Forskrift om fredning av bygninger og anlegg i Landsverneplan for Forsvaret.

DatoFOR-2004-05-06-718
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2004 hefte 6
Ikrafttredelse06.05.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§15, LOV-1978-06-09-50-§22a, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort11.05.2004
KorttittelForskrift om fredning av forsvarsanlegg mv.

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 6. mai 2004 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15 og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

I. Omfang

Fredningen omfatter bygninger og anlegg oppført på vedlagt liste.

For øvrig vises det til Landsverneplan for Forsvaret (år 2000) der samtlige etablissementer er nærmere identifisert og bygninger og anlegg er kartfestet.

II. Formålet med fredningen

Fredningen har som formål å sikre og bevare et representativt utvalg bygninger og anlegg knyttet til hele spekteret av Forsvarets virksomhet. De fredede kulturminnene skal vise den militærhistoriske utviklingen i Norge fra 1700-tallet og frem til i dag. Formålet er videre å sikre kulturminnene som representative eksempler for ulike perioder av denne utviklingen.

Fredningen skal sikre både fortifikatoriske anlegg, bygninger og deres innbyrdes sammenheng. Fredningen skal sikre de arkitektoniske, militærhistoriske og øvrige kulturhistoriske verdiene ved de enkelte etablissementene slik de er beskrevet i Landsverneplan for Forsvaret. Fredningen skal sikre både opprinnelige elementer og senere tilføyelser dersom disse vurderes å ha en selvstendig verdi som eksempel på en historisk utvikling.

Fredningen av fortifikatoriske anlegg og tilhørende elementer skal sikre anleggenes utforming slik at deres opprinnelige funksjon er tydelig. Både strukturen i anleggenes oppbygging samt materialbruk og detaljering skal opprettholdes.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes arkitektur og hovedpreg. Både det arkitektoniske uttrykket, materialbruk og detaljering som fasadeløsning, eldre dører og vinduer, overflater og ev. dekor skal bevares.

Formålet med fredningen av bygningenes interiør er å bevare rominndeling, bygningsdeler, fast inventar, detaljer og overflater samt tekniske installasjoner og utstyr som hører til og viser byggets funksjon. Fredningen av installasjoner og utstyr skal sikre objektets tekniske spesifikasjoner.

Formålet med fredningen av bygningenes innvendige hovedstruktur er å bevare overordnet romstruktur, etasjeskiller og øvrige konstruktive elementer.

III. Fredningsbestemmelser

1.Det er ikke tillatt å rive anleggene eller bygningene eller deler av dem.
2.Det er ikke tillatt å bygge om anleggene, bygningenes eksteriør eller de deler av interiørene som inngår i fredningen. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. 5.
3.Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på anleggene eller bygningenes eksteriør eller de deler av interiørene som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. 5.
4.Vedlikehold og istandsetting skal skje med materialer og metoder tilpasset anleggenes og bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske, militærhistoriske og kulturhistoriske verdiene.
5.Tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere utforming kan gjennomføres dersom det foreligger særskilte grunner og under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter tillatelse fra forvaltningsmyndighet.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskriftens spesielle fredningsbestemmelser.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndighet, jf. punkt VI, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a.

V. Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan for det enkelte etablissement med presisering av fredningsformål og nærmere retningslinjer for forvaltningen. Forvaltningsplan skal være godkjent av Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Myndighet

For bygninger og anlegg i statlig eie er forvaltning av fredningsforskriften lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt. For øvrige bygninger og anlegg er forvaltning av fredningsforskriften lagt til den enkelte fylkeskommune.

VII. Sanksjoner

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven kan straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

VIII. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.

