Forskrift om gjennomføring av Kimberley-prosessens sertifiseringsordning for handel med uslepne diamanter.

DatoFOR-2004-02-24-470
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2004 hefte 4
Ikrafttredelse01.04.2004
Sist endretFOR-2004-02-24-1258 fra 01.04.2004
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-06-32-§1, LOV-1997-06-06-32-§3, FOR-1998-07-17-618
Kunngjort09.03.2004
Rettet10.03.2004 (paragrafnummerering)
KorttittelForskrift om KP-sertifiseringsordning

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Utenriksdepartementet 24. februar 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 1 og § 3, jf. delegeringsvedtak 17. juli 1998 nr. 618. Endret 24 feb 2004 nr. 1258 (tilføyelse av vedlegg).

§ 1.Formål

Med denne forskriften innføres det et system for sertifisering og import- og eksportkontroll for uslepne diamanter for å gjennomføre Kimberley-prosessens sertifiseringsordning.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås ved:

1.Kimberley-prosessens sertifiseringsordning (i det følgende benevnt KP-sertifiseringsordning): den internasjonale sertifiseringsordning for handel med uslepne diamanter som ble forhandlet frem under Kimberley-prosessen og som fremgår av vedlegg 1 til denne forskriften.
2.Deltagende part: enhver stat eller internasjonal organisasjon som deltar i KP-sertifiseringsordning og som oppfyller vilkårene ordningen stiller.
3.Sertifikat: et forfalskningssikkert dokument utstedt av en deltagende part, som erklærer at en forsendelse av uslepne diamanter oppfyller vilkårene KP-sertifiseringsordning stiller.
4.Uslepen diamant: en diamant som er ubearbeidet eller enkelt saget, kløyvd eller grovslipt og som faller inn under tolltariffens varenummer 71.02.1000, 71.02.2100 eller 71.02.3100.
§ 3.Tilsynsmyndighet

Norges Gullsmedforbund er tilsynsmyndighet etter denne forskriften.

Tilsynsmyndigheten skal føre kontroll med at import eller eksport av uslepne diamanter til eller fra Norge oppfyller vilkårene i KP-sertifiseringsordning. Tilsynsmyndigheten skal herunder utstede Norges sertifikater i KP-sertifiseringsordning. Utenriksdepartementet skal føre kontroll med tilsynsmyndighetens virksomhet. Tilsynsmyndigheten plikter å avgi en årlig rapport til Utenriksdepartementet om utførelsen av dens oppgaver.

Tilsynsmyndigheten kan kreve gebyr for fremstilling, utstedelse og/eller kontroll av sertifikater og for kontroll av forsendelser med uslepne diamanter. Dette gebyret skal ikke overstige de gjennomsnittlige kostnadene tilsynsmyndigheten har med å gjennomføre vedkommende oppgaver.

§ 4.Import

Import av uslepne diamanter til Norge er bare tillatt i de tilfeller der:

a)forsendelsen av uslepne diamanter ledsages av et sertifikat utstedt av en kompetent myndighet hos en deltagende part,
b)de uslepne diamantene er plassert i en beholder som er sikret mot manipulasjon og korrekt forseglet av nevnte kompetente myndighet, og
c)sertifikatet er vedlagt beholderen og det klart framgår at sertifikatet er utstedt for den aktuelle forsendelsen.
§ 5.Eksport

Eksport av uslepne diamanter fra Norge er bare tillatt i de tilfeller der:

a)forsendelsen av uslepne diamanter eksporteres til en annen deltagende part,
b)forsendelsen ledsages av et sertifikat som er utstedt av den norske tilsynsmyndigheten,
c)de uslepne diamantene er plassert i en beholder som er sikret mot manipulasjon og korrekt forseglet av den norske tilsynsmyndigheten, og
d)sertifikatet er vedlagt beholderen og ikke kan atskilles fra denne.

Ved re-eksport av uslepne diamanter må det godtgjøres overfor tilsynsmyndigheten at diamantene kom til Norge fra en annen deltagende part. Dette gjøres ved fremleggelse av det KP-sertifikat som ledsaget diamantene ved import til Norge.

§ 6.Norsk KP-sertifikat

Tilsynsmyndigheten fatter vedtak om utstedelse av norsk KP-sertifikat. Tilsynsmyndighetens vedtak kan påklages til Utenriksdepartementet.

§ 7.Registrering

Importør eller eksportør av uslepne diamanter skal være registrert hos tilsynsmyndigheten før en forsendelse av uslepne diamanter føres inn i eller ut av landet. Tilsynsmyndigheten kan tillate senere registrering såfremt dette ikke er til hinder for tilsynsmyndighetens kontroll.

Registreringen etter første ledd skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten og inneholde navn, adresse, telefonnummer, organisasjons- eller fødselsnummer til importøren eller eksportøren.

