Forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

DatoFOR-2004-04-01-611
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 5
Ikrafttredelse01.04.2004
Sist endretFOR-2014-12-15-1907 fra 01.01.2015
EndrerFOR-2003-04-11-461
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-01-16-5-§2, LOV-2004-01-16-5-§3, LOV-2004-01-16-5-§10, LOV-1995-05-12-23-§3, FOR-2003-04-11-461-§1
Kunngjort16.04.2004
KorttittelForskrift om svine- og fjørfeproduksjonen

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. april 2004 med hjemmel i lov 16. januar 2004 nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 2 første ledd første og annet punktum, § 3 tredje ledd og § 10 første ledd annet punktum og lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 første ledd. § 1 er en videreføring av kgl.res. 11. april 2003 nr. 461 § 1.
Endringer: Endret ved forskrifter 26 april 2013 nr. 421, 26 april 2013 nr. 453, 25 april 2014 nr. 575, 3 sep 2014 nr. 1144, 15 des 2014 nr. 1613, 15 des 2014 nr. 1907.

§ 1.1 Konsesjonsgrenser

Grensene for svine- og fjørfehold som kan drives uten departementets tillatelse er;

1.slaktekyllingproduksjon med inntil 280 000 omsatte og slaktede kyllinger pr. år eller
2.kalkunproduksjon med inntil 60 000 omsatte og slaktede kalkuner pr. år eller
3.eggproduksjon med maksimalt 7.500 innsatte høner på ethvert tidspunkt eller
4.svineproduksjon med inntil 2.100 omsatte og slaktede slaktegriser pr. år, eller maksimalt 105 innsatte avlspurker på ethvert tidspunkt eller
5.satellitt i purkering med inntil 53 avlspurker på ethvert tidspunkt, eller maksimalt 2.100 omsatte og slaktede slaktegriser pr. år.

For nav i purkeringer kan det innvilges konsesjon for inntil 450 innsatte avlspurker.

0Endret ved forskrifter 26 april 2013 nr. 421, 15 des 2014 nr. 1907 (i kraft 1 jan 2015).
1§ 1 er en videreføring av kgl.res. 11. april 2003 nr. 461 § 1.
§ 2.Produksjon over to år

Det er tillatt å overstige konsesjonsgrensen eller innvilget dyretall med inntil 15% ett år, mot tilsvarende reduksjon i produksjonen det påfølgende året. Det er alltid de to siste årene som vurderes i sammenheng.

§ 3.Forholdstall

En slaktegris regnes som en konsesjonsenhet, en avlspurke som 20 konsesjonsenheter, en avlspurke i purkering som 40 konsesjonsenheter, en slaktekylling som 0,0075 konsesjonsenheter, en kalkun som 0,035 konsesjonsenheter og en verpehøne som 0,28 konsesjonsenheter.

0Endret ved forskrifter 26 april 2013 nr. 453, 15 des 2014 nr. 1613 (i kraft 1 jan 2015).
§ 4.Definisjoner
1.Som slaktekylling regnes slaktekylling fra en ukes alder.
2.Som kalkun regnes kalkun fra en ukes alder.
3.Som høne regnes høne fra 20 ukers alder som produserer egg til konsum eller rugeggproduksjon.
4.Som slaktegris regnes gris fra 50 kg levende vekt.
5.Som avlspurke regnes gris som har født minst ett kull.
6.Med purkering menes driftsopplegg der en produsent med en besetning av avlspurker (nav) leier ut høydrektige avlspurker til flere produsenter (satellitter) for smågris eller slaktegrisproduksjon.
§ 5.Unntak fra konsesjonsplikten etter lovens § 3 første ledd

Dersom en har drevet ervervsmessig svine- eller fjørfeproduksjon i minimum ti år og overtar en eiendom med ervervsmessig svine- eller fjørfeproduksjon som en har odelsrett til, og produksjonene til sammen overstiger grensen for konsesjonsfri drift, kan det gjøres unntak fra konsesjonsplikten etter lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 3 første ledd. Fylkesmannen kan dispensere fra tiårskravet.

Ved inngåelse av ekteskap eller samboerskap der partene har hver sin ervervsmessige svine- eller fjørfeproduksjon som de har drevet i minimum tre år, og disse produksjonene til sammen overstiger grensen for konsesjonsfri drift, kan det gis unntak fra konsesjonsplikten etter lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 3 første ledd.

Produksjonen kan ikke flyttes til et annet gårds- og bruksnummer.

§ 6.Omlegging av produksjonen innenfor innvilget antall konsesjonsenheter

Produsenter med innvilget konsesjon kan fritt legge om produksjonen til et annet dyreslag enn det opprinnelig ble gitt konsesjon på. Ved omlegging benyttes det opprinnelig vedtatte antallet dyr som utgangspunkt, justert med det til enhver tid gjeldende forholdstallet for dyreslaget som ønskes produsert.

0Endret ved forskrift 15 des 2014 nr. 1613 (i kraft 1 jan 2015).
§ 7.Vilkår for purkeringer

Avlspurkene skal eies av navet, og smågrisene skal eies av satellittene. Etter avvenning skal avlspurkene tilbake til navet. Det skal ikke foregå grising ved navet. Det skal ikke produseres slaktegris i navet ut over det som er nødvendig til rekruttering.

Nav og satelitter kan ikke ha eierinteresser eller andre former for økonomiske interesser i hverandres produksjoner.

Navet plikter å rapportere til fylkesmannen hvilke besetninger som inngår som satellitter i purkeringer, og hvor mange avlspurker den enkelte satellitt skal leie fra navet.

§ 8.Standardisert erstatning

Drives produksjon ut over gjeldende konsesjonsgrenser eller tildelt konsesjon ilegges standardisert erstatning etter følgende satser pr. dyr:

1.Slaktekyllingkr 4
2.Kalkunkr 30
3.Verpehønekr 90
4.Slaktegriskr 300
5.Avlspurke i konvensjonell driftkr 10 500
6.Avlspurke i satellitt i purkeringkr 18 500
7.Avlspurke i nav i purkeringkr 1 800

Ved produksjon av flere dyreslag, beregnes erstatningen forholdsmessig ut fra de enkelte produksjonenes andel av den totale produksjonen.

Dersom antallet innsatte purker har oversteget konsesjonsgrensen for en kortere periode enn ett år skal erstatningen beregnes forholdsmessig ut fra periodens varighet.

0Endret ved forskrift 15 des 2014 nr. 1613 (i kraft 1 jan 2015).
§ 9.Endring av tildelte konsesjoner

Produsenter med konsesjon til å produsere et bestemt antall innsatte slaktekylling, kalkun eller slaktegris pr. år, skal gis konsesjon til å produsere det tilsvarende antall omsatte og slaktede slaktekylling, kalkun eller slaktegris pr. år.

§ 10.Søknadsprosedyre

Søknad skal fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet, og sendes kommunen. Kommunen forbereder saken og avgir innstilling til fylkesmannen. Vedtak fattes av fylkesmannen.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 11.Delegering

Departementets myndighet etter lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen delegeres til Landbruksdirektoratet og fylkesmannen. Dette gjelder ikke departementets myndighet etter lovens § 2 første ledd annet punktum.

0Endret ved forskrifter 25 april 2014 nr. 575, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 12.Klage

Vedtak fattet av fylkesmannen kan påklages til Landbruksdirektoratet.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. april 2004. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 11. april 2003 nr. 461 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 2 flg.