skadeomfanget er større enn 15 cm i hvilken som helst retning.
2.1.21 Reparasjoner på deler av hudplater ved å lage skjøter eller sømmer i tillegg til de opprinnelige.
2.1.22 Skjøting av hudplater.
2.1.23 Reparasjon av tre eller flere nærliggende vinge- eller rorflate-ribber, eller reparasjon av forkant på vinge eller rorflater mellom slike nærliggende ribber.
2.1.24 Reparasjon av duk når duk-arealet omfatter mer enn to nærliggende ribber.
2.1.25 Skifting av duk på deler som vinger, skrog, stabilisator og rorflater.
2.1.26 Reparasjon av utskiftbare eller integrerte brensel- og oljetanker. 
2.2 Større reparasjoner av motorinstallasjoner, jf. definisjon av reparasjon i dokumentasjonsforskriften, vedlegg 1.

Følgende reparasjonstyper klassifiseres som større reparasjoner:

2.2.1 Demontering av veivhus eller veivaksel på en stempelmotor.
2.2.2 Spesialreparasjoner av motorstruktur ved sveising, pletting, metallovertrekking eller andre metoder. 
2.3 Større reparasjoner av propeller, jf. definisjon av reparasjon i dokumentasjonsforskriften, vedlegg 1.

Følgende reparasjoner klassifiseres som større reparasjoner:

2.3.1 En hvilken som helst reparasjon eller oppretting av stålblad.
2.3.2 Reparasjon av stålnav.
2.3.3 Avkorting av blad.
2.3.4 Utbytting av trepropelltipper.
2.3.5 Utbytting av ytterste laminering på trepropell med fast stigning.
2.3.6 Reparasjon av bolthull i propellernav på trepropell med fast stigning.
2.3.7 Innleggsarbeid på treblad.
2.3.8 Reparasjon av sammensatte blad.
2.3.9 Utbytting av plastbelegg.
2.3.10 Reparasjon av propellregulator.
2.3.11 Reparasjon av dype hakk, kutt, sår eller lignende, og oppretting av aluminiumsblad.
2.3.12 Reparasjon og utbytting av innvendige propelldeler.

Vedlegg 2. Kategori- og klasseinndeling samt typer av rettigheter i autorisasjonsbevis for autorisert verksted

Dette vedlegget gjelder som forskrift, jf. verkstedsforskriften.

§ 1. Kategori- og klasseinndeling
1.1 Skrog

Klasse 1. Mindre luftfartøy, blandet konstruksjon.

Klasse 2. Større luftfartøy, blandet konstruksjon.

Klasse 3. Mindre luftfartøy, helmetallkonstruksjon.

Klasse 4. Større luftfartøy, helmetallkonstruksjon.

1.2 Motor

Klasse 1. Stempelmotor til og med 300 kW.

Klasse 2. Stempelmotor over 300 kW.

Klasse 3. Turbinmotorer.

1.3 Propeller

Klasse 1. Alle propellere av tre, metall, komposittmateriale eller blandet konstruksjon med fast stigning, eller med stigning som bare kan reguleres når luftfartøyet står på bakken.

Klasse 2. Alle andre propellere. Autorisasjonen gis særskilt for alle propellere med variabel stigning fra en og samme fabrikant.

1.4 Radio

Klasse 1. Kommunikasjonsutstyr

Ethvert radioutstyr om bord i luftfartøy beregnet for sending og/eller mottaking av telekommunikasjonssignaler uansett overføringsfrekvens og modulasjonstype. Heri er innbefattet lokale kommunikasjons- eller signaliseringssystemer om bord i luftfartøy, men ikke utstyr for bruk ved navigering av luftfartøy eller måleinstrumenter som inngår i kommunikasjonsutstyret.

Klasse 2. Navigasjonsutstyr

Ethvert radioutstyr om bord i luftfartøy for bruk ved navigering underveis eller ved innflyging, men ikke utstyr som opererer på radiofrekvenser høyere enn 2 GHz.