§ 8.Forhåndsmelding

Ansvarlig person for forsendelsen skal på forhånd melde fra om forsendelsen på fastsatt skjema til tilsynsmyndigheten. Forhåndsmeldingen skal være kommet fram til tilsynsmyndigheten senest 1 virkedag før forsendelsen skal ekspederes.

§ 9.Import - kontroll og fortolling

Varer som omfattes av denne forskriften skal importeres over Oslo Lufthavn Gardermoen. Forsendelsene skal fysisk lagres på tollagerholders lager på Oslo Lufthavn Gardermoen inntil kontroll og fortolling har funnet sted. Tollvesenet skal påse at nødvendige tillatelser fra tilsynsmyndigheten foreligger før fortolling kan finne sted.

§ 10.Eksport - kontroll og fortolling

Ansvarlig person for forsendelsen må innhente nødvendige tillatelser fra tilsynsmyndigheten, jf. § 5, før utførsel kan skje.

Tollvesenet skal påse at nødvendige tillatelser fra tilsynsmyndigheten foreligger før tillatelse til utførsel gis og at utførsel bare skal skje til annen deltagende part.

§ 11.Kontroll

Enhver forsendelse av uslepne diamanter til eller fra Norge skal underkastes kontroll av tilsynsmyndigheten.

Hver forsendelse som importeres skal underkastes dokumentkontroll slik at det kan fastslås hvorvidt opplysningene i det medfølgende sertifikatet stemmer overens med de opplysningene som på forhånd er oppgitt, at forsendelsen kommer fra en annen deltagende part og er behandlet i samsvar med bestemmelsene i KP-sertifiseringsordning.

Hver forsendelse skal underkastes identitetskontroll for å fastslå at sertifikatet som følger forsendelsen hører til denne. Det må kunne slås fast at foreskrevne forseglinger er ubrutte, at det ikke er manipulert med beholderen som er benyttet og at opplysningene på beholder og forseglinger stemmer overens med opplysningene i det medfølgende sertifikatet.

Dersom tilsynsmyndigheten finner grunn til det, kan tilsynsmyndigheten foreta fysisk kontroll av diamantene i forsendelsen for å fastslå hvorvidt disse er behandlet i samsvar med bestemmelsene i KP-sertifiseringsordning.

Tilsynsmyndigheten kan også kontrollere alle fraktdokumenter.

§ 12.Gjennomført kontroll

Tilsynsmyndigheten skal angi på sertifikatet at kontrollen er gjennomført når forsendelsen finnes å være i samsvar med bestemmelsene i KP-sertifiseringsordning. Tilsynsmyndigheten skal selv beholde en kopi av sertifikatet.

Tilsynsmyndigheten skal underrette Tollvesenet om at tillatelse til import/eksport er gitt.

Ved mistanke om straffbare forhold plikter tilsynsmyndigheten å varsle Tollvesenet.

Tilsynsmyndighetens vedtak kan påklages til Utenriksdepartementet.

§ 13.Oppbevaring av dokumenter

Alle sertifikater og øvrige dokumenter som er forbundet med import, eksport og handel med uslepne diamanter må oppbevares for en periode på minst 10 år regnet fra datoen for tollklarering av forsendelsen. Dokumentene skal på forespørsel uten ugrunnet opphold overgis tilsynsmyndigheten, tollmyndighetene eller annen offentlig myndighet i Norge som har som oppgave å føre kontroll med handel med uslepne diamanter.

§ 14.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. april 2004.

Vedlegg I. Kimberley-prosessens sertifiseringsordning

Preambel

De deltakende parter,

SOM ERKJENNER at handelen med konfliktdiamanter gir grunn til alvorlig internasjonal bekymring og kan knyttes direkte til væpnede konflikter, opprørsbevegelsers aktiviteter som tar sikte på å undergrave eller velte lovlige regjeringer, samt ulovlig handel med og spredning av våpen, særlig håndvåpen og lette våpen,

SOM VIDERE ERKJENNER de ødeleggende konsekvenser av konflikter som får næring fra handelen med konfliktdiamanter, for freden og sikkerheten til befolkningen i berørte land, og de systematiske, grove bruddene på menneskerettighetene som er begått i slike konflikter,

SOM TAR TIL ETTERRETNING de negative konsekvenser av slike konflikter for regional stabilitet og de forpliktelser som De forente nasjoners pakt pålegger stater med hensyn til å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet,

SOM TAR I BETRAKTNING at det er maktpåliggende snarest å iverksette internasjonale tiltak for å hindre at problemet med konfliktdiamanter får negative følger for handelen med lovlige diamanter, som utgjør et avgjørende bidrag til økonomiene i mange av de statene som produserer, bearbeider, eksporterer og importerer diamanter, særlig utviklingslandene,

SOM MINNER OM alle relevante resolusjoner De forente nasjoners Sikkerhetsråd har vedtatt i henhold til kapittel VII i De forente nasjoners pakt, herunder de relevante bestemmelser i resolusjon 1173 (1998), 1295 (2000), 1306 (2000) og 1343 (2001), og som er fast bestemt på å bidra til og støtte iverksettelsen av de tiltak som er fastsatt i disse resolusjonene,

