Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning

DatoFOR-2004-03-08-515
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2004 hefte 4
Ikrafttredelse08.03.2004
Sist endretFOR-2016-04-01-336
EndrerFOR-2001-04-17-425
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-06-06-31-§25, LOV-1975-06-06-31-§26, LOV-1975-06-06-31-§29, FOR-1975-11-21-4, FOR-1976-01-08-4297
Kunngjort16.03.2004
KorttittelForskrift om jakt mv. i statsallmenning

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) § 25, § 26 og § 29, delegeringsvedtak 21. november 1975 nr. 4 og delegeringsvedtak 8. januar 1976 nr. 4297.
Endringer: Endret ved forskrifter 20 juli 2004 nr. 1128, 18 mars 2005 nr. 244, 10 feb 2006 nr. 292, 20 feb 2007 nr. 188, 15 mai 2008 nr. 462, 18 feb 2011 nr. 158, 15 mars 2013 nr. 284, 4 mars 2016 nr. 212, 10 mars 2016 nr. 235, 1 april 2016 nr. 336.

Kapittel I. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Vilt og fisk skal forvaltes slik at hensynet til det biologiske mangfoldet ivaretas. Innenfor denne ramme skal ressursen utvikles med sikte på å ivareta rettigheter etter fjelloven, fremme det lokale næringslivet og sikre allmennhetens adgang til jakt, fiske og friluftsliv.

0Endret ved forskrifter 20 juli 2004 nr. 1128, 18 feb 2011 nr. 158.
§ 2.Virkeområde og administrasjon

Forskriften regulerer jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning.

Fjellstyret er ansvarlig for administrasjon i samsvar med fjelloven 6. juni 1975 nr. 31.

0Endret ved forskrift 20 feb 2007 nr. 188.
§ 3.Retten til jakt, felling, fangst og fiske

All jakt, felling, fangst og fiske skal bys ut på en måte som er akseptabel for allmennheten.

Dersom det ved jakt/felling av elg, hjort, rådyr, bjørn, ulv, jerv, gaupe, bever og småvilt uten hund, er nødvendig å regulere antall jegere, skal det påses at det er en rimelig fordeling mellom innenbygdsboende og utenbygdsboende jegere/jaktlag. Tilsvarende gjelder ved regulering av antallet fiskekort jf. fjellovens § 30 første ledd, annet pkt.

0Endret ved forskrifter 18 mars 2005 nr. 244 (i kraft 1 april 2005), 20 feb 2007 nr. 188.
§ 4.Felles forvaltningsområder

Mindre statsallmenninger som ikke egner seg for fritt salg av jakt- eller fiskekort eller selvstendig forvaltning, skal fortrinnsvis forvaltes felles med naboeiendommer for å oppnå en rasjonell og forsvarlig forvaltning.

0Endret ved forskrift 20 feb 2007 nr. 188.
§ 5.Rapporteringsplikt

Fjellstyret kan kreve at jegere og fiskere leverer rapport om jakt- og fiskeresultatet og returnerer ubrukte fellingstillatelser straks jakten er avsluttet.

0Endret ved forskrift 20 feb 2007 nr. 188.

Kapittel II. Salg av fiske, småviltjakt og fangst

§ 6.Korttyper

Følgende korttyper skal være tilgjengelige:

1.dagskort/døgnkort, unntatt i periode med krav om søknad,
2.5-dagerskort eller ukekort (7 dager) frem til 23. desember og ukekort (7 dager) for fiske,
3.sesongkort med gyldighet frem til 23. desember.