IX. Vedlegg. Liste over fredningsobjekter

KommuneEtab.nr.EtablissementInv.nr.Oppr. funksjonByggeårVerneomfangGnr.Bnr.Merknad
Østfold
HALDEN010102HJELMKOLLEN1051Grensebefestning1903Eksteriør172
MOSS010403BJØRNÅSBATTERIET1051Grensebefestning1957Eksteriør32088
SARPSBORG010502RAVNEBERGET5Ammunisjonsmagasin1910Eksteriør, interiør13413
SARPSBORG010502RAVNEBERGET6Ammunisjonsmagasin1909Eksteriør, interiør13413
SARPSBORG010502RAVNEBERGET1051Fjellanlegg1907Eksteriør, interiør13413
SARPSBORG010503ISESJØBATTERIET1051Grensebefestning1903Eksteriør30402
SARPSBORG010504GREÅKER FORT1Fort med geværgalleri1910Eksteriør207354
SARPSBORG010505VESTRE BATTERI1051Grensebefestning1921Eksteriør206253
FREDRIKSTAD010608TORGAUTEN1002Kommandoplass1945Eksteriør, interiør6091
MARKER011901ØRJEKOLLEN1051Grensebefestning1903Eksteriør86117
MARKER011902LIHAMMEREN1051Grensebefestning1903Eksteriør86118
SPYDEBERG012301GRÅKOLLBATTERIET1051Grensebefestning1903Eksteriør295
SPYDEBERG012302SKORÅS SØNDRE BATTERI1051Batteriet1903Eksteriør996
SPYDEBERG012303SKORÅS NORDRE BATTERI1051Grensebefestning1903Eksteriør997
SPYDEBERG012304LANGENESBATTERIET1051Grensebefestning1899Eksteriør1104
SPYDEBERG012352FOSSUM BROGALLERI1052Galleri ved veibro1917Eksteriør, interiør274
SKIPTVET012701STAÅSBATTERIET1051Batteriet1903Eksteriør767
SKIPTVET012702KJELLÅSBATTERIET1051Batteriet1908Eksteriør7716
RÅDE013501VETÅSBATTERIET1051Batteriet1903Eksteriør8564
RÅDE013502HØYÅSBATTERIET1051Batteriet1903Eksteriør807
RÅDE013503GYDELÅSBATTERIET1051Batteriet1904Eksteriør828
RYGGE013601RYGGE HOVEDFLYSTASJON44Hangar A1956Eksteriør, interiør17
RYGGE013601RYGGE HOVEDFLYSTASJON45Hangar B1956Eksteriør, interiør17
RYGGE013602LILLE RYGGE7Hangar A1944Eksteriør, interiør11
RYGGE013602LILLE RYGGE8Hangar B1944Eksteriør, interiør11
Akershus
SKI021301SKI MAGASINPLASS2Depotbygning1897Eksteriør, interiør1361
SKI021301SKI MAGASINPLASS6Vognmagasin1897Eksteriør, interiør1361
SKI021301SKI MAGASINPLASS7Vognmagasin1897Eksteriør, interiør1361
ASKER022002Asker NIKE-batteri11Vakt1958-60Eksteriør183
ASKER022002Asker NIKE-batteri12Arbeidshus1958-60Eksteriør183
ASKER022002Asker NIKE-batteri15Arbeidshus1958-60Eksteriør183
ASKER022002Asker NIKE-batteri17Montering/prøvebygg1958-60Eksteriør183
ASKER022002Asker NIKE-batteri18Generatorbygg1958-60Eksteriør183
ASKER022002Asker NIKE-batteri19LTC-vognhus1958-60Eksteriør183
ASKER022002Asker NIKE-batteri47Antennehus1958-60Eksteriør1717
ASKER022002Asker NIKE-batteri48Bunker(med ABC-sluse)1958-60Eksteriør1717
ASKER022002Asker NIKE-batteri50Radom1958-60Eksteriør, interiør1717
ASKER022002Asker NIKE-batteri1054Utskytingsseksjon1958-60Eksteriør, interiør183
FET022701FETSUND BATTERI, FET1Kanonskur1889Eksteriør, interiør2018
FET022701FETSUND BATTERI, FET2Telthus1808Eksteriør, interiør2018
FET022701FETSUND BATTERI, FET3Depot1899Eksteriør, interiør2018
FET022701FETSUND BATTERI, FET4Ammunisjonsmagasin1909Eksteriør, interiør2018
FET022702HØGÅS FORT1051Grensefestning1900Eksteriør514
SKEDSMO023101LAHAUGMOEN1Vaktbygning1940Eksteriør622
SKEDSMO023101LAHAUGMOEN2Offisersmesse1940Eksteriør, interiør622
SKEDSMO023101LAHAUGMOEN3Adm.bygning1940Eksteriør622
SKEDSMO023101LAHAUGMOEN4Telthus1728Eksteriør, interiør648
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER45Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER58Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER59Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER64Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER65Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER72Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER77Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER88Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER89Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER90Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER91Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER113Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER114Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER115Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER116Lager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER117Lager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER150Arbeidshus1940Eksteriør, interiør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER151Arbeidshus1940Eksteriør, interiør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER152Arbeidshus1940Eksteriør, interiør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER160Brannredskapsbu1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER162Lager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER163Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER164Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER166Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER167Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER168Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER169Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER172Fyrhus/kontor/kaldgarasje1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER174Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER175Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER176Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER177Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER178Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER182Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER183Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER184Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER185Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER186Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER189Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER190Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER191Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER192Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER193Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER194Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER195Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER196Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER197Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER198Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER200Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER201Eksplosivlager1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER202Brannredskapsbu1940Eksteriør1281
ULLENSAKER023503HAUERSETER LAGER609Pumpestasjon1950Eksteriør1281
Oslo
OSLO030102TOLLBUGT. 101Privat bypalé/Krigsskole1753Eksteriør, interiør207348
OSLO030105KRUTTHUSET I SKAR1Krutthus1876Ekst., innv. hovedstruktur6668Solgt
OSLO030109SKAR LEIR I MARIDALEN19Verksted1940Ekst., innv. hovedstruktur662
OSLO030109SKAR LEIR I MARIDALEN23Verksted1940Eksteriør, interiør662
OSLO030109SKAR LEIR I MARIDALEN24Admin.bygning1940Ekst., innv. hovedstruktur662
OSLO030109SKAR LEIR I MARIDALEN31(Ukjent)1890Ekst., innv. hovedstruktur662
Hedmark
HAMAR040305HAMAR FLYPLASS2Telthus1800Eksteriør, interiør2414
HAMAR040306ÅKER GÅRD1Hovedbygn.1948Eksteriør, interiør7201
HAMAR040306ÅKER GÅRD2Føderåds Bygning1836Eksteriør, interiør7201
HAMAR040306ÅKER GÅRD3Drengestue1650Eksteriør, interiør7201
HAMAR040306ÅKER GÅRD16Stabbur1753Eksteriør, interiør7201
HAMAR040306ÅKER GÅRD17Stabbur1753Eksteriør, interiør7201
ELVERUM042701TERNINGMOEN150Forlegningsbrakke1943Eksteriør, interiør1313
ELVERUM042701TERNINGMOEN151Forlegningsbrakke1943Eksteriør, interiør1313
ELVERUM042701TERNINGMOEN152Forlegningsbrakke1943Eksteriør, interiør1313
Oppland
LILLEHAMMER050101JØRSTADMOEN3Telthus1886Eksteriør, interiør1223
LILLEHAMMER050101JØRSTADMOEN15Depot1893Eksteriør, interiør1223
LILLEHAMMER050101JØRSTADMOEN55Vakttårn1942Eksteriør, interiør1223
LILLEHAMMER050101JØRSTADMOEN66Radiolinjestasjon1955Eksteriør, interiør1223
Buskerud
KONGSBERG060404REGIMENTSGÅRDEN1Hovedbygning1787Eksteriør, interiør70031Gjelder også 7004/1
KONGSBERG060404REGIMENTSGÅRDEN3Uthus og laboratorium1786Eksteriør, interiør70031Gjelder også 7004/1
KONGSBERG060407HEISTADMOEN13Depotbygning1909Eksteriør, interiør1041
KONGSBERG060407HEISTADMOEN14Depotbygning1910Eksteriør, interiør1041
KONGSBERG060407HEISTADMOEN15Depotbygning1910Eksteriør, interiør1041
KONGSBERG060407HEISTADMOEN16Depotbygning1910Eksteriør, interiør1041
RINGERIKE060502HVALSMOEN2Søndre depot1893Eksteriør, interiør946
RINGERIKE060502HVALSMOEN6Nordre depot1894Eksteriør, interiør946
RINGERIKE060502HVALSMOEN11Befalsmesse (Østre Messe)1894Eksteriør, interiør946
RINGERIKE060502HVALSMOEN98Spisshytte (Gar. for 0036)1893Eksteriør946
RINGERIKE060502HVALSMOEN99Spisshytte1893Eksteriør946
RINGERIKE060502HVALSMOEN100Spisshytte1893Eksteriør946
RINGERIKE060502HVALSMOEN121Ridehall1940Eksteriør, interiør946
RINGERIKE060502HVALSMOEN154Magasin for bromatriell 171915Eksteriør, interiør946
RINGERIKE060502HVALSMOEN155Magasin for bromatriell 181915Eksteriør, interiør946
RINGERIKE060502HVALSMOEN156Ammunisjonsmagasin1899Eksteriør946
RINGERIKE060503EGGEMOEN19Vaktlokale1953Eksteriør, interiør9233
RINGERIKE060503EGGEMOEN20Bef.messe1954Eksteriør, interiør9233
RINGERIKE060503EGGEMOEN21Kaserne1954Eksteriør, interiør9233
RINGERIKE060503EGGEMOEN22Spisesal/kjøkken/velf.1954Eksteriør, interiør9233