SOM FRAMHEVER De forente nasjoners Generalforsamlings resolusjon 55/56 (2000) om den rolle handelen med konfliktdiamanter spiller med hensyn til å gi næring til væpnede konflikter, som oppfordret det internasjonale samfunn til snarest å foreta en grundig vurdering for å utarbeide effektive, pragmatiske tiltak for å løse dette problemet,

SOM VIDERE FRAMHEVER anbefalingen i De forente nasjoners Generalforsamlings resolusjon 55/56 om at det internasjonale samfunn må utarbeide detaljerte forslag til en enkel, gjennomførbar internasjonal sertifiseringsordning for uslepne diamanter, som primært er basert på nasjonale sertifiseringsordninger og internasjonalt omforente minstestandarder,

SOM MINNER OM at Kimberley-prosessen, som ble iverksatt for å finne en løsning på det internasjonale problemet med konfliktdiamanter, omfattet de berørte interesserte parter, det vil si stater som produserer, eksporterer og importerer diamanter, samt diamantindustrien og det sivile samfunn,

SOM ER OVERBEVIST OM at muligheten for at konfliktdiamanter kan gi næring til væpnede konflikter, kan begrenses vesentlig ved å innføre en sertifiseringsordning for uslepne diamanter som utelukker konfliktdiamanter fra den lovlige handelen,

SOM MINNER OM at Kimberley-prosessen mente at en internasjonal sertifiseringsordning for uslepne diamanter som er basert på nasjonal lovgivning og praksis og overholder internasjonalt omforente minstestandarder, vil være den mest effektive metoden for å håndtere problemet med konfliktdiamanter,

SOM ANERKJENNER de viktige initiativene som allerede er tatt for å håndtere dette problemet, særlig av regjeringene i Angola, Den demokratiske republikken Kongo, Guinea og Sierra Leone, av andre større produksjons-, eksport- og importstater, av diamantindustrien, særlig Verdens diamantråd, og av det sivile samfunn,

SOM GLEDER SEG OVER de frivillige initiativene til egenregulering diamantindustrien har bebudet, og som erkjenner at en ordning for slik egenregulering bidrar til å sikre en effektiv internkontrollordning for uslepne diamanter på grunnlag av den internasjonale sertifiseringsordningen for uslepne diamanter,

SOM ERKJENNER at en internasjonal sertifiseringsordning for uslepne diamanter bare vil være troverdig dersom alle deltakende parter har innført interne ordninger for kontroll som kan fjerne konfliktdiamanter fra produksjons-, eksport- og importkjeden for uslepne diamanter på eget territorium, og som samtidig tar hensyn til at forskjellige produksjonsmetoder og handelspraksis og forskjeller i den institusjonelle kontroll med disse kan kreve ulike framgangsmåter for å overholde minstestandardene,

SOM VIDERE ERKJENNER at den internasjonale sertifiseringsordningen for uslepne diamanter må være i samsvar med internasjonal lovgivning for internasjonal handel,

SOM ERKJENNER at statenes selvråderett fullt ut skal respekteres, og at prinsippene om likhet, gjensidige fordeler og enighet skal overholdes,

ANBEFALER FØLGENDE BESTEMMELSER:

Avsnitt I. Definisjoner

For den internasjonale sertifiseringsordningen for uslepne diamanter (heretter kalt «sertifiseringsordningen») anvendes følgende definisjoner:

Med KONFLIKTDIAMANTER menes uslepne diamanter som brukes av opprørsbevegelser eller deres allierte til å finansiere konflikter som tar sikte på å undergrave lovlige regjeringer, som beskrevet i relevante resolusjoner vedtatt av De forente nasjoners Sikkerhetsråd (UNSC) i den utstrekning disse fortsatt er gyldige, eller i lignende sikkerhetsrådsresolusjoner som måtte bli vedtatt i framtiden, og slik disse er forstått og anerkjent i De forente nasjoners Generalforsamlings (UNGA) resolusjon 55/56, eller i lignende generalforsamlingsresolusjoner som måtte bli vedtatt i framtiden,

Med OPPRINNELSESLAND menes det land hvor en forsendelse uslepne diamanter er utvunnet eller brutt,

med AVSENDERLAND menes den siste deltakende part hvorfra en forsendelse av uslepne diamanter ble eksportert, som anført i importdokumentene,

