Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 1. juni 2004 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, jf. delegeringsvedtak 5. august 1977 nr. 2 og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 11, § 12, § 16, § 20, § 29, § 31, § 32, § 33, § 34, § 40, § 41, § 49, § 51, § 52a, § 63, § 81, § 82 og § 86, jf. delegeringsvedtak 8. juli 1983 nr. 1245 og delegeringsvedtak 11. juni 1993 nr. 785.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV nr. 12x (direktiv 2006/66/EF endret ved direktiv 2008/103/EF), nr. 12zh (vedtak 2008/763/EF), nr. 12zt (vedtak 2009/603/EF) og nr. 12zzi (forordning (EU) nr. 493/2012), kap. XX nr. 21ab, nr. 32e og nr. 32fa (direktiv 2008/112/EØF). EØS-avtalen vedlegg XX nr. 21ar (direktiv 2001/81/EF), nr. 22a (forordning (EF) nr. 1102/2008), nr. 32a (direktiv 91/689/EØF endret ved direktiv 94/31/EF), nr. 32aa (vedtak 2000/532/EF endret ved vedtak 2001/118/EF, vedtak 2001/119/EF, vedtak 2001/573/EF og beslutning 2014/955/EU), nr. 32c (forordning (EF) nr. 1013/2006 endret ved forordning (EF) nr. 1379/2007, forordning (EF) nr. 669/2008, forordning (EF) nr. 308/2009, forordning (EU) nr. 413/2010, forordning (EU) nr. 664/2011, forordning (EU) nr. 135/2012, forordning (EU) nr. 255/2013, forordning (EU) nr. 660/2014, forordning (EU) nr. 1234/2014, forordning (EU) 2015/2002), nr. 32cb (forordning (EF) nr. 1418/2007 som endret ved forordning (EF) nr. 740/2008, forordning (EF) nr. 967/2009, forordning (EU) nr. 837/2010, forordning (EU) nr. 661/2011, forordning (EU) nr. 674/2012, forordning (EU) nr. 57/2013, forordning (EU) nr. 519/2013 og forordning (EU) nr. 733/2014), nr. 32d (direktiv 1999/31/EF endret ved vedtak 2003/33/EF og direktiv 2011/97/EU), nr. 32fa (direktiv 2012/19/EU). nr. 32fe (direktiv 2006/21/EF), nr. 32fea (beslutning 2009/335/EF), nr. 32feb (beslutning 2009/337/EF), nr. 32fed (beslutning 2009/359/EF), nr. 32fee (beslutning 2009/360/EF), nr. 32ff (direktiv 2008/98/EF som endret ved forordning (EU) nr. 1357/2014), nr. 32ffa (forordning (EU) nr. 333/2011), nr. 32ffb (forordning (EU) nr. 1179/2012) og nr. 32ffc (forordning (EU) nr. 715/2013).
Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 2004 nr. 1060, 13 juli 2004 nr. 1127, 2 mai 2005 nr. 406, 27 juni 2006 nr. 754, 3 juli 2006 nr. 880, 17 juli 2006 nr. 934, 16 nov 2006 nr. 1287, 3 okt 2006 nr. 1180, 20 sep 2007 nr. 1086, 14 des 2007 nr. 1430, 20 des 2007 nr. 1668, 26 feb 2008 nr. 193, 25 juni 2008 nr. 766 som endret ved 2 feb 2009 nr. 105, 27 juni 2008 nr. 741, 30 juni 2009 nr. 918, 29 april 2010 nr. 609, 25 juni 2010 nr. 979, 21 juni 2010 nr. 1073, 1 nov 2010 nr. 1394, 13 jan 2011 nr. 29, 3 mars 2011 nr. 298, 1 jan 2012 nr. 14, 25 jan 2012 nr. 94, 15 juni 2012 nr. 542, 24 okt 2012 nr. 989, 26 okt 2012 nr. 995, 15 mars 2013 nr. 284, 14 okt 2013 nr. 1237, 18 nov 2013 nr. 1328, 9 des 2013 nr. 1418, 7 jan 2014 nr. 10, 31 jan 2014 nr. 99, 13 mars 2014 nr. 269, 3 juli 2014 nr. 958, 7 juli 2014 nr. 962, 22 okt 2014 nr. 1338, 8 sep 2014 nr. 1160, 18 nov 2014 nr. 1450, 5 jan 2015 nr. 4, 9 sep 2015 nr. 1042 som endret ved forskrift 29 okt 2015 nr. 1254, 4 mai 2015 nr. 496, 9 sep 2015 nr. 1042 som endret ved forskrift 29 okt 2015 nr. 1254 og 15 des 2015 nr. 1697, 2 des 2015 nr. 1385, 16 des 2015 nr. 1701, 16 des 2015 nr. 1772, 22 feb 2016 nr. 172, 13 april 2016 nr. 374, 14 april 2016 nr. 409, 31 mai 2016 nr. 600, 14 sep 2015 nr. 1920, 26 juli 2016 nr. 950, 14 sep 2016 nr. 1129, 17 nov 2016 nr. 1342, 22 des 2016 nr. 1855, 21 des 2016 nr. 1889, 14 mars 2017 nr. 314.
Endres ved forskrift 16 des 2015 nr. 1773 (i kraft når dep bestemmer).
Rettelser: 03.03.2006 (§ 6-5 annet ledd), 09.06.2006 (§ 4-10), 04.01.2016 (§ 11-2). 

Kapitteloversikt:

Bestemmelser om

-kasserte elektriske og elektroniske produkter står i kapittel 1
-miljøskadelige batterier står i kapittel 3
-kasserte kjøretøy står i kapittel 4
-innsamling og gjenvinning av kasserte dekk står i kapittel 5
-retursystemer for emballasje til drikkevarer står i kapittel 6
-refusjon av avgift på trikloreten (TRI) står i kapittel 7
-deponering av avfall står i kapittel 9
-forbrenning av avfall står i kapittel 10
-forbrenning av farleg avfall står i kapittel 10a
-forbrenning av kommunalt avfall står i kapittel 10b
-forbrenning av spillolje står i kapittel 10c
-farlig avfall står i kapittel 11
-gebyr for deklarering av farlig avfall står i kapittel 12
-grensekryssende transport av avfall står i kapittel 13
-tilsyn, klage, straff mv. står i kapittel 17.