Fjellstyret kan dessuten tilby:

1.det alternativ som fjellstyret under pkt. 2 ovenfor velger ikke å innføre som obligatorisk korttype,
2.familiekort for fiske (ektepar, samboerpar og enslige) m/barn under 20 år,
3.2- og 3-dagers/døgnkort,
4.særskilte kortordninger for ungdom mellom 16 og 20 år, personer over 67 år og for grupper på kortere turer hvor jakt og fiske ikke er det primære formålet (ekskursjoner, skoleklasser på tur),
5.gratis jakt for personer som etter forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 6 helt eller delvis skal slippe å betale for jaktkort,
6.sesongkort, 5-dagers og ukekort (7 dager) i perioden fra 1. januar til jakttidens slutt og dagskort i regulert periode,
7.jaktkort på smårovvilt. Fjellstyret bestemmer om det kun skal tilbys sesongkort eller om også andre korttyper jf. første ledd skal tilbys,
8.fiskekort for skoleklasser, studenter, flyktninger eller lignende grupper hvor hensikten er opplæring eller rekruttering.

Døgnkortet skal være gyldig i 24 timer. Dersom fjellstyret selger døgnkort skal jeger/fisker selv kunne bestemme fra hvilket tidspunkt kortet skal gjelde.

Ved salg av sesongkort med gyldighet frem til 23. desember, kan det ikke tilbys nytt sesongkort med gyldighet fra 1. januar.

Personer som ikke er bosatt i Norge kan ikke gis adgang til fiske med faststående redskap, småviltjakt og fangst.

0Endret ved forskrifter 20 feb 2007 nr. 188, 18 feb 2011 nr. 158, 4 mars 2016 nr. 212, 10 mars 2016 nr. 235, 1 april 2016 nr. 336.
§ 7.Beverjakt og -fangst

Beverjakt og fangst skal utbys etter en nærmere fastsatt kortpris. Slik jakt kan også leies bort ved ett- eller flerårige kontrakter. Likevel ikke for lengre enn totalt 5 jaktår.

For jakt på bever er det kommunegrensene pr. 28. oktober 2015 som definerer hvem som er innenbygdsboende.

Personer som ikke er bosatt i Norge kan ikke gis adgang til å jakte bever.

0Endret ved forskrifter 20 feb 2007 nr. 188, 4 mars 2016 nr. 212.

Kapittel III. Salg av storviltjakt

§ 8.Elg og hjort

Følgende alternative utbudsmåter skal gjelde:

a)Fast pris pr. kg kjøtt for felt dyr. Fjellstyret kan bestemme at det skal betales en fast grunnavgift for hvert enkelt dyr som tildeles. Innbetalt grunnavgift trekkes fra i det endelige oppgjør for felte dyr.
b)I særlige tilfeller kan jaktretten leies ut til fast pris pr. dyr.
c)Jaktkort til fast pris med tillegg pr. kg kjøtt ved felt vilt.

Er det flere søkere skal tildeling skje ved loddtrekning. Jaktkort for elg og hjort kan tilbys gjennom i natur og lignende formidlingstjenester eller ved direktesalg fra fjellstyret uten loddtrekning.

Slik jakt kan leies bort ved ett- eller flerårige kontrakter. Likevel ikke for lengre enn totalt 5 jaktår.

Fjellstyret kan bestemme at jaktlag skal bestå av et minste antall jegere.

Elg- og hjortejakt på statsallmenningsgrunn skal gjøres kjent for alle bosatte i Norge. Utlysingsteksten skal gjøres tilgjengelig på Internett.

For jakt på elg og hjort er det kommunegrensene pr. 28. oktober 2015 som definerer hvem som er innenbygdsboende.

Personer som ikke er bosatt i Norge kan ikke gis adgang til jakt på elg og hjort.

0Endret ved forskrifter 20 feb 2007 nr. 188, 15 mai 2008 nr. 462, 18 feb 2011 nr. 158, 4 mars 2016 nr. 212.
§ 9.Villrein

Følgende alternative utbudsmåter skal gjelde:

a)Pris pr. dyr, fastsatt etter kjønn og alder.
b)Kilopris.
c)Pris basert på vektklasser etter gjennomsnittsvektene i den lokale villreinstammen.