Klasse 3. Pulsutstyr

Radionavigasjonsutstyr som opererer med pulsemisjoner i radiofrekvensområdet over 900 MHz.

1.5 Instrument

Klasse 1. Mekaniske, det vil si instrumenter som bruker optiske system, membraner, aneoider, bourdonrør eller mekanisk drevne sentrifugalvekter for bruk i luftfartøy, herunder omdreiningsmålere, fartsmålere, driftsikter, magnetiske kompasser, høydemålere eller tilsvarende mekaniske instrumenter.

Klasse 2. Elektriske, det vil si selvsynkroniserende og elektriske indikeringsinstrumenter og -systemer, herunder fjernstyrte instrumenter, sylindertemperaturmålere og liknende elektriske instrumenter.

Klasse 3. Gyroskopiske, det vil si instrumenter og systemer som er bygget på gyroskopprinsippet og drives av tuft eller elektrisk energi, herunder kontrollenheter til autopilot, svinge- og krengningsmålere, retnings- og horisontgyroer og fluxgate gyrosyn-kompass.

Klasse 4. Elektroniske, det vil si instrumenter med funksjoner som er avhengig av radiorør, transistorer eller liknende, herunder brennstoffmålere av kapasitetstypen, forsterkere, motoranalysatorer og kontrollenheter for automatiske styresystemer.

1.6 Tilbehør

Klasse 1. Mekanisk, det vil si tilbehør som bygger på mekaniske prinsipper som friksjon, hydraulikk, mekaniske forbindelser (ledd, stenger, kabler, slanger e.l.) og lufttrykk, herunder hjulbremser, pumper, forgassere, landingshjul, understellslegger og hydrauliske servo-enheter.

Klasse 2. Elektrisk, det vil si tilbehør som bygger på elektrisk energi, som generatorer, startere, spenningsregulatorer, elektromotorer, brennstoffpumper, aktuatorer, magneter og liknende tilbehør.

Klasse 3. Elektronisk, det vil si tilbehør som bygger på bruk av radiorør, transistorer og liknende.

1.7 Sikkerhetsutstyr

Utstyr for besetningsmedlemmer og passasjerer.

1.8 Spesialarbeid

Sprekkontroll, overflatebehandling, sveising, kompassving, veiing og lignende.

§ 2. Rettigheter
2.1 Innen hver kategori og klasse utstedes to typer av rettigheter:
a)Utførelse av overhaling, større reparasjoner og større modifikasjoner.
b)Utførelse av mindre reparasjoner og mindre modifikasjoner, samt ettersyn.
2.2 Verkstedsgodkjennelse kan begrenses til visse typer eller modeller av flymateriell.

Vedlegg 3. Utførelse av arbeidsoperasjoner som er tillatt ved de forskjellige kategorier verksteder

Dette vedlegget gjelder som forskrift, jf. verkstedforskriften.

§ 1. Skrogverksteder 

Klasse 1 Mindre luftfartøy, blandet konstruksjon

Verksteder i denne klasse skal kunne utføre følgende:

1.Arbeid på stålkonstruksjoner.
a)Reparasjon og utskifting av stålrør og beslag, samt sveisearbeider i forbindelse med dette.
b)Innvendig og utvendig antirustbehandling av ståldeler.
c)Metallplettering og anodisering.
d)Enkle maskinoperasjoner som forarbeiding av foringer og lignende.
e)Vanskelige maskinoperasjoner med bruk av høvler, shapingmaskiner, slipemaskiner og lignende.
f)Forarbeiding av stålbeslag.
g)Sandblåsing og kjemiske rengjøringsprosesser.
h)Varmebehandling.
i)Magnetisk inspeksjon.
j)Sprekkundersøkelse ved hjelp av «Dye penetrant»-metode.
k)Reparasjon eller forarbeiding av tanker.
2.Arbeid på trekonstruksjoner.
a)Skjøting av bjelker.
b)Reparasjon av ribber og bjelker.
c)Framstilling av bjelker.
d)Behandling av treverk mot råte.
e)Reparasjon, utskifting og skjøting av spant og hudplater av tre.
3.Arbeid på lettmetallkonstruksjoner.
a)Reparasjon og utskiftning av hudplater, med bruk av pressluft eller elektrisk verktøy og utstyr.
b)Reparasjon, utskiftning eller forarbeiding av lettmetallkonstruksjoner slik som rør, kanalprofiler, deksler, beslag, festevinkler og lignende.
c)Reparasjon eller utskiftning av ribber.
d)Sammenmontering av komponenter ved hjelp av jigger, som ved sammensetting av kroppseksjoner og lignende.
e)Forarbeiding av formeverktøy av tre.
f)«Fluorecent inspection» av legerte deler.
g)Sprekkundersøkelse ved hjelp av «Dye penetrant»-metode.
4.Duk- og dopearbeid.
a)Reparasjoner av dukflater.
b)Duktrekking med dope og gjenoppfrisking av gammel dope på deler eller hele luftfartøyer.
5.Arbeid på kontrollsystemer.
a)Fornyelse av rorkabler ved å slå nye endestykker eller spleising.
b)Komplett rigging av kontrollsystemer.
c)Fornyelse eller reparasjon av alle deler til hengslepunkter, så som bolter, foringer og lignende.
d)Installasjon av kontrollsystemenheter og komponenter.
6.Arbeid på understell.
a)Fornyelse eller reparasjon av deler til understellets opphengingspunkter så som bolter, foringer, beslag og lignende.
b)Overhaling og reparasjon av elastiske støtdemperenheter.
c)Overhaling og reparasjon av hydrauliske/pneumatiske støtdemperenheter.
d)Overhaling og reparasjon av enheter til bremsesystem.
e)Funksjonsprøving av opptrekkbare understell.
f)Overhaling og reparasjon av elektriske kretser.
g)Overhaling og reparasjon av enheter i hydrauliske systemer.
h)Reparasjon eller forarbeiding av hydrauliske ledninger.
7.Arbeid på elektriske systemer.
a)Feilsøking.
b)Reparasjon eller utskiftning av ledninger.
c)Installasjon av elektrisk utstyr.
d)Prøving i benk av elektriske komponenter. Dette gjelder ikke omfattende funksjonsprøver etter overhaling.
8.Monteringsarbeid.
a)Montering av skrogdeler, så som understell, vinger, styreorganer og lignende.
b)Rigging og innretting av skrogdeler på komplette luftfartøyer, inklusive styreorganer.
9.Installasjon av motoranlegg.
a)Installasjon av motorer med tilbehør
b)Installasjon av instrumenter og hjelpeutstyr.
c)Montering og festing av motordeksler, luker og lignende.
10.Reparasjon og montering av frontvinduer, kabinvinduer og lignende.
11.Oppjekking eller heising av hele luftfartøyer.
12.Utførelse av veiing og tyngdepunktsberegninger.
13.Balansering av kontrollflater. 

Klasse 2 Større luftfartøy, blandet konstruksjon

Verksteder i denne klasse skal kunne utføre samme arbeider som verksteder i klasse 1, men utstyret må være tilpasset de større luftfartøystyper. 

Klasse 3 Mindre luftfartøy, helmetall konstruksjon

Verksteder i denne klasse skal kunne utføre samme arbeider som verksteder i klasse 1, bortsett fra at de arbeider som er nevnt under 2 «Arbeider på trekonstruksjoner» faller bort. Det kreves heller ikke utstyr for duktrekking av hele luftfartøyer. 

Klasse 4 Større luftfartøy, helmetall konstruksjon

Verksteder i denne klasse skal kunne utføre samme arbeider som verksteder i klasse 3, men utstyret må være tilpasset de større luftfartøystyper.