RINGERIKE060503EGGEMOEN24Gymnastikksal1954Eksteriør, interiør9233
RINGERIKE060503EGGEMOEN25Kaserne1954Eksteriør, interiør9233
HOLE061201HELGELANDSMOEN23Kornmagasin1820Eksteriør, interiør2257
HOLE061201HELGELANDSMOEN83Depot1888Eksteriør, interiør2257
Vestfold
STOKKE072003SUNDÅS1051Kanonbatteri1899Eksteriør4015
NØTTERØY072203HÅØYA1Verkst.bygn.1920Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA2Bolighus1895Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA5Bolighus for oppsynsmann1905Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA6Bolighus1893Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA7Uthus1893Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA9Båtskur1893Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA10Kabelmagasin1893Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA12Skur1916Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA13Våningshus med uthus1918Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA15Bolighus1895Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA16Underoffisersbolig1903Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA20Underoffisersbolig1903Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA26Krutthus1892Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA27Lager verksted1927Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA29Bolig1912Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA35Uthus1868Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA36Våningshus (Elisabeth hus)1868Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA41Forlegning/messe.1897Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA42Vedskur1898Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA43Messe- og kjøkkenbrakke1897Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA45Sykestue1906Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA46Kommandantbolig1903Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA50Arsenal1901Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA67Lagerskur1920Eksteriør1371
NØTTERØY072203HÅØYA602Dypvannsbrønn m/hus1945Eksteriør1371
NØTTERØY072205BOLÆRNE155Jakthytte (Grevestuen)1845Eksteriør, interiør1321
TJØME072302TORÅS22Bef.brakke1945Eksteriør, interiør3921
TJØME072302TORÅS24Forl.brakke1945Eksteriør, interiør3921
TJØME072302TORÅS25Bef.messe1945Eksteriør, interiør3921
TJØME072302TORÅS26Bef.brakke1945Eksteriør, interiør3921
TJØME072302TORÅS602Brønn m/pumpehus (sikret)1945Eksteriør3921
TJØME072302TORÅS1001Kanon I (utleid til kommunen)1945Eksteriør3921
TJØME072302TORÅS1003Kanon II/Gruppeko-plass (SIKRET)1945Eksteriør3921
TJØME072302TORÅS1005Kanon III (SIKRET)1945Eksteriør3921
TJØME072302TORÅS1007Kanon IV (SIKRET)1945Eksteriør3921
TJØME072302TORÅS1009Kommandoplass (SIKRET)1945Eksteriør3921
Telemark
PORSGRUNN080501VALLERMYRENE LEIR4Velferdsbygg1940Eksteriør, interiør4483
PORSGRUNN080501VALLERMYRENE LEIR8Ridehall1940Eksteriør4483
Aust-Agder
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN22Magasin1916Eksteriør, interiør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN23Magasin1916Eksteriør, interiør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN24Magasin1916Eksteriør, interiør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN27Vakt og arrest1918Eksteriør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN29Regimentsdepot1880Eksteriør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN33Offisersmesse1917Eksteriør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN51Garasje1940Eksteriør, interiør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN52Høyløe1940Eksteriør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN53Stall1940Eksteriør, interiør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN78Befalsbrakke1940Eksteriør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN80Befalsbrakke1940Eksteriør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN83Mannskapsmesse1940Eksteriør, interiør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN86Vakt og arrest1940Eksteriør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN87Vakt og arrest1940Eksteriør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN88Soldatforlegning1940Eksteriør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN89Soldatforlegning1940Eksteriør, interiør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN90Soldatforlegning1940Eksteriør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN91Soldatforlegning1940Eksteriør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN92Soldatforlegning1940Eksteriør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN93Soldatforlegning1940Eksteriør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN95Befalsforlegning1940Eksteriør4249Solgt