Med DIAMANT menes et naturlig mineral bestående hovedsakelig av rent krystallisert karbon i det isometriske system, med en hardhet på Mohs skala for ripefasthet på 10, en egenvekt på omkring 3,52 og et brytningstall på 2,42,

med EKSPORT menes fysisk utførsel fra noen del av en deltakende parts geografiske territorium,

med EKSPORTMYNDIGHET menes myndighet(er) eller organ(er) utpekt av en deltakende part fra hvis territorium en forsendelse av uslepne diamanter sendes, og som er bemyndiget til å godkjenne et Kimberley-prosess-sertifikat,

med FRIHANDELSOMRÅDE menes et område på en deltakende parts territorium hvor alle innførte varer vanligvis anses å befinne seg utenfor vedkommende parts tollområde hva toll og avgifter ved innførsel angår,

med IMPORT menes fysisk innførsel til noen del av en deltakende parts geografiske territorium,

med IMPORTMYNDIGHET menes myndighet(er) eller organ(er) utpekt av en deltakende part til hvis territorium en forsendelse av uslepne diamanter sendes, og som er bemyndiget til å forestå alle importformaliteter og særlig kontrollere ledsagende Kimberley-prosess-sertifikater,

med KIMBERLEY-PROSESS-SERTIFIKAT menes et forfalskningssikkert dokument av et spesielt format som identifiserer en forsendelse av uslepne diamanter som samsvarende med sertifiseringsordningens krav,

med OBSERVATØR menes en representant for det sivile samfunn, diamantindustrien, internasjonale organisasjoner og ikke-deltakende regjeringer som er invitert til å delta i plenumsmøter (Videre konsultasjoner skal avholdes av formannen.),

med PAKKE menes en eller flere diamanter som er pakket sammen og ikke er individualisert,

med PAKKE AV BLANDET OPPRINNELSE menes en pakke som inneholder uslepne diamanter fra to eller flere opprinnelsesland, blandet med hverandre,

med DELTAKENDE PART menes en stat eller en organisasjon for regional økonomisk integrasjon som sertifiseringsordningen gjelder for (Videre konsultasjoner skal avholdes av formannen.),

med ORGANISASJON FOR REGIONAL ØKONOMISK INTEGRASJON menes en organisasjon bestående av suverene stater som har overdratt myndighet til organisasjonen på områder som er regulert av sertifiseringsordningen,

med USLEPNE DIAMANTER menes diamanter som er ubearbeidet eller enkelt sagd, kløvd eller grovslepet, og som hører under posisjon 7102.10, 7102.21 og 7102.31 i Det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer,

med FORSENDELSE menes en eller flere pakker som fysisk importeres eller eksporteres,

med TRANSITT menes den fysiske gjennomførsel gjennom territoriet til en deltakende eller en ikke-deltakende part, med eller uten omlasting, lagring eller skifte av transportmåte, der slik gjennomførsel bare er del av en samlet transportstrekning som begynner og slutter utenfor grensen til den deltakende eller ikke-deltakende part over hvis territorium forsendelsen gjennomføres.

Avsnitt II. Kimberley-prosess-sertifikatet

Hver deltakende part skal sikre at:

a)alle forsendelser av uslepne diamanter ved eksport ledsages av et Kimberley-prosess-sertifikat (heretter kalt «sertifikatet»),
b)dens prosedyrer for utstedelse av sertifikater oppfyller Kimberley-prosessens minstestandarder som fastsatt i avsnitt IV,
c)sertifikatene oppfyller minstekravene fastsatt i vedlegg I. Forutsatt at disse kravene oppfylles, kan deltakende parter etter eget skjønn fastsette ytterligere krav til egne sertifikater, for eksempel form, tilleggsopplysninger eller elementer av sikkerhetsmessig betydning,
d)den for kontrollformål underretter alle andre deltakende parter, gjennom formannen, om kjennetegnene ved sine sertifikater som fastsatt i vedlegg I.

Avsnitt III. Forpliktelser i forbindelse med den internasjonale handel med uslepne diamanter

Hver deltakende part skal:

a)når det gjelder forsendelser av uslepne diamanter som eksporteres til en deltakende part, kreve at hver enkelt forsendelse ledsages av et behørig godkjent sertifikat,
b)når det gjelder forsendelser av uslepne diamanter som importeres fra en deltakende part:
-kreve et behørig godkjent sertifikat,
-sikre at bekreftelse på mottak umiddelbart sendes til vedkommende eksportmyndighet. Bekreftelsen skal som et minimum vise til sertifikatets nummer, antallet pakker, vekt i karat og opplysninger om importør og eksportør,
-kreve at det gis adgang til originaleksemplaret av sertifikatet i minst tre år,
c)sikre at ingen forsendelser av uslepne diamanter importeres fra eller eksporteres til en ikke-deltakende part,
d)erkjenne at deltakende parter gjennom hvis territorium en forsendelse transitterer ikke trenger å overholde kravene i bokstav a) og b) og i avsnitt II a) dersom de utpekte myndigheter i den deltakende part gjennom hvis territorium forsendelsen føres, påser at forsendelsen forlater dets territorium i samme tilstand som da den kom inn på dets territorium (dvs. uåpnet og ikke manipulert).

Avsnitt IV. Internkontroll 

De deltakende parters forpliktelser

Hver deltakende part skal:

a)opprette en internkontrollordning med sikte på å eliminere konfliktdiamanter fra forsendelser av uslepne diamanter importert til og eksportert fra sitt territorium,
b)utpeke en eller flere import- og eksportmyndighet(er),
c)sikre at uslepne diamanter importeres og eksporteres i manipulasjonssikre beholdere,
d)etter behov endre eller vedta hensiktsmessige lover og forskrifter for å gjennomføre og håndheve sertifiseringsordningen og opprettholde avskrekkende og forholdsmessige sanksjoner for overtredelser,
e)innhente og oppbevare relevante offisielle produksjons-, import- og eksportopplysninger samt samordne og utveksle slike opplysninger i samsvar med bestemmelsene i avsnitt V.
f)ved opprettelsen av en internkontrollordning, der det er relevant ta hensyn til ytterligere muligheter for og anbefalinger vedrørende internkontroll som nærmere beskrevet i vedlegg II. 

Prinsipper for egenregulering av industrien

De deltakende parter er innforstått med at en frivillig ordning for egenkontroll av industrien, som omhandlet i preambelen til dette dokument, vil sikre et system av garantier understøttet av uavhengige revisjonsselskapers kontroll og interne sanksjoner fastsatt av industrien, som vil bidra til å tilrettelegge for full sporbarhet for statlige myndigheter av transaksjoner med uslepne diamanter.

Avsnitt V. Samarbeid og innsyn

De deltakende parter skal:

a)gjennom formannen gi hverandre informasjon som identifiserer de myndigheter eller organer de har utpekt som ansvarlige for gjennomføringen av bestemmelsene i denne sertifiseringsordningen. Hver deltakende part skal gjennom formannen gi de andre opplysninger, fortrinnsvis i elektronisk format, om relevante nasjonale lover, forskrifter, regler, prosedyrer og praksis og oppdatere opplysningene etter behov. Dette skal omfatte et sammendrag på engelsk av det sentrale innholdet i opplysningene,
b)sammenstille og gjennom formannen stille til rådighet for alle andre deltakende parter statistiske opplysninger i tråd med prinsippene fastsatt i vedlegg III,
c)regelmessig utveksle erfaringer og andre relevante opplysninger, herunder om egenvurdering, for å komme fram til den beste praksis i gitte situasjoner,
d)være imøtekommende i forbindelse med anmodninger fra andre deltakende parter om bistand med sikte på å forbedre virkemåten for sertifiseringsordningen innenfor deres territorier,
e)underrette en annen deltakende part gjennom formannen dersom den anser at den andre deltakende parts lover, forskrifter, regler, prosedyrer eller praksis ikke sikrer at konfliktdiamanter ikke eksporteres fra vedkommende deltakende part,
f)samarbeide med andre deltakende parter for å prøve å løse problemer som kan oppstå i utilsiktede situasjoner, og som kan medføre at minstekravene ikke overholdes i forbindelse med utstedelse eller godkjenning av sertifikatene, samt underrette alle andre deltakende parter om problemets kjerne og de løsninger som ble funnet,
g)gjennom relevante nasjonale myndigheter oppmuntre til nærmere samarbeid mellom deltakende parters organer med ansvar for håndheving av loven og mellom deres tollmyndigheter.

Avsnitt VI. Administrative saker 

Møter

1.Deltakende parter og observatører skal møtes årlig i plenumsmøter, samt ved slike andre anledninger som deltakende parter måtte anse som nødvendig, for å drøfte sertifiseringsordningens effektivitet.
2.De deltakende parter skal på det første plenumsmøtet vedta en forretningsorden for slike møter.
3.Møtene skal avholdes i det landet som har formannskapet, med mindre en deltakende part eller en internasjonal organisasjon tilbyr seg å være vert for et møte, og dette tilbudet aksepteres. Vertslandet skal lette innreiseformalitetene for dem som deltar på slike møter.
4.Ved avslutningen av hvert plenumsmøte skal det velges en formann som skal lede alle plenumsmøter, ad hoc-arbeidsgrupper og andre underliggende institusjoner som måtte bli opprettet i tiden fram til neste årlige plenumsmøte.
5.De deltakende parter skal treffe sine vedtak ved enighet. Skulle det vise seg umulig å oppnå enighet, skal formannen avholde konsultasjoner. 

Administrativ støtte

6.For å sikre effektiv administrasjon av sertifiseringsordningen vil administrativ støtte være nødvendig. Støttens form og funksjon skal drøftes på det første plenumsmøtet etter godkjenning fra FNs generalforsamling.
7.Administrativ støtte kan omfatte følgende funksjoner:
a)tjene som en kanal for kommunikasjon, informasjonsutveksling og konsultasjon mellom deltakende parter i saker som er omhandlet i dette dokument,
b)opprettholde og stille til rådighet for bruk av alle deltakende parter en samling av alle lover, forskrifter, regler, prosedyrer, praksiser og statistikker som er meldt i henhold til avsnitt V,
c)utarbeide dokumenter og yte administrativ støtte til plenums- og arbeidsgruppemøter,
d)påta seg ytterligere ansvar i henhold til instruks fra plenumsmøtet eller en arbeidsgruppe med fullmakt fra et plenumsmøte. 