Fjellstyret kan bestemme at det skal betales en fast grunnavgift for hvert enkelt dyr som tildeles. Slik innbetalt grunnavgift skal trekkes fra i det endelige oppgjør for felte dyr.

§ 10.Jaktlag under villreinjakt

Fjellstyret kan tillate at jegere som har fått tildelt fellingstillatelse på villrein organiserer seg i jaktlag på inntil 5 personer. Fjellstyret kan tillate at inntil 3 jegere organiserer seg i et jaktlag når minst en av jegerne har fått tildelt fellingstillatelse. Den jegeren fellingstillatelsen lyder på skal bære fellingstillatelsen under jakten.

Tillatelsen skal inneholde opplysninger om

a)hvem som er ansvarlig kontaktperson.
b)navn på samtlige jaktlagsmedlemmer
c)hvilke dyr laget har rett til å felle.

En person kan bare være medlem av ett jaktlag. Tillatelsen skal alltid medbringes under jakta av den som til enhver tid er ansvarlig for jaktlaget.

0Endret ved forskrifter 20 feb 2007 nr. 188, 18 feb 2011 nr. 158.
§ 11.Rådyr

Rådyr skal utbys etter en nærmere fastsatt kortpris. Slik jakt kan også leies bort ved ett- eller flerårige kontrakter. Likevel ikke for lengre enn totalt 5 jaktår.

For jakt på rådyr er det kommunegrensene pr. 28. oktober 2015 som definerer hvem som er innenbygdsboende.

Personer som ikke er bosatt i Norge kan ikke gis adgang til å jakt rådyr.

0Endret ved forskrifter 18 mars 2005 nr. 244 (i kraft 1 april 2005), 20 feb 2007 nr. 188, 4 mars 2016 nr. 212.
§ 12.Kvotejakt og lisensfelling av bjørn, ulv, jerv og gaupe

Tillatelse til lisensfelling og kvoteregulert jakt/felling av bjørn, ulv, jerv og gaupe skal tilbys i de områder hvor fastsatt myndighet har vedtatt kvote.

For kvotejakt og lisensfelling av bjørn, ulv, jerv og gaupe er det kommunegrensene pr. 28. oktober 2015 som definerer hvem som er innenbygdsboende.

Personer som ikke er bosatt i Norge kan ikke gis adgang til kvotejakt eller lisensfelling av bjørn, ulv, jerv og gaupe.

0Tilføyd ved forskrift 20 feb 2007 nr. 188, endret ved forskrift 4 mars 2016 nr. 212.

Kapittel IV. Priser

§ 13.Prisrammer

Følgende prisrammer er gjeldende frem til 31. mars 2021. For de ulike korttyper skal øvre prisramme for utenbygdsboende fiskere/jegere være: 

Fiske:

Dagskort/døgnkortKr100,–
UkekortKr350,–
SesongkortKr700,–
  

Småviltjakt og fangst:

Dagskort/døgnkortKr250,–
5 dagerskortKr1000,–
Ukekort (7 dager)Kr1400,–
SesongkortKr2300,–
 

Villreinjakt:

Fritt dyrKr6500,–
Liten bukk inntil 55 kgKr5100,–
Simle/ungdyrKr3400,–
KalvKr1600,–

Prisen på 2 og 3 dagers/døgnkort for småviltjakt må ikke overstige makspris pr. dag ganger antallet dager kortet gjelder for. Dersom det selges familiekort for fiske må kortprisene for dagskort/døgnkort ikke overstige kr 165,– for ukekort ikke overstige kr 500,– og for sesongkort ikke overstige kr 970,–. I tillegg til de oppgitte priser kan fjellstyret kreve et depositum som tilbakebetales ved innsendt statistikk over felt vilt/fisk.