EVJE OG HORNNES093705EVJEMOEN96Befalsforlegning1940Eksteriør4249Solgt
Vest-Agder
KRISTIANSAND S100103ODDERØYA12Krutthus/batteri1701Eksteriør, interiør1501116Solgt
KRISTIANSAND S100103ODDERØYA175Krutthus1840Eksteriør, interiør1501116Solgt
KRISTIANSAND S100103ODDERØYAu.nr.Murer/fortifikasjoner Lasaretth.ca. 1700Eksteriør1501116Solgt
KRISTIANSAND S100104MARVIKA39Varegodslager «Gamla»1898Eksteriør, interiør152955
KRISTIANSAND S100104MARVIKA41Båtskur1896Eksteriør, interiør152951
FARSUND100302LISTA FLYSTASJON32Hangar1940Eksteriør9010Solgt
FARSUND100302LISTA FLYSTASJON38Luftvernsimulator1949Eksteriør9223Solgt
FARSUND100302LISTA FLYSTASJON40Hangar1940Eksteriør, interiør9223Solgt
FARSUND100302LISTA FLYSTASJON45Hangar1940Eksteriør9223Solgt
FARSUND100303NORDBERG2Verksted, kontor, garasje1940Eksteriør, interiør8620Solgt
FARSUND100303NORDBERG4Kaserne1940Eksteriør, interiør8620Solgt
FARSUND100303NORDBERG5Sykestue/kaserne1940Eksteriør, interiør8619Solgt
FARSUND100303NORDBERG6Våpen og ammunisjonslager1952Eksteriør, interiør8618Solgt
FARSUND100303NORDBERG7Våpen og ammunisjonslager1952Eksteriør, interiør8618Solgt
FARSUND100303NORDBERG9Bad1940Eksteriør, interiør8620Solgt
FARSUND100303NORDBERG10Messe/ undervisn. bygg1940Eksteriør, interiør8618Solgt
FARSUND100303NORDBERG11Kontor/undervisn.1940Eksteriør, interiør8711Solgt
FARSUND100303NORDBERG15Verksted/lager1940Eksteriør, interiør8715Solgt
FARSUND100303NORDBERG16Offisersmesse1940Eksteriør, interiør8715Solgt
FARSUND100303NORDBERG17Vaktbu m/arrest1940Eksteriør, interiør8711Solgt
FARSUND100303NORDBERG18Lager1940Eksteriør, interiør8711Solgt
FARSUND100303NORDBERG19Kaserne1940Eksteriør, interiør8715Solgt
FARSUND100303NORDBERG23Befalsforlegning1940Eksteriør, interiør8711Solgt
FARSUND100303NORDBERG24Verksteder1940Eksteriør, interiør8711Solgt
Rogaland
SANDNES110205VATNELEIREN5Badebygning1940Eksteriør3792
SANDNES110205VATNELEIREN6Vakt og arrest1940Eksteriør, interiør3792
SANDNES110205VATNELEIREN12Observasjonspost1940Eksteriør, interiør3792
SANDNES110205VATNELEIREN13Tømmerhytte/ befalsforlegning1940Eksteriør, interiør3792
SANDNES110205VATNELEIREN14Tømmerhytte/ befalsforlegning1940Eksteriør, interiør3792
SANDNES110205VATNELEIREN15Tømmerhytte/ befalsforlegning1940Eksteriør, interiør3792
SANDNES110205VATNELEIREN16Tømmerhytte/ befalsforlegning1940Eksteriør, interiør3792
SANDNES110205VATNELEIREN17Tømmerhytte/ befalsforlegning1940Eksteriør, interiør3792
SANDNES110205VATNELEIREN18Befalsmesse1949Eksteriør, interiør3792
SANDNES110205VATNELEIREN19Hus over vann-basseng1940Eksteriør, interiør3792
SANDNES110205VATNELEIREN20Kommandantbolig1940Eksteriør, interiør3792
SANDNES110205VATNELEIREN22Sykestue1940Eksteriør, interiør3792
SANDNES110205VATNELEIREN28Brannstasjon1948Eksteriør, interiør3792
SANDNES110205VATNELEIREN1001Dekningsrom under kanonstilling1940Eksteriør, interiør3792
SANDNES110205VATNELEIREN1002Dekningsrom til forlegninger1940Eksteriør3792
SANDNES110205VATNELEIREN1003Dekningsrom til forlegninger1940Eksteriør3792
SANDNES110205VATNELEIREN1004Dekningsrom til forlegninger1940Eksteriør3792
SOLA112404ØLBERGSKOGEN11Amm. lager1940Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN21Amm. lager1940Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN25Bygning1951Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN26Bygning1951Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN27Amm. lager1940Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN35Amm. lager1956Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN42Bombevern1945Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN43Bombevern1945Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN44Bombevern1945Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN45Bombevern1945Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN46Bombevern1945Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN61Amm. lager1963Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN62Amm. lager1963Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN63Amm.lager1963Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN64Amm. lager1963Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN65Amm.lager1963Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN66Amm. lager1971Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN67Amm. lager1971Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN68Amm. lager1971Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN69Amm. lager1971Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN70Amm. lager1971Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN751Veier, syd1940Eksteriør2067