§ 2. Motorverksteder 

Klasse 1 Stempelmotorer til og med 300 kW

Verksteder i denne klasse skal kunne utføre:

1.Overhalinger, reparasjoner og forandringer av motoranlegg, iberegnet utskifting av deler, herunder de spesialarbeider som er nevnt nedenfor.
a)Kjemisk og mekanisk rengjøring.
b)Demonteringsarbeider.
c)Skifting av ventilstyringer og ventilseter.
d)Skifting av foringer, lagre, bolter, pakninger og lignende.
e)Pletteringsarbeider (kobber, sølv, kadmium og lignende).
f)Varmebehandling (for å utføre anbefalte varmebehandlingsprosesser som krever utstyr med regulerbar temperaturinnstilling).
g)Fryse- eller krympearbeider.
h)Utskifting av pinnebolter.
i)Skriving og påsetting av informasjonsplater.
j)Maling av motoranlegg og motordeler.
k)Antikorrosjonsbehandling av deler.
l)Utskiftning og reparasjon av plater av stål og legerte materialer som brukes på motoranlegg, så som luftledeplater, beslag og lignende.
2.Inspeksjon og kontroll av alle deler, herunder:
a)Magnetisk, fluorecent eller tilsvarende undersøkelser for sprekker.
b)Nøyaktig bestemmelse av alle klaringer og toleranser.
c)Kontroll av retthet av stempelstenger, veivaksler, kompressoraksler og lignende.
d)Balansering av deler, som for eksempel veivaksler, kompressorhjul og lignende.
e)Kontroll av ventilfjærer.
3.Rutinemessig maskinarbeide, herunder:
a)Presisjonssliping, boring og finpolering. Dette inkluderer veivaksler, sylinderskjørt og lignende.
b)Presisjonsboring, gjenging, fresing og dreiing.
c)Brotsjing av foring, lager og lignende.
d)Sliping av ventiler.
4.Monteringsarbeider, herunder:
a)Ventil- og tenningsjustering.
b)Forarbeiding og prøving av tenningskabler.
c)Forarbeiding og prøving av stive og fleksible brennstoff- og oljeledninger og lignende.
d)Preparering av motorer for kortvarig eller langvarig lagring.
e)Funksjonsprøving av tilbehør til motoranlegg.
f)Heising av motorer med mekaniske hjelpemidler.
g)Installasjon av motoranlegg i luftfartøyer.
h)Justering av motorkontrollorganer.
5.Prøvekjøring av overhalte motoranlegg i samsvar med fabrikantens forskrifter. Prøveutstyret må være det som er anbefalt av fabrikanten, eller utstyr som gjør samme nytte. Utstyret må tillate ikke bare prøve av motoren selv, men også de forskjellige hjelpeapparater som inngår i motoranlegget. Prøvekjøringen bør utføres av verkstedet selv, men kan settes bort til andre. Men i så tilfelle er det fremdeles overhalingsverkstedet som må avgjøre om prøven har gitt tilfredsstillende resultat og om motoren er luftdyktig. 

Klasse 2 Stempelmotorer over 300 kW

Verksteder i denne klasse skal kunne utføre samme arbeider som verksteder i klasse 1, men tilpasset de større motortyper. 

Klasse 3 Turbinmotorer

Verksteder i denne klasse må kunne utføre komplett demontering, kontroll av deler, reparasjon og utskiftning av deler, sammenbygging og prøvekjøring og andre prøver av hele motoraggregatet. Utstyret må følge motorfabrikantenes forskrifter.

§ 3. Propellverksteder 

Klasse 1 Alle propellere av tre, metall, komposittmateriale eller blandet konstruksjon med fast stigning eller stigning som bare kan reguleres når luftfartøyet står på bakken

Verksteder i denne klasse skal kunne utføre:

1.Overhaling, reparasjoner og forandringer, iberegnet utskiftning av deler, herunder de spesialarbeider som er nevnt nedenfor:
a)Fornyelse av bladtupper.
b)Overflatebehandling (refinish) av trepropeller.
c)Forarbeiding av innlegg av tre.
d)Overflatebehandling av propeller bygget av komposittmateriale.
e)Retting av blader som er bøyd innenfor tillatte toleranser.
f)Forandring av bladdiameter og profil.
g)Polering.
h)Maling.
i)Avmontering og påmontering på motor.
2.Følgende spesialkontroller. Kontroll av:
a)Propell for konformitet i henhold til fabrikkens tegninger og spesifikasjoner.
b)Bosset og bladene for feil og mangler ved hjelp av magnetiske eller fluorecente inspeksjonshjelpemidler.
c)Bosset og bladene for feil og mangler med visuelle hjelpemidler, inklusive etsing av deler.
d)Bosset for slitasje i «splines» og kilespor, eller andre former for skade.
3.Balansering av propellere, herunder:
a)Kontroll av om propellen har riktig bane i forhold til luftfartøyet.
b)Kontroll av propellen for eventuell horisontal eller vertikal ubalanse. Dette utføres med presisjonsutstyr. 

