Forskrift om tekniske tilpasninger og overgangsordninger på matområdet i forbindelse med EØS-utvidelsen.

DatoFOR-2004-05-20-756
DepartementLandbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2004 hefte 6
Ikrafttredelse20.05.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort25.05.2004
KorttittelForskrift om EØS-tilpasninger på matområdet

Fastsatt av Fiskeridepartementet, Helsedepartementet og Landbruksdepartementet 20. mai 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-utvidelsesavtalen 14. oktober 2003.

§ 1.Formål og virkeområde

Formålet med denne forskriften er å gjennomføre innenfor matlovens virkeområde de endringer i EØS-avtalen vedlegg I kapittel I, II og III, vedlegg II kapittel XII, XIII, XIV og XV og vedlegg XX kapittel II som følger av Avtale 14. oktober 2003 om Den tsjekkiske republikks, Republikken Estlands, Republikken Kypros′, Republikken Latvias, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Slovenias og Den slovakiske republikks deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-utvidelsesavtalen).

Denne forskrift skal i tilfelle av motstrid gå foran

a)andre forskrifter gitt i medhold av matloven.
b)bestemmelser i matloven, så langt det er nødvendig for å oppfylle Norges forpliktelser som følge av EØS-avtalen, som endret ved EØS-utvidelsesavtalen.
§ 2.Endring av status

Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovenia, Slovakia og Ungarn skal regnes som land innen EØS fra denne forskriftens ikrafttredelse. Dette gjelder også i forhold til forskrifter der disse landene er oppført som tredjeland.

§ 3.Tekniske tilpasninger og overgangsordninger

Bestemmelser i EØS-utvidelsesavtalen om tekniske tilpasninger eller overgangsordninger knyttet til tiltredelsen av Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovenia, Slovakia og Ungarn, og bestemmelser om gjennomføringen av disse, innenfor det virkeområdet som er angitt i § 1, skal gjelde i Norge som forskrift.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.