Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift

DatoFOR-2004-04-30-678
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2004 Nr. 6
Ikrafttredelse30.04.2004
Sist endretFOR-2015-09-25-1102 fra 01.10.2015
EndrerFOR-1988-08-23-704
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§27
Kunngjort04.05.2004
KorttittelForskrift om betaling av bomavgift

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 30. april 2004 med hjemmel i veglov 21. juni 1963 nr. 23 § 27 tredje ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 381, 25 sep 2015 nr. 1102.
Oppheves ved forskrift 28 nov 2016 nr. 1418 (i kraft 1 okt 2017).

§ 1.Denne forskriften gjelder for de tilfeller motorkjøretøy passerer bomstasjon.
§ 2.Ved passering av bomstasjon skal det betales bomavgift fastsatt etter nærmere bestemmelser i medhold av veglov 21. juni 1963 nr. 23 § 27. Er føreren av kjøretøyet en annen enn den som var registrert som eier ved passeringen, er føreren og den registrerte eieren solidarisk ansvarlig for bomavgiften, med mindre kjøretøyet er fravendt eieren ved et lovbrudd med en strafferamme på mer enn ett år.
0Endret ved forskrift 25 sep 2015 nr. 1102 (i kraft 1 okt 2015).
§ 3.I tillegg til bomavgiften plikter føreren av motorkjøretøy å betale en avgift fastsatt av Vegdirektoratet dersom bomstasjon blir passert uten at lovlig bomavgift blir betalt. Er føreren av kjøretøyet en annen enn den som ved overtredelsen var registrert som eier, er føreren og den registrerte eieren solidarisk ansvarlig for tilleggsavgiften, med mindre kjøretøyet er fravendt eieren ved et lovbrudd med en strafferamme på mer enn ett år.

Dersom tilleggsavgiften ikke blir betalt innen 3 uker etter at underretning om ilagt tilleggsavgift er kommet fram, forhøyes tilleggsavgiften med 50% uten hensyn til hva som er årsaken til at den ikke blir betalt innen fristen.

0Endret ved forskrift 25 sep 2015 nr. 1102 (i kraft 1 okt 2015).
§ 4.Ilagt tilleggsavgift kan påklages til regionvegkontoret. Klagen må framsettes innen 3 uker etter at underretning om vedtaket er kommet fram, jf. forvaltningsloven § 29 og § 30. Klagen utformes i samsvar med forvaltningsloven § 32. Klagen inngis til bompengeselskapet eller det organ som har ilagt tilleggsavgift.

Innlevert klage utsetter ikke betalingsfristen etter § 3.

§ 5.Vegdirektoratet kan gi nærmere bestemmelser til gjennomføring av disse forskrifter.
§ 6.Forskriften trer i kraft straks. Forskrift 23. august 1988 nr. 704 om betaling av tilleggsavgift ved unnlatt betaling av bompenger oppheves.