Klasse 2 Alle andre propeller

Da verksteder autoriseres særskilt for å arbeide med propeller fra en bestemt fabrikant, vil kravet til utstyr avhenge meget av fabrikantens forskrifter. I sin alminnelighet skal verkstedet kunne utføre:

a)Overhaling, reparasjoner og forandringer, iberegnet utskiftning av deler, herunder de spesialarbeider som er nevnt under § 3 propellverksteder i klasse 1, pkt. 1 a) - i).
b)Forskriftsmessig smøring av alle bevegelige deler.
c)Montering av propellen, eventuelt med spesialverktøy.
2.Kontroll i samme utstrekning som for propellverksteder, jf. § 3 propellverksteder pkt. 2 a) - d), med de tillempninger som er nødvendige for de aktuelle propelltyper.
3.Reparasjon og utskiftning av deler, herunder:
a)Skifte ut blader, boss eller deler til disse.
b)Skifte ut eller reparere deler til propellavisingen.
c)Fjerne hakk og oppskrapinger på bladene.
d)Skifte ut eller reparere deler til elektrisk anlegg for propeller.
4.Balansering, herunder de arbeider som er nevnt under § 3 propellverksteder klasse 1, pkt. 4 a) og b), med de tillempninger som er nødvendige for de aktuelle propelltyper.
5.Prøving av mekanismen for å forandre stigningen, herunder:
a)Hydrauliske prøver av propeller og komponenter.
b)Prøver av elektrisk opererte propeller, og av enkelte komponenter.
c)Prøver av propellerregulatorer.
§ 4. Radioverksteder 

Klasse 1 Kommunikasjonsutstyr

Verksteder i denne klasse skal kunne utføre følgende:

1.Lokalisering av feilkilder.
a)Kontroll av utstyrets antenne(r).
b)Kontroll av kraftforsyningsenhetens funksjon ved varierende belastning.
c)Kontroll av ledningsforing fra antenne(r) til utstyrsenhet og fra kraftforsyning til utstyrsenhet, samt alle komponenter som inngår i ledningsforingen, så som releer, plugger, kontakter og lignende.
d)Lokalisering av eventuelle støykilder om bord i luftfartøyet.
e)Kontroll av utstyrsenhetens virkemåte, etter produsentens retningslinjer for feilsøking.
2.Reparasjon
a)Utskifting av defekte komponenter og installasjon av nye komponenter på forskriftsmessig måte.
b)Tilvirkning av ikke-standardiserte komponenter som inngår i utstyret.
c)Trimming og avstemming av elektroniske kretser.
3.Kontroll og kalibrering
a)Kalibrering for enhver funksjonsbestemmende del av utstyret.
b)Målinger av:
-modulasjonsgrad
-støy
-forvrengning
-tone- og radiofrekvenser
-spenning
-strømstyrke
-effekt
-impedans.
c)Prøving av:
-transistorer
-integrerte kretser
-transformatorer
-releer
-hodetelefoner
-høyttalere
-mikrofoner
-roterende, elektriske enheter.
4.Installasjon/modifikasjon
a)Installasjon av komplett utstyr ombord i luftfartøy. Funksjonsprøve med dertil egnede instrumenter etter utstyret er installert.
b)Bestemmelse av tilfredsstillende antenneplassering på luftfartøyet.
c)Bestemmelse av tilfredsstillende antenne, antenneføring og tilkobling til utstyrsenheten.
d)Spesifisering av de nødvendige data for utarbeidelse av masse- og balanserapport.
e)Masse- og balanseberegning.
f)Kompassving.
g)Utarbeidelse av koblings- og ledningsskjemaer, samt tegninger, fotografier og lignende, som er nødvendige for vedlikehold av utstyret, eventuelt påføre de modifikasjoner som er foretatt.
h)Utarbeiding av betjeningsinstrukser for installert/modifisert utstyr som tillegg til flygehåndboken.

