Forskrift om vanntrekk ved landing av pelagisk fanget råstoff til konsum

DatoFOR-2004-04-15-627
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2004 hefte 5
Ikrafttredelse15.04.2004
Sist endretFOR-2016-08-25-998
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§39, LOV-2008-06-06-37-§42
Kunngjort20.04.2004
KorttittelForskrift om vanntrekk ved pelagisk råstoff til konsum

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 15. april 2004 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 36, § 39 og § 42.
Endringer: Endret ved forskrifter 14 jan 2013 nr. 36, 29 aug 2014 nr. 1124, 25 aug 2016 nr. 998.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder landing av pelagisk fanget råstoff til konsum fra norske fartøy og omfatter enhver som mottar eller kjøper slikt råstoff.

Denne forskrift gjelder også alle tilfeller der pelagisk fanget råstoff til konsum landes fra utenlandsk fartøy, herunder landing av slikt råstoff som behandles i samsvar med regler om tollager eller transitt gjennom Norge.

0Endret ved forskrifter 29 aug 2014 nr. 1124, 25 aug 2016 nr. 998.
§ 2.Vanntrekk og beregning av nøyaktig kvantum

Nøyaktig kvantum ført på landingsseddel eller sluttseddel skal være totalt kvantum avlest på vekten, vektavlesning, fratrukket vanntrekk på 2%.

§ 3.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

0Endret ved forskrift 14 jan 2013 nr. 36.
§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.