Forskrift om helseføretak som statsorgan etter lov om målbruk i offentleg teneste.

DatoFOR-2004-03-18-532
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2004 hefte 5
Ikrafttredelse18.03.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-04-11-5-§3, FOR-1980-12-05-4938
Kunngjort19.03.2004
KorttittelForskrift om målbruk i helseføretak

Kapitteloversikt:

Fastsett av Kultur- og kyrkjedepartementet 18. mars 2004 med heimel i lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste § 3 andre ledd, jf. forskrift 5. desember 1980 nr. 4938 om målbruk i offentleg teneste.

I

Helseføretak og regionale helseføretak etter lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseføretak m.m. § 2 er å rekna som «organ for stat» etter lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste § 1 og dermed som ein del av «statstenesta» etter § 2 første ledd i sistnemnde lov.

II

Forskrifta trer i kraft straks.