Når fjellstyret gjør bruk av digitale tilbuds- og betalingsløsninger levert av eksterne leverandører kan transaksjonskostnader ved salg av jakt, fangst og fiskekort (inklusiv villrein) belastes kjøper i tillegg til makspris. Transaksjonsgebyret som belastes kjøper over makspris må ikke overstige kr 20,– pr. jakt- eller fiskekort.

Prisen på småviltjakt og villreinjakt for utenbygdsboende kan overstige prisen for innenbygdsboende med inntil det dobbelte. Ved prisfastsettelse etter § 9 første ledd bokstav b, skal totalbeløpet for hvert felte dyr ikke overstige den øvre prisrammen som er fastsatt for vedkommende kategori dyr. Når statsallmenning blir slått sammen med andre eiendommer slik at småviltjakt/fisketilbudet blir vesentlig forbedret, kan de fastsatte prisrammer overstiges med inntil det dobbelte. Dersom større utmarkstrekninger blir slått sammen til felles kortområder kan fjellstyret med Miljødirektoratets samtykke fastsette særskilt pris på slike felleskort.

Prisen for fiske med garn og oter og fiskekort for personer som ikke er bosatt i Norge (utlendinger) kan overstige de fastsatte priser med inntil det dobbelte.

For fiske i vassdrag med anadrom laksefisk kan kortprisen overstiges med inntil det firedobbelte av maksimal prisramme for innlandsfisk. Det skal være lik pris for innen- og utenbygdsboende.

Straks fjellstyrets vedtak om prisfastsettelse er endelig, skal avskrift sendes Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrifter 10 feb 2006 nr. 292, 20 feb 2007 nr. 188 (tidligere § 12), 18 feb 2011 nr. 158, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 4 mars 2016 nr. 212.
§ 14.Maksimalpriser for elg, hjort, rådyr, bjørn, ulv, jerv, gaupe og bever

Prisene på utleie av jaktrett på elg, hjort, rådyr, bjørn, ulv, jerv, gaupe og bever fastsettes av fjellstyret. Dersom det anses nødvendig, kan Miljødirektoratet fastsette maksimalpriser.

Det skal være lik pris for innen- og utenbysboende jeger for jakt på disse artene.

0Endret ved forskrifter 18 mars 2005 nr. 244 (i kraft 1 april 2005), 20 feb 2007 nr. 188 (tidligere § 13), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

Kapittel V. Melding om felling ved jakt på elg og hjort

0Overskriften tilføyd ved forskrift 20 feb 2007 nr. 188.
§ 15.Melding om felling

Fjellstyret kan bestemme at jeger eller jaktlag skal gi melding til oppsyn eller kontaktperson ved felling i henhold til tillatelse. Fjellstyret bestemmer når slik melding skal gis og gir underretning om dette i jegerkontrakt.

0Tilføyd ved forskrift 20 feb 2007 nr. 188.

Kapittel VI. Avsluttende bestemmelser

0Overskriften endret ved forskrift 20 feb 2007 nr. 188 (tidligere kapittel V).
§ 16.Retningslinjer og dispensasjoner

Miljødirektoratet kan gi nærmere retningslinjer for praktiseringen av disse forskriftene. Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller på bakgrunn av søknad gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 20 feb 2007 nr. 188 (tidligere § 14), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 17.Straff

Overtredelse av denne forskrift § 5, første ledd er straffbart, jf. fjelloven 6. juni 1975 nr. 31 § 37.

0Endret ved forskrift 20 feb 2007 nr. 188 (tidligere § 15).
§ 18.Ikrafttredelse

Disse bestemmelser trer i kraft straks.

Er priser og korttyper alt fastsatt, gjelder de ut sesongen med mindre fjellstyret bestemmer noe annet. Forskrift 17. april 2001 nr. 425 om korttyper og prisrammer for fiske, jakt og villreinjakt i statsallmenning, oppheves fra samme dato.

0Endret ved forskrift 20 feb 2007 nr. 188 (tidligere § 16).