Tjenesteordning for proster.

DatoFOR-2004-04-16-634
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2004 hefte 5
Ikrafttredelse01.07.2004
Sist endretFOR-2012-06-29-704 fra 01.07.2012
EndrerFOR-1993-09-10-850
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§16, LOV-1996-06-07-31-§34, FOR-2012-06-08-505
Kunngjort20.04.2004
KorttittelTjenesteordning for proster

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. april 2004 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 § 16 og lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 34. Fremmet av Kultur- og kirkedepartementet (nå Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet).
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 8. juni 2012 nr. 505.
Endringer: Endret ved forskrift 29 juni 2012 nr. 704.

§ 1.Prosten leder prestetjenesten i prostiet og bistår biskopen i dennes embetsutøvelse.
§ 2.Prosten er forpliktet på de mål og strategier som er fastsatt for virksomheten i Den norske kirke og i vedkommende bispedømme og skal støtte opp om tiltak som fremmer disse.
§ 3.Prosten skal i samvirke med kirkelige råd og utvalg bidra til et godt arbeidsmiljø, samarbeid og åndelig fellesskap innen de kirkelige arbeidslag i prostiet og bistå ansatte og kirkelige organer med faglig veiledning, råd og støtte.
§ 4.Prosten ivaretar arbeidsgivers styringsrett overfor prestene i prostiet og har biskopen som sin overordnede. Prosten er nærmeste overordnede for prostiets sokneprester og prostiprester og fordeler de oppgaver mellom prostiets prester som ikke allerede er pålagt den enkelte prest ved instruks eller særskilt bestemmelse gitt av høyere myndighet. Prosten tilstår prestene ferie og tjenestefrihet i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk.
§ 5.Prosten skal se til at prestene i prostiet forvalter Ord og sakrament slik at kristen tro og kristent liv fremmes i menighetene ved at de etter gjeldende ordninger
a)holder forordnede gudstjenester og forretter kirkelige handlinger,
b)deltar i utførelsen av dåps- og konfirmasjonsopplæring,
c)utøver sjelesorg og veiledning, går med dødsbud, reiser i soknebud og også ellers besøker syke i soknene og
d)utfører forkynnerarbeid og i samråd med menighetsrådet annet menighetsbyggende arbeid.

Prosten skal stimulere prestene til etterutdanning og bidra til at de opprettholder og utvikler sin kompetanse i samsvar med fastsatte mål og planer.

§ 6.Prosten skal sørge for den nødvendige samordning mellom prestetjenesten og de kirkelige rådenes virksomhet.

Prosten er medlem av prostirådet, der hvor slikt er opprettet. Prosten har rett til å ta del i menighetsmøter og menighetsrådsmøter i prostiet, men bare stemme om han/hun ellers har stemmerett i organet. Prosten er medlem av kirkelig fellesråd når han/hun er oppnevnt av biskopen, og kan også bemyndiges til uten stemmerett å ta del i fellesrådets møter på biskopens vegne.

§ 7.Prosten
a)gjør tjeneste som menighetsprest slik biskopen fastsetter,
b)foretar prostebesøk i prostiets menigheter etter den ordning som er fastsatt i bispedømmet,
c)deltar i forberedelse og gjennomføring av bispevisitaser og utfører de deler av visitasen som pålegges av biskopen, i samsvar med visitasreglement for Den norske kirke,
d)medvirker ved tilsetting av biskop og ved tilsetting av kirkelige tjenestemenn etter gjeldende regler,
e)utferdiger for biskopen forslag til instruks for den enkelte menighetsprest i prostiet i samsvar med regler fastsatt i tjenesteordning for menighetsprester,
f)medvirker ved ordinasjon av prest og vigsling av kateket, kantor og diakon etter gjeldende bestemmelser,
g)foretar vigsling til fast kirkelig tjeneste etter gjeldende bestemmelser,
h)innsetter menighetsprest, kateket, kantor og diakon, eller bemyndiger andre til å gjøre det, etter gjeldende bestemmelser,
i)holder seg orientert om kirkene i prostiet og medvirker ved kirkevigsler,
j)samtykker i at forsamlingslokaler nyttes og innvies som interimskirker,
k)vigsler kirkegård eller bemyndiger annen prest til å gjøre det,
l)deltar i prostemøte og bispedømmemøter,
m)deltar i kirkejubileer, grunnsteinsnedleggelser og liknende spesielle anledninger sammen med eller på vegne av biskopen og
n)gir uttalelse i saker som gjelder forhold i prostiet og etter anmodning av høyere myndighet også i saker som gjelder bispedømmet eller hele Den norske kirke.

Prosten utfører for øvrig de gjøremål som til enhver tid er pålagt ved bestemmelse av Kongen, departementet eller biskopen.

0Endret ved forskrift 29 juni 2012 nr. 704 (i kraft 1 juli 2012).
§ 8.Prosten er med hensyn til rettigheter og plikter undergitt de regler som gjelder for statens embets- og tjenestemenn generelt og for den kirkelige forvaltning spesielt. Prostens embets- eller tjenestedistrikt utgjør et prosti med utstrekning fastsatt av departementet. Prosten må finne seg i endringer i gjøremål og embets- eller tjenestedistriktets utstrekning.
0Endret ved forskrift 29 juni 2012 nr. 704 (i kraft 1 juli 2012).
§ 9.Prost i et prosti med domkirke er domprost. Domprosten er biskopens faste vikar. Biskopen kan i særskilte tilfeller bemyndige domprosten til å utføre bispetjeneste.
§ 10.Prosten innsettes i sin stilling av biskopen eller på dennes vegne av domprosten eller en annen prost etter avgjørelse av biskopen.
0Endret ved forskrift 29 juni 2012 nr. 704 (i kraft 1 juli 2012).
§ 11.Prosten lønnes etter statens lønnsregulativ og får særskilte godtgjøringer etter de regler og satser som gjelder til enhver tid. For tjenestereiser som er nødvendige for å utføre oppgaver etter denne tjenesteordning, tilkommer prosten skyssgodtgjøring etter statens satser innenfor budsjettramme fastsatt av bispedømmerådet.
§ 12.Tjenesteordningen for menighetsprester gjelder for proster så langt den passer.
§ 13.Tjenesteordningen kan endres ved vedtak av departementet.
§ 14.Tjenesteordningen gjelder fra 1. juli 2004. Fra samme tidspunkt oppheves tjenesteordning for proster 10. september 1993 nr. 850.