Ved enklere installasjons- og modifikasjonsarbeider på luftfartøy skal den strukturelle del av arbeidet utføres av flyverksted med rettigheter til å utføre ettersyn, reparasjoner og modifikasjoner av skrog på luftfartøy i de aktuelle vedlikeholdsklasser. Til enklere installasjons- og modifikasjonsarbeider regnes montering av radiokassetter, antenner og utstyr for VHF-kommunikasjons- og navigasjonsradio, mobilradio, nødpeilesender, ADF, DME, GPS, transponder og marker. Ved installasjon av annet radioutstyr (GPWS, TCAS, FDR og lignende), modifikasjon av slik installasjon, samt arbeid på fly med trykkabin skal den strukturelle delen av arbeidet utføres av flyverksted med rettigheter til å utføre ettersyn, overhaling, større modifikasjoner og større reparasjoner av skrog på luftfartøy i de aktuelle vedlikeholdsklasser. 

Klasse 2 Navigasjonsutstyr

Verksteder i denne klasse skal kunne utføre følgende:

1.Lokalisering av feilkilder.

Alle arbeider som er spesifisert under klasse 1, pkt. 1.

2.Reparasjon.

Alle arbeider som er spesifisert under klasse 1, pkt. 2.

3.Kontroll og kalibrering.
a)Kalibrering av enhver funksjonsbestemmende del av utstyret.
b)Bestemme og kompensere for kvadrantfeil i radiopeileutstyr.
c)Målinger av:
-støy
-tone- og radiofrekvenser
-spenning
-strømstyrke
-effekt
-impedans
-bølgeform (pulsform)
-pulslengde
-pulsrepetisjonsfrekvens
-fasevinkel (tidsforsinkelse)
-følsomhet for rammeantenne
-demping av transmisjonslinje.
d)Prøving av:
-transistorer
-integrerte kretser
-transformatorer
-roterende elektriske enheter
-releer.
4.Installasjon/modifikasjon
a)Alle arbeider som er spesifisert under klasse 1, pkt. 4. 

Klasse 3 Pulsutstyr

Verksteder i denne klasse skal kunne utføre:

1.Lokalisering av feilkilder
a)Alle arbeider som er spesifisert under klasse 1, pkt. 1.
2.Reparasjon
a)Alle arbeider som er spesifisert under klasse 1. pkt. 2.
3.Kontroll og kalibrering
a)Kalibrering av enhver funksjonsbestemmende del av utstyret.
b)Målinger av:
-tone- og radiofrekvenser
-spenning
-strømstyrke
-impedans
-standbølgeforhold
-bølgeform (pulsform)
-pulslengde
-pulsrepetisjonsfrekvens.
c)Prøving av:
-mikrobølgerør
-katodestrålerør
-transistorer
-integrerte kretser
-transformatorer
-releer
-roterende, elektriske enheter
4.Installasjon/modifikasjon
a)Alle arbeider som er spesifisert under klasse 1. pkt. 4.
§ 5. Instrumentverksteder 

Klasse 1 Mekaniske instrumenter

Verksteder i denne klasse skal kunne utføre:

1.Feilsøkning på følgende instrumenter:
-Stige- og synkefartsmålere
-Høydemålere
-Fartsmålere
-Vakuummålere
-Oljetrykkmålere
-Brennstofftrykkmålere
-Hydraulikktrykkmålere
-Avisingstrykkmålere
-Pitotrør med pitot-statisk system
-Direktevisende kompasser
-Direktevisende turtellere
-Akselerometere
-Direktevisende brennstoffmengdemålere.
2.Overhaling, reparasjon og forandring av de instrumenter som er oppført under pkt. 1, herunder utskifting av deler og installasjon av instrumenter. Installasjon omfatter forarbeiding av instrumentbrett, opphengningsbraketter og lignende. Installasjonsarbeidene kan bortsettes til andre verksteder.
3.Kontroll, kalibrering og prøving av de instrumenter som er nevnt under pkt. 1, så vel utenfor som i luftfartøyet. 