Deltakelse

8.Deltakelse i sertifiseringsordningen er åpen på globalt, ikke-diskriminatorisk grunnlag for alle søkere som er villige og i stand til å oppfylle kravene etter ordningen.
9.Enhver som søker om å delta i sertifiseringsordningen, må meddele sin interesse ved å underrette formannen gjennom diplomatiske kanaler. Underretningen bør inneholde opplysningene omhandlet i avsnitt V bokstav a) og sendes til alle deltakende parter senest innen én måned.
10.De deltakende parter har til hensikt å invitere representanter for det sivile samfunn, diamantindustrien, ikke-deltakende regjeringer og internasjonale organisasjoner til å delta som observatører på plenumsmøter. 

Deltakende parters tiltak

11.Forut for det årlige plenumsmøtet i Kimberley-prosessen skal de deltakende parter forberede og stille til rådighet for de andre deltakende parter opplysningene fastsatt i avsnitt V bokstav a) om hvordan kravene i sertifiseringsordningen gjennomføres innenfor deres respektive jurisdiksjoner.
12.Dagsordenen for det årlige plenumsmøtet skal inneholde et punkt hvor opplysningene omhandlet i avsnitt V bokstav a) gjennomgås, og deltakende parter kan på anmodning fra plenumsmøtet legge fram nærmere opplysninger om sine respektive systemer.
13.Dersom ytterligere presisering er nødvendig, kan deltakende parter på plenumsmøtet, etter anbefalingen fra formannen, identifisere og vedta ytterligere kontrolltiltak som må iverksettes. Slike tiltak skal gjennomføres i samsvar med gjeldende nasjonal og internasjonal lovgivning. De kan omfatte, uten å være begrenset til, tiltak som:
a.anmodning om ytterligere opplysninger og presiseringer fra deltakende parter,
b.kontrollbesøk fra andre deltakende parter eller deres representanter dersom det foreligger troverdige indikasjoner på vesentlig overtredelse av sertifiseringsordningen.
14.Kontrollbesøk skal gjennomføres på en analytisk, sakkyndig og upartisk måte og med samtykke fra den berørte deltakende part. Kontrollgruppens størrelse, sammensetning, mandat og frister skal være fastsatt på grunnlag av omstendighetene og opprettes av formannen med samtykke fra den berørte deltakende part og etter konsultasjon med alle deltakende parter.
15.En rapport om resultatene av samsvarskontrolltiltakene skal oversendes til formannen og den berørte deltakende part innen tre uker etter at oppdraget er avsluttet. Eventuelle merknader fra vedkommende deltakende part samt rapporten skal offentliggjøres i et område med begrenset tilgang på en offisiell nettside for sertifiseringsordningen innen tre uker etter at rapporten ble forelagt den berørte deltakende part. De deltakende parter og observatørene skal treffe alle nødvendige tiltak for å holde saken og drøftelsene i forbindelse med overholdelse av ordningen, strengt fortrolig. 

Overholdelse og forebygging av tvister

16.Skulle det oppstå spørsmål om en deltakende parts overholdelse eller andre saker som gjelder gjennomføringen av sertifiseringsordningen, kan enhver berørt deltakende part underrette formannen, som uten opphold skal underrette alle deltakende parter om saken og innlede en dialog om hvordan saken skal løses. De deltakende parter og observatørene skal treffe alle nødvendige tiltak for å holde saken og drøftelsene i forbindelse med overholdelse av ordningen, strengt fortrolig. 

Endringer

17.Dette dokument kan endres ved enighet mellom de deltakende parter.
18.Enhver deltakende part kan fremme forslag om endringer. Med mindre annet er avtalt skal slike forslag sendes skriftlig til formannen minst nitti dager før neste plenumsmøte.
19.Formannen skal snarest sende ut ethvert endringsforslag til alle deltakende parter og observatører og føre det opp på dagsordenen for det neste årlige plenumsmøtet. 

Revisjonsordning

20.De deltakende parter ønsker at sertifiseringsordningen skal være gjenstand for periodisk revisjon slik at de får mulighet til å foreta en grundig analyse av alle elementer i ordningen. Revisjonen skal også omfatte en vurdering av hvorvidt det fortsatt er behov for en slik ordning på grunnlag av de deltakende parters og internasjonale organisasjoners, særlig De forente nasjoners, vurdering av den trussel konfliktdiamanter utgjør på angjeldende tidspunkt. Slik revisjon skal første gang gjennomføres innen tre år etter den dato da sertifiseringsordningen trådte i kraft. Med mindre annet er avtalt, skal revisjonsmøtet normalt sammenfalle med det årlige plenumsmøtet. 

Oppstart for gjennomføring av ordningen

21.Sertifiseringsordningen skal opprettes på ministermøtet om Kimberley-prosessens sertifiseringsordning for uslepne diamanter i Interlaken, 5. november 2002.