SOLA112404ØLBERGSKOGEN752Veier, nord1940Eksteriør2067
SOLA112410ÅSEN6Forlegning1940Eksteriør3362
SOLA112410ÅSEN7Forlegning1940Eksteriør3362
SOLA112410ÅSEN8Kommandobunker1977Eksteriør3362
SOLA112410ÅSEN9Forlegning1940Eksteriør3362
SOLA112410ÅSEN10Forlegning1940Eksteriør3362
SOLA112410ÅSEN11Ant. ammolager1940Eksteriør3362
SOLA112410ÅSEN12Forlegning1940Eksteriør34144
SOLA112410ÅSEN13Forlegning1940Eksteriør34144
SOLA112410ÅSEN14Forlegning1940Eksteriør34144
SOLA112410ÅSEN15Ant. ammolager1940Eksteriør34142
SOLA112410ÅSEN17Forlegning1940Eksteriør34144
SOLA112410ÅSEN18Ant. ammolager1940Eksteriør34144
SOLA112410ÅSEN19Ant. ammolager1940Eksteriør3362
SOLA112410ÅSEN20Forlegning1940Eksteriør3362
SOLA112410ÅSEN21Forlegning1940Eksteriør3362
SOLA112410ÅSEN22Ant. ammolager1940Eksteriør3362
SOLA112410ÅSEN23Forlegning1940Eksteriør3362
KARMØY114901NESET3Kjøkkenbrakke1940Eksteriør, interiør47137
Hordaland
BERGEN120104KVARVEN/GRAVDAL81Moniermagasin1895Eksteriør, interiør1461
BERGEN120105WALLEMSVIKEN27Kontorbygning1940Eksteriør14949
BERGEN120105WALLEMSVIKEN28Arbeidshus1917Eksteriør14949
BERGEN120105WALLEMSVIKEN29Minemagasin nr. 11953Eksteriør14949
BERGEN120105WALLEMSVIKEN36Ammunisjonsmagasin1905Eksteriør14949
BERGEN120105WALLEMSVIKEN37Ammunisjonsmagasin1905Eksteriør14949
BERGEN120105WALLEMSVIKEN38Kontorbygning1911Eksteriør14949
BERGEN120105WALLEMSVIKEN39Sprengstoffmagasin1905Eksteriør14949
BERGEN120105WALLEMSVIKEN40Ammunisjonsmagasin1905Eksteriør14949
BERGEN120105WALLEMSVIKEN41Tennmagasin1905Eksteriør14949
BERGEN120106VÅGEDALEN3Ubåtbunker1940Ekst., innv. hovedstruktur151171
VOSS123502BØMOEN1Vakt/arrest1916Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN2Telefonsentral1904Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN3Offisersbrakke1904Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN4Underoffisersbrakke1901Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN5Soldatbrakke1901Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN6Soldatbrakke1901Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN7Soldatbrakke1900Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN8Soldatbrakke1911Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN9Underoffisersbrakke1901Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN10Offisersbrakke1911Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN11Regimentsbrakke1911Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN14Offisersbrakke1911Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN15Underoffisersbrakke1901Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN23Halmmagasin1916Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN33Proviantbod1912Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN34Materiellager1917Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN42Sykehus1918Eksteriør, interiør925
VOSS123502BØMOEN43Uthus til sykehus1918Eksteriør, interiør925
VOSS123502BØMOEN48Ammo. hus1898Eksteriør, interiør925
VOSS123502BØMOEN49Ammo.hus1912Eksteriør, interiør925
VOSS123502BØMOEN51Vaskehus1932Eksteriør, interiør925
VOSS123502BØMOEN53Bøssemakerverksted1917Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN54Verksted for skredder og skomaker1920Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN55Lager1940Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN56Magasin1900Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN57Vognskur1985Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN58Magasinbygning1900Eksteriør925
VOSS123502BØMOEN81Brannstasjon1940Eksteriør, interiør925
FJELL124601FJELL FORT1001Fjellanlegg med kanonbrønn1943Eksteriør, interiør5625
Sør-Trøndelag
TRONDHEIM160102MARINEN OG BASTION PRINS CARL8Kontorbygning1930Eksteriør4004
TRONDHEIM160102MARINEN OG BASTION PRINS CARL9Magasin1826Eksteriør4004
TRONDHEIM160102MARINEN OG BASTION PRINS CARL10Vaktstue1930Eksteriør4004
TRONDHEIM160105EKSERSERSHAVEN (MUNKEGT. 2-4-6)1Depot og underoffisersskole1814Eksteriør, interiør40013
TRONDHEIM160105EKSERSERSHAVEN (MUNKEGT. 2-4-6)2Ekserserhus1806Eksteriør, interiør40045
TRONDHEIM160105EKSERSERSHAVEN (MUNKEGT 2-4-6)3Bakeri1810Eksteriør, interiør40040