Klasse 2 Elektriske instrumenter

Verksteder i denne klasse skal kunne utføre:

1.Feilsøking på følgende instrumenter:
-Turtellere
-Synkroskop
-Elektriske temperaturmålere
-Elektriske målere av motstandstype
-Målere av bevegelig magnettype
-Brennstoffmålere av motstandstype
-Varslingsenheter (brennstoff)
-Selvsynsystemer og målere
-Synkrosystemer og målere
-Fjernstyrte kompasser
-Brennstoffmengdemålere
-Oljemengdemålere
-Radioindikatorer
-Amperemetre
-Voltmetre. 

Klasse 3 Gyroskopinstrumenter

Verksteder i denne klasse skal kunne utføre følgende arbeider:

1.Feilsøking på følgende instrumenter:
-Svinge- og krengningsmålere
-Retningsgyroer
-Horisontgyroer
-Kontrollenheter og komponenter for automatiske styresystemer.
2.Overhaling, reparasjon og forandring av de instrumenter som er oppført under pkt. 1, herunder utskiftning av deler og installasjon av instrumenter. Installasjonen omfatter forarbeiding av instrumentbrett, opphengningsbraketter og liknende. Installasjonsarbeidene kan bortsettes til andre verksteder.
3.Kontroll, kalibrering og prøving av de instrumenter som er nevnt under pkt. 1, såvel utenfor som i luftfartøyet. 

Klasse 4 Elektroniske instrumenter

Verksteder i denne klasse skal kunne utføre:

1.Feilsøkning på følgende instrumenter:
-Mengdemålere av kapasitetstypen
-Motoranalysatorer
-Automatiske styresystemer
-Andre elektroniske instrumenter.
2.Overhaling, reparasjon og forandring av de instrumenter som er nevnt under pkt. 1 ovenfor, herunder utskiftning av deler og installasjon av instrumentene. Installasjon omfatter forarbeiding av instrumentbrett, opphengingsbraketter og liknende. Installasjonsarbeidene kan bortsettes til andre verksteder.
3.Kontroll, kalibrering og prøving av de instrumenter som er nevnt under pkt. 1 ovenfor, så vel utenfor som i luftfartøyet.
§ 6. Verksteder for tilbehør 

Klasse 1 Mekanisk tilbehør

Verksteder i denne klasse skal kunne utføre følgende arbeider på mekanisk utstyr som definert under tilbehør klasse 1.

1.Feilsøking.
2.Overhaling, reparasjon og forandring, iberegnet utskiftning av deler og installasjon.
3.Kontroll, prøving og kalibrering. 

Klasse 2 Elektrisk tilbehør

Verksteder i denne klasse skal kunne utføre følgende arbeider på elektrisk utstyr som definert under tilbehør klasse 2.

1.Feilsøking.
2.Overhaling, reparasjon og forandring, iberegnet utskiftning av deler og installasjon.
3.Kontroll, prøving og kalibrering. 

Klasse 3 Elektronisk tilbehør.

Verksteder i denne klasse skal kunne utføre følgende arbeider på elektronisk utstyr som er definert under tilbehør klasse 3.

1.Feilsøking.
2.Overhaling, reparasjon og forandring iberegnet utskiftning av deler, samt installasjon.
3.Kontroll, prøving og kalibrering.
§ 7. Flyverksteder med rett til å utføre ettersyn, mindre reparasjoner og mindre modifikasjoner

Verksteder i denne klasse skal ha tilstrekkelig og egnet verktøy og utstyr for det ettersyn og arbeid som skal utføres, jf. verkstedsforskriften § 10 tredje ledd.