Vedlegg I til vedlegg I. Sertifikater 

A. Minstekrav til sertifikater

Sertifikater skal oppfylle følgende minstekrav:

-Hvert sertifikat skal bære overskriften «Kimberley-prosess-sertifikat» og følgende erklæring: «De uslepne diamantene i denne forsendelsen er håndtert i samsvar med bestemmelsene i Kimberley-prosessens sertifiseringsordning for uslepne diamanter»
-Opprinnelsesland for forsendelser av pakker med ublandet (dvs. av samme) opprinnelse
-Sertifikater kan utstedes på alle språk, forutsatt at engelsk oversettelse inngår
-Et unikt nummer med alpha 2-landkode i henhold til ISO 3166-1
-De skal være sikret mot manipulasjon og forfalskning
-Utstedelsesdato
-Utløpsdato
-Utstedende myndighet
-Eksportørens og importørens identitet
-Vekt/masse (karat)
-Verdi i USD
-Antall pakker i forsendelsen
-Relevant posisjon i Det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer
-Eksportmyndighetens godkjenning av sertifikatet. 

B. Valgfrie opplysninger i sertifikater

Et sertifikat kan inneholde følgende elementer av valgfri karakter:

-Krav til sertifikatet (for eksempel form, tilleggsopplysninger eller elementer av sikkerhetsmessig betydning)
-Kvalitetsmessige opplysninger om de uslepne diamantene i forsendelsen
-Importbekreftelser bør inneholde følgende:

Bestemmelsesland

Importørens identitet

Vekt i karat og verdi i USD

Relevant posisjon i Det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer

Dato for mottak hos importmyndighet

Godkjenning fra importmyndighet. 

C. Frivillige prosedyrer

Slepne diamanter kan forsendes i gjennomsiktige sikkerhetsposer.

Det unike sertifikatnummeret kan gjengis på beholderen.

Vedlegg II til vedlegg I. Anbefalinger i henhold til avsnitt IV bokstav f) 

Generelle anbefalinger

1.De deltakende parter kan utnevne en eller flere offisiell(e) koordinator(er) til å forestå gjennomføringen av sertifiseringsordningen.
2.De deltakende parter kan vurdere om det vil være hensiktsmessig å supplere og/eller forbedre innsamlingen og offentliggjøringen av statistikkene omhandlet i vedlegg III på grunnlag av innholdet i Kimberley-prosess-sertifikatene.
3.De deltakende parter oppfordres til å registrere nødvendige opplysninger og data i henhold til avsnitt V i en elektronisk database.
4.De deltakende parter oppfordres til å oversende og motta elektroniske meldinger for å støtte sertifiseringsordningen.
5.Deltakende parter som produserer diamanter og har opprørsgrupper på sitt territorium, oppfordres til å identifisere områder hvor opprørere driver utvinning av diamanter og legge disse opplysningene fram for alle andre deltakende parter. Opplysningene bør oppdateres regelmessig.
6.De deltakende parter oppfordres til å bekjentgjøre navnene på fysiske eller juridiske personer som er dømt for virksomhet som er relevant for sertifiseringsordningens formål, til alle andre deltakende parter gjennom formannen.
7.De deltakende parter oppfordres til å sikre at alle kontante innkjøp av uslepne diamanter skjer gjennom offisielle bankkanaler og er vedlagt kontrollerbar dokumentasjon.
8.Deltakende parter som produserer diamanter skal analysere sin diamantproduksjon med hensyn til følgende:
-Egenskaper ved diamantene som framstilles
-Faktisk produksjon. 

Anbefalinger med hensyn til kontroll over diamantgruver

9.De deltakende parter oppfordres til å sikre at alle diamantgruver har lisens, og bare tillate at gruver med slik lisens utvinner diamanter.
10.De deltakende parter oppfordres til å sikre at lete- og utvinningsforetak følger effektive sikkerhetsstandarder for å sikre at konfliktdiamanter ikke blandes med den lovlige produksjonen. 

Anbefalinger til deltakende parter med diamantutvinning i liten skala

11.Alle personer som driver håndverksmessig eller uformell utvinning av diamanter, skal ha lisens, og bare personer med slik lisens skal ha tillatelse til å utvinne diamanter.
12.Lisensregistrene skal inneholde følgende minsteinformasjon: navn, adresse, nasjonalitet og/eller oppholdsstatus samt området hvor den autoriserte diamantutvinningsvirksomheten finner sted. 

