Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur)

DatoFOR-2004-03-19-537
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2004 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endretFOR-2014-12-15-1831 fra 01.01.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-79-§23, LOV-2003-12-19-124-§5, FOR-2003-12-19-1790, LOV-2009-06-19-97-§19, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort23.03.2004
Rettet31.03.2004 (§ 6 siste ledd)
KorttittelForskrift om IK-Akvakultur

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 19. mars 2004 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 23, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 19 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
Endringer: Endret ved forskrifter 28 des 2005 nr. 1727 (forskriften gjengitt i sin helhet etter endringene bl.a. i hjemmel), 17 juni 2008 nr. 824, 18 des 2009 nr. 1706, 6 aug 2010 nr. 1147, 15 des 2014 nr. 1831.

§ 1.Formål

Denne forskriften skal sikre en systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle akvakulturlovgivningen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for virksomheter som omfattes av:

a)lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven),
b)lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) begrenset til regler som regulerer dyrehelse i akvakulturanlegg, notvaskerier, slakteri- og tilvirkningsanlegg og hos transportør, eller
c)lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern (dyrevernloven) begrenset til akvakulturanlegg, slakteri- og tilvirkningsanlegg og transportør.

For akvakulturanlegg med akvariedyr gjelder forskriften kun akvakulturanlegg som er omfattet av krav om godkjenning etter forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m. § 5.

Forskriften gjelder ikke for virksomhet som omfattes av forskrift om fangstbasert akvakultur.

0Endret ved forskrifter 17 juni 2008 nr. 824 (i kraft 1 aug 2008), 18 des 2009 nr. 1706 (i kraft 1 jan 2010), 15 des 2014 nr. 1831 (i kraft 1 jan 2015).
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Akvakulturanlegg: enhver lokalitet, fysisk avgrenset område eller installasjon som drives av et akvakulturforetak der akvakulturdyr oppdrettes, med unntak av de lokaliteter, områder eller installasjoner der ville akvatiske dyr høstet eller fanget med tanke på konsum, holdes midlertidig uten å fôres i påvente av å bli slaktet. Med akvakulturforetak menes her ethvert privat eller offentlig foretak, ideelt eller ikke, som utøver en hvilken som helst virksomhet i forbindelse med oppdrett, hold eller dyrking av akvakulturdyr.
b)Akvakulturdyr: vannlevende dyr, inkludert kjønnsprodukter, hvile- og forplantningsstadier, unntatt sjøpattedyr, som kommer fra eller er ment for akvakulturanlegg.
c)Akvakulturlovgivningen: de lovene som er nevnt i § 2 og forskrifter fastsatt med hjemmel i disse.
d)Internkontroll: systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen.
e)Notvaskerier: virksomhet som transporterer eller rengjør nøter og eventuelt annet utstyr fra akvakulturanlegg.
f)Slakteri- og tilvirkningsanlegg: virksomhet hvor det foregår slakting eller tilvirkning av akvatiske dyr fra akvakulturanlegg.
g)Transportør: enhver fysisk eller juridisk person som transporterer akvakulturdyr for egen eller tredjemanns regning.
0Endret ved forskrifter 17 juni 2008 nr. 824 (i kraft 1 aug 2008), 18 des 2009 nr. 1706 (i kraft 1 jan 2010).
§ 4.Plikt til internkontroll

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten, og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne.

§ 5.Internkontrollens innhold

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av akvakulturlovgivningen.

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

a)sørge for at de lover og forskrifter i akvakulturlovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig,
b)sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige og oppdaterte kunnskaper og ferdigheter i virksomhetens internkontroll,
c)fastsette mål for internkontrollarbeidet,
d)ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet knyttet til etterlevelse av akvakulturlovgivningen er fordelt i virksomheten,
e)kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene,
f)iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen, og
g)foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av akvakulturlovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.

Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte forhold som nevnt i § 5 annet ledd bokstav c til g.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1706 (i kraft 1 jan 2010).
§ 6.Tilsyn og vedtak

Fiskeridirektoratet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med akvakulturloven. Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven og dyrevernloven.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1706 (i kraft 1 jan 2010).
§ 7.Dispensasjon

Mattilsynet og Fiskeridirektoratet kan i særskilte tilfelle på sine respektive forvaltningsområder dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1706 (i kraft 1 jan 2010).
§ 8.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28, dyrevelferdsloven § 37 og akvakulturloven § 31.

0Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005.