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR1Adminbygg1945Eksteriør9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR2Adminbygg1945Eksteriør9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR3Messebygg1945Eksteriør, interiør9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR4HV-lager1945Ekst., innv. hovedstruktur9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR5Messebygg1945Eksteriør, interiør9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR6Forlegning1945Eksteriør, interiør9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR7Forlegning1945Ekst., innv. hovedstruktur9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR8Forlegning1945Ekst., innv. hovedstruktur9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR9Forlegning1945Ekst., innv. hovedstruktur9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR10Forlegning1945Ekst., innv. hovedstruktur9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR11Forlegning1945Ekst., innv. hovedstruktur9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR12Forlegning1945Ekst., innv. hovedstruktur9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR13Flermannsbolig1945Eksteriør9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR14Forlegning1940Eksteriør9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR15Forlegning1940Eksteriør9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR16Forlegning1945Eksteriør9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR17Sykestue1945Eksteriør9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR18Bunker1945Ekst., innv. hovedstruktur9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR19Forlegning1945Ekst., innv. hovedstruktur9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR20Forlegning1945Ekst., innv. hovedstruktur9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR21Forlegning1945Eksteriør9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR26Badstue1945Eksteriør, interiør9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR27Bunker1945Ekst., innv. hovedstruktur9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR28Forlegning1945Eksteriør9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR29Forlegning1945Eksteriør9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR30Forlegning1945Eksteriør9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR31Forlegning1945Eksteriør, interiør9591
TRONDHEIM160120PERSAUNET LEIR32Forlegning1945Eksteriør9591
TRONDHEIM160137CHARLOTTENLUND1001Kommandoplass1945Eksteriør, interiør1652
ØRLAND162104LØRBERN1Bygning1953Eksteriør, interiør7840
ØRLAND162110ØRLAND HOVEDFLYSTASJON31Messerschmidthangar1945Eksteriør, interiør701
ØRLAND162110ØRLAND HOVEDFLYSTASJON32Messerschmidthangar1945Eksteriør, interiør701
ØRLAND162110ØRLAND HOVEDFLYSTASJON33Messerschmidthangar1945Eksteriør, interiør701
ØRLAND162110ØRLAND HOVEDFLYSTASJON34Messerschmidthangar1945Eksteriør, interiør701
ØRLAND162110ØRLAND HOVEDFLYSTASJON35Messerschmidthangar1945Eksteriør, interiør701
ØRLAND162110ØRLAND HOVEDFLYSTASJON36Messerschmidthangar1945Eksteriør, interiør701
ØRLAND162110ØRLAND HOVEDFLYSTASJON37Messerschmidthangar1945Eksteriør, interiør701
ØRLAND162110ØRLAND HOVEDFLYSTASJON38Messerschmidthangar1945Eksteriør, interiør701
ØRLAND162121BREKSTAD TANKANLEGG1051Drivstofftank1945Eksteriør6754
RISSA162401HYSNES37Magasin1898Eksteriør, interiør1311
RISSA162401HYSNES39Magasin1898Eksteriør, interiør1311
RISSA162401HYSNES38Magasin1898Eksteriør, interiør1311
RISSA162403BRETTINGEN10Magasin1898Eksteriør, interiør1386
RISSA162403BRETTINGEN11Magasin1898Eksteriør, interiør1386
RISSA162403BRETTINGEN12Magasin1898Eksteriør, interiør1386
Nord-Trøndelag
STJØRDAL171401VÆRNES GARNISON1Våningshus (Hovedgården)1818Eksteriør, interiør1071
STJØRDAL171401VÆRNES GARNISON4Befalsforlegning (østre)1902Eksteriør, interiør1071
STJØRDAL171401VÆRNES GARNISON5Befalsforlegning (vestre)1902Eksteriør, interiør1071
LEVANGER171904RINNLEIRET3Magasin/telthus1895Eksteriør, interiør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET5Stall1899Eksteriør, interiør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET6Stall1899Eksteriør, interiør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET7Stall1899Eksteriør, interiør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET8Stall1899Eksteriør, interiør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET9Stall1899Eksteriør, interiør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET11Stabskontor1899Eksteriør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET12Offisersforlegning1899Eksteriør, interiør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET13Offisersforlegning1899Eksteriør, interiør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET14Underoffisersforlegning1899Eksteriør, interiør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET15Mannskapsforlegning1899Eksteriør, interiør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET16Mannskapsforlegning1899Eksteriør, interiør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET17Mannskapsforlegning1899Eksteriør, interiør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET18Mannskapsforlegning1899Eksteriør, interiør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET19Underoffisersmesse1899Eksteriør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET24Offisersmesse1899Eksteriør, interiør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET25Stall