Anbefalinger med hensyn til kjøpere, selgere og eksportører av uslepne diamanter

13.Alle diamantkjøpere, -selgere, -eksportører, -agenter og -kurérselskaper som er involvert i transport av uslepne diamanter, bør være registrert hos og ha lisens fra hver deltakende parts kompetente myndigheter.
14.Lisensregistrene skal inneholde følgende minsteinformasjon: navn, adresse og nasjonalitet og/eller oppholdsstatus.
15.Det bør lovfestes at alle kjøpere, selgere og eksportører av uslepne diamanter skal føre et daglig register over alt kjøp og salg og all eksport, som skal oppbevares i fem år og inneholde angivelse av navn på kjøpende eller selgende klient, deres lisensnummer samt mengden og verdien av de diamantene som selges, eksporteres eller kjøpes.
16.For å lette framleggelsen av detaljerte opplysninger om virksomheten til individuelle kjøpere og selgere av uslepne diamanter skal opplysningene i punkt 14 registreres i en elektronisk database. 

Anbefalinger med hensyn til eksportprosedyrer

17.Eksportører skal forelegge forsendelser av uslepne diamanter for vedkommende eksportmyndighet.
18.Før sertifikatet godkjennes, oppfordres eksportmyndigheten til å kreve at eksportøren framlegger en erklæring om at de uslepne diamantene som eksporteres, ikke er konfliktdiamanter.
19.Uslepne diamanter skal være forseglet i en manipulasjonssikker beholder sammen med sertifikatet eller en behørig bekreftet kopi. Eksportmyndigheten skal deretter oversende en detaljert e-post til vedkommende importmyndighet med opplysninger om vekt i karat, verdi, opprinnelses- eller avsenderland, importør og sertifikatets løpenummer.
20.Eksportmyndigheten skal registrere alle opplysninger om forsendelser av uslepne diamanter i en elektronisk database. 

Anbefalinger med hensyn til importprosedyrer

21.Importmyndigheten skal motta en e-post enten før eller samtidig med mottak av en forsendelse av uslepne diamanter. Meldingen skal inneholde opplysninger om vekt i karat, verdi, opprinnelses- eller avsenderland, eksportør og sertifikatets løpenummer.
22.Importmyndigheten skal undersøke forsendelsen av uslepne diamanter for å kontrollere at verken forsegling eller beholder er blitt manipulert, og at eksporten har funnet sted i henhold til sertifiseringsordningen.
23.Importmyndigheten skal åpne og undersøke forsendelsens innhold for å kontrollere opplysningene i sertifikatet.
24.Når det er relevant og det anmodes om det, skal importmyndigheten sende returseddelen eller importbekreftelseskupongen til vedkommende eksportmyndighet.
25.Importmyndigheten skal registrere alle opplysninger om forsendelser av uslepne diamanter i en elektronisk database. 

Anbefalinger med hensyn til forsendelser til og fra frihandelsområder

26.Forsendelser av uslepne diamanter til og fra frihandelsområder skal håndteres av utpekte myndigheter.

Vedlegg III til vedlegg I. Statistikk

I erkjennelse av at pålitelige og sammenlignbare opplysninger om produksjon av og internasjonal handel med uslepne diamanter er et vesentlig virkemiddel for å sikre effektiv gjennomføring av sertifiseringsordningen, og særlig for å identifisere eventuelle uregelmessigheter eller avvik som kan tyde på at konfliktdiamanter føres inn i den lovlige handelen, gir de deltakende parter sin fulle støtte til følgende prinsipper, samtidig som de tar i betraktning nødvendigheten av å beskytte følsom forretningsinformasjon:

a)føre og offentliggjøre innen to måneder etter referanseperioden, i et standardisert format, kvartalsvise samlestatistikker over eksport og import av uslepne diamanter, over antallet sertifikater som er godkjent for eksport, samt over importerte forsendelser ledsaget av sertifikater,
b)føre og offentliggjøre statistikk over eksport og import, om mulig etter opprinnelses- og avsenderland, etter vekt i karat og verdi, samt under de relevante posisjoner (7102.10, 7102.21, og 7102.31) i Det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer (HS),
c)føre og hvert halvår, innen to måneder etter referanseperioden, offentliggjøre statistikk om produksjonen av uslepne diamanter etter vekt i karat og verdi. En deltakende part som er ute av stand til å offentliggjøre slik statistikk, skal umiddelbart underrette formannen,
d)sammenstille og offentliggjøre disse statistikkene ved i første omgang å benytte eksisterende nasjonale prosedyrer og metoder,
e)stille statistikkene til rådighet for et mellomstatlig organ eller annen hensiktsmessig ordning identifisert av de deltakende parter, med sikte på 1) sammenstilling og offentliggjøring hvert kvartal hva eksport og import angår, og 2) hvert halvår hva produksjonen angår. Statistikkene skal stilles til rådighet for analyse av interesserte parter og av de deltakende parter, individuelt eller kollektivt, i henhold til det mandat de deltakende parter har fastsatt,
f)vurdere statistiske opplysninger om den internasjonale handelen med og produksjonen av uslepne diamanter på de årlige plenumsmøtene, med sikte på å behandle beslektede spørsmål, og støtte effektiv gjennomføring av sertifiseringsordningen. 
0Vedlegget er tilføyd ved forskrift 24 feb 2004 nr. 1258 (i kraft 1 april 2004).