og vognskur1899Eksteriør, interiør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET29Formagasin1900Eksteriør, interiør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET31Stall1895Eksteriør, interiør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET32Stall1895Eksteriør, interiør2535
LEVANGER171904RINNLEIRET34Spisesal1911Eksteriør2535
VERDAL172101VATERHOLMEN1001Søndre fjellgalleri1918Eksteriør, interiør2253
VERDAL172101VATERHOLMEN1002Nordre fjellgalleri1918Eksteriør, interiør2254
VERDAL172101VATERHOLMEN1003Blokkhus1905Eksteriør, interiør2242
Nordland
BODØ180401BODØ HOVEDFLYSTASJON1040Flybunker1969Eksteriør, interiør1381974
BODØ180401BODØ HOVEDFLYSTASJON1041Flybunker1969Eksteriør, interiør1381974
BODØ180401BODØ HOVEDFLYSTASJON1042Flybunker1971Eksteriør, interiør1381974
NARVIK180507ELVEGÅRDSMOEN1Depot1917Eksteriør, interiør195
NARVIK180507ELVEGÅRDSMOEN11Kjøkken og spisesal1910Eksteriør, interiør195
NARVIK180507ELVEGÅRDSMOEN34Våpenlager1919Eksteriør, interiør195
NARVIK180507ELVEGÅRDSMOEN36Magasin1916Eksteriør, interiør195
NARVIK180507ELVEGÅRDSMOEN37Bøssemakerverksted1921Eksteriør, interiør195
NARVIK180507ELVEGÅRDSMOEN46Lager1940Eksteriør195
NARVIK180507ELVEGÅRDSMOEN47Lager1940Eksteriør195
NARVIK180507ELVEGÅRDSMOEN49Lager1940Eksteriør195
NARVIK180507ELVEGÅRDSMOEN51Lager1940Eksteriør195
VEFSN182403DREVJA EKSERSERPLASS11«Blåfjellstua»/«gammelstua»1939Eksteriør, interiør1744
VEFSN182403DREVJA EKSERSERPLASS18Offisersbrakke1913Eksteriør1744
VEFSN182403DREVJA EKSERSERPLASS19Spisebrakke1917Eksteriør, interiør1744
VEFSN182403DREVJA EKSERSERPLASS21Underoffisersmesse1916Eksteriør1744
VEFSN182403DREVJA EKSERSERPLASS27Spisebrakke1915Eksteriør, interiør1744
FAUSKE184111KLUNGSET3Isolatbrakke1945Eksteriør, interiør104321
TJELDSUND185206RAMNES/BISKAIA2Mannskapsforlegning1942Eksteriør, interiør941
TJELDSUND185206RAMNES/BISKAIA4Mannskapsforlegning1942Eksteriør, interiør941
BALLANGEN185453BALLANGEN1Lager1917Eksteriør, interiør4044Solgt
Troms
HARSTAD190151HARSTAD/ GARNISONSOMRÅDE10Gymnastikksal (Asbjørn Selsbanes gate 16)1904Eksteriør, interiør571F nr. 1
BARDU192201SETERMOEN33Magasinbygning1916Eksteriør, interiør411
BARDU192201SETERMOEN34Magasinbygning1908Eksteriør, interiør411
BARDU192201SETERMOEN35Magasinbygning1918Eksteriør, interiør411
SALANGEN192302ELVENES23Kornmagasin1917Eksteriør, interiør232
MÅLSELV192402BARDUFOSS53Bygning1949Eksteriør5111
MÅLSELV192402BARDUFOSS54Bygning1949Eksteriør5111
MÅLSELV192402BARDUFOSS69Bygning1962Eksteriør, interiør5111
MÅLSELV192402BARDUFOSS111Bygning1963Eksteriør, interiør5111
MÅLSELV192402BARDUFOSS112Bygning1963Eksteriør5111
MÅLSELV192402BARDUFOSS113Bygning1963Eksteriør5111
MÅLSELV192402BARDUFOSS114Bygning1963Eksteriør5111
MÅLSELV192402BARDUFOSS115Bygning1963Eksteriør5111
MÅLSELV192402BARDUFOSS116Bygning1963Eksteriør5111
MÅLSELV192402BARDUFOSS225Bygning1960Eksteriør5111
MÅLSELV192402BARDUFOSS227Bygning1960Eksteriør5111
MÅLSELV192402BARDUFOSS229Bygning1960Eksteriør5111
MÅLSELV192402BARDUFOSS231Bygning1963Eksteriør5111
MÅLSELV192406SKJOLD42Befalsmesse med forlegning1955Eksteriør, interiør8118
MÅLSELV192406SKJOLD45KASERNE II «TRANDUM»1955Eksteriør, interiør8118
MÅLSELV192406SKJOLD46KASERNE III «PORSANGER»1955Eksteriør, interiør8118
MÅLSELV192406SKJOLD47KASERNE IV «HEISTAD»1955Eksteriør, interiør8118
MÅLSELV192406SKJOLD49UNDERVISNINGSBYGG1954Eksteriør8118
MÅLSELV192406SKJOLD51KASERNE V «SANNAN»1955Eksteriør, interiør8118
MÅLSELV192406SKJOLD52KASERNE VI «EVJE»1955Eksteriør, interiør8118
MÅLSELV192406SKJOLD53KASERNE I «STARUM»1955Eksteriør, interiør8118
MÅLSELV192406SKJOLD61GYMSAL/SVØMMEHALL1959Eksteriør, interiør8118
MÅLSELV192406SKJOLD62DEPO OG KONTORBYGGNING1956Eksteriør, interiør8118
MÅLSELV192406SKJOLD64VELFERDSBYGG1956Eksteriør, interiør8118
Finnmark
ALTA201201ALTAGÅRD6Altagård1956Ekst., innv. hovedstruktur315
PORSANGER202052BANAK1Lager1950Eksteriør, interiør161F nr. 10. Solgt
PORSANGER202052BANAK3Lager1948Eksteriør, interiør161F nr. 10. Solgt
SØR- VARANGER203052SVANVIK8Observasjonspost1957Eksteriør, interiør201F nr. 20